Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

32 resultaten gevonden

| de Wete | pagina 55

Woensdag 23 maart 2016 Peter van Druenen over de geschiedenis van Vlissingen In het voorjaar van 2015 verscheen bij de viering van 700 jaar stadsrechten het boek Vissers, Kapers, Arbeiders van Peter ... Toen Vlissingen stadsrechten verkreeg, in 1315, woonden er maar zo'n honderd mensen. Zij hadden negen hectare tot hun beschikking en dat was goed te doen. In 1443 was de bevolking gegroeid tot 500

| de Wete | pagina 54

Vlissingen, stad van havens Op woensdagavond 23 maart 2015 hield Peter van Druenen een lezing over de vroegste geschiedenis van Vlissingen. Ter gelegenheid van 700 jaar stadsrechten pu bliceerde hij ... te leggen, een aanzienlijke investering die met belasting- en tolheffing zou moeten worden terugverdiend. En er werd haast mee gemaakt: in 1315 kreeg Vlissingen stadsrechten. Vanaf die tijd heeft de

| de Wete | pagina 65

Woensdag 5 juli 2017 Stadswandeling Middelburg Middelburg viert dit jaar dat zij achthonderd jaar geleden stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. De stad

| de Wete | pagina 4

- verleende stadsrechten. Ze konden hierdoor naar eigen recht leven en zichzelf besturen, maar bleven deel uit maken van Zeeland, dat in de Middeleeuwen een toenemende zelfstandigheid genoot binnen het gebied ... -steden ontstond. Voor de Zeeuwse steden buiten Zeeuwsch-Vlaanderen was Middelburg de moederstad. Ik merk op dat de oudste stadsrechten neerkwamen op vastlegging van in de plaats reeds geldend ongeschreven

| de Wete | pagina 6

Deze plaats kreeg in 1315 beperkte stadsrechten, en pas in 1477 volledige. Toen kreeg de stad n.l. de hoge jurisdictie, d.w.z. de bevoegdheid om ook halsmisdrijven te berechten. ... Het is niet bekend wanneer Veere stadsrechten kreeg, maar het was in 1355 in elk geval al een stad. In 1348 werd Veere als zelfstandige parochie afgescheiden van de parochie Zanddijk, en men

| de Wete | pagina 21

tentoonstelling sluit af met een af beelding van Albrecht van Beieren, die in 1375 stadsrechten gaf aan Reimers waal en een 15e eeuws portret van Jan Zonder Vrees, die in 1405 opdracht gaf de overstroomde gebieden

| de Wete | pagina 50

vormde voor de zelfstandige Nederlanden. De stadspoort die door de Geuzen werd ingebeukt is goeddeels verdwenen, maar de andere vestingwerken zijn nog intact. In 1330 kreeg Brielle stadsrechten

| de Wete | pagina 47

In 1572 kregen de bewoners te maken met een belegering en in 1574 verkreeg Arne muiden stadsrechten en werden omwallin gen en fortificaties aangebracht. De Markt-

| de Wete | pagina 60

Met het verkrijgen van stadsrechten, op 2 april 1315, begon voor Vlissingen een bloeiperiode. De haringvangst bracht de jonge stad welvaart. Maar Vlissingen heeft ook heel wat te verduren gekregen

| de Wete | pagina 29

Al even negatief is het feit dat de kanselarij van de Hollandse graven al in de 14e eeuw getracht heeft alle stadsrechten te verzamelen, maar dat niettemin in het grafelijk archief niets omtrent een ... ' onderscheiden zich van het oude type stad door hun meer regelmatige, vaak rastervormige plattegrond. De stichters stimuleerden de groei van hun rationeel opgezette scheppingen door ze heel snel stadsrechten te

| de Wete | pagina 39

In 1574 kreeg Arnemuiden stadsrechten en werd het omwald. Als voorhaven van Middelburg ging het Arnemuiden aanvan kelijk voor de wind. Aan deze bloei kwam een einde door de Middelburgse overheer sing

| de Wete | pagina 10

van de Sankt Clemenskirche op die de kleine stad in het Nettetal domineert. Reeds in 1205 werd van deze plaats, die later stadsrechten verwierf, melding gemaakt. Eeuwenlang behoorde deze omgeving tot

