Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

39 resultaten gevonden

| de Wete | pagina 53

van Vlaanderen het stadsrecht. Volgend jaar zal op sobere wijze worden gevierd dat Middelburg 800 jaar stadsrechten be zit. ... bewaard. Middelburg was vanouds een handelsstad. Dit betekende dat veel buitenlandse han delaren in Middelburg kwamen. In de zes tiende eeuw brachten zij de Middelburgers, tegen de zin van Karei V, in

| de Wete | pagina 56

Gapinge 800 jaar ... Tevens is het voornemen uitgesproken om in 2016 een historische tentoonstelling te organiseren met als thema '800 jaar Ga pinge' in de Torenkerk te Gapinge. De or ganisatie roept iedereen op foto

| de Wete | pagina 7

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| de Wete | pagina 4

Walcheren (was 100 jaar geleden in 2013). Dit jaar: Gapinge (800 jaar), vondst goud schat Serooskerke (50 jaar), eerste stoom schip in Nederland doet Veere aan (200 jaar), Badhotel Domburg (150 jaar), ha ... maken met Walcherse 'jubilerende' plaat sen en personen. Een selectie: Veerse Gatdam (in 2011 sluiting 50 jaar eerder), Rudolf Diesel (uitvinder van de dieselmo tor) verdronk in 1913 voor de kust van

| de Wete | pagina 62

- 8.00 uur Middelburg, parkeerplaats ZEP Te verwachten terugkomst in Middelburg: 21.15 uur. ... In een paar jaar tijd is het imago van Rot terdam totaal omgeslagen. Hoewel ze nog altijd liever onder elkaar blijven, zijn de Rotterdammers van nu in hun nopjes met hun stad. Uit onderzoeken is

| de Wete | pagina 40

In onderstaande tabel is per jaartal weer gegeven hoeveel honden er in Middelburg respectievelijk Middelburg en Arnemuiden samen zijn gedood. ... jaar plaats honden

| de Wete | pagina 60

Na de pauze zal drs. P.W. Sijnke een lezing met lichtbeelden houden onder de titel 'De geschiedenis van Middelburg in vogel vlucht'. Over twee jaar zal herdacht worden dat Middelburg 800 jaar geleden ... chief. Hij publiceert regelmatig over de rijke geschiedenis van Middelburg.

| de Wete | pagina 43

Onze 'buitenheemse reis' - zo hoorde ik deze excursie noemen - gaat dit jaar naar het Belgische Mechelen. De familie Keldermans, uit deze stad afkomstig, bouwde de stadhuizen in Middelburg en Veere. ... Vorig jaar wilden we al op excursie gaan - zoals we dat jaren geleden ook al eens deden - naar Fort Rammekens. Daar werden toen echter opgravingen gedaan, zodat we er niet terecht konden.

| de Wete | pagina 82

plein), 8.00 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.30 uur Vlissingen (Stad huisplein), 7.45 uur Koudekerke (Dorps

| de Wete | pagina 57

De website van de Heemkundige Kring Walcheren is nu een jaar in de lucht. In de eerste elf maanden is de site bijna 7.800 keer bezocht en ook hebben mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich ... Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur.

| de Wete | pagina 60

stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.45 uur Vlissingen (Stad huisplein), 8.00 uur Koudekerke (Dorps plein), 8.15 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... U kunt zich opgeven door overschrijving/ storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 3282831 van de Heemkundi ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op

| de Wete | pagina 35

Domburg - Garage Carlier 7.30 uur Koudekerke, Dorpsplein 7.50 uur Vlissingen, Stadhuisplein 8.00 uur West-Souburg, Brug 8.05 uur Middelburg, Station 8.15 uur ... Onze 'buitenheemse' reis gaat naar Antwerpen. Zoals U weet wordt dit jaar de Val van Antwerpen in 1585 herdacht. Een gebeurtenis die niet alleen voor deze stad, maar ook voor de Noordelijke

| de Wete | pagina 38

In mei 1880 werd in Middelburg dit soort werkzaamheden verpacht voor zeven jaar. De verpachting bracht toen 1.850,- per jaar op. ... jaar. Middelburg verkocht de mest aan vaste afnemers in Brabant. Vlis singen leverde aan België. Waar heer schipper De Wit vóór 1871 zijn lading uit Arnemuiden naar toebracht is niet bekend. Het zal in

| de Wete | pagina 33

Onze jaarlijkse trip buiten Walcheren voert ons dit jaar naar Brugge en wel op zaterdag 8 oktober a.s. We vertrekken om 8.00 uur van de Markt in Middel burg en rijden via de Nieuwe Vlissingseweg ... Ons bestuurslid P. Sijnke, archivaris van de gemeente Middelburg, zal tijdens de heenreis iets vertellen over de geschiedenis van Brugge en de relatie van deze stad met Walcheren.

