Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

66 resultaten gevonden

| Nehalennia | pagina 16

In februari van dit jaar herdacht de bevolking van Oud-Sabbinge dat de oudst bekende schriftelijke vermelding van het dorp van precies 800 jaar geleden dateert. Voor de organisatoren van de ... Oud-Sabbinge 800

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

In het jaar dat Middelburg het Taal- en Letterkundecongres mocht organiseren, was de nieuwe spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen geopend. Daarmee kon dit geïsoleerde gewest eindelijk aanzienlijke ... Leuven bepaald dat het volgende te Middelburg zou plaatsvinden. En reeds op 5 november 1869 hadden de Provinciale Staten van Zeeland zich na een moeilijke discussie uitgesproken voor een subsidie van 800

| Nehalennia | pagina 6

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Johannes Goedaert in Middelburg werd geboren. 2017 is ook het jaar waarin het 800-jarig bestaan van Middelburg wordt gevierd. Op de website '800 jaar Middelburg ... Ons land was sinds 1568 in oorlog met het machtige Spanje. Een oorlog die 80 jaar zou duren. Middelburg, de stad waar Goedaert werd geboren en zijn leven heeft door gebracht, werd na een beleg van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

-aangelegenheid blijvende indi viduele verkoopstentoonstellingen van bepaal de kunstenaars en b.v. ook de tentoonstellin gen, zoals de boekhandel van Benthem Jutting te Middelburg geregeld organiseert. Het curieuze van dit ... Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid op dit terrein gedu rende de laatste twee jaar. Het vermeldt al leen het voornaamste en pretendeert niet, vol ledig te zijn.

| Nehalennia | pagina 5

tot mijn spijt is in de financiële rekening 1992 zoals die u met de overige jaar- ;en is toegestuurd een tweetal posten per vergissing niet opgenomen. Aan de istenzijde ontbreekt de post 'Deelname ... GemMiddelburg vse Studiën

| Nehalennia | pagina 18

De rekening over 1981 was door de kascommissie in orde bevonden dientengevolge werd de penningmeester de heer B.Oele gedechargeerd.Deze kon mededelen dat de leden van de Werkgroep ruim 800 gulden ... Voor de reeds enige tijd bestaande vacature van de heer L.A.DeWitte (vicevoorzitter) werd de heer P.Sijnke, archivaris der gemeente Middelburg,gekozen.De heer P.Bos, (secretaris),die om persoonlijke

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 66

jaar nodig is kunnen wij uitgaan van een bezetting als die van de afgelopen jaren. Deze is ongeveer 20 man nen per ha. Voor de 17.000 mannen waarvoor de be volkingsprognose werk vraagt is dan ruim ... 800 ha nodig. In de haven Vlissingen-Oost wordt gerekend op een volledige bezetting van de terreinen in 1975, dat betekent voor 460 ha ongeveer 7.000 mannen. Door Terneuzen wordt, op het grondgebied van

| Nehalennia | pagina 41

bedroeg namelijk vijftien gulden.Met andere woorden800,- kwam overeen met de gage van vier en een half jaar. ... Stelt U zich eens voor: Middelburg aan het begin van de achttiende eeuw.

| Nehalennia | pagina 3

Het jaar 1989 is voor de Werkgroep Historie en Archeologie van bijzon- re betekenis, omdat zij 25 jaar be staat. De Werkgroep werd in 1964 opgericht nadat in de wet van het Genootschap de ... van ca. 800 op dit moment wel een groot succes genoemd worden. Hierbij moet onmid dellijk worden vermeld dat dit ook voor een belangrijk deel het resul taat is van de gelukkige samenwer king met de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 62

"Music - hall", fresco, 400 800 cm, Kloveniersdoelen 1992 ... Slechts enkele weken later tijdens de expo sitie 'Onechte Paradijzen' in de Balans in Middelburg worden de grenzen van het doek doorbroken. De toeschouwer wordt geconfronteerd met vijf grote

| Nehalennia | pagina 13

de kooplieden, dat waren de eigenaars van de lading, betaald. De schipper moest de loods de kost geven. Deze ge woonte is in 800 jaar niet veranderd. Vóór 1600 moest een schipper maar zien, dat hij een ... betvreen Middelburg and Orwell". De dichter bedoelde hiermee, dat hij wenste dat de zee vrijgehouden werd van zeerovers en vijanden. Het feit, dat Chaucer Middelburg met name noemt, bewijst ons, hoe

