Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

119 resultaten gevonden

| Archief | pagina 52

burg waarin hij de stad van de nieuwe toestand op de hoogte stelt75. Ongetwijfeld zal kort voor 1187 in Aardenburg hetzelfde zijn gebeurd: een verlening van stadsrechten zonder uitvaardiging van een ... Interessant is een vergelijking tussen het Aardenburgse - dus Vlaamse - stads recht en de Middelburgse en andere Zeeuwse stadsrechten uit de late twaalfde en vroege dertiende eeuw voor wat betreft de

| Stad en lande | pagina 14

DE STADSRECHTEN VAN ZIERIKZEE ... Zoals de titel aangeeft heeft dr. Kruisheer zijn onder zoek gericht op de oudste stadsrechten, nl. van Middel burg, Westkapelle, Domburg en Zierikzee. De stadsrechten van Vlissingen en Reimerswaal

| de Wete | pagina 4

- verleende stadsrechten. Ze konden hierdoor naar eigen recht leven en zichzelf besturen, maar bleven deel uit maken van Zeeland, dat in de Middeleeuwen een toenemende zelfstandigheid genoot binnen het gebied ... -steden ontstond. Voor de Zeeuwse steden buiten Zeeuwsch-Vlaanderen was Middelburg de moederstad. Ik merk op dat de oudste stadsrechten neerkwamen op vastlegging van in de plaats reeds geldend ongeschreven

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 1

WestkapeUe is dit jaar zevenhonderdvijftig jaar in het bezit van stadsrechten. Dat feit wii men niet zonder meer voorbij /aten gaan en enig reliëf geven op 29 septem ber aanstaande ... . Zevenhonderdvijftig jaar stadsrechten: zo'n gebeuren noodt tot terugkijken, zeker in een plaats met een zo markant verleden als Westkappel. De redactie voelde er meer voor een stukje recente geschiedenis over

| Archief | pagina 53

Zowel in de Middelburgse stadsrechten als in deel II van de Consuetudines wordt de objectieve teneur ten aanzien van de graaf gebruikt70. Dat betekent dat bij het opstellen van deze tekst vanuit de ... Een en ander wijst er daarom op dat het Aardenburgse stadsrecht, voorname lijk onder Aardenburgse stimulansen, als volgt zijn vorm gevonden moet hebben. Vóór de verlening van stadsrechten door graaf

| Archief | pagina 34

De problematiek rond de stadsrechten van Aardenburg heeft al vroeg de aan dacht van de geschiedwetenschap getrokken. In de vorige eeuw hielden de rechtshistorici Warnkönig en Gilliodts van Severen en ... genoemd moeten worden6. Na de dood van de laatste ver flauwde de aandacht voor de geschiedenis van Aardenburg en haar stadsrechten. Dit had tot gevolg dat het onderwerp ruim driekwart eeuw bleef liggen

| de Wete | pagina 6

Deze plaats kreeg in 1315 beperkte stadsrechten, en pas in 1477 volledige. Toen kreeg de stad n.l. de hoge jurisdictie, d.w.z. de bevoegdheid om ook halsmisdrijven te berechten. ... Het is niet bekend wanneer Veere stadsrechten kreeg, maar het was in 1355 in elk geval al een stad. In 1348 werd Veere als zelfstandige parochie afgescheiden van de parochie Zanddijk, en men

| Stad en lande | pagina 15

Helaas zijn de bestudeerde oorkonden in originele vorm niet meer voorhanden. De stadsrechten van Domburg en dat van Middelburg van 1254 zijn verloren gegaan in 1940 bij het bombardement van de ... Kruisheer heeft nauwkeurig de tekstuele relaties van de stadsrechten in hun nederlandse en latijnse vorm vergele ken. Aan de hand daarvan kon hij het ontstaan en de ont wikkeling van de oorkonden en

| Nehalennia | pagina 33

Na zijn dood in 1470 verwierf zijn zuster Alienora de heerlijkheid.Aan het eind van haar leven zal zij de plaats stadsrechten hebben verleend. ... Hiervan is geen oorkonde bekend.Ook over de aard van de stadsrechten tasten we in het duister.

