Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

215 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

havendijk van Middelburg. We weten van de jon ge Vermuijden vóór zijn 30e jaar niets, maar het is geen onredelijke veronder stelling aan te nemen dat hij water bouwkundig bezig is geweest, met als kernpunt ... vergunning voor ±800 ha. Er kwam echter niets van. De tijd was er echter rijp voor. In 1 585 was een spe ciale wet op de landaanwinning op sta pel gezet.

| Nehalennia | pagina 3

Het jaar 1989 is voor de Werkgroep Historie en Archeologie van bijzon- re betekenis, omdat zij 25 jaar be staat. De Werkgroep werd in 1964 opgericht nadat in de wet van het Genootschap de ... van ca. 800 op dit moment wel een groot succes genoemd worden. Hierbij moet onmid dellijk worden vermeld dat dit ook voor een belangrijk deel het resul taat is van de gelukkige samenwer king met de

| de Wete | pagina 4

rassende conclusie dat Koudekerke op z'n minst 800 jaar bestaat. Of ze er in Koude kerke net zo'n groot feest van zullen maken als in Veere twee jaar geleden, is nog maar de vraag. In ieder geval is ... Verder besteedt Toon Franken aandacht aan het fenomeen ijskelders in Middelburg. Afgelopen jaar kwamen deze ondergrond se koelcellen weer in de belangstelling. De heer Midavaine kon het weer niet

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 4

Deugdelijk voorbereide projecten, (doordeweeks ruim 200 per jaar), zijn belangrijk voor instandhou ding van de motivatie bij vrijwilligers en de SLZ- medewerkers die het vrijwilligerswerk ... 2002: in 34 weekendgroepen werkten 800 vrijwilligers 8.000 uur op 147 werkdagen; in de doordeweekse groe pen werkten 30 mensen 12.000 uur. 2003: in 42 weekendgroepen werkten 1276 vrijwilligers 9

| de Wete | pagina 4

Walcheren (was 100 jaar geleden in 2013). Dit jaar: Gapinge (800 jaar), vondst goud schat Serooskerke (50 jaar), eerste stoom schip in Nederland doet Veere aan (200 jaar), Badhotel Domburg (150 jaar), ha ... maken met Walcherse 'jubilerende' plaat sen en personen. Een selectie: Veerse Gatdam (in 2011 sluiting 50 jaar eerder), Rudolf Diesel (uitvinder van de dieselmo tor) verdronk in 1913 voor de kust van

| Nehalennia | pagina 5

bodemarchief verantwoord te pre senteren. Door het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten werd een bijdra ge geleverd aan de expositie in de kapel van St.- Maarten te Hoogelande i.v.m. de viering van het 800-jarig ... Middelburg'Ter gelegenheid van de presentatie van het boek Verborgen Steden werd in het Stadhuismuseum in Zierikzee een bescheiden expositie ingericht van vondsten van de opgraving aan de Pieterseliestraat te

| Nehalennia | pagina 5

tot mijn spijt is in de financiële rekening 1992 zoals die u met de overige jaar- ;en is toegestuurd een tweetal posten per vergissing niet opgenomen. Aan de istenzijde ontbreekt de post 'Deelname ... GemMiddelburg vse Studiën

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

In het jaar dat Middelburg het Taal- en Letterkundecongres mocht organiseren, was de nieuwe spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen geopend. Daarmee kon dit geïsoleerde gewest eindelijk aanzienlijke ... Leuven bepaald dat het volgende te Middelburg zou plaatsvinden. En reeds op 5 november 1869 hadden de Provinciale Staten van Zeeland zich na een moeilijke discussie uitgesproken voor een subsidie van 800

| de Wete | pagina 6

De Heemkundige Kring Walcheren, in 1971 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ruim 800 leden, stelt zich onder meer ten doel die vroegere situatie te onderzoeken. Een jaar na de ... Huiveringwekkend: dat moet de aanblik van Middelburg zijn geweest op het einde van die gedenkwaardige dag, 17 mei 1940. Ten gevolge van een volstrekt zinloze Duitse beschieting was een groot deel van

| Archief | pagina 6

Uit het verslag van de thesaurier blijkt dat de baten over 1985 ruim 125.500,- hebben bedragen, doch dat de lasten nagenoeg 5.800,- hoger zijn geweest. Desondanks steeg als gevolg van koerswinst op ... In de loop van het jaar werd het Predikaat Koninklijk onder nieuwe gewijzigde voorwaarden vernieuwd.

