Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

42 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

In het jaar dat Middelburg het Taal- en Letterkundecongres mocht organiseren, was de nieuwe spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen geopend. Daarmee kon dit geïsoleerde gewest eindelijk aanzienlijke ... Leuven bepaald dat het volgende te Middelburg zou plaatsvinden. En reeds op 5 november 1869 hadden de Provinciale Staten van Zeeland zich na een moeilijke discussie uitgesproken voor een subsidie van 800

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

-aangelegenheid blijvende indi viduele verkoopstentoonstellingen van bepaal de kunstenaars en b.v. ook de tentoonstellin gen, zoals de boekhandel van Benthem Jutting te Middelburg geregeld organiseert. Het curieuze van dit ... Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid op dit terrein gedu rende de laatste twee jaar. Het vermeldt al leen het voornaamste en pretendeert niet, vol ledig te zijn.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 66

jaar nodig is kunnen wij uitgaan van een bezetting als die van de afgelopen jaren. Deze is ongeveer 20 man nen per ha. Voor de 17.000 mannen waarvoor de be volkingsprognose werk vraagt is dan ruim ... 800 ha nodig. In de haven Vlissingen-Oost wordt gerekend op een volledige bezetting van de terreinen in 1975, dat betekent voor 460 ha ongeveer 7.000 mannen. Door Terneuzen wordt, op het grondgebied van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 62

"Music - hall", fresco, 400 800 cm, Kloveniersdoelen 1992 ... Slechts enkele weken later tijdens de expo sitie 'Onechte Paradijzen' in de Balans in Middelburg worden de grenzen van het doek doorbroken. De toeschouwer wordt geconfronteerd met vijf grote

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

287 bedroeg; in het jaar 1 800 dus 40,73 per duizend inwoners en in 1 899, 1 5,20 per duizend in woners. Het sterftecijfer is dus in het jaar 1 800 2,6 dit is ruim 2V4 maal grooter dan in 1 899 ... wonen in middelburg

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 126

beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes ... Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

dat jaar zien we ook in beide sub-regio's de totale de mografische druk fors toenemen. In West Zeeuws-Vlaan deren is de druk in 2025 al op een niveau gekomen waarbij tegenover elk 'productief persoon ... basisschoolleerlingen zal in die periode desalniettemin met 800 leerlingen afnemen. Ook hier zullen een aantal plattelandsscholen het zeker niet redden. De instroom in het voortgezet onderwijs in Schouwen-Duiveland zal

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 17

Tolen bezit een carillon, dat oorspronke lijk in de kerktoren hing, maar later is over gebracht naar het stadhuis. Van de 19 klokken zijn 16 gegoten door Michiel Burgerhuys te Middelburg (een in 1624 ... 1626 en 13 in 1627). De luidklok van 1458 is hierboven reeds genoemd. Twee klokjes zijn van Johannes la Fort in 1780, eveneens te Middelburg. Alleen de opschriften van de beide grootste klokken (resp

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

havendijk van Middelburg. We weten van de jon ge Vermuijden vóór zijn 30e jaar niets, maar het is geen onredelijke veronder stelling aan te nemen dat hij water bouwkundig bezig is geweest, met als kernpunt ... vergunning voor ±800 ha. Er kwam echter niets van. De tijd was er echter rijp voor. In 1 585 was een spe ciale wet op de landaanwinning op sta pel gezet.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

De voortdurende veranderingen in het onderwijs en de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog blij ken grote gevolgen te hebben voor bibliotheken. Zo krijgt de Provinciale Bibliotheek in Middelburg al ... Om de wetenschappelijke collectie op peil te houden, heeft de bibliotheek in Middelburg sinds de benoeming tot WSF-bibliotheek vijf vakreferenten in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 37

stoominstallatie (f 590,-) en de center- boorbank met stelplaat (f 800,-). ... gezien het aantal werklieden dat zij in dienst hebben72). In hetzelfde jaar dat de Commercie Compagnie tot likwidatie besluit gaat een ander Middelburgs scheepsbouwbedrijf. Den Bouwmees ter, Borsius Van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 47

voor te spannen en zijn buurman naar Bres kens te rijden. Met de steigerschuit naar Vlis singen, te voet naar het dok, waar om 8.00 uur de diligence, of naar de Kleine Markt, waar om 9.00 uur de ... Cammaert uit Hulst, die naar Middelburg als getuige was opgeroepen, Gast uit Brou wershaven, die zijn dochter in Terneuzen wilde opzoeken en Platschorre uit Ellewouts- dijk, die voor zaken in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

nomen dat geschat mag worden op minstens 6 miljoen per jaar aan omrijden, wachten e.d. De dam bij Bruinisse zal in 1964 gereed zijn en de Provincie denkt er aan van 1962 af, als het Drie ... maken van de spoor wegovergangen bij Middelburg en Krabben- dijke. De genoemde barrières maken op de be zoeker een enigszins „achterlijke" indruk.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

beschikt dan over gebouwen met een oppervlakte van 800 m2 en is tevens ingericht voor het opmaken van gordijnen, vitrage, 'behangsel' en dekens. In hetzelfde jaar wordt aan de Penninghoeksingel in Middelburg ... een wasmachine en stoommangels. Hoewel het gemeente verslag van 1904 nog melding maakt van een toegenomen klandizie, zowel in als buiten Middelburg, kan de per 1 januari van dat jaar aangestelde nieuwe

