Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

25 resultaten gevonden

| Archief | pagina 23

In dit Jaar overleed de Heer Directeur Mr. m. van visvliet, Oud Penfïonaris der Stad! Middelburg en Opperboekhouder der O. I. Comp. ter Kamer Zeelandeen ijverig be schermer der Maatfcbappij en van ... Tot Leden wierden aangefteldde Heerers Willem jan zillbsen, Rector der latijn- iche S choolte Middelburg Jan a n t h on ij ardesch Med. Doctor te Middelburg en abraham dingemans, 's Lands

| Archief | pagina 315

weder 800 afgemaakt, inde maand December 1517 hier en te Arnemuiden door twee bon denslagers 518, in 1518, 639, in 1519 door twee honden slagers alleen binnen de stad 984, in 1521 te Middelburg en te ... tot 587 in 1509 tot 600in 1513 tot 800 waarvoor 1:6:8 betaald werd en alzoo naar onze hedendaagsehe munt juist een cent bet stuk. Niettegenstaande dat aanzienlijke ge tal, werden er twee jaren later

| Archief | pagina 180

GLOBALE BLO ROOTING van eene water leiding uit de duinen ten noorden van Walcheren, naar Middelburg en Vlissin- gen, met vertakking in deze plaatsen bij een aanvoer van 657000 M3. ... Vertakking in Middelburg Idem in Vlissingen

| Archief | pagina 12

„Nadat ik de laatste besclirijvingswerkzaamheden ten aanzien van de kaartenverzameling had verricht, heb ik de geheeie col lectie doen opzetten en ze genummerd. Met het drukken van den ruim 800 ... nummers tellenden catalogus werd op het einde van het jaar een begin gemaakt; dit werk kwam dezer dagen gereed.

| Archief | pagina 458

niettegenstaande de verkorte cursus weder met een jaar verlengd werd en het doceerend personeel overigens hetzelfde bleef. Het schijntdat ouderdomsgebreken de oorzaak warendat Reitz zijn taak niet meer naar behooren ... kon vervullen en verschei dene ouders hunne zoons liever aan anderen toevertrouwden. Toen in 1764 mr. Lambertus Jonxis zich aanbood om in Middelburg de RechtenLogica en Latijn te doceerenwerd

| Archief | pagina 51

Augustus 1593 tot stads-advocaat te Middelburg. Zie mijn Arnemuidenbladz. 274. Hij bad als zoodanig 200 per jaar, van 1 Januari 1594 tot Maart 1599. ... 5. Mr. Hendrik Sonnius (opvolger van no. 3) zijne jaar van 33 6 8 ging in 9 Juni 1569. Hij kreeg trak tement tot Februari 1574. Hij werd 23 September 1575 aange tot pensionaris van Arnemuiden en 23

| Archief | pagina 130

Den 11 Juni van dat jaar waren de Rentmeester en de Wet vergaderdomdat de graaf van Marre(P) uit Schotland voor Vlissingen schepen met koorn genomen en onze poorters aan land gejaagd had. Er kwamen ... Den 26 Juli van gezegd jaar liet de Graaf verzoeken, om aan de stad Dordt geen proviand toe te voerendoch den 20 September daarna kwam er bericht, dat gezegde stad met den Graaf verzoend was.

| Archief | pagina 26

Mes, ets Veere van J.M. Graadt van Roggen, tekening St Annaland van J.E. We tering de Rooy, tekening van het Kruithuis te Middelburg van E.J.F. Thierens, te kening van de haven van Veere van M. Goth ... , tekening van de Bogardstraat te Middelburg van C.W. Nuys, tekening van de Kuiperspoort te Middelburg van R. Kimpe en een aquarel van de Binnenhaven te Vlissingen van W.J. Schiitz. Ter gelegenheid van het 700

