Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

81 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

In het jaar dat Middelburg het Taal- en Letterkundecongres mocht organiseren, was de nieuwe spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen geopend. Daarmee kon dit geïsoleerde gewest eindelijk aanzienlijke ... Leuven bepaald dat het volgende te Middelburg zou plaatsvinden. En reeds op 5 november 1869 hadden de Provinciale Staten van Zeeland zich na een moeilijke discussie uitgesproken voor een subsidie van 800

| de Wete | pagina 53

van Vlaanderen het stadsrecht. Volgend jaar zal op sobere wijze worden gevierd dat Middelburg 800 jaar stadsrechten be zit. ... bewaard. Middelburg was vanouds een handelsstad. Dit betekende dat veel buitenlandse han delaren in Middelburg kwamen. In de zes tiende eeuw brachten zij de Middelburgers, tegen de zin van Karei V, in

| de Wete | pagina 56

Gapinge 800 jaar ... Tevens is het voornemen uitgesproken om in 2016 een historische tentoonstelling te organiseren met als thema '800 jaar Ga pinge' in de Torenkerk te Gapinge. De or ganisatie roept iedereen op foto

| de Wete | pagina 7

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen ... De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna

| de Wete | pagina 4

Walcheren (was 100 jaar geleden in 2013). Dit jaar: Gapinge (800 jaar), vondst goud schat Serooskerke (50 jaar), eerste stoom schip in Nederland doet Veere aan (200 jaar), Badhotel Domburg (150 jaar), ha ... maken met Walcherse 'jubilerende' plaat sen en personen. Een selectie: Veerse Gatdam (in 2011 sluiting 50 jaar eerder), Rudolf Diesel (uitvinder van de dieselmo tor) verdronk in 1913 voor de kust van

| de Wete | pagina 62

- 8.00 uur Middelburg, parkeerplaats ZEP Te verwachten terugkomst in Middelburg: 21.15 uur. ... In een paar jaar tijd is het imago van Rot terdam totaal omgeslagen. Hoewel ze nog altijd liever onder elkaar blijven, zijn de Rotterdammers van nu in hun nopjes met hun stad. Uit onderzoeken is

| de Wete | pagina 40

In onderstaande tabel is per jaartal weer gegeven hoeveel honden er in Middelburg respectievelijk Middelburg en Arnemuiden samen zijn gedood. ... jaar plaats honden

| de Wete | pagina 60

Na de pauze zal drs. P.W. Sijnke een lezing met lichtbeelden houden onder de titel 'De geschiedenis van Middelburg in vogel vlucht'. Over twee jaar zal herdacht worden dat Middelburg 800 jaar geleden ... chief. Hij publiceert regelmatig over de rijke geschiedenis van Middelburg.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

-aangelegenheid blijvende indi viduele verkoopstentoonstellingen van bepaal de kunstenaars en b.v. ook de tentoonstellin gen, zoals de boekhandel van Benthem Jutting te Middelburg geregeld organiseert. Het curieuze van dit ... Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid op dit terrein gedu rende de laatste twee jaar. Het vermeldt al leen het voornaamste en pretendeert niet, vol ledig te zijn.

| de Wete | pagina 43

Onze 'buitenheemse reis' - zo hoorde ik deze excursie noemen - gaat dit jaar naar het Belgische Mechelen. De familie Keldermans, uit deze stad afkomstig, bouwde de stadhuizen in Middelburg en Veere. ... Vorig jaar wilden we al op excursie gaan - zoals we dat jaren geleden ook al eens deden - naar Fort Rammekens. Daar werden toen echter opgravingen gedaan, zodat we er niet terecht konden.

| de Wete | pagina 82

plein), 8.00 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.30 uur Vlissingen (Stad huisplein), 7.45 uur Koudekerke (Dorps

