Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

24 resultaten gevonden

| Nehalennia | pagina 16

In februari van dit jaar herdacht de bevolking van Oud-Sabbinge dat de oudst bekende schriftelijke vermelding van het dorp van precies 800 jaar geleden dateert. Voor de organisatoren van de ... Oud-Sabbinge 800

| Nehalennia | pagina 6

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Johannes Goedaert in Middelburg werd geboren. 2017 is ook het jaar waarin het 800-jarig bestaan van Middelburg wordt gevierd. Op de website '800 jaar Middelburg ... Ons land was sinds 1568 in oorlog met het machtige Spanje. Een oorlog die 80 jaar zou duren. Middelburg, de stad waar Goedaert werd geboren en zijn leven heeft door gebracht, werd na een beleg van

| Nehalennia | pagina 5

tot mijn spijt is in de financiële rekening 1992 zoals die u met de overige jaar- ;en is toegestuurd een tweetal posten per vergissing niet opgenomen. Aan de istenzijde ontbreekt de post 'Deelname ... GemMiddelburg vse Studiën

| Nehalennia | pagina 18

De rekening over 1981 was door de kascommissie in orde bevonden dientengevolge werd de penningmeester de heer B.Oele gedechargeerd.Deze kon mededelen dat de leden van de Werkgroep ruim 800 gulden ... Voor de reeds enige tijd bestaande vacature van de heer L.A.DeWitte (vicevoorzitter) werd de heer P.Sijnke, archivaris der gemeente Middelburg,gekozen.De heer P.Bos, (secretaris),die om persoonlijke

| Nehalennia | pagina 41

bedroeg namelijk vijftien gulden.Met andere woorden800,- kwam overeen met de gage van vier en een half jaar. ... Stelt U zich eens voor: Middelburg aan het begin van de achttiende eeuw.

| Nehalennia | pagina 3

Het jaar 1989 is voor de Werkgroep Historie en Archeologie van bijzon- re betekenis, omdat zij 25 jaar be staat. De Werkgroep werd in 1964 opgericht nadat in de wet van het Genootschap de ... van ca. 800 op dit moment wel een groot succes genoemd worden. Hierbij moet onmid dellijk worden vermeld dat dit ook voor een belangrijk deel het resul taat is van de gelukkige samenwer king met de

| Nehalennia | pagina 13

de kooplieden, dat waren de eigenaars van de lading, betaald. De schipper moest de loods de kost geven. Deze ge woonte is in 800 jaar niet veranderd. Vóór 1600 moest een schipper maar zien, dat hij een ... betvreen Middelburg and Orwell". De dichter bedoelde hiermee, dat hij wenste dat de zee vrijgehouden werd van zeerovers en vijanden. Het feit, dat Chaucer Middelburg met name noemt, bewijst ons, hoe

| Nehalennia | pagina 60

De Boer Drukkers Middelburg adresbest.4e 474,85 ... jaar verschenen zelfs vijf afleve ringen .Studiedagen werden georganiseerdprojecten gestart,enz. Deze toegenomen activiteit heeft, naast de gestaag gestegen kosten, een enorme druk op de kas middelen van

| Nehalennia | pagina 28

indruk van het dagelijks leven van mensen in Zeeland in de Ijzertijd. Van de IJzertijdperiode, die duurde van ongeveer 800 jaar voor Christus tot het jaar nul èn voorafging aan de ... Twee vitrines tonen een tiental wa tervogels uit de oude collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.Een collectie die meer dan 120 jaar geleden met de toenmalige kennis

| Nehalennia | pagina 12

Jonkheer Aarnout van Reigersberg Versluys, heer van Poppekerke, werd in Middelburg geboren op 30 november 1831 als zoon van jhr. mr. Johan van Reigersberg Versluys en Susanna Maria de Haze Bomme. Hij ... slaagde op 12 juni 1850 voor het Gymnasium te Middelburg en was van 1850 tot en met 1855 lid van het Letterkundig Gezelschap 'Utile Dulci' te Utrecht, waar hij op 14 november 1854 promoveerde tot meester in

| Nehalennia | pagina 32

jubilcumtocspraak dat dc Werkgroep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in -geheel Zeeland. De in 1965 ... stabilisering mag de Werkgroep zich in een lichte groei verheugen. Het ledental beweegt zich thans boven dc 800.

