Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

230 resultaten gevonden

| 't Zwelmpje | pagina 6

jaar 1990 te schrijven nieuwe werkplan zou die steun opgenomen kunnen worden. Adrie Joosse bekijkt of we op kleine schaal toch al uitbrei ding van het aantal pannen kunnen realiseren. Financiële middelen ... Het landgoed Ter Hooge is ongeveer 20 ha. groot en ligt 1 km. ten westen van Middelburg. In 1989 is het gebied geïnventariseerd op broedvogels.

| 't Zwelmpje | pagina 7

van Zonneveld een kolonie ontdekt die waarschijnlijk al jaren bestond. Het is dan ook gerechtvaardigd can de aantalsschatting van 1992 op te schroeven naar meer dan 800 paar. Ook na deze correctie is ... goed beeld te krijgen van de verspreiding en de jaarlijkse fluctuaties gaan we in ieder geval in 1994 weer de Huiszwaluwen tellen.Ik wil alle tellers bedanken voor de inzet en ik hoop dat ze ook dit jaar

| 't Zwelmpje | pagina 11

Maar liefst 800 Houtduiven zaten langs de Schotteweg, Ritthem op 18/02 (RS)De Bosuil was ook dit jaar weer present in de omgeving van Berkenbos en de Vroonweg, Oostkapel le: 04/03 en 13/03 1 ex (MK ... Oude Vlissing3eweg (ES). Sander kon in de nacht van 19/03 niet slapen en hoorde zodoende de eerste Regenwulp overtrekken over Middelburg. De eerste Grutto vloog op 23/02 over het kanaal bij Oost

| 't Zwelmpje | pagina 16

weken van oktober was sprake van een kleine invasie van Zwarte Mezen op Walcheren. In totaal 1311 ex werden geteld, waarvan 1104 langs de Nolledijk (800 ex op 10-10). Daarnaast werden op tal van andere ... - bos vlogen 2 Appel vinken op 06-10 (PLM), 1 en 4 ex vlogen op 19-10 en 04-11 over de Nolledijk (PW,PLM,MZ). Ook dit jaar werden weer enkele Europese Kanaries gezien, begin nende met 2 ex op 06-10 over

| 't Zwelmpje | pagina 5

) (Walhout in prep.). Uit de periode vóór 1969 zijn grote in vasies (161-800 vogels) bekend uit 1956/57, 1958/59 en 1965/66. Met name in 1965 werden grote aantallen gezien (bijv. 04/11/65 84 Middelburg ... jaar.

| 't Zwelmpje | pagina 4

Het grootste aantal sinds 1991; het aantal overwinteraars schommelt al jaren tussen 800-2000 (max. 5407 in 1985). Opmerkelijk was dat de grootste groep (1500) in het akkergebied tussen Middelburg ... Deze soort ontbreekt tijdens veel MWT. In 1992 werd een maximum van 800 vogels vastgesteld.

| 't Zwelmpje | pagina 4

(IWRB). Sinds 1993 is SOVON de landelijke coördinator. Vanaf 1992 worden op Walcheren ook de in het binnenland pleisterende meeuwen geteld. Dit jaar vond de telling plaats in het weekend van 11-12 januari ... Typisch een midwintertelling die thuis hoort in de grijze middenmoot. Het grote aantal Bergeenden is opvallend. Het aantal overwinterende Buizerds neemt nog steeds toe. Tien jaar geleden

| 't Zwelmpje | pagina 5

waarop een ouder een jong voert (dat leek ook onmogelijk daar de Kauw in ieder geval ouder was dan driekwart jaar). ... het algemeen) een partner voor hun leven kiezen. De Huiskraai trok waarschijnlijk al een aantal jaar met deze kauw op.

| 't Zwelmpje | pagina 3

probleem. Ër wordt geschreven en er worden foto's ter beschikking gesteld. Waarvoor veel dank. Maar uw redacteur heeft blijkbaar de blues in het voorjaar en krijgt het dit jaar alweer niet voor elkaar om het ... Deze gezellige avond vindt weer plaats óp het terras van café De Bommel op de Markt te Middelburg. Het eerste drankje is traditiegetrouw voor rekening van de VWG.

