Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

199 resultaten gevonden

| Stad en lande | pagina 27

De geschiedenis van de mcc ... Onlangs verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Geschiedenis van de mcc - opkomst, bloei en ondergang, geschreven door Ruud Paesie. Paesie schreef eerder onder meer over de lorrendraaiers op

| Archief | pagina 79

41 MCC 347.4, Inventaris; MCC 635.1. ... 42 MCC 233.2, 'Conditie voor de Beurs van Middelburgvertrek 6 januari 1740; MCC 609.2, 'Articulen ende Ordre, voor de Jonge Jacobvertrek 25 mei 1745.

| Archief | pagina 78

5 Zeeuws Archief (ZA), Archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) 91, Brief van de directie aan Hermanus Berens te Londen, 21 juni 1740. ... 6 MCC 17, Notulen van de vergaderingen van Directeuren, 11 april 1738; MCC 607, Scheepsboek Jonge Jacob, 107-145.

| De Spuije | pagina 42

van haar man Pieter Claudoré, die hoofdpar ticipant was van de MCC en geruime tijd (1726-1755) boekhouder bij de Wisselbank in Middelburg een belangrijke rol kun nen spelen in de opvoeding van Pieter de ... Waeijer de la Rue.45 Pieter Claudoré's broer Abraham was directeur van de MCC (1733-

| Den Spiegel | pagina 17

Over de auteur: dr. RCJCJD PAESIE (1956) is maritiem historicus in Middelburg. Hij publiceert over uiteenlopende maritieme onderwerpen. Recent verschenen Ge schiedenis van de MCC en Slavenopstand op

| De Spuije | pagina 35

uit Middelburg) zich toen over hem ontfermd, wat in die jaren vaak voorkwam gezien de vele kinderen die wees werden. Zij was getrouwd met een hoofdparticipant van de MCC; diens broer was directeur van ... die Compagnie. Vermoedelijk op hun voor spraak trad Pieter toen hij twintig jaar was in dienst van de MCC. Hij werd toen al Pieter de Waeijer de la Rue genoemd, een

| Nehalennia | pagina 36

verdergaande plannen en wilde ook de Zeeuwse economie die in het slop was geraakt weer een impuls geven. De belangstelling voor deze expedities en de winstverwachting waren nog niet geluwd en de MCC

| Den Spiegel | pagina 19

opnieuw twee cargalijsten van MCC- slavenschepen Prins Willem V en Nieuwe Hoop) aan een onderzoek onderwor pen, die beide in dezelfde periode als de Magdalena Maria handel dreven op de kust van Guinea. De ... uitkomst bevestigde een vermoeden. De waarde van textiel vorm de nog maar de helft van het cargazoen, buskruit en vuurwapens vertegenwoordig den ruim een kwart. De Nieuwe Hoophet kleinste MCC-schip van 80

| De Spuije | pagina 36

Na zijn varen voor de MCC trad Pieter in dienst van de Kamer Zeeland van de VOC. Daar bracht hij het tot luitenant. Als officier van de VOC moest je van eerlijke en goede komaf zijn en Protestants ... . Vaak begon je als cadet en klom dan op tot luitenant.9' Of Pie ter dat ook zo heeft gedaan is niet bekend, maar gezien zijn snelle carrière minder waarschijnlijk. De jaren bij de MCC en eer der genoemde

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

,6) Dit zijn standaardvoorschriften en -bedragen, 43) die aan iedere kapitein worden uitgereikt en uit gekeerd; zie bijvoorbeeld archief Middelburgse 44) Commercie Compagnie (MCC) inventarisatie ... 17) Als voorbeelden: MCC 347, 509, 702, 888- 46) 889, 1089-1090.

| De Spuije | pagina 41

scheepvaartondernemingen, de MCC, WIC en VOC.7'10-33'Van Pieters fami lie aan moeders kant is veel meer bekend. Deze kwamen oorspronkelijk uit Scherpe- nisse. Pieters grootvader van moederszijde, Pieter de Waeijer, was goed