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 66

jaar nodig is kunnen wij uitgaan van een bezetting als die van de afgelopen jaren. Deze is ongeveer 20 man nen per ha. Voor de 17.000 mannen waarvoor de be volkingsprognose werk vraagt is dan ruim ... 800 ha nodig. In de haven Vlissingen-Oost wordt gerekend op een volledige bezetting van de terreinen in 1975, dat betekent voor 460 ha ongeveer 7.000 mannen. Door Terneuzen wordt, op het grondgebied van

| de Wete | pagina 60

stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.45 uur Vlissingen (Stad huisplein), 8.00 uur Koudekerke (Dorps plein), 8.15 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... U kunt zich opgeven door overschrijving/ storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 3282831 van de Heemkundi ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op

| de Wete | pagina 57

De website van de Heemkundige Kring Walcheren is nu een jaar in de lucht. In de eerste elf maanden is de site bijna 7.800 keer bezocht en ook hebben mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich ... Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur.

| de Wete | pagina 35

Domburg - Garage Carlier 7.30 uur Koudekerke, Dorpsplein 7.50 uur Vlissingen, Stadhuisplein 8.00 uur West-Souburg, Brug 8.05 uur Middelburg, Station 8.15 uur ... Onze 'buitenheemse' reis gaat naar Antwerpen. Zoals U weet wordt dit jaar de Val van Antwerpen in 1585 herdacht. Een gebeurtenis die niet alleen voor deze stad, maar ook voor de Noordelijke

| de Wete | pagina 38

In mei 1880 werd in Middelburg dit soort werkzaamheden verpacht voor zeven jaar. De verpachting bracht toen 1.850,- per jaar op. ... jaar. Middelburg verkocht de mest aan vaste afnemers in Brabant. Vlis singen leverde aan België. Waar heer schipper De Wit vóór 1871 zijn lading uit Arnemuiden naar toebracht is niet bekend. Het zal in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 62

"Music - hall", fresco, 400 800 cm, Kloveniersdoelen 1992 ... Slechts enkele weken later tijdens de expo sitie 'Onechte Paradijzen' in de Balans in Middelburg worden de grenzen van het doek doorbroken. De toeschouwer wordt geconfronteerd met vijf grote

| de Wete | pagina 33

Onze jaarlijkse trip buiten Walcheren voert ons dit jaar naar Brugge en wel op zaterdag 8 oktober a.s. We vertrekken om 8.00 uur van de Markt in Middel burg en rijden via de Nieuwe Vlissingseweg ... Ons bestuurslid P. Sijnke, archivaris van de gemeente Middelburg, zal tijdens de heenreis iets vertellen over de geschiedenis van Brugge en de relatie van deze stad met Walcheren.

| de Wete | pagina 46

800jaarmiddelburg.nl is voorgesteld om het vierhonderdste geboortejaar van Goedaert te herdenken in 2017, tegelijk met de acht honderdste verjaardag van Middelburg. Op de site staan bij de inzending ... Kees Beaart vond bijna twintig jaar gele den in Kopenhagen een boekje van Johan nes Goedaert en raakte gefascineerd door diens originele en nauwkeurige beschrij vingen. Sindsdien is Beaart zich

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

287 bedroeg; in het jaar 1 800 dus 40,73 per duizend inwoners en in 1 899, 1 5,20 per duizend in woners. Het sterftecijfer is dus in het jaar 1 800 2,6 dit is ruim 2V4 maal grooter dan in 1 899 ... wonen in middelburg

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 126

beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes ... Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in

| de Wete | pagina 53

De Heemkundige Kring Walcheren is met een ledental van bijna 2.800 de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een van de belang rijkste verenigingen op haar gebied in Nederland. Het bestuur ziet de ... Afgelopen jaar was het 35 jaar geleden dat de Heemkundige Kring Walcheren werd opgericht. Aan dit feit is niet veel ruchtbaar heid gegeven omdat 2006 in het teken stond van de activitei ten omtrent

| de Wete | pagina 13

Weeldeboden en werkboden, Marlies Jongejan, doctoraalscriptie Nederlandsche Chrestomathie, H.W. Weytingh 1858 Dr. Coronel, Middelburg voorheen en thans, 1859. ... Een lang bewaard knipsel uit de Middelburgsche Courant van zo'n 60 a 70 jaar geleden vertelde het als volgt:

| de Wete | pagina 17

staan gluren, waar in het jaar 800 iets werd geboren wat later tot Middelburg is uitgegroeid. Het blijft me nog steeds verbazen dat die toegangspoort na 1000 jaar is terugge vonden en dat op een plek, die ... "1' Histoire se repète". We gaan dit najaar her denken dat 50 jaar geleden, in oktober 1944, Middelburg weer zijn historische funktie kreeg voor de bewoners van de kust en het platteland als

