Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

215 resultaten gevonden

| Archief | pagina 23

In dit Jaar overleed de Heer Directeur Mr. m. van visvliet, Oud Penfïonaris der Stad! Middelburg en Opperboekhouder der O. I. Comp. ter Kamer Zeelandeen ijverig be schermer der Maatfcbappij en van ... Tot Leden wierden aangefteldde Heerers Willem jan zillbsen, Rector der latijn- iche S choolte Middelburg Jan a n t h on ij ardesch Med. Doctor te Middelburg en abraham dingemans, 's Lands

| Archief | pagina 180

GLOBALE BLO ROOTING van eene water leiding uit de duinen ten noorden van Walcheren, naar Middelburg en Vlissin- gen, met vertakking in deze plaatsen bij een aanvoer van 657000 M3. ... Vertakking in Middelburg Idem in Vlissingen

| Archief | pagina 130

Den 11 Juni van dat jaar waren de Rentmeester en de Wet vergaderdomdat de graaf van Marre(P) uit Schotland voor Vlissingen schepen met koorn genomen en onze poorters aan land gejaagd had. Er kwamen ... Den 26 Juli van gezegd jaar liet de Graaf verzoeken, om aan de stad Dordt geen proviand toe te voerendoch den 20 September daarna kwam er bericht, dat gezegde stad met den Graaf verzoend was.

| Archief | pagina 315

weder 800 afgemaakt, inde maand December 1517 hier en te Arnemuiden door twee bon denslagers 518, in 1518, 639, in 1519 door twee honden slagers alleen binnen de stad 984, in 1521 te Middelburg en te ... tot 587 in 1509 tot 600in 1513 tot 800 waarvoor 1:6:8 betaald werd en alzoo naar onze hedendaagsehe munt juist een cent bet stuk. Niettegenstaande dat aanzienlijke ge tal, werden er twee jaren later

| Archief | pagina 51

Augustus 1593 tot stads-advocaat te Middelburg. Zie mijn Arnemuidenbladz. 274. Hij bad als zoodanig 200 per jaar, van 1 Januari 1594 tot Maart 1599. ... 5. Mr. Hendrik Sonnius (opvolger van no. 3) zijne jaar van 33 6 8 ging in 9 Juni 1569. Hij kreeg trak tement tot Februari 1574. Hij werd 23 September 1575 aange tot pensionaris van Arnemuiden en 23

| Archief | pagina 458

niettegenstaande de verkorte cursus weder met een jaar verlengd werd en het doceerend personeel overigens hetzelfde bleef. Het schijntdat ouderdomsgebreken de oorzaak warendat Reitz zijn taak niet meer naar behooren ... kon vervullen en verschei dene ouders hunne zoons liever aan anderen toevertrouwden. Toen in 1764 mr. Lambertus Jonxis zich aanbood om in Middelburg de RechtenLogica en Latijn te doceerenwerd

| Archief | pagina 12

„Nadat ik de laatste besclirijvingswerkzaamheden ten aanzien van de kaartenverzameling had verricht, heb ik de geheeie col lectie doen opzetten en ze genummerd. Met het drukken van den ruim 800 ... nummers tellenden catalogus werd op het einde van het jaar een begin gemaakt; dit werk kwam dezer dagen gereed.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 17

Tolen bezit een carillon, dat oorspronke lijk in de kerktoren hing, maar later is over gebracht naar het stadhuis. Van de 19 klokken zijn 16 gegoten door Michiel Burgerhuys te Middelburg (een in 1624 ... 1626 en 13 in 1627). De luidklok van 1458 is hierboven reeds genoemd. Twee klokjes zijn van Johannes la Fort in 1780, eveneens te Middelburg. Alleen de opschriften van de beide grootste klokken (resp

| Archief | pagina 94

het verzet der parochianen naar Middelburg gezonden om streeks 1680 protesteerden de Jezuïten zelf tegen het hun van die zijde gedaan verbod de schuilkerk 1te gebruiken. Ook op het eind van 1682 ... verklaarden vooraanstaande Middelburgse Katholieken dat een tweede missionaris niet nodig was zij gaven daarbij het aantal der parochianen als 800 op. Maar ook de stadsregering greep in aan de hier gekomen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