| Nehalennia | pagina 33

P.W. Sijnke, J. Louwerse, P.J. Smallegange, E. van Wijk, Van alle markten thuis. Geschiedenis van markt en nijverheid te Middelburg (Vlissingen: Uitgeverij ADZ, 1998). 116 blz. ISBN 90 ... Middelburg aanleiding om eens na te gaan hoe het nu eigenlijk zit met de geschiedenis van markt en nijverheid in de provinciehoofdstad. Resultaat: een nieuw en informatief werkje over de geschiedenis van

| Nehalennia | pagina 18

Paauw, Pieter de Bruyn en Isaak Roblijn. Pieter de Bruyn was de enige van het gezelschap die in Middelburg woonde, terwijl de 46-jarige Anthony de Paauw getrouwd was met Tanneken Meyn, dochter van de ... dat op 5 december 1770 Anthony de Paauw 10.800, had betaald wegens de koop van de zeepziederij en de ingrediënten. Op 26 januari 1771 betaalde hij nog een bedrag van 1096,10 en tot slot een maand later

| Nehalennia | pagina 29

Archeologie mag zich steeds meer verheugen in de belangstelling van het grote publiek. Bij opgra vingen in de nabije omgeving zijn mensen snel geneigd een kijkje te nemen, zoals vorig jaar bij de ... opgravingen op de Markt in Middelburg of in Sluis. Nieuwsgierigheid naar het verleden, nos talgie, het zoeken naar wortels in deze hectische tijd... wie zal het zeggen, misschien een aardig onderzoeksterrein

| Nehalennia | pagina 34

, 1000 en 800 pond. Bij dit gesprek was ook Anthonis Kelderman aanwezig, onder wiens leiding de Grote Kerk in Veere werd gebouwd. De oude klokken werden bij de klokkengieter ingeleverd en voor klokken die ... van Mechelen. Er was kennelijk haast mee geboden want de kerkmeesters verlangden dat de klokken met de kerst dat jaar al in de toren zouden hangen.

| Nehalennia | pagina 5

bodemarchief verantwoord te pre senteren. Door het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten werd een bijdra ge geleverd aan de expositie in de kapel van St.- Maarten te Hoogelande i.v.m. de viering van het 800-jarig ... Middelburg'Ter gelegenheid van de presentatie van het boek Verborgen Steden werd in het Stadhuismuseum in Zierikzee een bescheiden expositie ingericht van vondsten van de opgraving aan de Pieterseliestraat te

| Nehalennia | pagina 9

Johannes Verbruggen woont in de Landpoortstraat, in De Vier Emmers, momenteel (2016) De Vier Heemskinderen. Zijn dochter Pharailda trouwt in 1871 met Desiderius Walrij en deze jongeman van 24 jaar is ... 14.30 uur, uit Eeklo om 8.00 en 13.45 uur. Wat waren de tarieven voor de inzittenden? Van IJzendijke naar Watervliet 25 cent, van IJzendijke naar Ca- prijke 60 cent en van IJzendijke naar het station

| Nehalennia | pagina 31

Schone Kunsten. Klasse der Letteren Jaargang 50 (1980) nr. 126 B. Fr. 800,- ... belangrijke studie over het graf van Roomskoning Willem II in de Koorkerk te Middel burg, het vorig jaar verscheen als uit gave van deze Academie een studie over de merkwaardige Zeeuw Hadriaan Beverland (1650

| Nehalennia | pagina 56

HENDERIKX, PETER: Dankwoord bij de uitreiking van de Jacob-Cats-prijs, Middelburg 3 november 2000; afl. 131, 2001, 32-34. ... - Oud-Sabbinge 800. Sabbinge en het eiland Wolfaartsdijk tot het midden van de veertiende eeuw; afl. 160, 2008, 14-22.

| Nehalennia | pagina 61

HENDERIKX, PETER: Dankwoord bij de uitreiking van de Jacob-Cats-prijs, Middelburg 3 november 2000; afl. 131, 2001, 32-34. ... - Oud-Sabbinge 800. Sabbinge en het eiland Wolfaartsdijk tot het midden van de veertiende eeuw; afl. 160, 2008, 14-22.

| Nehalennia | pagina 16

Johanna Constantia en Johanna CorneJia Zoals eerder vermeld, overleed Maria Schot in februari 1694 op de voor die tijd uitzonderlijk hoge leeftijd van ongeveer 86 jaar. Zij legateerde ruim 83 pond ... jaar, om precies te zijn op 23 september 1727, werd het slot verkocht aan de compagnons Pieter Cousijn en Pieter Wanjon, beide afkomstig van Oud-Vlissingen.20 Tussen 23 september 1727 en 9 mei 1730 moet

| Nehalennia | pagina 20

Een laatste aanvulling: In 1991 werd te Deventer E. Gideons Homerus, zanger der Kelten heruit gegeven. Het verscheen, achttien jaar na de eerste druk, reeds een jaar na Wilkens' succesvolle Engelse ... 3. Mattheus Smallegange (1624-1701), Cronyk van Zeeland, Middelburg 1696, p. 103.