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

dat jaar zien we ook in beide sub-regio's de totale de mografische druk fors toenemen. In West Zeeuws-Vlaan deren is de druk in 2025 al op een niveau gekomen waarbij tegenover elk 'productief persoon ... basisschoolleerlingen zal in die periode desalniettemin met 800 leerlingen afnemen. Ook hier zullen een aantal plattelandsscholen het zeker niet redden. De instroom in het voortgezet onderwijs in Schouwen-Duiveland zal

| de Wete | pagina 39

In 1502 werd het straathondenprobleem door de stadsbesturen van Middelburg en Arnemuiden gezamenlijk opgepakt. In dat jaar hadden ze in totaal drie hondensla gers in dienst. Vanaf 1517 waren het er ... Vier- tot zeshonderd jaar geleden waren er stadsbesturen die zich niet afvroegen of het moreel verantwoord was honden dood te knuppelen of te verdrinken. In veel ste den nam het aantal loslopende

| de Wete | pagina 35

In de bundel Kinderversjes en volksliede ren uit Zeeland, samengesteld door E.J. van den Broecke-de Man, in 1979 uitgege ven door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in Middelburg, troffen ... Dit jaar bracht de buitenheemse excursie van de HKW ons op zaterdag 29 septem ber naar het Rotterdamse. Betrekkelijk dichtbij dus, en 75 leden vonden het ruim de moeite waard om mee te gaan. Daar

| de Wete | pagina 21

. In het kader daarvan orga niseerde onder andere de Nederlandse Christe lijke Vrouwenbond van Middelburg een ver koopdag die 800,- opbracht. Het resultaat van alle activiteiten was, dat in het najaar ... De Vries, Nederlands Hervormd Predikant, een dringend beroep op de leden om geld bijeen te brengen voor restauratie en inrichting van het Christelijk Militair Tehuis te Middelburg. Door geldgebrek

| de Wete | pagina 26

verwoest. De buitenplaats Sint Jan ten Heere werd in 1876 verkocht en gesloopt. Hierdoor kwam een eind aan ruim veertig jaar vergaderen op Sint Jan ten Heere. De kerkeraad van Middelburg besloot niet ver van ... Vanaf 1856 werden er ook godsdienstoefenin gen gehouden in het herenhuis van jonkheer Versluijs aan de Lange Delft te Middelburg. Het huis werd inwendig verbouwd, zodat er godsdienstoefeningen

| de Wete | pagina 32

7.10 uur: Domburg, Markt 7.25 uur: Zoutelande, kerk 7.35 uur: Koudekerke, kerk 7.45 uur: Vlissingen, Stadhuis 7.55 uur: West-Souburg, brug 8.00 uur: Middelburg, station N.S. ... Tijdens deze eerste bijeenkomst van de Kring na de vakanties zal de heer dr. J.Z.S. Pel, huisarts in ruste te Middelburg, ons 'De geschiedenis van het Middelburgse Gasthuis' vertellen. Ter

| de Wete | pagina 35

van Middelburg tot de armen behoorde! De armen van Middelburg hadden de gewoonte om op nieuwjaarsdag te gaan bedelen. De Vereeniging tot het Bezoeken der Armen wilde dit voorkomen door elk jaar in ... 10.139,-. Hier in werd het volgende gekocht: "1.334 ibbele mudden turf, 980,-: 4.090 Ned. onden rijst, 1.280,-; 10.800 Portiën oep, 980,-; 36.150 bons voor boord gen verminderde prijs, 4.280,-; 3

