Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

230 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

havendijk van Middelburg. We weten van de jon ge Vermuijden vóór zijn 30e jaar niets, maar het is geen onredelijke veronder stelling aan te nemen dat hij water bouwkundig bezig is geweest, met als kernpunt ... vergunning voor ±800 ha. Er kwam echter niets van. De tijd was er echter rijp voor. In 1 585 was een spe ciale wet op de landaanwinning op sta pel gezet.

| Nehalennia | pagina 3

Het jaar 1989 is voor de Werkgroep Historie en Archeologie van bijzon- re betekenis, omdat zij 25 jaar be staat. De Werkgroep werd in 1964 opgericht nadat in de wet van het Genootschap de ... van ca. 800 op dit moment wel een groot succes genoemd worden. Hierbij moet onmid dellijk worden vermeld dat dit ook voor een belangrijk deel het resul taat is van de gelukkige samenwer king met de

| 't Zwelmpje | pagina 3

probleem. Ër wordt geschreven en er worden foto's ter beschikking gesteld. Waarvoor veel dank. Maar uw redacteur heeft blijkbaar de blues in het voorjaar en krijgt het dit jaar alweer niet voor elkaar om het ... Deze gezellige avond vindt weer plaats óp het terras van café De Bommel op de Markt te Middelburg. Het eerste drankje is traditiegetrouw voor rekening van de VWG.

| 't Zwelmpje | pagina 4

Het grootste aantal sinds 1991; het aantal overwinteraars schommelt al jaren tussen 800-2000 (max. 5407 in 1985). Opmerkelijk was dat de grootste groep (1500) in het akkergebied tussen Middelburg ... Deze soort ontbreekt tijdens veel MWT. In 1992 werd een maximum van 800 vogels vastgesteld.

| de Wete | pagina 4

rassende conclusie dat Koudekerke op z'n minst 800 jaar bestaat. Of ze er in Koude kerke net zo'n groot feest van zullen maken als in Veere twee jaar geleden, is nog maar de vraag. In ieder geval is ... Verder besteedt Toon Franken aandacht aan het fenomeen ijskelders in Middelburg. Afgelopen jaar kwamen deze ondergrond se koelcellen weer in de belangstelling. De heer Midavaine kon het weer niet

| 't Zwelmpje | pagina 4

(IWRB). Sinds 1993 is SOVON de landelijke coördinator. Vanaf 1992 worden op Walcheren ook de in het binnenland pleisterende meeuwen geteld. Dit jaar vond de telling plaats in het weekend van 11-12 januari ... Typisch een midwintertelling die thuis hoort in de grijze middenmoot. Het grote aantal Bergeenden is opvallend. Het aantal overwinterende Buizerds neemt nog steeds toe. Tien jaar geleden

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 4

Deugdelijk voorbereide projecten, (doordeweeks ruim 200 per jaar), zijn belangrijk voor instandhou ding van de motivatie bij vrijwilligers en de SLZ- medewerkers die het vrijwilligerswerk ... 2002: in 34 weekendgroepen werkten 800 vrijwilligers 8.000 uur op 147 werkdagen; in de doordeweekse groe pen werkten 30 mensen 12.000 uur. 2003: in 42 weekendgroepen werkten 1276 vrijwilligers 9

| de Wete | pagina 4

Walcheren (was 100 jaar geleden in 2013). Dit jaar: Gapinge (800 jaar), vondst goud schat Serooskerke (50 jaar), eerste stoom schip in Nederland doet Veere aan (200 jaar), Badhotel Domburg (150 jaar), ha ... maken met Walcherse 'jubilerende' plaat sen en personen. Een selectie: Veerse Gatdam (in 2011 sluiting 50 jaar eerder), Rudolf Diesel (uitvinder van de dieselmo tor) verdronk in 1913 voor de kust van

| Nehalennia | pagina 5

bodemarchief verantwoord te pre senteren. Door het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten werd een bijdra ge geleverd aan de expositie in de kapel van St.- Maarten te Hoogelande i.v.m. de viering van het 800-jarig ... Middelburg'Ter gelegenheid van de presentatie van het boek Verborgen Steden werd in het Stadhuismuseum in Zierikzee een bescheiden expositie ingericht van vondsten van de opgraving aan de Pieterseliestraat te