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 28

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) heeft het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in mei 2011 op de werelderfgoedlijst voor documentaire ... werken geplaatst. Die lijst wordt wel Memory of the World genoemd. Het archief van de MCC verkeert nu in het gezelschap van bijvoorbeeld Het Achterhuis van Anne Frank, het tapijt van Bayeux en de negende

| Zeeland | pagina 12

Behalve kompassen leverde Adriaan Bartels vlaggen aan de MCC. De levering van kompassen en vlaggen combineerde hij in één rekening, zoals bijvoorbeeld in de rekening voor de tweede ... reparaties daarvan voor de MCC. Hij was wel de belangrijkste leverancier van kompassen aan de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), kamer Zeeland.10 Hij combineerde de werkzaamheden voor de MCC en

| Archief | pagina 74

59 ZA, MCC, respectievelijk nrs. 1088 en 607. ... 62 Net als bij de MCC waren er bij de andere werkgevers voor een aantal functies schom melingen in de lonen, afhankelijk van de vraag en de kwaliteit van het volk. Deze wor den meestal weergegeven

| Archief | pagina 73

31 ZA, MCC, nr. 510. ... 32 Een bekend voorbeeld is Evert Blonkebijle Corneliszoon (1696-1769), die tussen 1734 en 1748 zes reizen maakte in dienst van de MCC, om vervolgens in 1749 zelf directeur te worden. ZieJ.R. Bruijn

| Zeeland | pagina 9

In 1720 verenigden kooplieden uit Middelburg zich in de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC). Aanvankelijk dreef de MCC vooral handel op de Middellandse Zee en West-Indië. Er waren ook ... handelscontacten met de Oostzee, de IJszee, de Witte Zee, Frankrijk en het Iberisch schierei land. Tevens dreef de MCC handel op West-Afrika en dan met name Guinee. In 1730 verloor de West-Indische Compagnie (WIC

| Zeeland | pagina 15

zij voor een zestiende deel wilde participeren. Na enig overleg stemde de MCC hiermee in. In febru ari 1817 feliciteerden de directeuren van de MCC Dagneau met de behouden aankomst van Middel ... - Zeeuws Archief (ZA), Archief van de Commercie Compag nie van Middelburg, 1720-1889 (MCC), Notulen van de vergaderingen van Directeuren (1792-1814), inv.nr. 23.

| Archief | pagina 62

De MCC kon dus niet ontsnappen aan het tekort aan Nederlandse zeelieden tij dens de achttiende eeuw. Een enkele Scandinaviër, Duitser of Engelsman terzijde gelaten, waren alleen de kapiteins steevast ... In vergelijking met de VOC, de WIC, de walvisvaart en de marine bleef het aan tal buitenlanders op de schepen van de MCC echter relatief beperkt. Bij de vaart op West-Indië en de slavenvaart bedroeg

| Zeeland | pagina 38

de MCC bekend geworden en is de meeste informatie in het boek van Tramper afkomstig uit het archief van de MCC in het Zeeuws Archief, het was zeker niet de enige Zeeuwse onderneming die in slaven ... de MCC tot Unesco-werelderfgoed verklaard. Het is uniek dat zoveel is bewaard gebleven van een slavenhandelsarchief. Hierdoor zijn de praktijk en de bedrijfsvoering van slaven- reizen nauwgezet te

| Zeeland | pagina 42

Gezicht op de Dokbrug en het voormalige equipagehuis van de VOC, het latere Commerciehuis van de MCC, aan het begin van de negentiende eeuw. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata, 11-291. ... winstmarges nog verder bij, naar beneden: over de gehele achttiende eeuw gerekend was de MCC een verliesgevend bedrijf. De rol van de toe leveringsbedrijven wordt hierdoor dan ook alleen maar interessanter

| Stad en lande | pagina 28

delsactiviteiten een exclusief Walcherse en in het bijzonder Middelburgse aangelegenheid is. Toch zijn tal van inwoners van Schouwen- Duiveland als aandeelhouder bij de mcc betrok ken. De namen van ... 1795 vormt op allerlei vlakken een jaar van omwenteling. De mcc kan de vaart op de West niet langer volhouden en verlegt daarom na 1815 haar activiteiten naar de scheepsbouw. Dit

| Archief | pagina 55

van Prooijen stelt in haar werk over de MCC dat men in de periode 1720-1755 steeds probeerde om eerst in Middelburg en in Vlissingen manschappen te wer ven.2'' Als dat niet lukte, werd een beroep ... gedaan op contactpersonen buiten Zeeland: aanvankelijk ging het vooral om handelshuizen die ook andere zaken voor de MCC waarnamen (Arnoldo Cloeting en Anthonij Baert in Amsterdam en Pieter Baelde in

| Archief | pagina 70

, kan enkel een vergelijking worden gemaakt met de maandlo nen die de MCC vóór ongeveer 1755 betaalde. Voor de VOC werden eveneens cijfers uit de zeventiende eeuw gehanteerd."3 Ook hier stelt de auteur ... Voor wat de WIC betreft, kunnen we kort zijn: het zeevarend personeel kreeg er steevast minder loon dan bij de MCC, ongeacht functie of rang. Deze conclusie is ook van toepassing op de marine, zij