| Archief | pagina 22

1662 zelfs tot 1.800 vlaams. Daarna lopen de aantallen even terug, maar in 1675 wordt weer voor 600 vlaams aan schilderijen naar Middelburg gestuurd. Wanneer recente berekeningen kloppen en de gemiddelde ... . Indien Musson de stukken naar Middelburg stuurt, belooft Van Kessel ze naar beste vermogen te zullen ver kopen. Erg goed gaan de zaken blijkbaar niet, want een paar jaar later benadert Musson koopman

| Archief | pagina 94

het verzet der parochianen naar Middelburg gezonden om streeks 1680 protesteerden de Jezuïten zelf tegen het hun van die zijde gedaan verbod de schuilkerk 1te gebruiken. Ook op het eind van 1682 ... verklaarden vooraanstaande Middelburgse Katholieken dat een tweede missionaris niet nodig was zij gaven daarbij het aantal der parochianen als 800 op. Maar ook de stadsregering greep in aan de hier gekomen

| Archief | pagina 6

Uit het verslag van de thesaurier blijkt dat de baten over 1985 ruim 125.500,- hebben bedragen, doch dat de lasten nagenoeg 5.800,- hoger zijn geweest. Desondanks steeg als gevolg van koerswinst op ... In de loop van het jaar werd het Predikaat Koninklijk onder nieuwe gewijzigde voorwaarden vernieuwd.

| Archief | pagina 11

Middelburg'. Over het laatste werk vond ook overleg met het Gasthuis te Middelburg plaats. Beide werken zul len in 1990 het licht zien. ... in de jubileumtoespraak dat de werk groep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in ge heel

| Archief | pagina 82

Op 23 januari vond in een vol auditorium van het Zeeuws Archief het symposium 'Stadsgeschiedenis van Middelburg' plaats dat een kick off beoogde te zijn van het jubileumboek dat in 2017 over het 800 ... jaar oude Middelburg verschijnt. Het symposium was georganiseerd door een projectgroep van de WCH. Deze stelde zich ten doel om samen met de sprekers en een zevental benaderde discussian ten

| Archief | pagina 120

De 21 bedienden van Zeeland ontvingen totaal per jaar ongeveer 13.000 aan tractementen152. Worden hier nog de emolumenten bijgeteld dan wordt het totaal 21.200. Naast de verschillende boekhouders en ... .000, 1.200 en 300 per persoon153. Verder verdienden de eerste en tweede equipagemeester en hun assistent respectievelijk 2.500, 1.000 en 800. De scheepsbouwmeester verdiende inclusief 'een huis aan de werf

| Archief | pagina 79

'. Toen na de scheiding tussen de Noor delijke en Zuidelijke Nederlanden rond het jaar 1585, de Noordnederlandse ex pansie over de wereldzeeën naar Oost- en West-Indië op gang kwam, waren daar ook de ... (WIC) werden kantoren in Middelburg gevestigd. Verder waren de Zeeuwen nog actief in de Europese vaart, de kaapvaart en de slavenhandel. Maar de handel op Azië zou voor Zeeland van grote betekenis worden.

| Archief | pagina 64

afgescheiden ge meente van Middelburg. Ondanks zijn staat van dienst werd Vijgeboom wegens zijn ongeletterdheid door de afgescheidenen niet tot het predik ambt toegelaten4. ... Op één van de provinciale vergaderingen in 1837 werd het traktement van Budding op 800,- plus 200,- voor huishuur bepaald. Als Zeeuws afgevaardigde maakte Van de Luyster de tweede landelijke synode

| Archief | pagina 22

boven. In de oprichtingsakte werd het op 900.000 bepaald, ruim een jaar later werd dat bij notariële akte gewijzigd in 800.000. Het kapitaal was gesplitst in twee soorten aandelen. Een bedrag van 600 ... handelsgedeelte van het bedrijf. Ghijsen hield zich bezig met de bedrijfszaken in Middelburg. De directie werd gecontroleerd door commissarissen, die uit en door de aandeelhouders werden gekozen. Behalve G. Alberts

