Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Sterna | pagina 24

Langs deze weg willen wij weer alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben geholpen, hartelijk bedanken voor hun hulp. Het komende seizoen re kenen we, en alweer een jaar ouder, opnieuw op ... Dhr. F. Jansen zal na 21 jaar voorzitter te zijn geweest het voorzitterschap en be stuurslidmaatschap opzeggen. Voorgesteld wordt om dhr. A. baron Van Harinxma thoe Slooten tot voorzitter te

| Sterna | pagina 38

Grevelingen (keuze uit de waarnemingenlijst, zoals die gepiubliceerd wordt in het jaarlijks rap port Hompelvoet,SBB Middelburg) ... kolo nievogels als reigers, Aalscholvers en Lepelaars. Brandgans 14 t/m 17-04,575-800 ex. Hompelvoet Roodhalsgans 14-05-'00,1 ex tussen Rotganzen, Hom pelvoet