| Archief | pagina 71

Concluderend kan gezegd worden dat de MCC wel degelijk hinder heeft onder vonden van de kwalitatieve en kwantitatieve achteruitgang van het zeevarend per soneel. In vergelijking met de Admiraliteit ... 's met zich mee, waardoor degenen die zich enige kies keurigheid konden permitteren liever geen dienst namen op deze langeafstands- vaart. Toch slaagde de MCC er doorgaans beter dan haar concurrenten in

| Den Spiegel | pagina 8

Geschiedenis van de MCC is een standaardwerk over het bestaan van deze handelsorganisatie. Samen met Geschiedenis van de VOC en Geschiedenis van de WIC schetst dit boek een compleet beeld over het ... Zelfs een kostbare Zuidzee-expeditie heeft zij georganiseerd. Na de opheffing van de grote handelscompagnieën VOC en WIC wist de MCC zich als enige te handhaven. Na 1800 richtte de MCC zich

| de Wete | pagina 34

Geschiedenis van de MCC is een standaardwerk over het bestaan van deze handelsorganisatie. Samen met Geschiedenis van de VOC en Geschiedenis van de WIC schetst dit boek een compleet beeld over het ... Zelfs een kostbare Zuidzee-expeditie heeft zij georganiseerd. Na de opheffing van de grote handelscompagnieën VOC en WIC wist de MCC zich als enige te handhaven. Na 1800 richtte de MCC zich

| Zeeland | pagina 43

meer onderzoek voor nodig. Het is juist dit deel waarin de activiteiten van de MCC worden afgezet tegen het overige reilen en zeilen in Mid delburg, dat het boek extra interessant maakt. ... Wat er ligt is een mooi uitgegeven overzichts werk van de MCC. Dat is ook meteen wat het eerst opvalt bij dit boek: een mooi boek om in handen te hebben. Ook Walburg Pers gaat niet over een nacht ijs

| Den Spiegel | pagina 13

Lijst met een deel van de opbrengst van de verkoop van slaven op 5 december 1763. (Zeeuws Archief, MCC, inv.nr. 959.2) ... 1600-1815, Cambridge 1990 Zeeuws Archief (ZA), Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC), inv.nr. 21; notulen van de ver gaderingen van de directeuren, 16 april 1764. ZA, MCC, inv.nr. 959.2; hierin

| Zeeland | pagina 41

Ruud Paesie, Geschiedenis van de MCC. Opkomst, bloei en ondergang, Walburg Pers, Zutphen 2014. 208 pp., foto's, ill., krt. ISBN 978-90-5730-931-1. 29,95 ... Tijdens het symposium voor de herdenking van de afschaffing van de slavenhandel in juni van dit jaar, presenteerde Ruud Paesie zijn boek Geschiedenis van de MCC. Commissaris van de Koning Han Polman

| Zeeland | pagina 13

Adriaan Kakelaar/Maria de Jongh, zeil- en kompasmaker, kompasleverancier MCC in 1735 1742/1750. Tot 1735 leverde Adriaan Kakelaar slechts eenmaal kompassen aan de MCC. Hij was allereerst meester ... -zeilmaker. Voor de VOC con troleerde hij vanaf 1720 de kwaliteit van gele verde zeilen.13 Aan de MCC leverde hij in de peri ode 1721-1737 regelmatig zeilen of verzorgde hij reparaties ervan.

| Archief | pagina 69

De MCC lijkt dus wel degelijk rekening te hebben gehouden met de stijging van de prijzen na 1750, die een daling van de reële lonen betekende. De directeuren van de compagnie hebben getracht dit te ... Laat ons vervolgens de lonen die de MCC betaalde, vergelijken met de maandga- ges bij de WIC, de VOC en de marine.62

| Nehalennia | pagina 26

Zeeuws Archief aandacht voor archieven in het algemeen en voor het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in het bijzonder. Het archief van de MCC wordt nu volledig gedigitaliseerd. ... De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) specialiseerde zich in de 18de eeuw in slavenhandel, ook wel driehoekshandel of trans-Atlantische slavenhandel genoemd. Hierbij werden handelsgoederen aan de

| Stad en lande | pagina 5

://eenigheid.slavenhandelmcc.nl Met deze online reconstructie van een slavenreis vraagt het Zeeuws Archief aandacht voor archieven in het algemeen en voor het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (mcc) in het bijzonder. Het ... archief van de mcc wordt nu volle dig gedigitaliseerd.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 30

dagen later overleed de 'manslaaf' N° 3. Zie de teke ningen in de marge. Zeeuws Archief, Archief MCC, toegang 20, inv.nr 429. ... Unger publiceerde in 1961 zijn eigen, gedegen studie over de MCC in het Economisch-Historisch Jaarboek. Hij wees nadrukkelijk op het belang van meer onderzoek. Hoewel intussen veel onderzocht is, kan