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

In i860 werd er een budget vastgesteld ter grootte van 800 gulden, waarvan onder andere aangeschaft werd de 204 delen tellende Encyclopedie methodique (Parijs 1782-1832; waarvan er na de brand van ... koopman en een tijdje woonachtig in Middelburg: Bedenckinghen over den staet van de veree- nichde Nederlanden... (1608) en Naerder bedenckingen, over de zee-vaert, coophandel ende neeringhe... (1608

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 41

Godshuizen in Middelburg", respec tievelijk deel 6 en 7 in de serie Werken, die beide in november verschenen zijn. Meer dan 800 pagina's druk moesten kritisch bekeken worden, waarbij ook regelmatig overleg ... Domburg en Schouwen, Het derde exemplaar is een brandsluit- penning van Middelburg met op de voorzijde de burcht en op de keerzijde een Van der Heiden brandspuit, met slang en het nummer van de drager en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 25

Middelburg, zestig jaar geleden; een wandeling ... Tijdens de eerste expedities werden graven blootgelegd, daterende uit omstreeks 800 voor Christus. Vondsten van ijzeren wapens wijzen er op, dat op dat tijdstip de ijzer-metallurgie reeds volmaakt

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 18

In de kieskring Middelburg liep de AR bij de Statenverkiezingen terug van 27,0% naar 25,2 en verloor dus 7 %van haar aanhang van 1 939. Een veel kleinere te rugval dan die ze over heel Zeeland moest ... incasseren (-1 3 maar de kies kring Vlissingen kwam daar met een af name van 20,8% naar 17,6% nog bo venuit. De Kamerverkiezingen gaven hetzelfde beeld, waarbij de kieskring Middelburg echter nog veel

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

waaruit is geput, vormt onderdeel van de afdeling III van het boek, dat handelt over 'de mythische geborgenheid als culturele stabiliteitslaag van het natuurlijk sys teem'. Het boek (ISBN 90-72258-02-9; 800 ... bladzijden) is inmiddels verschenen in achtste vermeerderde druk. Het is een uitgave van de Stichting Essence, Amsterdam Brussel Middelburg (Koepoortstraat 6, 4331 SL Middelburg). Van de hand van Cornelis

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 35

Wat dat laatste betreft, denkt ze meteen aan het Walcherse Serooskerke. Daar werden restanten gevon den uit de Ijzertijd (800 tot 50 jaar voor Christus). 'Archeologisch gezien een zeer belangrijk ... Bij de totstandkoming van het Toeristisch Huis in Middelburg, werd de archeologie te laat betrokken, vindt Ellen Vreenegoor. Het bestaande Polderhuis werd verbouwd maar hier en daar moest ook

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 34

Gedeelte van een plattegrond van Middelburg. Uitg. Steendrukkerij A. W. den Doop, 1 887 (Zeeuws Documen tatiecentrum). ... en mannen, op het eind van het jaar 24. Het valt blijkbaar niet mee een vaste ar- beidsbezetting te werven. Van de 28 personen in dienst begin 1872 is de helft op het eind van het jaaralweerver

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

bedrijf werkzaam waren, in hetzelfde pedagogische klimaat verkeer den als leerlingen van 12-16 jaar, die nog in het volledig dagonderwijs zaten. Dit heeft er toe geleid, dat er tussen 1969 en 1976 30 ... hoog ligt, nl. 800 leerlingen voor de 4 z.g. kernvakken. Eerdergenoemde commissie spreidings plan streekscholen adviseerde de Minis ter, overigens niet conform het in 1969 door het E

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 24

1774-1775 naar Middelburg ... ver bannen. Eerst kwamen er 59, die door Middelburg, Veere en Vlissingen werden „ondergebracht", maar toen de bewind voerders van het waterschap „Het Vrije van Sluis" in West Zeeuwsch-Vlaanderen, dat

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

Daarna liet de Middelburgse Tekenaca demie veertig jaar niets van zich horen. Met de in 1 980 ingestelde Van de Per- reprijs is niet alleen een stimulans gege ven aan het huidige Zeeuwse kunstle ven ... In het Gemeentearchief te Middelburg: delen van het archief Ball, het archief Daman en het archief van het departement Middelburg van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In het Rijksarchief in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

