Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

230 resultaten gevonden

| Archief | pagina 458

niettegenstaande de verkorte cursus weder met een jaar verlengd werd en het doceerend personeel overigens hetzelfde bleef. Het schijntdat ouderdomsgebreken de oorzaak warendat Reitz zijn taak niet meer naar behooren ... kon vervullen en verschei dene ouders hunne zoons liever aan anderen toevertrouwden. Toen in 1764 mr. Lambertus Jonxis zich aanbood om in Middelburg de RechtenLogica en Latijn te doceerenwerd

| Archief | pagina 51

Augustus 1593 tot stads-advocaat te Middelburg. Zie mijn Arnemuidenbladz. 274. Hij bad als zoodanig 200 per jaar, van 1 Januari 1594 tot Maart 1599. ... 5. Mr. Hendrik Sonnius (opvolger van no. 3) zijne jaar van 33 6 8 ging in 9 Juni 1569. Hij kreeg trak tement tot Februari 1574. Hij werd 23 September 1575 aange tot pensionaris van Arnemuiden en 23

| Archief | pagina 130

Den 11 Juni van dat jaar waren de Rentmeester en de Wet vergaderdomdat de graaf van Marre(P) uit Schotland voor Vlissingen schepen met koorn genomen en onze poorters aan land gejaagd had. Er kwamen ... Den 26 Juli van gezegd jaar liet de Graaf verzoeken, om aan de stad Dordt geen proviand toe te voerendoch den 20 September daarna kwam er bericht, dat gezegde stad met den Graaf verzoend was.

| Stad en lande | pagina 34

Evenals vorig jaar werd op deze dag de toegangsprijs verlaagd. Ruim 800 personen hebben op deze dag het museum bezocht. Dhr. Van der Werf en enige leden van bestuur en commissie ver zorgden de ... In oktober zijn er enige landbouwwerktuigen en poppen uitge leend aan de bibliotheek in Middelburg waar een tentoonstelling was van oude voorwerpen en gebruiken in Zeeland.

| de Wete | pagina 57

De website van de Heemkundige Kring Walcheren is nu een jaar in de lucht. In de eerste elf maanden is de site bijna 7.800 keer bezocht en ook hebben mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich ... Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur.

| de Wete | pagina 60

stapplaats en eventuele dieetwensen. Opstapplaatsen: 7.45 uur Vlissingen (Stad huisplein), 8.00 uur Koudekerke (Dorps plein), 8.15 uur Middelburg (Mortiere/ Groenrijk). ... U kunt zich opgeven door overschrijving/ storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 3282831 van de Heemkundi ge Kring Walcheren te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen, op

| Nehalennia | pagina 41

bedroeg namelijk vijftien gulden.Met andere woorden800,- kwam overeen met de gage van vier en een half jaar. ... Stelt U zich eens voor: Middelburg aan het begin van de achttiende eeuw.

| Zeeland | pagina 24

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap dankt u har telijk voor uw gift boven de contributie ten bate van de verzamelingen. Als leden bracht u het afgelopen jaar ruim 1.800,- bijeen. Met de bijdragen ... , Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45-18.45 uur.

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 112

Nadat de gemeenteraden de voorstellen hadden aangenomen werd een advertentie geplaatst. Zoals te voorzien was waren er weinig sollicitanten. Het salaris van f. 800,per jaar lokte niet erg aan. De ... archivalia zouden dan naar het rijksarchief in Middelburg terug moeten 'Een dergelijke toe stand zou naar onze overtuiging een gemeente als Goes, oudtijds een der vijf stemmende steden in de Staten

| Stad en lande | pagina 9

Bodemvondsten in Middelburg. Hij is eveneens verbonden aan een werkgroep stads-archeologie, actief in Zierikzee en daardoor betrokken geweest bij de onderzoekingen Pieterseliestraat en 's-Gravenstraat, dit jaar. ... 1.000,— 800,— 530,—