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

287 bedroeg; in het jaar 1 800 dus 40,73 per duizend inwoners en in 1 899, 1 5,20 per duizend in woners. Het sterftecijfer is dus in het jaar 1 800 2,6 dit is ruim 2V4 maal grooter dan in 1 899 ... wonen in middelburg

| Nehalennia | pagina 60

De Boer Drukkers Middelburg adresbest.4e 474,85 ... jaar verschenen zelfs vijf afleve ringen .Studiedagen werden georganiseerdprojecten gestart,enz. Deze toegenomen activiteit heeft, naast de gestaag gestegen kosten, een enorme druk op de kas middelen van

| Nehalennia | pagina 28

indruk van het dagelijks leven van mensen in Zeeland in de Ijzertijd. Van de IJzertijdperiode, die duurde van ongeveer 800 jaar voor Christus tot het jaar nul èn voorafging aan de ... Twee vitrines tonen een tiental wa tervogels uit de oude collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.Een collectie die meer dan 120 jaar geleden met de toenmalige kennis

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 126

beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes ... Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in

| Nehalennia | pagina 12

Jonkheer Aarnout van Reigersberg Versluys, heer van Poppekerke, werd in Middelburg geboren op 30 november 1831 als zoon van jhr. mr. Johan van Reigersberg Versluys en Susanna Maria de Haze Bomme. Hij ... slaagde op 12 juni 1850 voor het Gymnasium te Middelburg en was van 1850 tot en met 1855 lid van het Letterkundig Gezelschap 'Utile Dulci' te Utrecht, waar hij op 14 november 1854 promoveerde tot meester in

| Nehalennia | pagina 32

jubilcumtocspraak dat dc Werkgroep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in -geheel Zeeland. De in 1965 ... stabilisering mag de Werkgroep zich in een lichte groei verheugen. Het ledental beweegt zich thans boven dc 800.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

dat jaar zien we ook in beide sub-regio's de totale de mografische druk fors toenemen. In West Zeeuws-Vlaan deren is de druk in 2025 al op een niveau gekomen waarbij tegenover elk 'productief persoon ... basisschoolleerlingen zal in die periode desalniettemin met 800 leerlingen afnemen. Ook hier zullen een aantal plattelandsscholen het zeker niet redden. De instroom in het voortgezet onderwijs in Schouwen-Duiveland zal

| Nehalennia | pagina 33

P.W. Sijnke, J. Louwerse, P.J. Smallegange, E. van Wijk, Van alle markten thuis. Geschiedenis van markt en nijverheid te Middelburg (Vlissingen: Uitgeverij ADZ, 1998). 116 blz. ISBN 90 ... Middelburg aanleiding om eens na te gaan hoe het nu eigenlijk zit met de geschiedenis van markt en nijverheid in de provinciehoofdstad. Resultaat: een nieuw en informatief werkje over de geschiedenis van

| Nehalennia | pagina 18

Paauw, Pieter de Bruyn en Isaak Roblijn. Pieter de Bruyn was de enige van het gezelschap die in Middelburg woonde, terwijl de 46-jarige Anthony de Paauw getrouwd was met Tanneken Meyn, dochter van de ... dat op 5 december 1770 Anthony de Paauw 10.800, had betaald wegens de koop van de zeepziederij en de ingrediënten. Op 26 januari 1771 betaalde hij nog een bedrag van 1096,10 en tot slot een maand later

| Nehalennia | pagina 29

Archeologie mag zich steeds meer verheugen in de belangstelling van het grote publiek. Bij opgra vingen in de nabije omgeving zijn mensen snel geneigd een kijkje te nemen, zoals vorig jaar bij de ... opgravingen op de Markt in Middelburg of in Sluis. Nieuwsgierigheid naar het verleden, nos talgie, het zoeken naar wortels in deze hectische tijd... wie zal het zeggen, misschien een aardig onderzoeksterrein

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 17

Tolen bezit een carillon, dat oorspronke lijk in de kerktoren hing, maar later is over gebracht naar het stadhuis. Van de 19 klokken zijn 16 gegoten door Michiel Burgerhuys te Middelburg (een in 1624 ... 1626 en 13 in 1627). De luidklok van 1458 is hierboven reeds genoemd. Twee klokjes zijn van Johannes la Fort in 1780, eveneens te Middelburg. Alleen de opschriften van de beide grootste klokken (resp