De laatste begrafenis, waarover de stukken spre ken, is die van Hendryetta Berendsen, weduwe van Joseph Fonteijn. Zij overleed op 25 april 1941 te Terneuzen en werd op 28 april 1941 te Middelburg ... van vrijwilligheid toe, waarvan velen gebruik maken. Volgens sommigen ligt hier al de scheiding tussen de twee groepen joden, die zich later ook in Middelburg zouden vestigen. De stam van Juda zou

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 46

receptie in de kantine werd deze duizendste (mijl-)- paal in de geschiedenis van Vitrite be sloten. In de ochtend van dezelfde dag was door de directeur van Vitrite en de burgemeester van Middelburg het ... , dankzij de hogere bezettingsgraad en kostenbeheersing, tot staan was ge bracht. Hij bedankte de Vitrite-mede- werkers voor hun inspanning. De direc teur was zich ervan bewust dat 1 985 een moeilijk jaar zou

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

werd de collectie van Popkensburg naar het museum van het Genootschap in Middelburg overge bracht. ... verslag van dat jaar: Slechts een deel der kaar- tencollectie is hiermede echter voor den arbeid in de Zelandia op het museum be schikbaar gekomen; de aan het Rijks archief in bruikleen gegeven geteekende

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 36

aan een scheepsnaam welke "Fortuna", "Vrouwe For tuna" of misschien wel "Fortuin", zou kunnen zijn. Tij dens een congres in Middelburg in 1987 met als thema "VOC en Cultuur" werd de afbeelding van ... . Als hoofdprijs kwam hiervoor in het algemeende Zilvervloot gezien, die samengesteld was uit de retourvloten van Spaanse galjoenen uit Mexico en Honduras. Deze verzamelden zich ieder jaar op vaste tijden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 82

Oktober 1866 wordt het kanaal door Zuid-Beveland geopend. Op 11 december 1866 wordt uit Zuid-Beveland gemeld: „Sinds de opening tot den laatsten der vorige maand, zijn er ruim 800 schepen door het ... . Het is gebleken dat dit gebouw niet voor den stroom des Tijds wijken moest hecht en sterk als het was om nog aan menig jaar te kunnen weerstand bieden maar de poort wordt als 't ware door den stroom

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

Bruin, M. P. de (1 981Waken en bewaren. 1 00 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland. Middelburg. Caland, A. (1 821Antwoord op de vraag: voor het jaar MDCCCXIV. opgegeven In: Nieuwe Verhan delingen ... 3) Dit archief, in het vervolg aan te duiden als: AZG, berust in het Rijksarchief in Zeeland (RAZ) te Middelburg.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 35

was dan in het jaar daarvoor, waarna in 1972 het totaal van de afzet weer boven de 1.800 miljoen lampvoeten uitkwam, hetgeen bovenal te danken was aan de toeneming van de export naar Noord- en Zuid ... De totale produktie bedroeg 14 a 15 miljoen lampvoeten per week, dat is 71 0 miljoen stuks per jaar. Enige jaren later werden produktie-aantallen gehaald van 1 miljard per jaar als gevolg van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

Tot besluit een woord van dank aan het personeel van het Rijksarchief in Zee land te Middelburg dat het werk aan de ze studie verlichtte, met name aan de heer E. van der Doe. ... Tenzij anders vermeld is gebruik gemaakt van de gegevens uit het archief van geneeskundig toezicht in Zeeland dat zich bevind in het Rijks archief in Zeeland (RAZ) te Middelburg. Inven taris 47

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 33

geconsumeerd, het be staan om kapitein Damsté te arresteren, pretenderende van hem 800 ter vergoe- ding en ook buitgeld, omdat hij zegt me de op "de Onbekende" in actie geweest te zijn tegen een Franse kaper ... Voor de verkoop van de door "de Onbe kende" te Middelburg opgebrachte prin se Ie Furet krijgt de boekhouder op 23 juli 1707 verlof, terwijl op 15 augustus het Engels brigantijnschip the Friendship

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

dergelijk collegium was haar onbekend. Maar de gemeente hand haafde het ingenomen standpunt en verwees naar een diploma uit 1 800 van hetzelfde collegium dat door de com missie wèl zou zijn goedgekeurd. De ... de rest van dit jaar kwam een bevredigende respons binnen, ook al was de verstrekte informatie uiterst summier.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 32

Middelburg, in AZG (Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen) 1 987, pp. 103-1 70. ... studie Swee/inck's Keyboard Music (Lei den/London2 1 972), pp. 29-30, suggereert A. Curtis dat Peter Philips in 1 593 Middelburg be zocht met het doel, de bouwers Grouwels te be zoeken. Dit is inderdaad