-aangelegenheid blijvende indi viduele verkoopstentoonstellingen van bepaal de kunstenaars en b.v. ook de tentoonstellin gen, zoals de boekhandel van Benthem Jutting te Middelburg geregeld organiseert. Het curieuze van dit ... Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid op dit terrein gedu rende de laatste twee jaar. Het vermeldt al leen het voornaamste en pretendeert niet, vol ledig te zijn.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 47

voor te spannen en zijn buurman naar Bres kens te rijden. Met de steigerschuit naar Vlis singen, te voet naar het dok, waar om 8.00 uur de diligence, of naar de Kleine Markt, waar om 9.00 uur de ... Cammaert uit Hulst, die naar Middelburg als getuige was opgeroepen, Gast uit Brou wershaven, die zijn dochter in Terneuzen wilde opzoeken en Platschorre uit Ellewouts- dijk, die voor zaken in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

nomen dat geschat mag worden op minstens 6 miljoen per jaar aan omrijden, wachten e.d. De dam bij Bruinisse zal in 1964 gereed zijn en de Provincie denkt er aan van 1962 af, als het Drie ... maken van de spoor wegovergangen bij Middelburg en Krabben- dijke. De genoemde barrières maken op de be zoeker een enigszins „achterlijke" indruk.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 66

jaar nodig is kunnen wij uitgaan van een bezetting als die van de afgelopen jaren. Deze is ongeveer 20 man nen per ha. Voor de 17.000 mannen waarvoor de be volkingsprognose werk vraagt is dan ruim ... 800 ha nodig. In de haven Vlissingen-Oost wordt gerekend op een volledige bezetting van de terreinen in 1975, dat betekent voor 460 ha ongeveer 7.000 mannen. Door Terneuzen wordt, op het grondgebied van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 126

beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes ... Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

De laatste begrafenis, waarover de stukken spre ken, is die van Hendryetta Berendsen, weduwe van Joseph Fonteijn. Zij overleed op 25 april 1941 te Terneuzen en werd op 28 april 1941 te Middelburg ... van vrijwilligheid toe, waarvan velen gebruik maken. Volgens sommigen ligt hier al de scheiding tussen de twee groepen joden, die zich later ook in Middelburg zouden vestigen. De stam van Juda zou

| Nehalennia | pagina 13

de kooplieden, dat waren de eigenaars van de lading, betaald. De schipper moest de loods de kost geven. Deze ge woonte is in 800 jaar niet veranderd. Vóór 1600 moest een schipper maar zien, dat hij een ... betvreen Middelburg and Orwell". De dichter bedoelde hiermee, dat hij wenste dat de zee vrijgehouden werd van zeerovers en vijanden. Het feit, dat Chaucer Middelburg met name noemt, bewijst ons, hoe

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 25

Middelburg, zestig jaar geleden; een wandeling ... Tijdens de eerste expedities werden graven blootgelegd, daterende uit omstreeks 800 voor Christus. Vondsten van ijzeren wapens wijzen er op, dat op dat tijdstip de ijzer-metallurgie reeds volmaakt

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 15

Toeristiche overnachtingen jaar (incl. weekendrecreatie) dagrecreanten 1968 5.650.000 2.800.000 ... De beste kansen tot een ontwikkeling tot badplaats van stedelijke allure heeft Vlis singen Deze evolutie zal sterk afhankelijk zijn van de verdere groei van Vlissingen en Middelburg. De rentabiliteit

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 20

Het onderzoek heeft vooral betrekking op de 10.800 eigenaars van pleziervaartuigen die het formulier hebben ingestuurd. Om trent de 1.250 huurders van boten werden slechts enkele specifieke ... In verband met de te verwachten ver schillen in het gedrags- en bestedingspa troon zijn de respondenten ingedeeld in drie categorieën, te weten jeugd (jonger dan 20 jaar), gebruikers van de boot als

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 9

Vorig jaar november vierde deze thans 160 leden tellende watersportvereniging haar 25-jarig bestaan. Het lijkt alles wat petieterig als je daar zo bij het jachthaventje kijkt: een romantisch aandoend ... Maar verkijkt u niet op de Goese water- sportclub en de Goese jachthaven. Secretaris G. J. van Zee van de wsv „De Werf" wijst er niet zonder trots op, dat jaarlijks zeker 800 bezoekende jachten de

