Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

230 resultaten gevonden

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

verder, dan kan het wel over 800 meter liggen. Kijk, dan huur ik liever de buurman in om mee te rijden op het land, zodat pa kan schuiven." ... Middelburg en het andere in Terneuzen. Het in bedrijf houden van twee hoofdkantoren vanaf de fusie heeft zeker te maken met gevoelsargumenten vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vergadert de Algemene Vergadering

| Zeeuws Landschap | pagina 14

Kosten: 8,00 per persoon, kinderen 10-16 jaar 4,00. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en hun huisgenoten op vertoon van hun pas gratis. ... De herfst is de tijd van de paddenstoelen! leder jaar verschijnen deze wonderlijke natuurverschijnselen weer, in allerlei soorten, maten en kleuren.

| De Spuije | pagina 16

14. Omdat over 1622 twee kohieren met verschillende aanslagen beschikbaar zijn wordt dit jaar hier niet gebruikt. Daarna is 1626 het eerst beschikbare. ... platteland van Zuid-Beveland incl. Wolphaartsdijk is dan 4.032, waarop hij de totale bevolking op 9.700 +/- 800 schat. Het aantal huishoudens wordt niet genoemd. Op basis van een volkstelling uit 1680 noemt

| Zeeland | pagina 17

. Pieter, zeilmaker, werd op 23 maart 1804 begraven in de Oostkerk. Zoon Cornelis Vlijberge, kompasmaker, verkocht het pand van zijn vader aan de Rotterdamsekaai voor 800 in februari 1792. Hij was getrouwd ... Alida Magdalena van Ginhoven. Cornelis Vlijberge over leed op 27 december 1815 te Middelburg.

| Nehalennia | pagina 9

Johannes Verbruggen woont in de Landpoortstraat, in De Vier Emmers, momenteel (2016) De Vier Heemskinderen. Zijn dochter Pharailda trouwt in 1871 met Desiderius Walrij en deze jongeman van 24 jaar is ... 14.30 uur, uit Eeklo om 8.00 en 13.45 uur. Wat waren de tarieven voor de inzittenden? Van IJzendijke naar Watervliet 25 cent, van IJzendijke naar Ca- prijke 60 cent en van IJzendijke naar het station

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 8

Drenthe en Groningen Het was een nat jaar met 800 millimeter. We hebben het vermoeden dat we in 2016 weer heel wat records gaan verbreken. Gegevens van Weeronline. ... Het gebeurt niet vaak en meestal duurt het ook niet heel lang: een stroomstoring. Per jaar zitten wij Nederlanders gemiddeld 22 minuten zonder stroom. Toch is het handig om na te denken over wat je

| Nehalennia | pagina 16

Johanna Constantia en Johanna CorneJia Zoals eerder vermeld, overleed Maria Schot in februari 1694 op de voor die tijd uitzonderlijk hoge leeftijd van ongeveer 86 jaar. Zij legateerde ruim 83 pond ... jaar, om precies te zijn op 23 september 1727, werd het slot verkocht aan de compagnons Pieter Cousijn en Pieter Wanjon, beide afkomstig van Oud-Vlissingen.20 Tussen 23 september 1727 en 9 mei 1730 moet

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

Op de Westelijke Kanaaldijk vanaf Middelburg richting Veere, ongeveer km 9.800, staat een hardstenen arduiner paal (blauwe steen) met een ronde bovenkant en aan de kanaalzijde het cijfer 7 Is dit een ... Begin mei organiseerden we in de Week van Ons Water een activiteit waarin kinderen vanaf 6 jaar met waadpak de sloot in gingen om te kijken wat er leeft in het brakke water. Hier is Lucas Murre met

| de Wete | pagina 4

Walcheren (was 100 jaar geleden in 2013). Dit jaar: Gapinge (800 jaar), vondst goud schat Serooskerke (50 jaar), eerste stoom schip in Nederland doet Veere aan (200 jaar), Badhotel Domburg (150 jaar), ha ... maken met Walcherse 'jubilerende' plaat sen en personen. Een selectie: Veerse Gatdam (in 2011 sluiting 50 jaar eerder), Rudolf Diesel (uitvinder van de dieselmo tor) verdronk in 1913 voor de kust van

