Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

In het jaar dat Middelburg het Taal- en Letterkundecongres mocht organiseren, was de nieuwe spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen geopend. Daarmee kon dit geïsoleerde gewest eindelijk aanzienlijke ... Leuven bepaald dat het volgende te Middelburg zou plaatsvinden. En reeds op 5 november 1869 hadden de Provinciale Staten van Zeeland zich na een moeilijke discussie uitgesproken voor een subsidie van 800

| Wantij | pagina 18

dinsdag 30 mei Verzamelen13.30 uur bij de Schouwburg aan het Molenwaterte Middelburg. ... Het Zeeuws Biologisch Museum organiseert een doemiddagaktiviteitvoorde jeugd van ±10 jaar. Aktivi- teiten zijn: tentoonstelling bekijken en zelf zijdeschil deren. (Vooraf inschrijven) woensdag 17 mei

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

-aangelegenheid blijvende indi viduele verkoopstentoonstellingen van bepaal de kunstenaars en b.v. ook de tentoonstellin gen, zoals de boekhandel van Benthem Jutting te Middelburg geregeld organiseert. Het curieuze van dit ... Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid op dit terrein gedu rende de laatste twee jaar. Het vermeldt al leen het voornaamste en pretendeert niet, vol ledig te zijn.

| Nehalennia | pagina 5

tot mijn spijt is in de financiële rekening 1992 zoals die u met de overige jaar- ;en is toegestuurd een tweetal posten per vergissing niet opgenomen. Aan de istenzijde ontbreekt de post 'Deelname ... GemMiddelburg vse Studiën

| Nehalennia | pagina 18

De rekening over 1981 was door de kascommissie in orde bevonden dientengevolge werd de penningmeester de heer B.Oele gedechargeerd.Deze kon mededelen dat de leden van de Werkgroep ruim 800 gulden ... Voor de reeds enige tijd bestaande vacature van de heer L.A.DeWitte (vicevoorzitter) werd de heer P.Sijnke, archivaris der gemeente Middelburg,gekozen.De heer P.Bos, (secretaris),die om persoonlijke

| de Wete | pagina 43

Onze 'buitenheemse reis' - zo hoorde ik deze excursie noemen - gaat dit jaar naar het Belgische Mechelen. De familie Keldermans, uit deze stad afkomstig, bouwde de stadhuizen in Middelburg en Veere. ... Vorig jaar wilden we al op excursie gaan - zoals we dat jaren geleden ook al eens deden - naar Fort Rammekens. Daar werden toen echter opgravingen gedaan, zodat we er niet terecht konden.

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 113

ook in Zierikzee tot gemeentearchivaris te benoemen. Van een salaris van f. 800,- - minus de reis- en verblijfkosten, was niet te leven. Zierikzee salarieerde zijn ambtenaar met f. 625,per jaar. Goes en ... minimale kant. Zo verdiende de gemeente archivaris van Middelburg, die alleen 's morgens dienst moest doen, ongeveer f. 2000,per jaar.

| Archief | pagina 12

„Nadat ik de laatste besclirijvingswerkzaamheden ten aanzien van de kaartenverzameling had verricht, heb ik de geheeie col lectie doen opzetten en ze genummerd. Met het drukken van den ruim 800 ... nummers tellenden catalogus werd op het einde van het jaar een begin gemaakt; dit werk kwam dezer dagen gereed.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 66

jaar nodig is kunnen wij uitgaan van een bezetting als die van de afgelopen jaren. Deze is ongeveer 20 man nen per ha. Voor de 17.000 mannen waarvoor de be volkingsprognose werk vraagt is dan ruim ... 800 ha nodig. In de haven Vlissingen-Oost wordt gerekend op een volledige bezetting van de terreinen in 1975, dat betekent voor 460 ha ongeveer 7.000 mannen. Door Terneuzen wordt, op het grondgebied van

| Den Spiegel | pagina 30

In afwijking van de eerdere aan kondiging vindt de exkursie naar Delft plaats op zaterdag 10 mei 1986. Vertrek vanaf het Stadhuis plein te Vlissingen: 8.00 u, van af het station Middelburg: 8.15 u ... De Koninklijke weg; Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maat schappij De Schelde te Vlissingen, 1873 - 1973. 1975.