| de Wete | pagina 46

800jaarmiddelburg.nl is voorgesteld om het vierhonderdste geboortejaar van Goedaert te herdenken in 2017, tegelijk met de acht honderdste verjaardag van Middelburg. Op de site staan bij de inzending ... Kees Beaart vond bijna twintig jaar gele den in Kopenhagen een boekje van Johan nes Goedaert en raakte gefascineerd door diens originele en nauwkeurige beschrij vingen. Sindsdien is Beaart zich

| de Wete | pagina 53

De Heemkundige Kring Walcheren is met een ledental van bijna 2.800 de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een van de belang rijkste verenigingen op haar gebied in Nederland. Het bestuur ziet de ... Afgelopen jaar was het 35 jaar geleden dat de Heemkundige Kring Walcheren werd opgericht. Aan dit feit is niet veel ruchtbaar heid gegeven omdat 2006 in het teken stond van de activitei ten omtrent

| de Wete | pagina 13

Weeldeboden en werkboden, Marlies Jongejan, doctoraalscriptie Nederlandsche Chrestomathie, H.W. Weytingh 1858 Dr. Coronel, Middelburg voorheen en thans, 1859. ... Een lang bewaard knipsel uit de Middelburgsche Courant van zo'n 60 a 70 jaar geleden vertelde het als volgt:

| de Wete | pagina 17

staan gluren, waar in het jaar 800 iets werd geboren wat later tot Middelburg is uitgegroeid. Het blijft me nog steeds verbazen dat die toegangspoort na 1000 jaar is terugge vonden en dat op een plek, die ... "1' Histoire se repète". We gaan dit najaar her denken dat 50 jaar geleden, in oktober 1944, Middelburg weer zijn historische funktie kreeg voor de bewoners van de kust en het platteland als

| de Wete | pagina 39

In 1502 werd het straathondenprobleem door de stadsbesturen van Middelburg en Arnemuiden gezamenlijk opgepakt. In dat jaar hadden ze in totaal drie hondensla gers in dienst. Vanaf 1517 waren het er ... Vier- tot zeshonderd jaar geleden waren er stadsbesturen die zich niet afvroegen of het moreel verantwoord was honden dood te knuppelen of te verdrinken. In veel ste den nam het aantal loslopende

| de Wete | pagina 35

In de bundel Kinderversjes en volksliede ren uit Zeeland, samengesteld door E.J. van den Broecke-de Man, in 1979 uitgege ven door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in Middelburg, troffen ... Dit jaar bracht de buitenheemse excursie van de HKW ons op zaterdag 29 septem ber naar het Rotterdamse. Betrekkelijk dichtbij dus, en 75 leden vonden het ruim de moeite waard om mee te gaan. Daar

| de Wete | pagina 21

. In het kader daarvan orga niseerde onder andere de Nederlandse Christe lijke Vrouwenbond van Middelburg een ver koopdag die 800,- opbracht. Het resultaat van alle activiteiten was, dat in het najaar ... De Vries, Nederlands Hervormd Predikant, een dringend beroep op de leden om geld bijeen te brengen voor restauratie en inrichting van het Christelijk Militair Tehuis te Middelburg. Door geldgebrek

| de Wete | pagina 26

verwoest. De buitenplaats Sint Jan ten Heere werd in 1876 verkocht en gesloopt. Hierdoor kwam een eind aan ruim veertig jaar vergaderen op Sint Jan ten Heere. De kerkeraad van Middelburg besloot niet ver van ... Vanaf 1856 werden er ook godsdienstoefenin gen gehouden in het herenhuis van jonkheer Versluijs aan de Lange Delft te Middelburg. Het huis werd inwendig verbouwd, zodat er godsdienstoefeningen

| de Wete | pagina 32

7.10 uur: Domburg, Markt 7.25 uur: Zoutelande, kerk 7.35 uur: Koudekerke, kerk 7.45 uur: Vlissingen, Stadhuis 7.55 uur: West-Souburg, brug 8.00 uur: Middelburg, station N.S. ... Tijdens deze eerste bijeenkomst van de Kring na de vakanties zal de heer dr. J.Z.S. Pel, huisarts in ruste te Middelburg, ons 'De geschiedenis van het Middelburgse Gasthuis' vertellen. Ter

| de Wete | pagina 35

van Middelburg tot de armen behoorde! De armen van Middelburg hadden de gewoonte om op nieuwjaarsdag te gaan bedelen. De Vereeniging tot het Bezoeken der Armen wilde dit voorkomen door elk jaar in ... 10.139,-. Hier in werd het volgende gekocht: "1.334 ibbele mudden turf, 980,-: 4.090 Ned. onden rijst, 1.280,-; 10.800 Portiën oep, 980,-; 36.150 bons voor boord gen verminderde prijs, 4.280,-; 3

| de Wete | pagina 13

jaarlijks 800 gulden, waar hij maar weinig voor hoefde te doen: vier dagen dienst per jaar, een aantrekkelijke bijverdienste! De dag nadat Van Drunen uit België was terugge keerd, werd de arts echter ... derlandse soldaten voorhanden was en ook totaal verouderd: "Zo omstreeks 1876, met nog slagersmessen en nog slecht on derhouden ook." Uiteindelijk zou De Groot twee jaar dienen in het veldleger op ver