| de Wete | pagina 44

Omdat het zevenhonderd jaar geleden is dat Vlissingen stadsrechten kreeg, werd de jaarlijkse HKW-wandeling in deze stad ge houden, Ondanks de temperatuur van meer dan 30 graden, waren op woensdag

| de Wete | pagina 10

dit zegel willen aangeven dat hun woon plaats stedelijke trekken had of preten deerde te hebben. In 1223 kreeg Westka pelle stadsrechten. Uit 1276 is de tekst van een oorkonde van graaf Floris V bekend

| de Wete | pagina 19

Toen in 1223 Westkapelle stadsrechten verkreeg en daarmee het recht ver wierf gilden te mogen vormen, schijnt al heel spoedig een schuttersgilde te zijn ontstaan. Ieder jaar vierde men een groot

| de Wete | pagina 21

Toen in 1223 Westkapelle stadsrechten verkreeg en daarmee het recht ver wierf gilden te mogen vormen, schijnt al heel spoedig een schuttersgilde te zijn ontstaan. Ieder jaar vierde men een groot

| de Wete | pagina 6

Bij het Privilege van 2 april 1315 kreeg Vlissingen van graaf Willem III beperk te stadsrechten. Aan de weg van de IJzeren brug bouwde men aan de Westzijde van de haven, ongeveer op de plaats van het

| de Wete | pagina 34

Dordrecht ontstond in de twaalfde eeuw op het knooppunt van een aantal water wegen. Het werd toen nog Thuredrecht genoemd. In 1220 verleende graaf Willem I haar stadsrechten. In de Middeleeuwen kon

| de Wete | pagina 45

1. In 1375 kreeg Reimerswaal (Zuid-Beveland) stadsrechten. In de zestiende eeuw werd de stad getroffen door een reeks rampen. In 1520 en 1558 woedden grote branden. De waters noden van de zestiende

| de Wete | pagina 38

nederzetting in de Romeinse Tijd (de beroemde Nehalenniastenen, o.m. in het Zeeuws Museum te bewonderen, zijn overblijfselen uit die periode) en Domburg bezit stadsrechten daterend uit 1223.

| de Wete | pagina 25

In De Wete van april 1986 is mijn verhaal 'De Walcherse steden' gepubliceerd. Ik had het daarin over de plaatsen op ons eiland die vóór de 19e eeuw op grond van verkregen stadsrechten tot op zekere

| de Wete | pagina 26

Het citaat verwijst naar 2 Zeeuwse keuren, en daar moeten we het dus eerst over hebben. Stadsrechten, stadskeuren gaven een stad een zekere mate van zelfstan digheid in rechtspraak en bestuur, en

| de Wete | pagina 28

Buiten Zoutelande is van al de in deze teksten genoemde Zeeuwse steden stadsrecht bekend, helaas met één uitzondering. Van stadsrechten van Westen-

| de Wete | pagina 30

De teksten zijn niet altijd even nauwkeurig. Zo wordt het gedeelte over Middelburg (blz. 65 e.v.) helaas ontsierd door enige onjuistheden: de stadsrechten van 1217 werden niet verleend door Willem II

| de Wete | pagina 46

reeds in 1180 stadsrechten aan 'Damme'. Brugge groef een kanaal naar Damme en het stadje ontwikkelde zich snel tot een dynamische overslaghaven. Damme bezat de stapelrechten op wijn uit Bordeaux en

| de Wete | pagina 8

eeuwse schilderijen hadden veel belangstelling. Ook lagen een heel oud poortersboek en de akte tot verlening van stadsrechten uit 1574 ter bezichtiging. We hebben die morgen veel gehoord, veel gezien en

| de Wete | pagina 16

Arnemuiden dat stadsrechten kreeg van Prins Willem van Oranje, maar door oorlogsgeweld zijn handel en nijverheid zag lamleggen en door het verzanden van de haven naar andere bronnen moest omzien

| de Wete | pagina 4

oorkonde is aan de stad in 1217 stadsrechten verleend. In de loop der eeuwen groeide de stad tot een bekende handelshaven. Het scherpe beleg van de stad in de jaren 1572 - 1574 gaf, mede door het vertrek van