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 22

Het Zeeuws Museum te Middelburg om- soant de tijd tussen de vuistbijl en de velo- cipee. Er hangt ook een bord met een Chi nese spreuk: ... Futenparen met al grote jongen van dit jaar, de jongste nog wit-en-zwart gestreept, parmantig duikend al; ze komen boven, bliksemsnel even omkijken waar-ie blijft, meteen weer wegzwemmen in heel

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 12

De boottochten naar Zierikzee. Veere en Middelburg zijn echter van meer recentere jaren. De Scheldetochten naar Zierikzee worden nog maar een vijftal jaren geor ganiseerd en deze naar Veere twee jaar ... . De Scheldetocht Antwerpen Middelburg Antwerpen wordt dit jaar voor de eerste maal gevaren op vastgestelde data.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 82

Oktober 1866 wordt het kanaal door Zuid-Beveland geopend. Op 11 december 1866 wordt uit Zuid-Beveland gemeld: „Sinds de opening tot den laatsten der vorige maand, zijn er ruim 800 schepen door het ... . Het is gebleken dat dit gebouw niet voor den stroom des Tijds wijken moest hecht en sterk als het was om nog aan menig jaar te kunnen weerstand bieden maar de poort wordt als 't ware door den stroom

| Archief | pagina 181

Liefde, Fop Gerrit de (1845-?). Leraar Duits aan het Gymnasium te Middel burg, 1879-1908. In dit jaar vertrokken naar Loosduinen. ... Ligny, Pieter Marinus de (1828-1892). Apotheker te Middelburg en van 1853- 1866 lector scheikunde aan de Geneeskundige School. Lid van de gemeenteraad van Middelburg. L.v.Z. dl 2, p. 82.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

bedrijf werkzaam waren, in hetzelfde pedagogische klimaat verkeer den als leerlingen van 12-16 jaar, die nog in het volledig dagonderwijs zaten. Dit heeft er toe geleid, dat er tussen 1969 en 1976 30 ... hoog ligt, nl. 800 leerlingen voor de 4 z.g. kernvakken. Eerdergenoemde commissie spreidings plan streekscholen adviseerde de Minis ter, overigens niet conform het in 1969 door het E

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

werd de collectie van Popkensburg naar het museum van het Genootschap in Middelburg overge bracht. ... verslag van dat jaar: Slechts een deel der kaar- tencollectie is hiermede echter voor den arbeid in de Zelandia op het museum be schikbaar gekomen; de aan het Rijks archief in bruikleen gegeven geteekende

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 24

1774-1775 naar Middelburg ... ver bannen. Eerst kwamen er 59, die door Middelburg, Veere en Vlissingen werden „ondergebracht", maar toen de bewind voerders van het waterschap „Het Vrije van Sluis" in West Zeeuwsch-Vlaanderen, dat

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 14

elders. De toename van het aantal sluispassages bij Kats spre ken wat dit betreft voor zich. Eén jaar na de afsluiting, in 1962, passeerden er ruim 3.800 jachten; in 1967 10.700; nog eens 5 jaar later ruim ... kleinere bo ten gevaren. Op de in 1952 afgesloten Braakman is de watersportvereniging „Vrem- dijck" al 15 jaar aktief met onder meer het organiseren van zeilwedstrijden.

| Archief | pagina 64

afgescheiden ge meente van Middelburg. Ondanks zijn staat van dienst werd Vijgeboom wegens zijn ongeletterdheid door de afgescheidenen niet tot het predik ambt toegelaten4. ... Op één van de provinciale vergaderingen in 1837 werd het traktement van Budding op 800,- plus 200,- voor huishuur bepaald. Als Zeeuws afgevaardigde maakte Van de Luyster de tweede landelijke synode

| Archief | pagina 71

Den 8 maart provinsiale vergaderinge te Middelburg. Broeder I. Pijker, ouderling tot Emkenszand, allen van de gemeente geweest. Den domini Budding 800,- traktemendt en 200,- huishuure toegeleid. Den ... . Den 16 febr. met broer Isak na Middelburg, den domini tot Bekerke gesproken, bij Dekker gelo- zeerd. Wijnshans den ouderling van Bekerk en Wisse den 9 febr. uijt de gevankenis verlost.