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

havendijk van Middelburg. We weten van de jon ge Vermuijden vóór zijn 30e jaar niets, maar het is geen onredelijke veronder stelling aan te nemen dat hij water bouwkundig bezig is geweest, met als kernpunt ... vergunning voor ±800 ha. Er kwam echter niets van. De tijd was er echter rijp voor. In 1 585 was een spe ciale wet op de landaanwinning op sta pel gezet.

| Nehalennia | pagina 34

, 1000 en 800 pond. Bij dit gesprek was ook Anthonis Kelderman aanwezig, onder wiens leiding de Grote Kerk in Veere werd gebouwd. De oude klokken werden bij de klokkengieter ingeleverd en voor klokken die ... van Mechelen. Er was kennelijk haast mee geboden want de kerkmeesters verlangden dat de klokken met de kerst dat jaar al in de toren zouden hangen.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

De voortdurende veranderingen in het onderwijs en de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog blij ken grote gevolgen te hebben voor bibliotheken. Zo krijgt de Provinciale Bibliotheek in Middelburg al ... Om de wetenschappelijke collectie op peil te houden, heeft de bibliotheek in Middelburg sinds de benoeming tot WSF-bibliotheek vijf vakreferenten in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 37

stoominstallatie (f 590,-) en de center- boorbank met stelplaat (f 800,-). ... gezien het aantal werklieden dat zij in dienst hebben72). In hetzelfde jaar dat de Commercie Compagnie tot likwidatie besluit gaat een ander Middelburgs scheepsbouwbedrijf. Den Bouwmees ter, Borsius Van

| Nehalennia | pagina 5

bodemarchief verantwoord te pre senteren. Door het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten werd een bijdra ge geleverd aan de expositie in de kapel van St.- Maarten te Hoogelande i.v.m. de viering van het 800-jarig ... Middelburg'Ter gelegenheid van de presentatie van het boek Verborgen Steden werd in het Stadhuismuseum in Zierikzee een bescheiden expositie ingericht van vondsten van de opgraving aan de Pieterseliestraat te

| Nehalennia | pagina 9

Johannes Verbruggen woont in de Landpoortstraat, in De Vier Emmers, momenteel (2016) De Vier Heemskinderen. Zijn dochter Pharailda trouwt in 1871 met Desiderius Walrij en deze jongeman van 24 jaar is ... 14.30 uur, uit Eeklo om 8.00 en 13.45 uur. Wat waren de tarieven voor de inzittenden? Van IJzendijke naar Watervliet 25 cent, van IJzendijke naar Ca- prijke 60 cent en van IJzendijke naar het station

| Nehalennia | pagina 31

Schone Kunsten. Klasse der Letteren Jaargang 50 (1980) nr. 126 B. Fr. 800,- ... belangrijke studie over het graf van Roomskoning Willem II in de Koorkerk te Middel burg, het vorig jaar verscheen als uit gave van deze Academie een studie over de merkwaardige Zeeuw Hadriaan Beverland (1650

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 47

voor te spannen en zijn buurman naar Bres kens te rijden. Met de steigerschuit naar Vlis singen, te voet naar het dok, waar om 8.00 uur de diligence, of naar de Kleine Markt, waar om 9.00 uur de ... Cammaert uit Hulst, die naar Middelburg als getuige was opgeroepen, Gast uit Brou wershaven, die zijn dochter in Terneuzen wilde opzoeken en Platschorre uit Ellewouts- dijk, die voor zaken in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

nomen dat geschat mag worden op minstens 6 miljoen per jaar aan omrijden, wachten e.d. De dam bij Bruinisse zal in 1964 gereed zijn en de Provincie denkt er aan van 1962 af, als het Drie ... maken van de spoor wegovergangen bij Middelburg en Krabben- dijke. De genoemde barrières maken op de be zoeker een enigszins „achterlijke" indruk.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

beschikt dan over gebouwen met een oppervlakte van 800 m2 en is tevens ingericht voor het opmaken van gordijnen, vitrage, 'behangsel' en dekens. In hetzelfde jaar wordt aan de Penninghoeksingel in Middelburg ... een wasmachine en stoommangels. Hoewel het gemeente verslag van 1904 nog melding maakt van een toegenomen klandizie, zowel in als buiten Middelburg, kan de per 1 januari van dat jaar aangestelde nieuwe