| Walacria | pagina 64

aan de Noorman Heriold. Als de duinburcht van Domburg, waarvan we de ligging nu kennen, - tezamen met Middelburg en Oost-Souburg - deel hebben uitgemaakt van de 'castella recens facta' (vermeld in ... 600/800

| de Wete | pagina 35

Domburg - Garage Carlier 7.30 uur Koudekerke, Dorpsplein 7.50 uur Vlissingen, Stadhuisplein 8.00 uur West-Souburg, Brug 8.05 uur Middelburg, Station 8.15 uur ... Onze 'buitenheemse' reis gaat naar Antwerpen. Zoals U weet wordt dit jaar de Val van Antwerpen in 1585 herdacht. Een gebeurtenis die niet alleen voor deze stad, maar ook voor de Noordelijke

| Nehalennia | pagina 3

Het jaar 1989 is voor de Werkgroep Historie en Archeologie van bijzon- re betekenis, omdat zij 25 jaar be staat. De Werkgroep werd in 1964 opgericht nadat in de wet van het Genootschap de ... van ca. 800 op dit moment wel een groot succes genoemd worden. Hierbij moet onmid dellijk worden vermeld dat dit ook voor een belangrijk deel het resul taat is van de gelukkige samenwer king met de

| de Wete | pagina 38

In mei 1880 werd in Middelburg dit soort werkzaamheden verpacht voor zeven jaar. De verpachting bracht toen 1.850,- per jaar op. ... jaar. Middelburg verkocht de mest aan vaste afnemers in Brabant. Vlis singen leverde aan België. Waar heer schipper De Wit vóór 1871 zijn lading uit Arnemuiden naar toebracht is niet bekend. Het zal in

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 62

"Music - hall", fresco, 400 800 cm, Kloveniersdoelen 1992 ... Slechts enkele weken later tijdens de expo sitie 'Onechte Paradijzen' in de Balans in Middelburg worden de grenzen van het doek doorbroken. De toeschouwer wordt geconfronteerd met vijf grote

| Nehalennia | pagina 13

de kooplieden, dat waren de eigenaars van de lading, betaald. De schipper moest de loods de kost geven. Deze ge woonte is in 800 jaar niet veranderd. Vóór 1600 moest een schipper maar zien, dat hij een ... betvreen Middelburg and Orwell". De dichter bedoelde hiermee, dat hij wenste dat de zee vrijgehouden werd van zeerovers en vijanden. Het feit, dat Chaucer Middelburg met name noemt, bewijst ons, hoe

| de Wete | pagina 33

Onze jaarlijkse trip buiten Walcheren voert ons dit jaar naar Brugge en wel op zaterdag 8 oktober a.s. We vertrekken om 8.00 uur van de Markt in Middel burg en rijden via de Nieuwe Vlissingseweg ... Ons bestuurslid P. Sijnke, archivaris van de gemeente Middelburg, zal tijdens de heenreis iets vertellen over de geschiedenis van Brugge en de relatie van deze stad met Walcheren.

| de Wete | pagina 46

800jaarmiddelburg.nl is voorgesteld om het vierhonderdste geboortejaar van Goedaert te herdenken in 2017, tegelijk met de acht honderdste verjaardag van Middelburg. Op de site staan bij de inzending ... Kees Beaart vond bijna twintig jaar gele den in Kopenhagen een boekje van Johan nes Goedaert en raakte gefascineerd door diens originele en nauwkeurige beschrij vingen. Sindsdien is Beaart zich