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 42

Men besloot een tractement van f. 800,per jaar te bieden (geen geringe opgave voor een zo kleine gemeente) f. 75,bij de aanvaarding van het ambt, vrij wonen en 4 vrije zondagen per jaar, met behoud ... de kerkeraad buiten zijn boekje. Voor het beroepen van een predikant was in een vakante gemeente de aanwezigheid van de consulent, i.e. ds. Keulemans te Middelburg, noodzakelijk. Vanuit de

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 43

Wij wenschen Uew te geven f. 800 des jaars te betalen met termijnen naar verkiezing, vreije woning en personele belasting, f. 75 bij de aanvaarding des ampts, 4 vreije zondagen in het jaar met behoud ... Hij was 46 jaar oud, toen hij, voorheen pakloper van beroep en afkomstig van Rotterdam, zich vestigde in het pand Magdalenastraat A 21. In deze woning ging men toen ook kerkdiensten houden. (12).

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 112

Nadat de gemeenteraden de voorstellen hadden aangenomen werd een advertentie geplaatst. Zoals te voorzien was waren er weinig sollicitanten. Het salaris van f. 800,per jaar lokte niet erg aan. De ... archivalia zouden dan naar het rijksarchief in Middelburg terug moeten 'Een dergelijke toe stand zou naar onze overtuiging een gemeente als Goes, oudtijds een der vijf stemmende steden in de Staten

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 113

ook in Zierikzee tot gemeentearchivaris te benoemen. Van een salaris van f. 800,- - minus de reis- en verblijfkosten, was niet te leven. Zierikzee salarieerde zijn ambtenaar met f. 625,per jaar. Goes en ... minimale kant. Zo verdiende de gemeente archivaris van Middelburg, die alleen 's morgens dienst moest doen, ongeveer f. 2000,per jaar.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 33

geconsumeerd, het be staan om kapitein Damsté te arresteren, pretenderende van hem 800 ter vergoe- ding en ook buitgeld, omdat hij zegt me de op "de Onbekende" in actie geweest te zijn tegen een Franse kaper ... Voor de verkoop van de door "de Onbe kende" te Middelburg opgebrachte prin se Ie Furet krijgt de boekhouder op 23 juli 1707 verlof, terwijl op 15 augustus het Engels brigantijnschip the Friendship

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 13

Op 1 januari 1818 werd als opzichter van de vuurtoren aangesteld de gepensioneerde le luitenant ter zee W. Woutersz voor Fl. 350,per jaar, te betalen naast zijn jaarlijks pensioen van Fl. 800, Als ... Nog geen 13 jaar later, in de nacht van 14 op 15 maart 1831 sloeg de bliksem in de toren, die daardoor in brand raakte. K. Baart geeft in zijn beschrijving „West-

| Nehalennia | pagina 18

De rekening over 1981 was door de kascommissie in orde bevonden dientengevolge werd de penningmeester de heer B.Oele gedechargeerd.Deze kon mededelen dat de leden van de Werkgroep ruim 800 gulden ... Voor de reeds enige tijd bestaande vacature van de heer L.A.DeWitte (vicevoorzitter) werd de heer P.Sijnke, archivaris der gemeente Middelburg,gekozen.De heer P.Bos, (secretaris),die om persoonlijke

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

287 bedroeg; in het jaar 1 800 dus 40,73 per duizend inwoners en in 1 899, 1 5,20 per duizend in woners. Het sterftecijfer is dus in het jaar 1 800 2,6 dit is ruim 2V4 maal grooter dan in 1 899 ... wonen in middelburg

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 59

De Tweede Wereldoorlog heeft in het begin Schouwen-Duiveland niet zo ernstig getroffen als andere landsgedeelten (Rotterdam, Middelburg). Begrijpelijk is ook hier, mede door spanning, onzekerheid en ... was het gevolg. Slechts een minderheid bleef hier, voor het merendeel in Zierikzee, ten getale van ongeveer 800 zielen.