| Zeeuws Landschap | pagina 6

betrekkelijk kort deze functies vervult. Vroeger was echt alles anders. Het grootste deel van de huidige bovenloop van de Schelde, met een afvoer via Antwerpen, is circa elfduizend jaar geleden ontstaan. In ... Het ontstaan van de Honte of Westerschelde is slechts bij benade ring aan te geven,zo ongeveer tussen 800 en 1100. Het ontstaan van deze rivierloop is het gevolg geweest zowel het stijgen van de

| Den Spiegel | pagina 6

voor de levering van 800 ton gaskolen aan de Vlissingse gasfabriek. In de administratie van de in 1873 te Middelburg gevestigde houthandel Alberts komt Wibaut voor als leverancier van kolen voor de ... Floor Wibaut werkte in de zaak van zijn va der en nam na diens overlijden het bedrijf over. Vier jaar later trouwde hij, 28 jaar oud, met een meisje dat hij op een feestje had leren kennen: de zes

| Nehalennia | pagina 6

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Johannes Goedaert in Middelburg werd geboren. 2017 is ook het jaar waarin het 800-jarig bestaan van Middelburg wordt gevierd. Op de website '800 jaar Middelburg ... Ons land was sinds 1568 in oorlog met het machtige Spanje. Een oorlog die 80 jaar zou duren. Middelburg, de stad waar Goedaert werd geboren en zijn leven heeft door gebracht, werd na een beleg van

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

veranderd is. Poldertje voor poldertje is hier uitgebreid. Nu hebben we in Zeeland zo'n 65.000 sluizen en duikers. Begin twintigste eeuw waren er slechts 8.000 tot 9.000 duikers en 1.800 sluizen. Van ... Afgelopen oktober hebben wij in de landelijke Week van Ons Water een college gegeven over dijkveiligheid. Ruim 90 geïnteresseerden hebben we deze avond op ons kantoor in Middelburg mogen verwelkomen

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

Op de Westelijke Kanaaldijk vanaf Middelburg richting Veere, ongeveer km 9.800, staat een hardstenen arduiner paal (blauwe steen) met een ronde bovenkant en aan de kanaalzijde het cijfer 7 Is dit een ... Begin mei organiseerden we in de Week van Ons Water een activiteit waarin kinderen vanaf 6 jaar met waadpak de sloot in gingen om te kijken wat er leeft in het brakke water. Hier is Lucas Murre met

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 6

verder, dan kan het wel over 800 meter liggen. Kijk, dan huur ik liever de buurman in om mee te rijden op het land, zodat pa kan schuiven." ... Middelburg en het andere in Terneuzen. Het in bedrijf houden van twee hoofdkantoren vanaf de fusie heeft zeker te maken met gevoelsargumenten vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vergadert de Algemene Vergadering

| Wantij | pagina 7

. Uit een pas bekend geworden on derzoek blijkt dat kolenopslag in silo's zelfs 1per ton voordeliger kan uit vallen dan de „open-opslag". Bij een jaar lijks kolenverbruik van 800.000 ton, is dat mooi ... Van onze correspondent MIDDELBURG Zwaveldioxyde tast, met andere stoffen, niet alleen bos sen en bouwwerken aan, maar heeft waarschijnlijk ook negatieve invloed op de landbouwoogsten. Onderzoeken van

| de Wete | pagina 7

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| 't Zwelmpje | pagina 8

Na 2006 gaat er elk jaar ongeveer 25% vanaf (zie figuur 1). Van de aantallen in hotspots als de stedelijk gebieden van Middelburg en Vlissingen, de Veerse kreek en de kreek van Westkapelle was weinig ... dit jaar rond Kleverskerke, in het Zand- voortweggebied en rond de Perduinsweg (Middelburg). Ook in voorgaande jaren was de noordelijke ring rond Middelburg de plek waar de Kolganzen verbleven (zie

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 8

Drenthe en Groningen Het was een nat jaar met 800 millimeter. We hebben het vermoeden dat we in 2016 weer heel wat records gaan verbreken. Gegevens van Weeronline. ... Het gebeurt niet vaak en meestal duurt het ook niet heel lang: een stroomstoring. Per jaar zitten wij Nederlanders gemiddeld 22 minuten zonder stroom. Toch is het handig om na te denken over wat je

