Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

12 resultaten gevonden

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 9

Vorig jaar november vierde deze thans 160 leden tellende watersportvereniging haar 25-jarig bestaan. Het lijkt alles wat petieterig als je daar zo bij het jachthaventje kijkt: een romantisch aandoend ... Maar verkijkt u niet op de Goese water- sportclub en de Goese jachthaven. Secretaris G. J. van Zee van de wsv „De Werf" wijst er niet zonder trots op, dat jaarlijks zeker 800 bezoekende jachten de

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 23

Welsinge voldeed niet meer. De Staten-Generaal verleen de een renteloos voorschot van één miljoen gul den. Middelburg zou ieder jaar 25.000.- aan de Staat terugbetalen. ... varen'; een inspirerende naam. Dat een groot deel van Middelburg's bevolking achter het plan voor de aanleg van een droogdok stond, blijkt wel uit het feit, dat een drietal adhesie betuigingen met

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 12

De boottochten naar Zierikzee. Veere en Middelburg zijn echter van meer recentere jaren. De Scheldetochten naar Zierikzee worden nog maar een vijftal jaren geor ganiseerd en deze naar Veere twee jaar ... . De Scheldetocht Antwerpen Middelburg Antwerpen wordt dit jaar voor de eerste maal gevaren op vastgestelde data.

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 13

Op 1 januari 1818 werd als opzichter van de vuurtoren aangesteld de gepensioneerde le luitenant ter zee W. Woutersz voor Fl. 350,per jaar, te betalen naast zijn jaarlijks pensioen van Fl. 800, Als ... Nog geen 13 jaar later, in de nacht van 14 op 15 maart 1831 sloeg de bliksem in de toren, die daardoor in brand raakte. K. Baart geeft in zijn beschrijving „West-

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 15

Toeristiche overnachtingen jaar (incl. weekendrecreatie) dagrecreanten 1968 5.650.000 2.800.000 ... De beste kansen tot een ontwikkeling tot badplaats van stedelijke allure heeft Vlis singen Deze evolutie zal sterk afhankelijk zijn van de verdere groei van Vlissingen en Middelburg. De rentabiliteit

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 26

daarin liggende sluis dicht te metselen met het oog op een mogelijke inundatie van de Tho maespolder. In maart van dat jaar was hier over een lengte van 700 a 800 meter een belang rijk grondverlies ... zullen blijven vormen, omdat over deze periode het archeil' momenteel niet voorhanden is. Slechts enkele verslagen, uit gezonderd de verslagen van de jaarvergaderin gen die in Middelburg moeten berusten in

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 14

elders. De toename van het aantal sluispassages bij Kats spre ken wat dit betreft voor zich. Eén jaar na de afsluiting, in 1962, passeerden er ruim 3.800 jachten; in 1967 10.700; nog eens 5 jaar later ruim ... kleinere bo ten gevaren. Op de in 1952 afgesloten Braakman is de watersportvereniging „Vrem- dijck" al 15 jaar aktief met onder meer het organiseren van zeilwedstrijden.

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 22

Het Zeeuws Museum te Middelburg om- soant de tijd tussen de vuistbijl en de velo- cipee. Er hangt ook een bord met een Chi nese spreuk: ... Futenparen met al grote jongen van dit jaar, de jongste nog wit-en-zwart gestreept, parmantig duikend al; ze komen boven, bliksemsnel even omkijken waar-ie blijft, meteen weer wegzwemmen in heel

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 20

Het onderzoek heeft vooral betrekking op de 10.800 eigenaars van pleziervaartuigen die het formulier hebben ingestuurd. Om trent de 1.250 huurders van boten werden slechts enkele specifieke ... In verband met de te verwachten ver schillen in het gedrags- en bestedingspa troon zijn de respondenten ingedeeld in drie categorieën, te weten jeugd (jonger dan 20 jaar), gebruikers van de boot als