Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

213 resultaten gevonden

| Den Spiegel | pagina 16

700 jaar stadsrechten (Vlissingen, 2015) 539-541 en noot 76-81. Nicolaas Jarry's zoon Michiel was getrouwd met Elisabeth Magdalena Ghyslaine du Plessis, vermoedelijk een zus van Pierre le Turcq. Van

| de Wete | pagina 65

Woensdag 5 juli 2017 Stadswandeling Middelburg Middelburg viert dit jaar dat zij achthonderd jaar geleden stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. De stad

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

Het is een opvallend gegeven dat Tholen al een vesting heeft vóór het in 1366 stadsrechten krijgt. Een jaar eerder namelijk neemt Jan van Blois, Heer van Tholen, het initiatief om het dorp te

| de Wete | pagina 54

Vlissingen, stad van havens Op woensdagavond 23 maart 2015 hield Peter van Druenen een lezing over de vroegste geschiedenis van Vlissingen. Ter gelegenheid van 700 jaar stadsrechten pu bliceerde hij ... te leggen, een aanzienlijke investering die met belasting- en tolheffing zou moeten worden terugverdiend. En er werd haast mee gemaakt: in 1315 kreeg Vlissingen stadsrechten. Vanaf die tijd heeft de

| de Wete | pagina 55

Woensdag 23 maart 2016 Peter van Druenen over de geschiedenis van Vlissingen In het voorjaar van 2015 verscheen bij de viering van 700 jaar stadsrechten het boek Vissers, Kapers, Arbeiders van Peter ... Toen Vlissingen stadsrechten verkreeg, in 1315, woonden er maar zo'n honderd mensen. Zij hadden negen hectare tot hun beschikking en dat was goed te doen. In 1443 was de bevolking gegroeid tot 500

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

Over Vlissingen verscheen de lijvige studie Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Maar hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Niemand die dat natuurlijk precies weet, maar

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 24

2015 is een bijzonder jaar geweest voor Vlissingen. Op 2 april is gevierd dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft, maar het hele jaar door zijn er evenementen georganiseerd in het kader van ... 2 Overhandiging eerste exemplaar Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten van Peter van Druenen 4 Sloeproeiwedstrijd Boulevard-race

| Den Spiegel | pagina 4

Voor u alweer de laatste Den Spiegel van 2015, het jaar waarin we vieren dat Vlissingen 700 jaar geleden stadsrechten kreeg. Het jaar is nog niet voorbij, maar we kunnen wel al terugkijken op enkele

| Den Spiegel | pagina 27

hangt een zegel met het stadswapen van Vlissingen: een fles, een pelgrimsfles. Aangenomen kan worden dat het stadswapen gelijk of kort na het verkrijgen van stadsrechten in 1315 al in gebruik is genomen.

| de Wete | pagina 44

Omdat het zevenhonderd jaar geleden is dat Vlissingen stadsrechten kreeg, werd de jaarlijkse HKW-wandeling in deze stad ge houden, Ondanks de temperatuur van meer dan 30 graden, waren op woensdag

| Den Spiegel | pagina 20

in die tijd uitgroeien tot een van de belangrijkste ste den van Holland en Vlaanderen. Vlissingen zou na 1315, het jaar waarin het eindelijk stadsrechten kreeg, meer dan een eeuw lang geen groei van

| Den Spiegel | pagina 24

der stadsrechten had gekregen en altijd groter, welvarender en belangrijker was dan Vlissingen. Vanuit die superieure posi tie was het aan banden leggen van de op groei gerichte activiteiten van de

| Stad en lande | pagina 33

De stad heeft een zeer boeiende historie. Ze is gesticht aan een doorwaadbare plaats in de rivieren, waar de Hollandse graven tol hieven. De nederzetting werd met de toekenning van stadsrechten in

| Zeeland | pagina 40

Peter van Druenen, Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlis singen 700 jaar stadsrechten, Stichting Historische Publicaties Scheide-estuarium, Vlissingen 2015. 1.104 pp., foto's, illustraties, kaarten. ISBN