| de Wete | pagina 62

- 8.00 uur Middelburg, parkeerplaats ZEP Te verwachten terugkomst in Middelburg: 21.15 uur. ... In een paar jaar tijd is het imago van Rot terdam totaal omgeslagen. Hoewel ze nog altijd liever onder elkaar blijven, zijn de Rotterdammers van nu in hun nopjes met hun stad. Uit onderzoeken is

| de Wete | pagina 53

van Vlaanderen het stadsrecht. Volgend jaar zal op sobere wijze worden gevierd dat Middelburg 800 jaar stadsrechten be zit. ... bewaard. Middelburg was vanouds een handelsstad. Dit betekende dat veel buitenlandse han delaren in Middelburg kwamen. In de zes tiende eeuw brachten zij de Middelburgers, tegen de zin van Karei V, in

| Archief | pagina 82

Op 23 januari vond in een vol auditorium van het Zeeuws Archief het symposium 'Stadsgeschiedenis van Middelburg' plaats dat een kick off beoogde te zijn van het jubileumboek dat in 2017 over het 800 ... jaar oude Middelburg verschijnt. Het symposium was georganiseerd door een projectgroep van de WCH. Deze stelde zich ten doel om samen met de sprekers en een zevental benaderde discussian ten

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

veranderd is. Poldertje voor poldertje is hier uitgebreid. Nu hebben we in Zeeland zo'n 65.000 sluizen en duikers. Begin twintigste eeuw waren er slechts 8.000 tot 9.000 duikers en 1.800 sluizen. Van ... Afgelopen oktober hebben wij in de landelijke Week van Ons Water een college gegeven over dijkveiligheid. Ruim 90 geïnteresseerden hebben we deze avond op ons kantoor in Middelburg mogen verwelkomen

| de Wete | pagina 56

Gapinge 800 jaar ... Tevens is het voornemen uitgesproken om in 2016 een historische tentoonstelling te organiseren met als thema '800 jaar Ga pinge' in de Torenkerk te Gapinge. De or ganisatie roept iedereen op foto

| Nehalennia | pagina 6

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Johannes Goedaert in Middelburg werd geboren. 2017 is ook het jaar waarin het 800-jarig bestaan van Middelburg wordt gevierd. Op de website '800 jaar Middelburg ... Ons land was sinds 1568 in oorlog met het machtige Spanje. Een oorlog die 80 jaar zou duren. Middelburg, de stad waar Goedaert werd geboren en zijn leven heeft door gebracht, werd na een beleg van

| Den Spiegel | pagina 29

aan de hoogstbiedende. De betreffende on dernemers hadden weliswaar een paar jaar hun slag kunnen slaan, hetgeen de stad on getwijfeld ten goede kwam, een duurzame relatie met de Engelsen konden ze ... eerste 20 jaar na de voltooiing van het Sloegebied in 1964 een behoorlijke groei zien. Het aantal tonnen lading dat werd gelost en geladen, vertien voudigde tussen 1965 en 1994. Deze cijfers moeten we

| de Wete | pagina 60

Na de pauze zal drs. P.W. Sijnke een lezing met lichtbeelden houden onder de titel 'De geschiedenis van Middelburg in vogel vlucht'. Over twee jaar zal herdacht worden dat Middelburg 800 jaar geleden ... chief. Hij publiceert regelmatig over de rijke geschiedenis van Middelburg.