| Nehalennia | pagina 5

tot mijn spijt is in de financiële rekening 1992 zoals die u met de overige jaar- ;en is toegestuurd een tweetal posten per vergissing niet opgenomen. Aan de istenzijde ontbreekt de post 'Deelname ... GemMiddelburg vse Studiën

| 't Zwelmpje | pagina 5

) (Walhout in prep.). Uit de periode vóór 1969 zijn grote in vasies (161-800 vogels) bekend uit 1956/57, 1958/59 en 1965/66. Met name in 1965 werden grote aantallen gezien (bijv. 04/11/65 84 Middelburg ... jaar.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

In het jaar dat Middelburg het Taal- en Letterkundecongres mocht organiseren, was de nieuwe spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen geopend. Daarmee kon dit geïsoleerde gewest eindelijk aanzienlijke ... Leuven bepaald dat het volgende te Middelburg zou plaatsvinden. En reeds op 5 november 1869 hadden de Provinciale Staten van Zeeland zich na een moeilijke discussie uitgesproken voor een subsidie van 800

| 't Zwelmpje | pagina 5

waarop een ouder een jong voert (dat leek ook onmogelijk daar de Kauw in ieder geval ouder was dan driekwart jaar). ... het algemeen) een partner voor hun leven kiezen. De Huiskraai trok waarschijnlijk al een aantal jaar met deze kauw op.

| de Wete | pagina 6

De Heemkundige Kring Walcheren, in 1971 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ruim 800 leden, stelt zich onder meer ten doel die vroegere situatie te onderzoeken. Een jaar na de ... Huiveringwekkend: dat moet de aanblik van Middelburg zijn geweest op het einde van die gedenkwaardige dag, 17 mei 1940. Ten gevolge van een volstrekt zinloze Duitse beschieting was een groot deel van

| Archief | pagina 6

Uit het verslag van de thesaurier blijkt dat de baten over 1985 ruim 125.500,- hebben bedragen, doch dat de lasten nagenoeg 5.800,- hoger zijn geweest. Desondanks steeg als gevolg van koerswinst op ... In de loop van het jaar werd het Predikaat Koninklijk onder nieuwe gewijzigde voorwaarden vernieuwd.

| 't Zwelmpje | pagina 6

jaar 1990 te schrijven nieuwe werkplan zou die steun opgenomen kunnen worden. Adrie Joosse bekijkt of we op kleine schaal toch al uitbrei ding van het aantal pannen kunnen realiseren. Financiële middelen ... Het landgoed Ter Hooge is ongeveer 20 ha. groot en ligt 1 km. ten westen van Middelburg. In 1989 is het gebied geïnventariseerd op broedvogels.

| Zeeuws Landschap | pagina 6

betrekkelijk kort deze functies vervult. Vroeger was echt alles anders. Het grootste deel van de huidige bovenloop van de Schelde, met een afvoer via Antwerpen, is circa elfduizend jaar geleden ontstaan. In ... Het ontstaan van de Honte of Westerschelde is slechts bij benade ring aan te geven,zo ongeveer tussen 800 en 1100. Het ontstaan van deze rivierloop is het gevolg geweest zowel het stijgen van de

| Den Spiegel | pagina 6

voor de levering van 800 ton gaskolen aan de Vlissingse gasfabriek. In de administratie van de in 1873 te Middelburg gevestigde houthandel Alberts komt Wibaut voor als leverancier van kolen voor de ... Floor Wibaut werkte in de zaak van zijn va der en nam na diens overlijden het bedrijf over. Vier jaar later trouwde hij, 28 jaar oud, met een meisje dat hij op een feestje had leren kennen: de zes

| Nehalennia | pagina 6

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Johannes Goedaert in Middelburg werd geboren. 2017 is ook het jaar waarin het 800-jarig bestaan van Middelburg wordt gevierd. Op de website '800 jaar Middelburg ... Ons land was sinds 1568 in oorlog met het machtige Spanje. Een oorlog die 80 jaar zou duren. Middelburg, de stad waar Goedaert werd geboren en zijn leven heeft door gebracht, werd na een beleg van

