Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

88 resultaten gevonden

| Stad en lande | pagina 31

Cursus Paleografie voor beginners ... Wat staat daar in dat oude handschrift? Paleografie voor beginners. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

| Stad en lande | pagina 43

Dr., Dekker (geb, re Wemeldinge) is op het Rijksarchief te Utrecht speci aal belast met het onderzoek en zorg voor de middeleeuwse archieven, en doceert bovendien paleografie en diplomatiek aan de

| Nehalennia | pagina 10

, de drie kinderen van Adriana en Glaude adopteerden. In dit in het Zeeuws Archief aanwezige document (zie de afbeelding) is onder meer te lezen (Transcriptie werkgroep Paleografie in Zee land (PaiZ)):

| de Wete | pagina 67

Eeuwenoude charters getranscribeerd De werkgroep Paleografie in Zeeland heeft de eeuwenoude charters uit het archief van de stad Veere getranscribeerd. Het oudste dateert uit 1349 en het jongste uit ... Paleografie is het lezen van oude hand schriften.

| Nehalennia | pagina 56

In januari 2002 starten twee cursussen: Wat staat daar? Paleografie voor beginners en Wie waren mijn voorouders? Genealogie voor gevorderden. Als u zich bezighoudt met stamboomonderzoek of u bent ... de Zeeuwse Volksuniversiteit organiseren speciaal voor hen die graag oud schrift willen leren lezen een cursus Paleografie voor beginners. Aan de hand van fotokopieën van teksten van archiefstukken

| Stad en lande | pagina 14

'Wat staat daar? Paleografie voor beginners' ... en ingewikkeld. Maar het is te leren! Schrijf u in voor de cursus 'Paleografie voor beginners' en een nieuwe wereld gaat voor u open. Aan de hand van fotokopieën van archiefstukken wordt u ver trouwd

| de Wete | pagina 51

- Wat staat daar? Paleografie voor verge vorderden ... is op maandagavond 15 januari 2007 en de eer ste les van de cursus Paleografie voor ver gevorderden is op dinsdagavond 16 janu ari 2007. Het cursusgeld bedraagt voor elke cursus 115,- en voor ZVU

| de Wete | pagina 52

Paleografie voor gevorderden ... het lezen van de oude teksten? Schrijf u dan in voor de cursus Paleografie voor gevorderden. Tijdens de cursus maakt de heer I.J. van Loo u, aan de hand van foto kopieën van teksten van Zeeuwse

| Stad en lande | pagina 19

Cursus Paleografie voor beginners ... Het lezen en begrijpen van oude documenten is vaak moeilijk en ingewikkeld. Maar het is te leren! Tijdens de cursus Paleografie voor begin ners gaat een nieuwe wereld voor u open. Aan de hand van

| de Wete | pagina 54

De twee cursussen Paleografie voor gevor derden en Genealogie voor beginners duren acht avonden van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste les van beide cursussen is op maandagavond 2 oktober 2006. Het

| Nehalennia | pagina 36

In samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert het Zeeuws Archief in januari 2005 twee cursussen: Genealogie voor beginners en Paleografie voor gevorderden. ... Wat staat daar? Paleografie voor gevorderden

| Nehalennia | pagina 40

WAT STAAT DAAR? Paleografie voor vergevorderden ... maandagavond 15 januari 2007 en de eerste les van de cursus Paleografie voor vergevorderden is op dinsdagavond 16 januari 2007. Het cursusgeld bedraagt voor elke cursus 115,- en voor ZVU-leden/Vrienden van het

| Nehalennia | pagina 25

Wat staat daar? Paleografie voor beginners ... oude documenten is vaak moeilijk en ingewikkeld. Maar het is te leren! Schrijf u in voor de cursus 'Paleografie voor beginners' en een nieuwe wereld gaat voor u open. Aan de hand van fotokopieën van