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

De laatste begrafenis, waarover de stukken spre ken, is die van Hendryetta Berendsen, weduwe van Joseph Fonteijn. Zij overleed op 25 april 1941 te Terneuzen en werd op 28 april 1941 te Middelburg ... van vrijwilligheid toe, waarvan velen gebruik maken. Volgens sommigen ligt hier al de scheiding tussen de twee groepen joden, die zich later ook in Middelburg zouden vestigen. De stam van Juda zou

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 9

Vorig jaar november vierde deze thans 160 leden tellende watersportvereniging haar 25-jarig bestaan. Het lijkt alles wat petieterig als je daar zo bij het jachthaventje kijkt: een romantisch aandoend ... Maar verkijkt u niet op de Goese water- sportclub en de Goese jachthaven. Secretaris G. J. van Zee van de wsv „De Werf" wijst er niet zonder trots op, dat jaarlijks zeker 800 bezoekende jachten de

| Zeeuws Landschap | pagina 9

namen dit jaar verder toe tot bijna 800 broedparen. ... vogel lijkt in Zeeland steeds meer terrein te winnen. Na een toename in Zeeuws-Vlaanderen (zie ook het vorige nummer) broedt de blauwborst tegenwoordig ook op diverse plaatsen op Zuid-Beveland. Dit jaar

| Stad en lande | pagina 9

Bodemvondsten in Middelburg. Hij is eveneens verbonden aan een werkgroep stads-archeologie, actief in Zierikzee en daardoor betrokken geweest bij de onderzoekingen Pieterseliestraat en 's-Gravenstraat, dit jaar. ... 1.000,— 800,— 530,—

| Den Spiegel | pagina 9

gehad met zijn missie. Volgens sommigen verha len verrees het eerste Rooms-katholieke kerkje in Vlissingen pas in de tiende eeuw, ruim driehonderd jaar later. De bewoners van het eiland stonden in de ... uitvalsbasis voor hun rooftochten. In an dere plaatsen op Walcheren werden door de bewoners zogenaamde ringwalbur- gen aangelegd ter bescherming tegen de Noormannen. In Middelburg, Domburg en Oost-Souburg zijn

| Nehalennia | pagina 9

Johannes Verbruggen woont in de Landpoortstraat, in De Vier Emmers, momenteel (2016) De Vier Heemskinderen. Zijn dochter Pharailda trouwt in 1871 met Desiderius Walrij en deze jongeman van 24 jaar is ... 14.30 uur, uit Eeklo om 8.00 en 13.45 uur. Wat waren de tarieven voor de inzittenden? Van IJzendijke naar Watervliet 25 cent, van IJzendijke naar Ca- prijke 60 cent en van IJzendijke naar het station

| Archief | pagina 11

Middelburg'. Over het laatste werk vond ook overleg met het Gasthuis te Middelburg plaats. Beide werken zul len in 1990 het licht zien. ... in de jubileumtoespraak dat de werk groep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in ge heel

| Stad en lande | pagina 11

gereconstrueerd. Er zijn resten van grote, bootvormige huizen gevonden. Deze burchten in Denemarken dateren van omstreeks het jaar 1000. ... Zeeland heeft maar liefst vijf van deze volksburchten in de provincie. Ze zijn ouder dan de Deense, want hier dateren ze uit de negende eeuw, rond 800. In die tijd zag Zeeland er heel anders uit dan

| Archief | pagina 12

„Nadat ik de laatste besclirijvingswerkzaamheden ten aanzien van de kaartenverzameling had verricht, heb ik de geheeie col lectie doen opzetten en ze genummerd. Met het drukken van den ruim 800 ... nummers tellenden catalogus werd op het einde van het jaar een begin gemaakt; dit werk kwam dezer dagen gereed.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

nomen dat geschat mag worden op minstens 6 miljoen per jaar aan omrijden, wachten e.d. De dam bij Bruinisse zal in 1964 gereed zijn en de Provincie denkt er aan van 1962 af, als het Drie ... maken van de spoor wegovergangen bij Middelburg en Krabben- dijke. De genoemde barrières maken op de be zoeker een enigszins „achterlijke" indruk.