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

In i860 werd er een budget vastgesteld ter grootte van 800 gulden, waarvan onder andere aangeschaft werd de 204 delen tellende Encyclopedie methodique (Parijs 1782-1832; waarvan er na de brand van ... koopman en een tijdje woonachtig in Middelburg: Bedenckinghen over den staet van de veree- nichde Nederlanden... (1608) en Naerder bedenckingen, over de zee-vaert, coophandel ende neeringhe... (1608

| Nehalennia | pagina 56

HENDERIKX, PETER: Dankwoord bij de uitreiking van de Jacob-Cats-prijs, Middelburg 3 november 2000; afl. 131, 2001, 32-34. ... - Oud-Sabbinge 800. Sabbinge en het eiland Wolfaartsdijk tot het midden van de veertiende eeuw; afl. 160, 2008, 14-22.

| Nehalennia | pagina 61

HENDERIKX, PETER: Dankwoord bij de uitreiking van de Jacob-Cats-prijs, Middelburg 3 november 2000; afl. 131, 2001, 32-34. ... - Oud-Sabbinge 800. Sabbinge en het eiland Wolfaartsdijk tot het midden van de veertiende eeuw; afl. 160, 2008, 14-22.

| Nehalennia | pagina 16

Johanna Constantia en Johanna CorneJia Zoals eerder vermeld, overleed Maria Schot in februari 1694 op de voor die tijd uitzonderlijk hoge leeftijd van ongeveer 86 jaar. Zij legateerde ruim 83 pond ... jaar, om precies te zijn op 23 september 1727, werd het slot verkocht aan de compagnons Pieter Cousijn en Pieter Wanjon, beide afkomstig van Oud-Vlissingen.20 Tussen 23 september 1727 en 9 mei 1730 moet

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 41

Godshuizen in Middelburg", respec tievelijk deel 6 en 7 in de serie Werken, die beide in november verschenen zijn. Meer dan 800 pagina's druk moesten kritisch bekeken worden, waarbij ook regelmatig overleg ... Domburg en Schouwen, Het derde exemplaar is een brandsluit- penning van Middelburg met op de voorzijde de burcht en op de keerzijde een Van der Heiden brandspuit, met slang en het nummer van de drager en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 25

Middelburg, zestig jaar geleden; een wandeling ... Tijdens de eerste expedities werden graven blootgelegd, daterende uit omstreeks 800 voor Christus. Vondsten van ijzeren wapens wijzen er op, dat op dat tijdstip de ijzer-metallurgie reeds volmaakt

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 18

In de kieskring Middelburg liep de AR bij de Statenverkiezingen terug van 27,0% naar 25,2 en verloor dus 7 %van haar aanhang van 1 939. Een veel kleinere te rugval dan die ze over heel Zeeland moest ... incasseren (-1 3 maar de kies kring Vlissingen kwam daar met een af name van 20,8% naar 17,6% nog bo venuit. De Kamerverkiezingen gaven hetzelfde beeld, waarbij de kieskring Middelburg echter nog veel

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

waaruit is geput, vormt onderdeel van de afdeling III van het boek, dat handelt over 'de mythische geborgenheid als culturele stabiliteitslaag van het natuurlijk sys teem'. Het boek (ISBN 90-72258-02-9; 800 ... bladzijden) is inmiddels verschenen in achtste vermeerderde druk. Het is een uitgave van de Stichting Essence, Amsterdam Brussel Middelburg (Koepoortstraat 6, 4331 SL Middelburg). Van de hand van Cornelis

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 35

Wat dat laatste betreft, denkt ze meteen aan het Walcherse Serooskerke. Daar werden restanten gevon den uit de Ijzertijd (800 tot 50 jaar voor Christus). 'Archeologisch gezien een zeer belangrijk ... Bij de totstandkoming van het Toeristisch Huis in Middelburg, werd de archeologie te laat betrokken, vindt Ellen Vreenegoor. Het bestaande Polderhuis werd verbouwd maar hier en daar moest ook

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 34

Gedeelte van een plattegrond van Middelburg. Uitg. Steendrukkerij A. W. den Doop, 1 887 (Zeeuws Documen tatiecentrum). ... en mannen, op het eind van het jaar 24. Het valt blijkbaar niet mee een vaste ar- beidsbezetting te werven. Van de 28 personen in dienst begin 1872 is de helft op het eind van het jaaralweerver