| Stad en lande | pagina 34

Evenals vorig jaar werd op deze dag de toegangsprijs verlaagd. Ruim 800 personen hebben op deze dag het museum bezocht. Dhr. Van der Werf en enige leden van bestuur en commissie ver zorgden de ... In oktober zijn er enige landbouwwerktuigen en poppen uitge leend aan de bibliotheek in Middelburg waar een tentoonstelling was van oude voorwerpen en gebruiken in Zeeland.

| Nehalennia | pagina 41

bedroeg namelijk vijftien gulden.Met andere woorden800,- kwam overeen met de gage van vier en een half jaar. ... Stelt U zich eens voor: Middelburg aan het begin van de achttiende eeuw.

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 112

Nadat de gemeenteraden de voorstellen hadden aangenomen werd een advertentie geplaatst. Zoals te voorzien was waren er weinig sollicitanten. Het salaris van f. 800,per jaar lokte niet erg aan. De ... archivalia zouden dan naar het rijksarchief in Middelburg terug moeten 'Een dergelijke toe stand zou naar onze overtuiging een gemeente als Goes, oudtijds een der vijf stemmende steden in de Staten

| Stad en lande | pagina 9

Bodemvondsten in Middelburg. Hij is eveneens verbonden aan een werkgroep stads-archeologie, actief in Zierikzee en daardoor betrokken geweest bij de onderzoekingen Pieterseliestraat en 's-Gravenstraat, dit jaar. ... 1.000,— 800,— 530,—

| Walacria | pagina 64

aan de Noorman Heriold. Als de duinburcht van Domburg, waarvan we de ligging nu kennen, - tezamen met Middelburg en Oost-Souburg - deel hebben uitgemaakt van de 'castella recens facta' (vermeld in ... 600/800

| de Wete | pagina 35

Domburg - Garage Carlier 7.30 uur Koudekerke, Dorpsplein 7.50 uur Vlissingen, Stadhuisplein 8.00 uur West-Souburg, Brug 8.05 uur Middelburg, Station 8.15 uur ... Onze 'buitenheemse' reis gaat naar Antwerpen. Zoals U weet wordt dit jaar de Val van Antwerpen in 1585 herdacht. Een gebeurtenis die niet alleen voor deze stad, maar ook voor de Noordelijke

| de Wete | pagina 38

In mei 1880 werd in Middelburg dit soort werkzaamheden verpacht voor zeven jaar. De verpachting bracht toen 1.850,- per jaar op. ... jaar. Middelburg verkocht de mest aan vaste afnemers in Brabant. Vlis singen leverde aan België. Waar heer schipper De Wit vóór 1871 zijn lading uit Arnemuiden naar toebracht is niet bekend. Het zal in

| Nehalennia | pagina 3

Het jaar 1989 is voor de Werkgroep Historie en Archeologie van bijzon- re betekenis, omdat zij 25 jaar be staat. De Werkgroep werd in 1964 opgericht nadat in de wet van het Genootschap de ... van ca. 800 op dit moment wel een groot succes genoemd worden. Hierbij moet onmid dellijk worden vermeld dat dit ook voor een belangrijk deel het resul taat is van de gelukkige samenwer king met de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 62