| Nehalennia | pagina 57

Ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat 500 jaar geleden tussen 24 februari en 9 juni 1485 Sint-Maartensdijk stadsrechten verkreeg,is door de Gemeente-jarchivaris van Tholen in opdracht ... Haestinge zoals Sint-Maartensdijk oorspronkelijk werd genoemd,vrijdom van tol gaf voor hun schepen. Uitvoerig beschrijft Zuurdeeg het ontstaan van het grondgebied,de naamsafleiding,de stadsrechten

| Stad en lande | pagina 30

verkrijging van stadsrechten van Willem I, graaf van Holland (1217 of 1219-1229) ... herziening van de stadsrechten door Willem II, Rooms-koning en graaf van Holland en Zeeland (11 maart 1248)

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

. Waarom het toen niet doorgegaan is is een verhaal apart, dat wellicht nog eens ter sprake komt. Pas in 1574 verleende prins Willem van Oranje-Nassau als stadhouder van Zeeland aan Arnemuiden stadsrechten. ... in 1294 vrijwel al het ambacht in Vlissingen. In 1308 wordt het grafelijk bezit aldaar verder uitge breid. In 1315 krijgt Vlissingen stadsrechten, zij het in beperkte mate. Pas in 1477 krijgt de

| Nehalennia | pagina 31

Reeds 1100 wordt Middelburg als markt- en stapelplaats genoemd. In 1217 werden stadsrechten verleend. De cmvang van de stad- de burcht- was toen echter nog maar zeer beperkt (een gebied met een ... In 1254 werden de stadsrechten uitgebreid. Behalve enkele kleinere uitbreidingen in de 14e eeuw is hiermede de middeleeuwse stadsgrootte gegeven. In de 16e eeuw wordt de stad nog enkele malen

| Archief | pagina 138

-Friesland stadsrechten verkreeg en daardoor de baljuwschappen vanzelf verdwenen 403). ... boeten opgelegd en bijna alle stadsrechten vervielen 405). In de politiek, die de hertog in de hierop- volgende jaren voerde, was geen vaste lijn te bespeuren 406). Pas in 1456 kwam er een verzoening met

| Nehalennia | pagina 21

Het kasteel van Lodijke zou al in de dertiende eeuw zijn gesticht door de heren van Reimerswaal; de heerlijkheid Lodijke lag binnen dezelfde omdijking als deze stad (die overigens pas stadsrechten

| de Wete | pagina 21

tentoonstelling sluit af met een af beelding van Albrecht van Beieren, die in 1375 stadsrechten gaf aan Reimers waal en een 15e eeuws portret van Jan Zonder Vrees, die in 1405 opdracht gaf de overstroomde gebieden

| Nehalennia | pagina 40

nederzettingen die ten voordele van de handel op het Zwin stadsrechten hadden gekregen. Damme, Monnikerede, Hoeke, Mude en Sluis hadden stapelrechten voor verschillende goederen en deden dienst als overslaghaven

| Zeeland | pagina 36

Over de geschiedenis van Sluis van voor 1290, toen Guy van Dampierre stadsrechten verleende, is weinig met zekerheid bekend. Waarschijnlijk is de nederzetting in de tweede helft van de der tiende

| Archief | pagina 76

de kusten van Frankrijk en de Oost zeelanden bereikbaar. Ze verkreeg haar stadsrechten in het begin van de der tiende eeuw, vermoedelijk kort nadat ook aan Middelburg stadsrechten waren toegekend6. Het

| Archief | pagina 54

- tiende-eeuwse Middelnederlandse tekst zijn geen sporen aanwijsbaar, noch voor het Brugse, noch voor het Aardenburgse stadsrecht, in tegenstelling tot de Zeeuwse stadsrechten. Er kan in ieder geval geen ... geciteerde brief van 1127. In het verleden is deze brief namelijk nog wel eens - onder andere door Vorstennan van Oyen - be schouwd als een verlening van stadsrechten aan Aardenburg86.