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

veranderd is. Poldertje voor poldertje is hier uitgebreid. Nu hebben we in Zeeland zo'n 65.000 sluizen en duikers. Begin twintigste eeuw waren er slechts 8.000 tot 9.000 duikers en 1.800 sluizen. Van ... Afgelopen oktober hebben wij in de landelijke Week van Ons Water een college gegeven over dijkveiligheid. Ruim 90 geïnteresseerden hebben we deze avond op ons kantoor in Middelburg mogen verwelkomen

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

Op de Westelijke Kanaaldijk vanaf Middelburg richting Veere, ongeveer km 9.800, staat een hardstenen arduiner paal (blauwe steen) met een ronde bovenkant en aan de kanaalzijde het cijfer 7 Is dit een ... Begin mei organiseerden we in de Week van Ons Water een activiteit waarin kinderen vanaf 6 jaar met waadpak de sloot in gingen om te kijken wat er leeft in het brakke water. Hier is Lucas Murre met

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

verder, dan kan het wel over 800 meter liggen. Kijk, dan huur ik liever de buurman in om mee te rijden op het land, zodat pa kan schuiven." ... Middelburg en het andere in Terneuzen. Het in bedrijf houden van twee hoofdkantoren vanaf de fusie heeft zeker te maken met gevoelsargumenten vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vergadert de Algemene Vergadering

| Wantij | pagina 7

. Uit een pas bekend geworden on derzoek blijkt dat kolenopslag in silo's zelfs 1per ton voordeliger kan uit vallen dan de „open-opslag". Bij een jaar lijks kolenverbruik van 800.000 ton, is dat mooi ... Van onze correspondent MIDDELBURG Zwaveldioxyde tast, met andere stoffen, niet alleen bos sen en bouwwerken aan, maar heeft waarschijnlijk ook negatieve invloed op de landbouwoogsten. Onderzoeken van

| 't Zwelmpje | pagina 7

van Zonneveld een kolonie ontdekt die waarschijnlijk al jaren bestond. Het is dan ook gerechtvaardigd can de aantalsschatting van 1992 op te schroeven naar meer dan 800 paar. Ook na deze correctie is ... goed beeld te krijgen van de verspreiding en de jaarlijkse fluctuaties gaan we in ieder geval in 1994 weer de Huiszwaluwen tellen.Ik wil alle tellers bedanken voor de inzet en ik hoop dat ze ook dit jaar

| de Wete | pagina 7

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| 't Zwelmpje | pagina 8

Na 2006 gaat er elk jaar ongeveer 25% vanaf (zie figuur 1). Van de aantallen in hotspots als de stedelijk gebieden van Middelburg en Vlissingen, de Veerse kreek en de kreek van Westkapelle was weinig ... dit jaar rond Kleverskerke, in het Zand- voortweggebied en rond de Perduinsweg (Middelburg). Ook in voorgaande jaren was de noordelijke ring rond Middelburg de plek waar de Kolganzen verbleven (zie

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 8

Drenthe en Groningen Het was een nat jaar met 800 millimeter. We hebben het vermoeden dat we in 2016 weer heel wat records gaan verbreken. Gegevens van Weeronline. ... Het gebeurt niet vaak en meestal duurt het ook niet heel lang: een stroomstoring. Per jaar zitten wij Nederlanders gemiddeld 22 minuten zonder stroom. Toch is het handig om na te denken over wat je

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

De laatste begrafenis, waarover de stukken spre ken, is die van Hendryetta Berendsen, weduwe van Joseph Fonteijn. Zij overleed op 25 april 1941 te Terneuzen en werd op 28 april 1941 te Middelburg ... van vrijwilligheid toe, waarvan velen gebruik maken. Volgens sommigen ligt hier al de scheiding tussen de twee groepen joden, die zich later ook in Middelburg zouden vestigen. De stam van Juda zou