"Music - hall", fresco, 400 800 cm, Kloveniersdoelen 1992 ... Slechts enkele weken later tijdens de expo sitie 'Onechte Paradijzen' in de Balans in Middelburg worden de grenzen van het doek doorbroken. De toeschouwer wordt geconfronteerd met vijf grote

| Nehalennia | pagina 13

de kooplieden, dat waren de eigenaars van de lading, betaald. De schipper moest de loods de kost geven. Deze ge woonte is in 800 jaar niet veranderd. Vóór 1600 moest een schipper maar zien, dat hij een ... betvreen Middelburg and Orwell". De dichter bedoelde hiermee, dat hij wenste dat de zee vrijgehouden werd van zeerovers en vijanden. Het feit, dat Chaucer Middelburg met name noemt, bewijst ons, hoe

| de Wete | pagina 33

Onze jaarlijkse trip buiten Walcheren voert ons dit jaar naar Brugge en wel op zaterdag 8 oktober a.s. We vertrekken om 8.00 uur van de Markt in Middel burg en rijden via de Nieuwe Vlissingseweg ... Ons bestuurslid P. Sijnke, archivaris van de gemeente Middelburg, zal tijdens de heenreis iets vertellen over de geschiedenis van Brugge en de relatie van deze stad met Walcheren.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

287 bedroeg; in het jaar 1 800 dus 40,73 per duizend inwoners en in 1 899, 1 5,20 per duizend in woners. Het sterftecijfer is dus in het jaar 1 800 2,6 dit is ruim 2V4 maal grooter dan in 1 899 ... wonen in middelburg

| Nehalennia | pagina 60

De Boer Drukkers Middelburg adresbest.4e 474,85 ... jaar verschenen zelfs vijf afleve ringen .Studiedagen werden georganiseerdprojecten gestart,enz. Deze toegenomen activiteit heeft, naast de gestaag gestegen kosten, een enorme druk op de kas middelen van

| Nehalennia | pagina 28

indruk van het dagelijks leven van mensen in Zeeland in de Ijzertijd. Van de IJzertijdperiode, die duurde van ongeveer 800 jaar voor Christus tot het jaar nul èn voorafging aan de ... Twee vitrines tonen een tiental wa tervogels uit de oude collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.Een collectie die meer dan 120 jaar geleden met de toenmalige kennis

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 126

beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes ... Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in

| Archief | pagina 26

Mes, ets Veere van J.M. Graadt van Roggen, tekening St Annaland van J.E. We tering de Rooy, tekening van het Kruithuis te Middelburg van E.J.F. Thierens, te kening van de haven van Veere van M. Goth ... , tekening van de Bogardstraat te Middelburg van C.W. Nuys, tekening van de Kuiperspoort te Middelburg van R. Kimpe en een aquarel van de Binnenhaven te Vlissingen van W.J. Schiitz. Ter gelegenheid van het 700

| Nehalennia | pagina 12

Jonkheer Aarnout van Reigersberg Versluys, heer van Poppekerke, werd in Middelburg geboren op 30 november 1831 als zoon van jhr. mr. Johan van Reigersberg Versluys en Susanna Maria de Haze Bomme. Hij ... slaagde op 12 juni 1850 voor het Gymnasium te Middelburg en was van 1850 tot en met 1855 lid van het Letterkundig Gezelschap 'Utile Dulci' te Utrecht, waar hij op 14 november 1854 promoveerde tot meester in

| de Wete | pagina 13

Weeldeboden en werkboden, Marlies Jongejan, doctoraalscriptie Nederlandsche Chrestomathie, H.W. Weytingh 1858 Dr. Coronel, Middelburg voorheen en thans, 1859. ... Een lang bewaard knipsel uit de Middelburgsche Courant van zo'n 60 a 70 jaar geleden vertelde het als volgt:

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 60

Het traject van 't Sas van Dirksland tot N. Tonge moest te voet afgelegd worden, omdat de wegen in Flakké (zoo laat in het jaar) niet meer practicabel waren voor rijtuigen. De distantie is meen ik IV ... In het laatst van Sept. (1812) was ik te ZZee gevestigd; blijkens procesverbaal van den 25e dier maand ben ik op dien datum als Commies griffier beëedigd. Het traktement was 800 francs! Die som werd

| Archief | pagina 94

het verzet der parochianen naar Middelburg gezonden om streeks 1680 protesteerden de Jezuïten zelf tegen het hun van die zijde gedaan verbod de schuilkerk 1te gebruiken. Ook op het eind van 1682 ... verklaarden vooraanstaande Middelburgse Katholieken dat een tweede missionaris niet nodig was zij gaven daarbij het aantal der parochianen als 800 op. Maar ook de stadsregering greep in aan de hier gekomen

| Archief | pagina 6

Uit het verslag van de thesaurier blijkt dat de baten over 1985 ruim 125.500,- hebben bedragen, doch dat de lasten nagenoeg 5.800,- hoger zijn geweest. Desondanks steeg als gevolg van koerswinst op ... In de loop van het jaar werd het Predikaat Koninklijk onder nieuwe gewijzigde voorwaarden vernieuwd.

| de Wete | pagina 17

staan gluren, waar in het jaar 800 iets werd geboren wat later tot Middelburg is uitgegroeid. Het blijft me nog steeds verbazen dat die toegangspoort na 1000 jaar is terugge vonden en dat op een plek, die ... "1' Histoire se repète". We gaan dit najaar her denken dat 50 jaar geleden, in oktober 1944, Middelburg weer zijn historische funktie kreeg voor de bewoners van de kust en het platteland als

| Nehalennia | pagina 32

jubilcumtocspraak dat dc Werkgroep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in -geheel Zeeland. De in 1965 ... stabilisering mag de Werkgroep zich in een lichte groei verheugen. Het ledental beweegt zich thans boven dc 800.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

dat jaar zien we ook in beide sub-regio's de totale de mografische druk fors toenemen. In West Zeeuws-Vlaan deren is de druk in 2025 al op een niveau gekomen waarbij tegenover elk 'productief persoon ... basisschoolleerlingen zal in die periode desalniettemin met 800 leerlingen afnemen. Ook hier zullen een aantal plattelandsscholen het zeker niet redden. De instroom in het voortgezet onderwijs in Schouwen-Duiveland zal

| Nehalennia | pagina 33

P.W. Sijnke, J. Louwerse, P.J. Smallegange, E. van Wijk, Van alle markten thuis. Geschiedenis van markt en nijverheid te Middelburg (Vlissingen: Uitgeverij ADZ, 1998). 116 blz. ISBN 90 ... Middelburg aanleiding om eens na te gaan hoe het nu eigenlijk zit met de geschiedenis van markt en nijverheid in de provinciehoofdstad. Resultaat: een nieuw en informatief werkje over de geschiedenis van

| Walacria | pagina 70

Werd de dienst met zes rijtuigen (waarvan twee open, die reeds na een paar jaar ver dwenen) begonnen, bij het einde telde men zestien gesloten rijtuigen. Daar er intussen drie afgevoerd waren, moeten ... De dienst werd op 10 respectievelijk 24 december 1881 geopend. Er werden vijf re- tourritten gereden: van de Zeilmarkt om 8.00, 11.00, 13.00, 16.00 en 19.00 uur, van de Markt 40 minuten later. De

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 9

Vorig jaar november vierde deze thans 160 leden tellende watersportvereniging haar 25-jarig bestaan. Het lijkt alles wat petieterig als je daar zo bij het jachthaventje kijkt: een romantisch aandoend ... Maar verkijkt u niet op de Goese water- sportclub en de Goese jachthaven. Secretaris G. J. van Zee van de wsv „De Werf" wijst er niet zonder trots op, dat jaarlijks zeker 800 bezoekende jachten de

| Archief | pagina 11

Middelburg'. Over het laatste werk vond ook overleg met het Gasthuis te Middelburg plaats. Beide werken zul len in 1990 het licht zien. ... in de jubileumtoespraak dat de werk groep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in ge heel