| de Wete | pagina 46

800jaarmiddelburg.nl is voorgesteld om het vierhonderdste geboortejaar van Goedaert te herdenken in 2017, tegelijk met de acht honderdste verjaardag van Middelburg. Op de site staan bij de inzending ... Kees Beaart vond bijna twintig jaar gele den in Kopenhagen een boekje van Johan nes Goedaert en raakte gefascineerd door diens originele en nauwkeurige beschrij vingen. Sindsdien is Beaart zich

| Zeeland | pagina 41

burgemeester van Mid delburg en vrouwe van Westkapelle. Van Doorn breidde zijn naam uit tot Van Doorn van West- capelle en ging wonen in Middelburg. Hij werd lid van Gedeputeerde Staten en later gouverneur van ... 12,5 uur gewerkt, in de winter een uur minder. De werkochtend in de zomer duurde van 5.00 tot 12.00 uur, met een pauze van 8.00 tot 8.45 uur. Na de middagpauze tot 12.45 uur werd doorgewerkt tot 16

| de Wete | pagina 35

In de bundel Kinderversjes en volksliede ren uit Zeeland, samengesteld door E.J. van den Broecke-de Man, in 1979 uitgege ven door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in Middelburg, troffen ... Dit jaar bracht de buitenheemse excursie van de HKW ons op zaterdag 29 septem ber naar het Rotterdamse. Betrekkelijk dichtbij dus, en 75 leden vonden het ruim de moeite waard om mee te gaan. Daar

| Den Spiegel | pagina 13

brand in augustus van het jaar daarvoor. Er is nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak. Men denkt aan brandstichting. Waarmee de cirkel in historisch opzicht in ieder geval weer rond is. ... Houte, J.A. van, De economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800 (Haarlem, 1979)

| Stad en lande | pagina 17

Op 4 juli 1877, we zijn dan alweer acht jaar verder, trekt ingeland J. Lopse Hocke (naar wie de 'Lopjesweg' is genoemd), in de vergadering van ingelanden aan de bel. Volgens het verhaal van Van Dijk ... een besluit moet komen, blokkeren de voorstanders van het stoomgemaal het uitdiepen van het haven- en suatiekanaal ten bedrage van 800 gulden door de hand op de knip te houden, in dezelfde vergadering

| Den Spiegel | pagina 13

Henderikx, P.A. et all, Duizend jaar Walcheren (Middelburg 1996). ... Dommisse, P.K., 'De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen' in: Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in be trekking tot Zeeland (Middelburg 1910).

| De Spuije | pagina 15

Hendrik dan wel drie jaar dienen. Dat is dus 50,- per maand. Voor dat het contract kon worden ondertekend moest Aarnout Wisse in Middelburg nog contant een bedrag betalen van honderd francs, aan de ... Hendrik Holland ging als remplacant in dienst voor boerenzoon Aarnout Wisse. Beiden waren woonachtig te Kruiningen. Hendrik kreeg een oproep om zich op 9 november 1812 te melden in Middelburg. Daar

| Den Spiegel | pagina 9

gehad met zijn missie. Volgens sommigen verha len verrees het eerste Rooms-katholieke kerkje in Vlissingen pas in de tiende eeuw, ruim driehonderd jaar later. De bewoners van het eiland stonden in de ... uitvalsbasis voor hun rooftochten. In an dere plaatsen op Walcheren werden door de bewoners zogenaamde ringwalbur- gen aangelegd ter bescherming tegen de Noormannen. In Middelburg, Domburg en Oost-Souburg zijn

| Zeeland | pagina 24

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap dankt u har telijk voor uw gift boven de contributie ten bate van de verzamelingen. Als leden bracht u het afgelopen jaar ruim 1.800,- bijeen. Met de bijdragen ... , Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45-18.45 uur.

| de Wete | pagina 13

jaarlijks 800 gulden, waar hij maar weinig voor hoefde te doen: vier dagen dienst per jaar, een aantrekkelijke bijverdienste! De dag nadat Van Drunen uit België was terugge keerd, werd de arts echter ... derlandse soldaten voorhanden was en ook totaal verouderd: "Zo omstreeks 1876, met nog slagersmessen en nog slecht on derhouden ook." Uiteindelijk zou De Groot twee jaar dienen in het veldleger op ver