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 12

De boottochten naar Zierikzee. Veere en Middelburg zijn echter van meer recentere jaren. De Scheldetochten naar Zierikzee worden nog maar een vijftal jaren geor ganiseerd en deze naar Veere twee jaar ... . De Scheldetocht Antwerpen Middelburg Antwerpen wordt dit jaar voor de eerste maal gevaren op vastgestelde data.

| Nehalennia | pagina 12

Jonkheer Aarnout van Reigersberg Versluys, heer van Poppekerke, werd in Middelburg geboren op 30 november 1831 als zoon van jhr. mr. Johan van Reigersberg Versluys en Susanna Maria de Haze Bomme. Hij ... slaagde op 12 juni 1850 voor het Gymnasium te Middelburg en was van 1850 tot en met 1855 lid van het Letterkundig Gezelschap 'Utile Dulci' te Utrecht, waar hij op 14 november 1854 promoveerde tot meester in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

dat jaar zien we ook in beide sub-regio's de totale de mografische druk fors toenemen. In West Zeeuws-Vlaan deren is de druk in 2025 al op een niveau gekomen waarbij tegenover elk 'productief persoon ... basisschoolleerlingen zal in die periode desalniettemin met 800 leerlingen afnemen. Ook hier zullen een aantal plattelandsscholen het zeker niet redden. De instroom in het voortgezet onderwijs in Schouwen-Duiveland zal

| Nehalennia | pagina 13

de kooplieden, dat waren de eigenaars van de lading, betaald. De schipper moest de loods de kost geven. Deze ge woonte is in 800 jaar niet veranderd. Vóór 1600 moest een schipper maar zien, dat hij een ... betvreen Middelburg and Orwell". De dichter bedoelde hiermee, dat hij wenste dat de zee vrijgehouden werd van zeerovers en vijanden. Het feit, dat Chaucer Middelburg met name noemt, bewijst ons, hoe

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 13

Op 1 januari 1818 werd als opzichter van de vuurtoren aangesteld de gepensioneerde le luitenant ter zee W. Woutersz voor Fl. 350,per jaar, te betalen naast zijn jaarlijks pensioen van Fl. 800, Als ... Nog geen 13 jaar later, in de nacht van 14 op 15 maart 1831 sloeg de bliksem in de toren, die daardoor in brand raakte. K. Baart geeft in zijn beschrijving „West-

| de Wete | pagina 13

Weeldeboden en werkboden, Marlies Jongejan, doctoraalscriptie Nederlandsche Chrestomathie, H.W. Weytingh 1858 Dr. Coronel, Middelburg voorheen en thans, 1859. ... Een lang bewaard knipsel uit de Middelburgsche Courant van zo'n 60 a 70 jaar geleden vertelde het als volgt:

| de Wete | pagina 13

jaarlijks 800 gulden, waar hij maar weinig voor hoefde te doen: vier dagen dienst per jaar, een aantrekkelijke bijverdienste! De dag nadat Van Drunen uit België was terugge keerd, werd de arts echter ... derlandse soldaten voorhanden was en ook totaal verouderd: "Zo omstreeks 1876, met nog slagersmessen en nog slecht on derhouden ook." Uiteindelijk zou De Groot twee jaar dienen in het veldleger op ver

| Den Spiegel | pagina 13

Henderikx, P.A. et all, Duizend jaar Walcheren (Middelburg 1996). ... Dommisse, P.K., 'De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen' in: Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in be trekking tot Zeeland (Middelburg 1910).

| Den Spiegel | pagina 13

brand in augustus van het jaar daarvoor. Er is nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak. Men denkt aan brandstichting. Waarmee de cirkel in historisch opzicht in ieder geval weer rond is. ... Houte, J.A. van, De economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800 (Haarlem, 1979)

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

bedrijf werkzaam waren, in hetzelfde pedagogische klimaat verkeer den als leerlingen van 12-16 jaar, die nog in het volledig dagonderwijs zaten. Dit heeft er toe geleid, dat er tussen 1969 en 1976 30 ... hoog ligt, nl. 800 leerlingen voor de 4 z.g. kernvakken. Eerdergenoemde commissie spreidings plan streekscholen adviseerde de Minis ter, overigens niet conform het in 1969 door het E

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

werd de collectie van Popkensburg naar het museum van het Genootschap in Middelburg overge bracht. ... verslag van dat jaar: Slechts een deel der kaar- tencollectie is hiermede echter voor den arbeid in de Zelandia op het museum be schikbaar gekomen; de aan het Rijks archief in bruikleen gegeven geteekende

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 14

elders. De toename van het aantal sluispassages bij Kats spre ken wat dit betreft voor zich. Eén jaar na de afsluiting, in 1962, passeerden er ruim 3.800 jachten; in 1967 10.700; nog eens 5 jaar later ruim ... kleinere bo ten gevaren. Op de in 1952 afgesloten Braakman is de watersportvereniging „Vrem- dijck" al 15 jaar aktief met onder meer het organiseren van zeilwedstrijden.