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 17

Tolen bezit een carillon, dat oorspronke lijk in de kerktoren hing, maar later is over gebracht naar het stadhuis. Van de 19 klokken zijn 16 gegoten door Michiel Burgerhuys te Middelburg (een in 1624 ... 1626 en 13 in 1627). De luidklok van 1458 is hierboven reeds genoemd. Twee klokjes zijn van Johannes la Fort in 1780, eveneens te Middelburg. Alleen de opschriften van de beide grootste klokken (resp

| de Wete | pagina 13

jaarlijks 800 gulden, waar hij maar weinig voor hoefde te doen: vier dagen dienst per jaar, een aantrekkelijke bijverdienste! De dag nadat Van Drunen uit België was terugge keerd, werd de arts echter ... derlandse soldaten voorhanden was en ook totaal verouderd: "Zo omstreeks 1876, met nog slagersmessen en nog slecht on derhouden ook." Uiteindelijk zou De Groot twee jaar dienen in het veldleger op ver

| de Wete | pagina 4

rassende conclusie dat Koudekerke op z'n minst 800 jaar bestaat. Of ze er in Koude kerke net zo'n groot feest van zullen maken als in Veere twee jaar geleden, is nog maar de vraag. In ieder geval is ... Verder besteedt Toon Franken aandacht aan het fenomeen ijskelders in Middelburg. Afgelopen jaar kwamen deze ondergrond se koelcellen weer in de belangstelling. De heer Midavaine kon het weer niet

| de Wete | pagina 38

400,600,en 800,per jaar. De leerlingenschaal wordt gedifferentieerd, maar gaat gemiddeld 40 per onderwijzer bedragen. De pensioenen komen ten laste van het rijk en 30% van alle onderwijskosten worden ... komen meer rijkskweekscholen (in Middelburg in 1876) en rijksnormaallessen. Er komt het onderscheid onderwijzers, hoofdonderwijzers en hoofden van scholen. Het salaris gaat bedragen respectievelijk

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

havendijk van Middelburg. We weten van de jon ge Vermuijden vóór zijn 30e jaar niets, maar het is geen onredelijke veronder stelling aan te nemen dat hij water bouwkundig bezig is geweest, met als kernpunt ... vergunning voor ±800 ha. Er kwam echter niets van. De tijd was er echter rijp voor. In 1 585 was een spe ciale wet op de landaanwinning op sta pel gezet.

| de Wete | pagina 32

In het Zeeuws Museum te Middelburg is van 3 april t/m 5 september 1993 een tentoonstelling ingericht rond de serie wandtapijten. Deze zijn eind 16e eeuw geweven en geven de strijd weer tussen de ... Dit panorama is voor deze tentoonstelling in bruikleen afgestaan door het Nationaal Scheep vaartmuseum te Antwerpen. Een unieke gele genheid om te zien hoe ons Walcheren er ruim vierhonderd jaar

| de Wete | pagina 52

- Middelburg 8.00 uur ... stuk, een Frans stuk, met steden als Rijsel (Lille), Duinkerken, Cassel, Steen voorde, en het kleinste deel, Zeeuws-Vlaan- deren, alweer 355 jaar behorend bij ons land. Wij willen u op zaterdag 20

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

De voortdurende veranderingen in het onderwijs en de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog blij ken grote gevolgen te hebben voor bibliotheken. Zo krijgt de Provinciale Bibliotheek in Middelburg al ... Om de wetenschappelijke collectie op peil te houden, heeft de bibliotheek in Middelburg sinds de benoeming tot WSF-bibliotheek vijf vakreferenten in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 37

stoominstallatie (f 590,-) en de center- boorbank met stelplaat (f 800,-). ... gezien het aantal werklieden dat zij in dienst hebben72). In hetzelfde jaar dat de Commercie Compagnie tot likwidatie besluit gaat een ander Middelburgs scheepsbouwbedrijf. Den Bouwmees ter, Borsius Van

| de Wete | pagina 16

1 Januari 1984 hadden we 764 leden, op 1 april 1984 785 en we zullen dit jaar de 800 wel halen, zo niet overschrijden. ... Bericht van verhindering voor deze vergadering was er van Frans van den Driest, de heer Peters uit Vlissingen en de heer Kollaard uit Middelburg. De agenda wordt aangevuld met punt 9A (afscheid