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

287 bedroeg; in het jaar 1 800 dus 40,73 per duizend inwoners en in 1 899, 1 5,20 per duizend in woners. Het sterftecijfer is dus in het jaar 1 800 2,6 dit is ruim 2V4 maal grooter dan in 1 899 ... wonen in middelburg

| Nehalennia | pagina 60

De Boer Drukkers Middelburg adresbest.4e 474,85 ... jaar verschenen zelfs vijf afleve ringen .Studiedagen werden georganiseerdprojecten gestart,enz. Deze toegenomen activiteit heeft, naast de gestaag gestegen kosten, een enorme druk op de kas middelen van

| Nehalennia | pagina 28

indruk van het dagelijks leven van mensen in Zeeland in de Ijzertijd. Van de IJzertijdperiode, die duurde van ongeveer 800 jaar voor Christus tot het jaar nul èn voorafging aan de ... Twee vitrines tonen een tiental wa tervogels uit de oude collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.Een collectie die meer dan 120 jaar geleden met de toenmalige kennis

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 126

beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes ... Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in

| Archief | pagina 26

Mes, ets Veere van J.M. Graadt van Roggen, tekening St Annaland van J.E. We tering de Rooy, tekening van het Kruithuis te Middelburg van E.J.F. Thierens, te kening van de haven van Veere van M. Goth ... , tekening van de Bogardstraat te Middelburg van C.W. Nuys, tekening van de Kuiperspoort te Middelburg van R. Kimpe en een aquarel van de Binnenhaven te Vlissingen van W.J. Schiitz. Ter gelegenheid van het 700

| Nehalennia | pagina 12

Jonkheer Aarnout van Reigersberg Versluys, heer van Poppekerke, werd in Middelburg geboren op 30 november 1831 als zoon van jhr. mr. Johan van Reigersberg Versluys en Susanna Maria de Haze Bomme. Hij ... slaagde op 12 juni 1850 voor het Gymnasium te Middelburg en was van 1850 tot en met 1855 lid van het Letterkundig Gezelschap 'Utile Dulci' te Utrecht, waar hij op 14 november 1854 promoveerde tot meester in

| de Wete | pagina 53

De Heemkundige Kring Walcheren is met een ledental van bijna 2.800 de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een van de belang rijkste verenigingen op haar gebied in Nederland. Het bestuur ziet de ... Afgelopen jaar was het 35 jaar geleden dat de Heemkundige Kring Walcheren werd opgericht. Aan dit feit is niet veel ruchtbaar heid gegeven omdat 2006 in het teken stond van de activitei ten omtrent

| de Wete | pagina 13

Weeldeboden en werkboden, Marlies Jongejan, doctoraalscriptie Nederlandsche Chrestomathie, H.W. Weytingh 1858 Dr. Coronel, Middelburg voorheen en thans, 1859. ... Een lang bewaard knipsel uit de Middelburgsche Courant van zo'n 60 a 70 jaar geleden vertelde het als volgt:

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 60

Het traject van 't Sas van Dirksland tot N. Tonge moest te voet afgelegd worden, omdat de wegen in Flakké (zoo laat in het jaar) niet meer practicabel waren voor rijtuigen. De distantie is meen ik IV ... In het laatst van Sept. (1812) was ik te ZZee gevestigd; blijkens procesverbaal van den 25e dier maand ben ik op dien datum als Commies griffier beëedigd. Het traktement was 800 francs! Die som werd

| Archief | pagina 22

1662 zelfs tot 1.800 vlaams. Daarna lopen de aantallen even terug, maar in 1675 wordt weer voor 600 vlaams aan schilderijen naar Middelburg gestuurd. Wanneer recente berekeningen kloppen en de gemiddelde ... . Indien Musson de stukken naar Middelburg stuurt, belooft Van Kessel ze naar beste vermogen te zullen ver kopen. Erg goed gaan de zaken blijkbaar niet, want een paar jaar later benadert Musson koopman

| Archief | pagina 94

het verzet der parochianen naar Middelburg gezonden om streeks 1680 protesteerden de Jezuïten zelf tegen het hun van die zijde gedaan verbod de schuilkerk 1te gebruiken. Ook op het eind van 1682 ... verklaarden vooraanstaande Middelburgse Katholieken dat een tweede missionaris niet nodig was zij gaven daarbij het aantal der parochianen als 800 op. Maar ook de stadsregering greep in aan de hier gekomen

| Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | pagina 4

Deugdelijk voorbereide projecten, (doordeweeks ruim 200 per jaar), zijn belangrijk voor instandhou ding van de motivatie bij vrijwilligers en de SLZ- medewerkers die het vrijwilligerswerk ... 2002: in 34 weekendgroepen werkten 800 vrijwilligers 8.000 uur op 147 werkdagen; in de doordeweekse groe pen werkten 30 mensen 12.000 uur. 2003: in 42 weekendgroepen werkten 1276 vrijwilligers 9

| Archief | pagina 6

Uit het verslag van de thesaurier blijkt dat de baten over 1985 ruim 125.500,- hebben bedragen, doch dat de lasten nagenoeg 5.800,- hoger zijn geweest. Desondanks steeg als gevolg van koerswinst op ... In de loop van het jaar werd het Predikaat Koninklijk onder nieuwe gewijzigde voorwaarden vernieuwd.

| de Wete | pagina 17

staan gluren, waar in het jaar 800 iets werd geboren wat later tot Middelburg is uitgegroeid. Het blijft me nog steeds verbazen dat die toegangspoort na 1000 jaar is terugge vonden en dat op een plek, die ... "1' Histoire se repète". We gaan dit najaar her denken dat 50 jaar geleden, in oktober 1944, Middelburg weer zijn historische funktie kreeg voor de bewoners van de kust en het platteland als

| Nehalennia | pagina 32

jubilcumtocspraak dat dc Werkgroep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in -geheel Zeeland. De in 1965 ... stabilisering mag de Werkgroep zich in een lichte groei verheugen. Het ledental beweegt zich thans boven dc 800.

| Zeeland | pagina 35

De steppenwisent leefde ongeveer 800.000 tot twee miljoen jaar geleden. Het dier is waar schijnlijk op natuurlijke wijze uitgestorven. In de wereldberoemde grot in het Spaanse Altamira is deze ... Zij vond het plusminus een miljoen jaar oude stuk van een ellepijp op het strand van Ritthem, tijdens een klassenproject. De vondst is om twee redenen bijzonder. Irini is tot nu toe de jongste

| Zeeland | pagina 17

. Pieter, zeilmaker, werd op 23 maart 1804 begraven in de Oostkerk. Zoon Cornelis Vlijberge, kompasmaker, verkocht het pand van zijn vader aan de Rotterdamsekaai voor 800 in februari 1792. Hij was getrouwd ... Alida Magdalena van Ginhoven. Cornelis Vlijberge over leed op 27 december 1815 te Middelburg.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

dat jaar zien we ook in beide sub-regio's de totale de mografische druk fors toenemen. In West Zeeuws-Vlaan deren is de druk in 2025 al op een niveau gekomen waarbij tegenover elk 'productief persoon ... basisschoolleerlingen zal in die periode desalniettemin met 800 leerlingen afnemen. Ook hier zullen een aantal plattelandsscholen het zeker niet redden. De instroom in het voortgezet onderwijs in Schouwen-Duiveland zal

| Zeeland | pagina 18

,7 voet (4,4 meter) en hadden een waterverplaatsing van ruim 800 ton. Tussen 1602 en 1795 zijn op de voc-werf in Middelburg 336 schepen gebouwd, die in totaal 1.147 reizen naar de Oost zouden maken. De bouw ... van een schip als de Raadhuis van Middelburg duurde bijna één jaar en kostte circa 100.000 gulden (in de toenmalige waarde). Tijdens de lange reis naar tropisch Azië kreeg de constructie van een voc

| de Wete | pagina 39

In 1502 werd het straathondenprobleem door de stadsbesturen van Middelburg en Arnemuiden gezamenlijk opgepakt. In dat jaar hadden ze in totaal drie hondensla gers in dienst. Vanaf 1517 waren het er ... Vier- tot zeshonderd jaar geleden waren er stadsbesturen die zich niet afvroegen of het moreel verantwoord was honden dood te knuppelen of te verdrinken. In veel ste den nam het aantal loslopende