| de Wete | pagina 4

rassende conclusie dat Koudekerke op z'n minst 800 jaar bestaat. Of ze er in Koude kerke net zo'n groot feest van zullen maken als in Veere twee jaar geleden, is nog maar de vraag. In ieder geval is ... Verder besteedt Toon Franken aandacht aan het fenomeen ijskelders in Middelburg. Afgelopen jaar kwamen deze ondergrond se koelcellen weer in de belangstelling. De heer Midavaine kon het weer niet

| de Wete | pagina 38

400,600,en 800,per jaar. De leerlingenschaal wordt gedifferentieerd, maar gaat gemiddeld 40 per onderwijzer bedragen. De pensioenen komen ten laste van het rijk en 30% van alle onderwijskosten worden ... komen meer rijkskweekscholen (in Middelburg in 1876) en rijksnormaallessen. Er komt het onderscheid onderwijzers, hoofdonderwijzers en hoofden van scholen. Het salaris gaat bedragen respectievelijk

| de Wete | pagina 32

In het Zeeuws Museum te Middelburg is van 3 april t/m 5 september 1993 een tentoonstelling ingericht rond de serie wandtapijten. Deze zijn eind 16e eeuw geweven en geven de strijd weer tussen de ... Dit panorama is voor deze tentoonstelling in bruikleen afgestaan door het Nationaal Scheep vaartmuseum te Antwerpen. Een unieke gele genheid om te zien hoe ons Walcheren er ruim vierhonderd jaar

| de Wete | pagina 52

- Middelburg 8.00 uur ... stuk, een Frans stuk, met steden als Rijsel (Lille), Duinkerken, Cassel, Steen voorde, en het kleinste deel, Zeeuws-Vlaan- deren, alweer 355 jaar behorend bij ons land. Wij willen u op zaterdag 20

| de Wete | pagina 16

1 Januari 1984 hadden we 764 leden, op 1 april 1984 785 en we zullen dit jaar de 800 wel halen, zo niet overschrijden. ... Bericht van verhindering voor deze vergadering was er van Frans van den Driest, de heer Peters uit Vlissingen en de heer Kollaard uit Middelburg. De agenda wordt aangevuld met punt 9A (afscheid

| de Wete | pagina 53

Leo Hollestelle vertelt dat er sinds kort een aantal artikelen, waaronder die van de 'trouwe' auteurs, op de website van de HKW staan. Omdat er via de website kan worden gezocht naar meer dan 1.800 ... meeste artikelen heeft geschreven, namelijk 108, waarvan 73 Vadertjes. Tien jaar geleden is hij door de HKW hiervoor al geëerd met de HKW-Cultuurfondsprijs. Frans heeft inder tijd de ongeveer honderd

| de Wete | pagina 29

Herengracht in Middelburg. ... De totale oppervlakte die van ongeveer 1800 tot 1940 voor bouwland op Walche ren werd gebruikt, lag tussen de 6.400 en 8.800 hectare. Het aantal hectares dat met bonen en erwten werd ingezaaid, staat

| de Wete | pagina 14

G. Alberts Lzn. kreeg in 1879 van de gemeente Middelburg een hinderwetver gunning voor de oprichting van een marga- rine-boterfabriek met stoomvermogen aan de Seisstraat op perceel Q 10/11op het ... In 1882 werd het fabrieksgebouw vergroot en liet men een bergplaats voor brandstof fen bouwen. Tevens kreeg men in hetzelf de jaar toestemming van de gemeente om het spoelwater in het stadsriool te

| de Wete | pagina 28

met L.H.N.O., L.E.A.O. en I.H.N.O. voor leerlingen die dit jaar de trlaten. ... Gebouw voor christelijke samenkomsten: Rehobothstraat9te Oost-Souburg. Aanvang: 20.00 uur. Spreker: dhr. M. G. de Koning uit Middelburg.

| de Wete | pagina 6

De Heemkundige Kring Walcheren, in 1971 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ruim 800 leden, stelt zich onder meer ten doel die vroegere situatie te onderzoeken. Een jaar na de ... Huiveringwekkend: dat moet de aanblik van Middelburg zijn geweest op het einde van die gedenkwaardige dag, 17 mei 1940. Ten gevolge van een volstrekt zinloze Duitse beschieting was een groot deel van

| de Wete | pagina 15

In 1990 bestaat de Kapel van St. Maarten te Hoogelande (gemeente Mariekerke) 800 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een lustrumwerk groep in het leven geroepen, die zich o.a. bezig houdt met de ... 'Kent, en versint, Eer dat je mint'. Vrijen en trouwen 1500 -1800 is de titel van een tentoon stelling die van 16 juni t/m 19 augustus a.s. in het Zeeuws Museum, Middelburg, te zien zal zijn. 'Kent