| de Wete | pagina 60

Met het verkrijgen van stadsrechten, op 2 april 1315, begon voor Vlissingen een bloeiperiode. De haringvangst bracht de jonge stad welvaart. Maar Vlissingen heeft ook heel wat te verduren gekregen

| Zeeland | pagina 38

stadsrechten bevorderd? Ten slotte werd de vraag gesteld wat er gebeurde toen in de late Middel eeuwen de meeste grafelijke hoven werden opge geven: verkocht de graaf de hof, of schonk hij deze aan de kerk, een

| Den Spiegel | pagina 10

Vlissingen 700 jaar in uw aandacht te houden, wij zen we u op het boek dat in april 2015 zal verschijnen. Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700jaar stadsrechten door Peter van Druenen. Een uitgave van

| Nehalennia | pagina 44

Op dit moment viert Axel de 800 jaar stadsrechten en daarin heb ik aanleiding gevonden om ook het Axelse dialect warm te houden. Erpelkappers heb ik gevraagd hun vertaling te geven van 40

| Den Spiegel | pagina 12

. In 1012 was Middelburg de hoofdplaats van een Vlaams bestuursdistrict onder graaf Boudewijn IV. Het oudst bekende privilege dat wijst op stadsrechten dateert uit 1217. Aangenomen wordt echter dat er al

| Den Spiegel | pagina 14

scheepsvrachten per jaar verwerkte dan Middelburg, had men weinig moeite. Het dorp had, ondanks herhaaldelijke verzoe ken, nooit stadsrechten gekregen en viel onder het rechtsgebied van Middelburg. Daarnaast hadden

| Zeeland | pagina 18

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat Brusse zich weinig gelegen laat liggen aan het probleem van definitie van wat een stad is. Op pagina 25 constateert hij dat "stadsrechten en verdedigingswerken

| Den Spiegel | pagina 14

Boer, C., 'Carmelietenkloosters in Nederland voorde hervorming' in: Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem deel 35 (Leiden 1913) - Cox, J.C.M., Repertorium van de stadsrechten in

| Nehalennia | pagina 32

uitgevoerde aflevering is gemaakt ter gelegenheid van het feit dat Goedereede 700 jaar geleden stadsrechten kreeg van de heer van Voorne. Deze regio (Westvoorne) werd toen nog gewoon tot Zeeland gerekend, maar

| Den Spiegel | pagina 6

Sluis, dat in de eerste halve eeuw van haar bestaan Lammingsvliet heette, had in 1290 stadsrechten gekregen en was daarmee een van de laatste Vlaamse steden die dit recht verwierven. Dat had alles te

| Nehalennia | pagina 47

Dit jaar was het vijfhonderd jaar geleden dat Goedereede van heer Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland, stadsrechten verkreeg. Dit feit heeft ertoe geleid dat er vanaf maart in het monumentale

| Nehalennia | pagina 48

uitgangspunt hadden zij werkelijke gebeurtenissen gekozen uit de geschiedenis van Goedereede, zoals het toekennen van de stadsrechten in 1312, een bezoek van pastoor Adrianus, later de enige Nederlandse paus

| Den Spiegel | pagina 14

- Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, hoofdstuk 14. Ca. 795 (digitaal Engelstalig raadpleegbaar op: www. fordham.edu/halsall/basis/Alcuin-willbrord.asp). J.C.M. Cox, Repertorium uan de stadsrechten in

| Stad en lande | pagina 25

Elburg is een oude stad uit het begin van de der tiende eeuw. Het kreeg al in 1233, dus iets eerder dan Zierikzee, stadsrechten. Elburg ontwikkelde zich tot een belangrijke vissersstad, maar ook tot

| Nehalennia | pagina 30

feit dat het hier niet vrouwen uit één bejaardenhuis betreft (zoals bij Slager en Riemens), maar vrouwen uit één dorp (zoals we Arnemuiden maar zullen noemen, hoewel het plaatsje in 1574 stadsrechten