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 9

Vorig jaar november vierde deze thans 160 leden tellende watersportvereniging haar 25-jarig bestaan. Het lijkt alles wat petieterig als je daar zo bij het jachthaventje kijkt: een romantisch aandoend ... Maar verkijkt u niet op de Goese water- sportclub en de Goese jachthaven. Secretaris G. J. van Zee van de wsv „De Werf" wijst er niet zonder trots op, dat jaarlijks zeker 800 bezoekende jachten de

| Zeeuws Landschap | pagina 9

namen dit jaar verder toe tot bijna 800 broedparen. ... vogel lijkt in Zeeland steeds meer terrein te winnen. Na een toename in Zeeuws-Vlaanderen (zie ook het vorige nummer) broedt de blauwborst tegenwoordig ook op diverse plaatsen op Zuid-Beveland. Dit jaar

| Stad en lande | pagina 9

Bodemvondsten in Middelburg. Hij is eveneens verbonden aan een werkgroep stads-archeologie, actief in Zierikzee en daardoor betrokken geweest bij de onderzoekingen Pieterseliestraat en 's-Gravenstraat, dit jaar. ... 1.000,— 800,— 530,—

| Den Spiegel | pagina 9

gehad met zijn missie. Volgens sommigen verha len verrees het eerste Rooms-katholieke kerkje in Vlissingen pas in de tiende eeuw, ruim driehonderd jaar later. De bewoners van het eiland stonden in de ... uitvalsbasis voor hun rooftochten. In an dere plaatsen op Walcheren werden door de bewoners zogenaamde ringwalbur- gen aangelegd ter bescherming tegen de Noormannen. In Middelburg, Domburg en Oost-Souburg zijn

| Nehalennia | pagina 9

Johannes Verbruggen woont in de Landpoortstraat, in De Vier Emmers, momenteel (2016) De Vier Heemskinderen. Zijn dochter Pharailda trouwt in 1871 met Desiderius Walrij en deze jongeman van 24 jaar is ... 14.30 uur, uit Eeklo om 8.00 en 13.45 uur. Wat waren de tarieven voor de inzittenden? Van IJzendijke naar Watervliet 25 cent, van IJzendijke naar Ca- prijke 60 cent en van IJzendijke naar het station

| Archief | pagina 11

Middelburg'. Over het laatste werk vond ook overleg met het Gasthuis te Middelburg plaats. Beide werken zul len in 1990 het licht zien. ... in de jubileumtoespraak dat de werk groep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in ge heel

| Stad en lande | pagina 11

gereconstrueerd. Er zijn resten van grote, bootvormige huizen gevonden. Deze burchten in Denemarken dateren van omstreeks het jaar 1000. ... Zeeland heeft maar liefst vijf van deze volksburchten in de provincie. Ze zijn ouder dan de Deense, want hier dateren ze uit de negende eeuw, rond 800. In die tijd zag Zeeland er heel anders uit dan

| 't Zwelmpje | pagina 11

Maar liefst 800 Houtduiven zaten langs de Schotteweg, Ritthem op 18/02 (RS)De Bosuil was ook dit jaar weer present in de omgeving van Berkenbos en de Vroonweg, Oostkapel le: 04/03 en 13/03 1 ex (MK ... Oude Vlissing3eweg (ES). Sander kon in de nacht van 19/03 niet slapen en hoorde zodoende de eerste Regenwulp overtrekken over Middelburg. De eerste Grutto vloog op 23/02 over het kanaal bij Oost

| Archief | pagina 12

„Nadat ik de laatste besclirijvingswerkzaamheden ten aanzien van de kaartenverzameling had verricht, heb ik de geheeie col lectie doen opzetten en ze genummerd. Met het drukken van den ruim 800 ... nummers tellenden catalogus werd op het einde van het jaar een begin gemaakt; dit werk kwam dezer dagen gereed.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

nomen dat geschat mag worden op minstens 6 miljoen per jaar aan omrijden, wachten e.d. De dam bij Bruinisse zal in 1964 gereed zijn en de Provincie denkt er aan van 1962 af, als het Drie ... maken van de spoor wegovergangen bij Middelburg en Krabben- dijke. De genoemde barrières maken op de be zoeker een enigszins „achterlijke" indruk.

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 12

De boottochten naar Zierikzee. Veere en Middelburg zijn echter van meer recentere jaren. De Scheldetochten naar Zierikzee worden nog maar een vijftal jaren geor ganiseerd en deze naar Veere twee jaar ... . De Scheldetocht Antwerpen Middelburg Antwerpen wordt dit jaar voor de eerste maal gevaren op vastgestelde data.