| de Wete | pagina 55

Wat staat daar? Paleografie voor beginners ... oude docu menten is vaak moeilijk en ingewikkeld. Maar het is te leren! Schrijf u in voor de cursus Paleografie voor beginners en een nieuwe wereld gaat voor u open. Aan de hand van fotokopieën van

| Zeeland | pagina 30

13 Getranscribeerd volgens de kritisch-normalise- rende methode zoals toegepast door de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ), die werkzaam is voor het Zeeuws Archief. Zie: http ... ://www.zeeuwsar- chief.nl/onderzoek-doen/werkgroep-paleografie- zeeland, (benaderd 9-11-2018)

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 85

. Liefhebbers van paleografie kunnen zich nog wat oefenen óók, daar steeds een origineel briefvel wordt weergegeven op de linkerpagina, met op de rechterpagina de van bron vermelding en annotatie (wanneer nodig

| Nehalennia | pagina 26

Als eerste spreker trad op prof. dr. C.Dekker, Rijksarchivaris in Utrecht en buitengewoon hoogleraar in de archiefwetenschap en paleografie aan de Universiteit van Amsterdam.

| de Wete | pagina 43

gebruikt zijn bij de beginnerscursus. Naast 17e- en 18e- eeuws materiaal zal ook enige aandacht besteed worden aan Middeleeuwse en Oost-Nederlandse paleografie.

| Nehalennia | pagina 26

van ervaringen betekendeHet convent van Zeeuwse archivarissen hield zich op verzoek van de verenigingen bezig met het verzamelen van teksten voor een lesboek paleografie t.b.v. door de verenigingen te

| Nehalennia | pagina 41

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen een tweetal nieu we projecten van start gaan.In de eerste plaats een cursus paleografie. Deze cursus zal worden georganiseerd in sa- werking met de ZVU

| Archief | pagina 141

aangetroffen hebben en deze functie zal in feite een zaak van eer geweest zijn. Vertrouwd met paleografie en diplomatiek was hij zeker, maar de meesterproef voor een archivaris: de samenstelling van een

| Archief | pagina 8

organisatie van een cursus paleografie in samenwerking met de ZVU. In de reeks 'Zeeuwse Studiën' verscheen als tweede aflevering een herdruk van "Zeeuwse Reacties op de Acte van Seclusie" van de hand van

| Nehalennia | pagina 27

'Paleografie voor beginners' en 'Genealogie voor beginners' duren 8 avonden van 19.30-21.30 uur. De eerste les is op dinsdag 2 oktober. Deelnamekosten voor beide cursussen bedragen 98 voor ZVU-leden en Vrienden

| de Wete | pagina 45

Paleografie voor gevorderden (Rijksar chief in Zeeland en ZVU). Aan de hand van fotokopieën van teksten en archief stukken uit verschillende Zeeuwse archie ven uit de periode van de 14e tot en met de

| Nehalennia | pagina 27

Het blog is mede mogelijk gemaakt dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers van het Zeeuws Archief, in het bijzonder de groep 'Paleografie in Zeeland', de onmisbare hulp van studenten van

| Archief | pagina 23

De hiernavolgende uitgave van het Verbael is gebaseerd op het origineel, de enig bekende overlevering van de tekst. Jan-Willem Besuijen en Bas de Rover van de Werkgroep Paleografie van het Zeeuws

| Zeeland | pagina 10

Zie voor de schrijfactiviteiten in Zierikzee in de dertiende eeuw, alsmede de zogenaamde Zeeuwse schrijfstijl, J.W.J. Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zee land in de ... dertiende eeuw (Leuven 1995; Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middel eeuwen. Paleografie, codicologie, diplomatiek, I), eerder verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam 1993, met

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

Cursus paleografie ... Het bestuur heeft besloten in samenwer king met de ZVU een cursus paleografie te organiseren. Het ligt in de bedoeling spe ciaal lesmateriaal uit de Zeeuwse archieven te verzamelen. In het volgende