| Stad en lande | pagina 27

stadsrechten van Zierikzee werden (her)bevestigd. Het jaarboek opende om die reden met de twee inleidingen, die prof.dr. P. A. Henderikx en mr. J. J. P. M. Asselbergs, bur gemeester van Schouwen ... -Duiveland, hielden tij dens een symposium, dat gewijd was aan deze belangrijke gebeurtenis in 1248. Ook werd een bijdrage opgenomen over de stadsrechten van Zierikzee van de hand van Huib Uil.

| de Wete | pagina 29

Al even negatief is het feit dat de kanselarij van de Hollandse graven al in de 14e eeuw getracht heeft alle stadsrechten te verzamelen, maar dat niettemin in het grafelijk archief niets omtrent een ... ' onderscheiden zich van het oude type stad door hun meer regelmatige, vaak rastervormige plattegrond. De stichters stimuleerden de groei van hun rationeel opgezette scheppingen door ze heel snel stadsrechten te

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

stadsrechten ver kreeg. ... Domburg. In 1223 zal graaf Floris IV ook in Domburg wel ambacht bezeten hebben. In dat jaar kreeg ook deze plaats stadsrechten. In 1276 verkoopt zijn kleinzoon Floris V een deel van het ambacht met

| Nehalennia | pagina 5

van decennia niet makkelijk in een jaartal weer te geven.Gewoonlijk wordt bij een plaats dan ook het verle nen van stadsrechten herdacht.Het is echter niet bekend dat Scherpenisse een dergelijk

| Archief | pagina 600

privi legiën ontving, hetgeen zoowat een voorspelling moest betee- kenen, dat het later stadsrechten van hooger hand zou ontvan gen. Laat ons alvorens hieromtrent onze meening uit te spreken, nagaan wat

| Stad en lande | pagina 37

In 1180 kreeg Damme stadsrechten, terwijl het na de ver woesting door franse troepen in 1213 werd opgebouwd, met grachten en poorten. Er ontstond grote bloei en het werd wellicht de grootste haven

| Stad en lande | pagina 34

Het Naarden dat wij kennen was niet het eerste van die naam. Er is een ouder Naarden geweest, noordelijker gelegen aan de Zuiderzee, een vissersdorp dat later stadsrechten kreeg. Het werd in 1350 in

| Nehalennia | pagina 33

van de 15de eeuw gebouwdIn die tijd kreeg Sint-Maartens dijk ook stadsrechten.In 1799 werd de Westpoort, die deindrukwekkendste van de'drie aanwezige stads poorten was,gesloopt.Onze correspondent te

| Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | pagina 19

Voordat Arnemuiden in 1574 stadsrechten kreeg, werd de plaats door de Geuzen van de Spanjaarden bevrijd. Na Vlissingen en Veere was Arnemuiden de derde gemeente op Wal cheren die openlijk de kant had ... aange bracht om het koningshuis te eren voor het feit dat prins Willem van Oranje Arnemuiden stadsrechten verleende.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

-steden waarvan bekend is dat zij stadsrechten bezaten, helaas met één uitzondering. Van stadsrechten van Westenschouwen is namelijk niets be kend, en het is dus denkbaar dat ook Zoutelande toen geen stad in ... Terug nu naar het citaat uit het veldna- menboekje. We kennen inderdaad de keuren, de stadsrechten van Middel burg, Zierikzee, Westkapelle en Dom burg, en daar het bezitten van stads recht vooral

| Archief | pagina 62

buurtschap ontstaan, en ook later nooit met stadsrechten begiftigd x) (al noemt Boxhorn I, 381 't een der 3 steden op Zuidbeveland) was slechts een beperkt deel van 't heele gebied in kwestie, aanvankelijk uit

| Archief | pagina 151

Bergen aan de Striene Steenbergen) en die van Mons Geertruiden- berg). Waar we weten, dat Geertruidenberg reeds in 1213 van graaf Willem I stadsrechten kreeg, Steenbergen, zooals nog kortelings overtuigend