| Nehalennia | pagina 33

P.W. Sijnke, J. Louwerse, P.J. Smallegange, E. van Wijk, Van alle markten thuis. Geschiedenis van markt en nijverheid te Middelburg (Vlissingen: Uitgeverij ADZ, 1998). 116 blz. ISBN 90 ... Middelburg aanleiding om eens na te gaan hoe het nu eigenlijk zit met de geschiedenis van markt en nijverheid in de provinciehoofdstad. Resultaat: een nieuw en informatief werkje over de geschiedenis van

| Den Spiegel | pagina 17

Allereerst dienen op 25 oktober 1938 een aantal particulieren een verzoekschrift in bij de rechtbank te Middelburg om via een kort geding opheffing van het beslag te verkrijgen. Hun woordvoerders ... zijn mr. C.R.C. Wijckerveld Bisdom te 's Graven- hage als advocaat en mr. A. Bolle te Middelburg als procureur. Gedaagden zijn de Nederlandsche Handel Maatschappij, de Baskische regering en kapitein

| Walacria | pagina 70

Werd de dienst met zes rijtuigen (waarvan twee open, die reeds na een paar jaar ver dwenen) begonnen, bij het einde telde men zestien gesloten rijtuigen. Daar er intussen drie afgevoerd waren, moeten ... De dienst werd op 10 respectievelijk 24 december 1881 geopend. Er werden vijf re- tourritten gereden: van de Zeilmarkt om 8.00, 11.00, 13.00, 16.00 en 19.00 uur, van de Markt 40 minuten later. De

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 9

Vorig jaar november vierde deze thans 160 leden tellende watersportvereniging haar 25-jarig bestaan. Het lijkt alles wat petieterig als je daar zo bij het jachthaventje kijkt: een romantisch aandoend ... Maar verkijkt u niet op de Goese water- sportclub en de Goese jachthaven. Secretaris G. J. van Zee van de wsv „De Werf" wijst er niet zonder trots op, dat jaarlijks zeker 800 bezoekende jachten de

| Den Spiegel | pagina 13

brand in augustus van het jaar daarvoor. Er is nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak. Men denkt aan brandstichting. Waarmee de cirkel in historisch opzicht in ieder geval weer rond is. ... Houte, J.A. van, De economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800 (Haarlem, 1979)

| de Wete | pagina 35

In de bundel Kinderversjes en volksliede ren uit Zeeland, samengesteld door E.J. van den Broecke-de Man, in 1979 uitgege ven door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in Middelburg, troffen ... Dit jaar bracht de buitenheemse excursie van de HKW ons op zaterdag 29 septem ber naar het Rotterdamse. Betrekkelijk dichtbij dus, en 75 leden vonden het ruim de moeite waard om mee te gaan. Daar

| Nehalennia | pagina 18

Paauw, Pieter de Bruyn en Isaak Roblijn. Pieter de Bruyn was de enige van het gezelschap die in Middelburg woonde, terwijl de 46-jarige Anthony de Paauw getrouwd was met Tanneken Meyn, dochter van de ... dat op 5 december 1770 Anthony de Paauw 10.800, had betaald wegens de koop van de zeepziederij en de ingrediënten. Op 26 januari 1771 betaalde hij nog een bedrag van 1096,10 en tot slot een maand later

| Archief | pagina 11

Middelburg'. Over het laatste werk vond ook overleg met het Gasthuis te Middelburg plaats. Beide werken zul len in 1990 het licht zien. ... in de jubileumtoespraak dat de werk groep van een klein aantal enthousiaste oprichters in 1964 in deze vijfentwintig jaar tot een bloeiende organisatie is uitgegroeid met een breed draagvlak in ge heel