| 't Zwelmpje | pagina 12

Cursusgeld voor leden: 25,-. Voor ouder en kind tot en met 18 jaar bedraagt het cursusgeld 35,-. De Vogelwerkgroep draagt per lid 5,- in de kosten bij. Daarom betalen niet leden 5,- per persoon extra ... Jaco Walhout, Verwerijstraat 25, 4331 TA Middelburg, 0118-634717, walhout25@zeelandnet.nl.

| 't Zwelmpje | pagina 8

Na 2006 gaat er elk jaar ongeveer 25% vanaf (zie figuur 1). Van de aantallen in hotspots als de stedelijk gebieden van Middelburg en Vlissingen, de Veerse kreek en de kreek van Westkapelle was weinig ... dit jaar rond Kleverskerke, in het Zand- voortweggebied en rond de Perduinsweg (Middelburg). Ook in voorgaande jaren was de noordelijke ring rond Middelburg de plek waar de Kolganzen verbleven (zie

| 't Zwelmpje | pagina 15

zichtbaar in de middag van 26/07 toen er in drie uur tijd 800 ex naar ZW over het strand bij de Boule vard van Vlissingen vlogen (ES). Uiterst curieus was de melding van een Bijeneter op 10/06 langs de ... opslagterrein van WK (JW). Duinpie pers werden uitsluitend vanaf de Nol le waargenomen: op 20/08 2 ex (PAW) en één op 23/08 (GD, KL). De eerste Gekraagde Roodstaart van het na jaar zat op 07/08 in

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 15

Toeristiche overnachtingen jaar (incl. weekendrecreatie) dagrecreanten 1968 5.650.000 2.800.000 ... De beste kansen tot een ontwikkeling tot badplaats van stedelijke allure heeft Vlis singen Deze evolutie zal sterk afhankelijk zijn van de verdere groei van Vlissingen en Middelburg. De rentabiliteit

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 20

Het onderzoek heeft vooral betrekking op de 10.800 eigenaars van pleziervaartuigen die het formulier hebben ingestuurd. Om trent de 1.250 huurders van boten werden slechts enkele specifieke ... In verband met de te verwachten ver schillen in het gedrags- en bestedingspa troon zijn de respondenten ingedeeld in drie categorieën, te weten jeugd (jonger dan 20 jaar), gebruikers van de boot als

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 9

Vorig jaar november vierde deze thans 160 leden tellende watersportvereniging haar 25-jarig bestaan. Het lijkt alles wat petieterig als je daar zo bij het jachthaventje kijkt: een romantisch aandoend ... Maar verkijkt u niet op de Goese water- sportclub en de Goese jachthaven. Secretaris G. J. van Zee van de wsv „De Werf" wijst er niet zonder trots op, dat jaarlijks zeker 800 bezoekende jachten de

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 22

Het Zeeuws Museum te Middelburg om- soant de tijd tussen de vuistbijl en de velo- cipee. Er hangt ook een bord met een Chi nese spreuk: ... Futenparen met al grote jongen van dit jaar, de jongste nog wit-en-zwart gestreept, parmantig duikend al; ze komen boven, bliksemsnel even omkijken waar-ie blijft, meteen weer wegzwemmen in heel

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 12

De boottochten naar Zierikzee. Veere en Middelburg zijn echter van meer recentere jaren. De Scheldetochten naar Zierikzee worden nog maar een vijftal jaren geor ganiseerd en deze naar Veere twee jaar ... . De Scheldetocht Antwerpen Middelburg Antwerpen wordt dit jaar voor de eerste maal gevaren op vastgestelde data.

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 14

elders. De toename van het aantal sluispassages bij Kats spre ken wat dit betreft voor zich. Eén jaar na de afsluiting, in 1962, passeerden er ruim 3.800 jachten; in 1967 10.700; nog eens 5 jaar later ruim ... kleinere bo ten gevaren. Op de in 1952 afgesloten Braakman is de watersportvereniging „Vrem- dijck" al 15 jaar aktief met onder meer het organiseren van zeilwedstrijden.

