Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

213 resultaten gevonden

| Archief | pagina 310

De Nieuwe Mude, aan den linker oever van het Zwin tegenover Sluis gelegen werd zoo geheeten in tegenstelling met het Oude Mudehet tegenwoordige Sint-Anna-ter-Muiden dat reeds in 1241 stadsrechten

| Archief | pagina 600

privi legiën ontving, hetgeen zoowat een voorspelling moest betee- kenen, dat het later stadsrechten van hooger hand zou ontvan gen. Laat ons alvorens hieromtrent onze meening uit te spreken, nagaan wat

| Archief | pagina 62

buurtschap ontstaan, en ook later nooit met stadsrechten begiftigd x) (al noemt Boxhorn I, 381 't een der 3 steden op Zuidbeveland) was slechts een beperkt deel van 't heele gebied in kwestie, aanvankelijk uit

| Archief | pagina 151

Bergen aan de Striene Steenbergen) en die van Mons Geertruiden- berg). Waar we weten, dat Geertruidenberg reeds in 1213 van graaf Willem I stadsrechten kreeg, Steenbergen, zooals nog kortelings overtuigend

| Archief | pagina 138

-Friesland stadsrechten verkreeg en daardoor de baljuwschappen vanzelf verdwenen 403). ... boeten opgelegd en bijna alle stadsrechten vervielen 405). In de politiek, die de hertog in de hierop- volgende jaren voerde, was geen vaste lijn te bespeuren 406). Pas in 1456 kwam er een verzoening met

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

Geschiedenis: Hulst wordt reeds in de 10e eeuw genoemd als hoofdplaats voor Hulster- Ambacht en kreeg in 1180 stadsrechten van Philips van den Elzas, Graaf van Vlaande ren. Vooral in de 14e en 15e

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

Wanneer Sint-Maartensdijk stadsrechten heeft ge kregen, valt moeilijk te zeggen. Nog in een stuk van 1470 wordt van parochie en dorp gesproken, maar zekerheid over het stedelijk karakter hebben wij

| Nehalennia | pagina 31

Reeds 1100 wordt Middelburg als markt- en stapelplaats genoemd. In 1217 werden stadsrechten verleend. De cmvang van de stad- de burcht- was toen echter nog maar zeer beperkt (een gebied met een ... In 1254 werden de stadsrechten uitgebreid. Behalve enkele kleinere uitbreidingen in de 14e eeuw is hiermede de middeleeuwse stadsgrootte gegeven. In de 16e eeuw wordt de stad nog enkele malen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 2

te bedrijven. Deze akti- viteiten zullen er zeker toe hebben bijgedragen dat de plaats in 1248 stadsrechten ontving, slechts enkele tientallen jaren later dan de Walcherse steden Middelburg, Domburg en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

stadsrechten ver kreeg. ... Domburg. In 1223 zal graaf Floris IV ook in Domburg wel ambacht bezeten hebben. In dat jaar kreeg ook deze plaats stadsrechten. In 1276 verkoopt zijn kleinzoon Floris V een deel van het ambacht met

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

. Waarom het toen niet doorgegaan is is een verhaal apart, dat wellicht nog eens ter sprake komt. Pas in 1574 verleende prins Willem van Oranje-Nassau als stadhouder van Zeeland aan Arnemuiden stadsrechten. ... in 1294 vrijwel al het ambacht in Vlissingen. In 1308 wordt het grafelijk bezit aldaar verder uitge breid. In 1315 krijgt Vlissingen stadsrechten, zij het in beperkte mate. Pas in 1477 krijgt de

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 20

Brouwershaven stadsrechten gekregen hebben. Nadat de stad in 1575 door de Spanjaarden was verwoest, werden op last van prins Willem I wallen aangelegd die in 1590 voltooid waren. Tijdens een ... het met wallen, grachten en ravelijnen versterkt, maar verkreeg des ondanks nooit stadsrechten.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 1

WestkapeUe is dit jaar zevenhonderdvijftig jaar in het bezit van stadsrechten. Dat feit wii men niet zonder meer voorbij /aten gaan en enig reliëf geven op 29 septem ber aanstaande ... . Zevenhonderdvijftig jaar stadsrechten: zo'n gebeuren noodt tot terugkijken, zeker in een plaats met een zo markant verleden als Westkappel. De redactie voelde er meer voor een stukje recente geschiedenis over

