Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

9 resultaten gevonden

| Den Spiegel | pagina 29

aan de hoogstbiedende. De betreffende on dernemers hadden weliswaar een paar jaar hun slag kunnen slaan, hetgeen de stad on getwijfeld ten goede kwam, een duurzame relatie met de Engelsen konden ze ... eerste 20 jaar na de voltooiing van het Sloegebied in 1964 een behoorlijke groei zien. Het aantal tonnen lading dat werd gelost en geladen, vertien voudigde tussen 1965 en 1994. Deze cijfers moeten we

| Den Spiegel | pagina 13

Henderikx, P.A. et all, Duizend jaar Walcheren (Middelburg 1996). ... Dommisse, P.K., 'De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen' in: Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in be trekking tot Zeeland (Middelburg 1910).

| Den Spiegel | pagina 30

In afwijking van de eerdere aan kondiging vindt de exkursie naar Delft plaats op zaterdag 10 mei 1986. Vertrek vanaf het Stadhuis plein te Vlissingen: 8.00 u, van af het station Middelburg: 8.15 u ... De Koninklijke weg; Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maat schappij De Schelde te Vlissingen, 1873 - 1973. 1975.

| Den Spiegel | pagina 17

Allereerst dienen op 25 oktober 1938 een aantal particulieren een verzoekschrift in bij de rechtbank te Middelburg om via een kort geding opheffing van het beslag te verkrijgen. Hun woordvoerders ... zijn mr. C.R.C. Wijckerveld Bisdom te 's Graven- hage als advocaat en mr. A. Bolle te Middelburg als procureur. Gedaagden zijn de Nederlandsche Handel Maatschappij, de Baskische regering en kapitein

| Den Spiegel | pagina 13

brand in augustus van het jaar daarvoor. Er is nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak. Men denkt aan brandstichting. Waarmee de cirkel in historisch opzicht in ieder geval weer rond is. ... Houte, J.A. van, De economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800 (Haarlem, 1979)

| Den Spiegel | pagina 6

voor de levering van 800 ton gaskolen aan de Vlissingse gasfabriek. In de administratie van de in 1873 te Middelburg gevestigde houthandel Alberts komt Wibaut voor als leverancier van kolen voor de ... Floor Wibaut werkte in de zaak van zijn va der en nam na diens overlijden het bedrijf over. Vier jaar later trouwde hij, 28 jaar oud, met een meisje dat hij op een feestje had leren kennen: de zes

| Den Spiegel | pagina 9

gehad met zijn missie. Volgens sommigen verha len verrees het eerste Rooms-katholieke kerkje in Vlissingen pas in de tiende eeuw, ruim driehonderd jaar later. De bewoners van het eiland stonden in de ... uitvalsbasis voor hun rooftochten. In an dere plaatsen op Walcheren werden door de bewoners zogenaamde ringwalbur- gen aangelegd ter bescherming tegen de Noormannen. In Middelburg, Domburg en Oost-Souburg zijn

| Den Spiegel | pagina 22

is geweest. Dit geeft meteen een goede aanwijzing over de datum van fabrica ge, zeker voor 1 810 en gezien het feit dat hij toen pas 30 jaar was, na 1 800. Bij beschou wing van de kast komt dit zeer ... Boven deze thermometer wordt de naam van de maker of verkoper vermeldt, in dit geval A. PAPPI MIDDELBURG. Onderzoek in de archie ven in Middelburg leert dat op 17 mei 1810 is overleden: Andries Pappi