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 13

Op 1 januari 1818 werd als opzichter van de vuurtoren aangesteld de gepensioneerde le luitenant ter zee W. Woutersz voor Fl. 350,per jaar, te betalen naast zijn jaarlijks pensioen van Fl. 800, Als ... Nog geen 13 jaar later, in de nacht van 14 op 15 maart 1831 sloeg de bliksem in de toren, die daardoor in brand raakte. K. Baart geeft in zijn beschrijving „West-

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 23

Welsinge voldeed niet meer. De Staten-Generaal verleen de een renteloos voorschot van één miljoen gul den. Middelburg zou ieder jaar 25.000.- aan de Staat terugbetalen. ... varen'; een inspirerende naam. Dat een groot deel van Middelburg's bevolking achter het plan voor de aanleg van een droogdok stond, blijkt wel uit het feit, dat een drietal adhesie betuigingen met

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 26

daarin liggende sluis dicht te metselen met het oog op een mogelijke inundatie van de Tho maespolder. In maart van dat jaar was hier over een lengte van 700 a 800 meter een belang rijk grondverlies ... zullen blijven vormen, omdat over deze periode het archeil' momenteel niet voorhanden is. Slechts enkele verslagen, uit gezonderd de verslagen van de jaarvergaderin gen die in Middelburg moeten berusten in

| Zeeland | pagina 32

en in 1965 werd ten slotte toch nog een dieselpomp in het oude ge bouw van het stoomgemaal geplaatst. Het diesel gemaal kreeg een horizontale schroefcentrifugaal- pomp en bemaalde ongeveer 800 hectare. ... Kool-Blokland, J.L. Van Rumoirt tot Razernij. Wa terschap Woolen 1959-1995. Middelburg 1996. Labrijn, P. Verslag van het onderzoek naar de af watering der waterschappen van Woolen, Poort vliet en Oud

| Zeeland | pagina 18

,7 voet (4,4 meter) en hadden een waterverplaatsing van ruim 800 ton. Tussen 1602 en 1795 zijn op de voc-werf in Middelburg 336 schepen gebouwd, die in totaal 1.147 reizen naar de Oost zouden maken. De bouw ... van een schip als de Raadhuis van Middelburg duurde bijna één jaar en kostte circa 100.000 gulden (in de toenmalige waarde). Tijdens de lange reis naar tropisch Azië kreeg de constructie van een voc

| Zeeland | pagina 32

Sluis als Spaanse operatiebasis aan zienlijk werd verzwakt. De Spanjaarden verlo ren in de slag 800 man. Of zich daaronder ook moslims bevonden is niet bekend, maar wel waarschijnlijk. Even onzeker is of ... Een jaar later, begin mei 1604, begon prins Maurits aan de verovering van West-Zeeuws- Vlaanderen. Waarschijnlijk uit deze tijd stamt een ongedateerd verhaal, waarvan de geloof waardigheid niet

| Zeeland | pagina 35

De steppenwisent leefde ongeveer 800.000 tot twee miljoen jaar geleden. Het dier is waar schijnlijk op natuurlijke wijze uitgestorven. In de wereldberoemde grot in het Spaanse Altamira is deze ... Zij vond het plusminus een miljoen jaar oude stuk van een ellepijp op het strand van Ritthem, tijdens een klassenproject. De vondst is om twee redenen bijzonder. Irini is tot nu toe de jongste

| Zeeland | pagina 24

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap dankt u har telijk voor uw gift boven de contributie ten bate van de verzamelingen. Als leden bracht u het afgelopen jaar ruim 1.800,- bijeen. Met de bijdragen ... , Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45-18.45 uur.

| Zeeland | pagina 41

burgemeester van Mid delburg en vrouwe van Westkapelle. Van Doorn breidde zijn naam uit tot Van Doorn van West- capelle en ging wonen in Middelburg. Hij werd lid van Gedeputeerde Staten en later gouverneur van ... 12,5 uur gewerkt, in de winter een uur minder. De werkochtend in de zomer duurde van 5.00 tot 12.00 uur, met een pauze van 8.00 tot 8.45 uur. Na de middagpauze tot 12.45 uur werd doorgewerkt tot 16

| Zeeland | pagina 17

. Pieter, zeilmaker, werd op 23 maart 1804 begraven in de Oostkerk. Zoon Cornelis Vlijberge, kompasmaker, verkocht het pand van zijn vader aan de Rotterdamsekaai voor 800 in februari 1792. Hij was getrouwd ... Alida Magdalena van Ginhoven. Cornelis Vlijberge over leed op 27 december 1815 te Middelburg.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 17