| Archief | pagina 112

algemeen al veel aan kracht had ingeboet, slechts staties in Middelburg, Goes en Zierikzee. Van deze drie verkreeg alleen de laatste in 1768 in een achterafstraat een nieuw onderkomen25. ... ge stimuleerd. Nauwelijks had de ene stad de werkzaamheden voltooid, of de vol gende begon: eerst Goes, in de eerste helft van de jaren zeventig, dan Zierikzee, in de tweede helft, tenslotte Middelburg

| Archief | pagina 140

minste over 4.000,- diende te kun nen beschikken om een fatsoenlijk bestaan te leiden. Het traktement van lid van de Raad van Vlaanderen bedroeg 800.-, terwijl het aan emolumenten 200,- per jaar opbracht26. ... bestaan, en wel in een stad als Middelburg ver- eyscht word. De bediening, die mijnheer UEdGeb. zoon bekleed is niet van de luculentste, en wij maken geene zwarigheid UEdGeb. opening te geven dat onze

| Archief | pagina 71

Den 8 maart provinsiale vergaderinge te Middelburg. Broeder I. Pijker, ouderling tot Emkenszand, allen van de gemeente geweest. Den domini Budding 800,- traktemendt en 200,- huishuure toegeleid. Den ... . Den 16 febr. met broer Isak na Middelburg, den domini tot Bekerke gesproken, bij Dekker gelo- zeerd. Wijnshans den ouderling van Bekerk en Wisse den 9 febr. uijt de gevankenis verlost.

| Archief | pagina 16

leermakers, de stoffenindustrie en de vervaardigers van wandtapijten. De laatste twee groepen zijn ook geïnteresseerd in de door de VOC aangevoerde ruwe Perzische zijde, die in Middelburg te vinden ... parelmoer te kopen. Ook zij moet haar opdrachtgever teleurstellen. Op 29 oktober bericht zij tot haar spijt: 'lek heb tot Vlissinge ende hier [Middelburg] alle winckels door- loopen dogh nergens geen gevonden

| Archief | pagina 181

Liefde, Fop Gerrit de (1845-?). Leraar Duits aan het Gymnasium te Middel burg, 1879-1908. In dit jaar vertrokken naar Loosduinen. ... Ligny, Pieter Marinus de (1828-1892). Apotheker te Middelburg en van 1853- 1866 lector scheikunde aan de Geneeskundige School. Lid van de gemeenteraad van Middelburg. L.v.Z. dl 2, p. 82.

| Archief | pagina 110

gulden geleend. En in 1773 heeft de stad Middelburg voor in totaal 66.000 geleend aan de kamer Zeeland. Het volgende jaar heeft de Middelburgse leenbank 90.000 op anticipatie ge leend. Deze bedragen zijn ... 1751-1760 leende de VOC in totaal 204.914.800 aan anticipatiepenningen. De kamer Zeeland leende in de zelfde periode maar 14.539.589 aan anticipatiepenningen; dit is slechts 7,1%. In de periode 1671

| Archief | pagina 110

jaar tijds in een aantal afzonderlijke gemeenten met eigen kerkgebouwen opgedeeld; in 1801 werd zij officieel geheel opgeheven. ... Dresselhuis, De provincie Zeeland, Middelburg 1824 (reprint 1977); Ab Utrecht Dresselhuis, Wande lingen [noot 11]; Van der Aa, Aardrijkskundig [noot 22]; alsmede de staten in R.K.Ere 1296, waarop in beginsel

| Archief | pagina 152

loop van de tijd versnipperd geraakt over verschillende eigenaren. Van Dishoeck had niet temin bijna 800 van de 2000 gemeten van de heerlijkheid in bezit gekregen. Dit bezit breidde hij in de loop van de ... aanzienlijke partij in Domburg-buiten (bijna 400 gemeten) in 1733. Tien jaar later volgde de aankoop van een ambachtspartij van 50 gemeten en daarna nog een van ruim 150 geme ten. Hoewel deze aankopen Thibaut