| Den Spiegel | pagina 17

Allereerst dienen op 25 oktober 1938 een aantal particulieren een verzoekschrift in bij de rechtbank te Middelburg om via een kort geding opheffing van het beslag te verkrijgen. Hun woordvoerders ... zijn mr. C.R.C. Wijckerveld Bisdom te 's Graven- hage als advocaat en mr. A. Bolle te Middelburg als procureur. Gedaagden zijn de Nederlandsche Handel Maatschappij, de Baskische regering en kapitein

| De Spuije | pagina 25

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| de Wete | pagina 7

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| de Wete | pagina 53

Leo Hollestelle vertelt dat er sinds kort een aantal artikelen, waaronder die van de 'trouwe' auteurs, op de website van de HKW staan. Omdat er via de website kan worden gezocht naar meer dan 1.800 ... meeste artikelen heeft geschreven, namelijk 108, waarvan 73 Vadertjes. Tien jaar geleden is hij door de HKW hiervoor al geëerd met de HKW-Cultuurfondsprijs. Frans heeft inder tijd de ongeveer honderd

| de Wete | pagina 82

plein), 8.00 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.30 uur Vlissingen (Stad huisplein), 7.45 uur Koudekerke (Dorps

| de Wete | pagina 60

stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.45 uur Vlissingen (Stad huisplein), 8.00 uur Koudekerke (Dorps plein), 8.15 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... U kunt zich opgeven door overschrijving/ storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 3282831 van de Heemkundi ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op

| Nehalennia | pagina 56

HENDERIKX, PETER: Dankwoord bij de uitreiking van de Jacob-Cats-prijs, Middelburg 3 november 2000; afl. 131, 2001, 32-34. ... - Oud-Sabbinge 800. Sabbinge en het eiland Wolfaartsdijk tot het midden van de veertiende eeuw; afl. 160, 2008, 14-22.

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 28

Toen de bestuurders van de Vierbannen zelf in Middelburg bij de Staten van Zeeland om bescherming vroegen van hun eiland met een of meer oorlogsschepen, werden zij door Zierikzee direct op de vingers ... Rijckbosch geassisteerd. De bruidegom bracht 8.000 gulden in en de bruid 2.800 gulden.

| de Wete | pagina 29

Herengracht in Middelburg. ... De totale oppervlakte die van ongeveer 1800 tot 1940 voor bouwland op Walche ren werd gebruikt, lag tussen de 6.400 en 8.800 hectare. Het aantal hectares dat met bonen en erwten werd ingezaaid, staat

| 't Zwelmpje | pagina 15

zichtbaar in de middag van 26/07 toen er in drie uur tijd 800 ex naar ZW over het strand bij de Boule vard van Vlissingen vlogen (ES). Uiterst curieus was de melding van een Bijeneter op 10/06 langs de ... opslagterrein van WK (JW). Duinpie pers werden uitsluitend vanaf de Nol le waargenomen: op 20/08 2 ex (PAW) en één op 23/08 (GD, KL). De eerste Gekraagde Roodstaart van het na jaar zat op 07/08 in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

In i860 werd er een budget vastgesteld ter grootte van 800 gulden, waarvan onder andere aangeschaft werd de 204 delen tellende Encyclopedie methodique (Parijs 1782-1832; waarvan er na de brand van ... koopman en een tijdje woonachtig in Middelburg: Bedenckinghen over den staet van de veree- nichde Nederlanden... (1608) en Naerder bedenckingen, over de zee-vaert, coophandel ende neeringhe... (1608

| 't Zwelmpje | pagina 8

Na 2006 gaat er elk jaar ongeveer 25% vanaf (zie figuur 1). Van de aantallen in hotspots als de stedelijk gebieden van Middelburg en Vlissingen, de Veerse kreek en de kreek van Westkapelle was weinig ... dit jaar rond Kleverskerke, in het Zand- voortweggebied en rond de Perduinsweg (Middelburg). Ook in voorgaande jaren was de noordelijke ring rond Middelburg de plek waar de Kolganzen verbleven (zie

| Nehalennia | pagina 61

HENDERIKX, PETER: Dankwoord bij de uitreiking van de Jacob-Cats-prijs, Middelburg 3 november 2000; afl. 131, 2001, 32-34. ... - Oud-Sabbinge 800. Sabbinge en het eiland Wolfaartsdijk tot het midden van de veertiende eeuw; afl. 160, 2008, 14-22.