Tolen bezit een carillon, dat oorspronke lijk in de kerktoren hing, maar later is over gebracht naar het stadhuis. Van de 19 klokken zijn 16 gegoten door Michiel Burgerhuys te Middelburg (een in 1624 ... 1626 en 13 in 1627). De luidklok van 1458 is hierboven reeds genoemd. Twee klokjes zijn van Johannes la Fort in 1780, eveneens te Middelburg. Alleen de opschriften van de beide grootste klokken (resp

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

-aangelegenheid blijvende indi viduele verkoopstentoonstellingen van bepaal de kunstenaars en b.v. ook de tentoonstellin gen, zoals de boekhandel van Benthem Jutting te Middelburg geregeld organiseert. Het curieuze van dit ... Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid op dit terrein gedu rende de laatste twee jaar. Het vermeldt al leen het voornaamste en pretendeert niet, vol ledig te zijn.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 47

voor te spannen en zijn buurman naar Bres kens te rijden. Met de steigerschuit naar Vlis singen, te voet naar het dok, waar om 8.00 uur de diligence, of naar de Kleine Markt, waar om 9.00 uur de ... Cammaert uit Hulst, die naar Middelburg als getuige was opgeroepen, Gast uit Brou wershaven, die zijn dochter in Terneuzen wilde opzoeken en Platschorre uit Ellewouts- dijk, die voor zaken in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

nomen dat geschat mag worden op minstens 6 miljoen per jaar aan omrijden, wachten e.d. De dam bij Bruinisse zal in 1964 gereed zijn en de Provincie denkt er aan van 1962 af, als het Drie ... maken van de spoor wegovergangen bij Middelburg en Krabben- dijke. De genoemde barrières maken op de be zoeker een enigszins „achterlijke" indruk.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 66

jaar nodig is kunnen wij uitgaan van een bezetting als die van de afgelopen jaren. Deze is ongeveer 20 man nen per ha. Voor de 17.000 mannen waarvoor de be volkingsprognose werk vraagt is dan ruim ... 800 ha nodig. In de haven Vlissingen-Oost wordt gerekend op een volledige bezetting van de terreinen in 1975, dat betekent voor 460 ha ongeveer 7.000 mannen. Door Terneuzen wordt, op het grondgebied van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 126

beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes ... Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

De laatste begrafenis, waarover de stukken spre ken, is die van Hendryetta Berendsen, weduwe van Joseph Fonteijn. Zij overleed op 25 april 1941 te Terneuzen en werd op 28 april 1941 te Middelburg ... van vrijwilligheid toe, waarvan velen gebruik maken. Volgens sommigen ligt hier al de scheiding tussen de twee groepen joden, die zich later ook in Middelburg zouden vestigen. De stam van Juda zou

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 25

Middelburg, zestig jaar geleden; een wandeling ... Tijdens de eerste expedities werden graven blootgelegd, daterende uit omstreeks 800 voor Christus. Vondsten van ijzeren wapens wijzen er op, dat op dat tijdstip de ijzer-metallurgie reeds volmaakt

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 82

Oktober 1866 wordt het kanaal door Zuid-Beveland geopend. Op 11 december 1866 wordt uit Zuid-Beveland gemeld: „Sinds de opening tot den laatsten der vorige maand, zijn er ruim 800 schepen door het ... . Het is gebleken dat dit gebouw niet voor den stroom des Tijds wijken moest hecht en sterk als het was om nog aan menig jaar te kunnen weerstand bieden maar de poort wordt als 't ware door den stroom

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

bedrijf werkzaam waren, in hetzelfde pedagogische klimaat verkeer den als leerlingen van 12-16 jaar, die nog in het volledig dagonderwijs zaten. Dit heeft er toe geleid, dat er tussen 1969 en 1976 30 ... hoog ligt, nl. 800 leerlingen voor de 4 z.g. kernvakken. Eerdergenoemde commissie spreidings plan streekscholen adviseerde de Minis ter, overigens niet conform het in 1969 door het E