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

De viering van 750 jaar stadsrechten in Domburg en Westkappel begin en eind september was voor de PZC aanleiding tot een herdenkingspagina, waarin ook een aantal staaltjes antago nisme Domburg

| Stad en lande | pagina 4

Aan de rechteroever lag Pamele dat tot het hertogdom Brabant behoorde, In 1189 onder Philips van de Elzas kreeg Oudenaarde zijn stadsrechten. Tot grote bloei kv/am het door de opkomst van de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

In maart van dit jaar was het 400 jaar geleden dat de Prins van Oranje aan Arnemuiden stadsrechten verleende. Hiermee gaf hij uiting aan zijn erkentelijkheid voor de loyaliteit waarmee Arnemuiden

| de Wete | pagina 19

Toen in 1223 Westkapelle stadsrechten verkreeg en daarmee het recht ver wierf gilden te mogen vormen, schijnt al heel spoedig een schuttersgilde te zijn ontstaan. Ieder jaar vierde men een groot

| de Wete | pagina 21

Toen in 1223 Westkapelle stadsrechten verkreeg en daarmee het recht ver wierf gilden te mogen vormen, schijnt al heel spoedig een schuttersgilde te zijn ontstaan. Ieder jaar vierde men een groot

| de Wete | pagina 6

Bij het Privilege van 2 april 1315 kreeg Vlissingen van graaf Willem III beperk te stadsrechten. Aan de weg van de IJzeren brug bouwde men aan de Westzijde van de haven, ongeveer op de plaats van het

| de Wete | pagina 21

tentoonstelling sluit af met een af beelding van Albrecht van Beieren, die in 1375 stadsrechten gaf aan Reimers waal en een 15e eeuws portret van Jan Zonder Vrees, die in 1405 opdracht gaf de overstroomde gebieden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 45

een dorp. Toch leert ons de geschiedenis dat St. Anna ter Muiden, dat tot aan de inlijving bij Sluis in 1880 een zelfstandige gemeente was, uit de Middeleeuwen daterende stadsrechten had. In de 18de en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

Hulst en Axel kregen reeds in 1180 en 1182 stadsrechten. Dit is bij het begin van de bekende bedijkingen in Axeler- en Hulster Ambacht. Het gebied moet toen toch ook al een bepaalde ontwikkeling ... hebben gekend, anders geeft men de hoofdplaatsen van zo'n gebied toch geen stadsrechten.

| de Wete | pagina 4

oorkonde is aan de stad in 1217 stadsrechten verleend. In de loop der eeuwen groeide de stad tot een bekende handelshaven. Het scherpe beleg van de stad in de jaren 1572 - 1574 gaf, mede door het vertrek van

| de Wete | pagina 16

Arnemuiden dat stadsrechten kreeg van Prins Willem van Oranje, maar door oorlogsgeweld zijn handel en nijverheid zag lamleggen en door het verzanden van de haven naar andere bronnen moest omzien

| Nehalennia | pagina 5

van decennia niet makkelijk in een jaartal weer te geven.Gewoonlijk wordt bij een plaats dan ook het verle nen van stadsrechten herdacht.Het is echter niet bekend dat Scherpenisse een dergelijk

| de Wete | pagina 8

eeuwse schilderijen hadden veel belangstelling. Ook lagen een heel oud poortersboek en de akte tot verlening van stadsrechten uit 1574 ter bezichtiging. We hebben die morgen veel gehoord, veel gezien en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 25

plaatsen dus een goede scheep vaartverbinding moeten hebben gehad. Het is in ieder geval zeker, dat Hulst, Axel en Biervliet, die in resp. 1180, 1 1 83 en 11 83 stadsrechten verkregen.

| Stad en lande | pagina 37

In 1180 kreeg Damme stadsrechten, terwijl het na de ver woesting door franse troepen in 1213 werd opgebouwd, met grachten en poorten. Er ontstond grote bloei en het werd wellicht de grootste haven

| de Wete | pagina 38

nederzetting in de Romeinse Tijd (de beroemde Nehalenniastenen, o.m. in het Zeeuws Museum te bewonderen, zijn overblijfselen uit die periode) en Domburg bezit stadsrechten daterend uit 1223.

| Stad en lande | pagina 14

DE STADSRECHTEN VAN ZIERIKZEE ... Zoals de titel aangeeft heeft dr. Kruisheer zijn onder zoek gericht op de oudste stadsrechten, nl. van Middel burg, Westkapelle, Domburg en Zierikzee. De stadsrechten van Vlissingen en Reimerswaal