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 27

Vrieze, Hofstede De Helle op Schouwen Kroniek, 1984, p. 21-40. M.H.Wilderom, Tussen AJ'sluitdammen en Deltadijken, II, Noord Zeeland. 307, 2e druk 1970 Middelburg en Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronijk ... jaar 1555, Dissertatie Roosendaal, p. 16, 1951, met als bron Van den Bergh 1, nr. 206. J.C. Kort meldt dat dit al vanaf 1127 is, a.w., p. 1.

| de Wete | pagina 39

In 1502 werd het straathondenprobleem door de stadsbesturen van Middelburg en Arnemuiden gezamenlijk opgepakt. In dat jaar hadden ze in totaal drie hondensla gers in dienst. Vanaf 1517 waren het er ... Vier- tot zeshonderd jaar geleden waren er stadsbesturen die zich niet afvroegen of het moreel verantwoord was honden dood te knuppelen of te verdrinken. In veel ste den nam het aantal loslopende

| de Wete | pagina 40

In onderstaande tabel is per jaartal weer gegeven hoeveel honden er in Middelburg respectievelijk Middelburg en Arnemuiden samen zijn gedood. ... jaar plaats honden

| Nehalennia | pagina 16

In februari van dit jaar herdacht de bevolking van Oud-Sabbinge dat de oudst bekende schriftelijke vermelding van het dorp van precies 800 jaar geleden dateert. Voor de organisatoren van de ... Oud-Sabbinge 800

| Nehalennia | pagina 34

, 1000 en 800 pond. Bij dit gesprek was ook Anthonis Kelderman aanwezig, onder wiens leiding de Grote Kerk in Veere werd gebouwd. De oude klokken werden bij de klokkengieter ingeleverd en voor klokken die ... van Mechelen. Er was kennelijk haast mee geboden want de kerkmeesters verlangden dat de klokken met de kerst dat jaar al in de toren zouden hangen.

| Zeeland | pagina 35

De steppenwisent leefde ongeveer 800.000 tot twee miljoen jaar geleden. Het dier is waar schijnlijk op natuurlijke wijze uitgestorven. In de wereldberoemde grot in het Spaanse Altamira is deze ... Zij vond het plusminus een miljoen jaar oude stuk van een ellepijp op het strand van Ritthem, tijdens een klassenproject. De vondst is om twee redenen bijzonder. Irini is tot nu toe de jongste

| Den Spiegel | pagina 6

voor de levering van 800 ton gaskolen aan de Vlissingse gasfabriek. In de administratie van de in 1873 te Middelburg gevestigde houthandel Alberts komt Wibaut voor als leverancier van kolen voor de ... Floor Wibaut werkte in de zaak van zijn va der en nam na diens overlijden het bedrijf over. Vier jaar later trouwde hij, 28 jaar oud, met een meisje dat hij op een feestje had leren kennen: de zes

| De Spuije | pagina 41

Hans Krabbendam is als historicus verbon den aan het Roosevelt Study Centre te Middelburg. Dit instituut is een onder- zoeks- en conferentiecentrum, werkzaam op het terrein van de geschiedenis en cul ... tuur van de Verenigde Staten van Amerika en de Nederlands-Amerikaanse betrekkin gen. Eind oktober vorig jaar presenteerde Krabbendam in de filmzaal van het provin ciehuis zijn breed gedocumenteerd onder

| De Spuije | pagina 35

Op 13 februari 2008 kunnen de tweehon derd inwoners van Oud-Sabbinge vieren dat het 800 jaar is geleden dat dit gehucht voor het eerst werd genoemd. Albert Meijer (hoofd Archieven Collecties van het ... teld heeft, bij de uitoefening van zijn beroep omstreeks het jaar 1900 verdron ken. De genoemde zoon die in Wissenkerke woonde was fruit- en groentekweker en had vier zoons die hem in het bedrijf