Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

37 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

Over Vlissingen verscheen de lijvige studie Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Maar hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Niemand die dat natuurlijk precies weet, maar

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 24

2015 is een bijzonder jaar geweest voor Vlissingen. Op 2 april is gevierd dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft, maar het hele jaar door zijn er evenementen georganiseerd in het kader van ... 2 Overhandiging eerste exemplaar Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten van Peter van Druenen 4 Sloeproeiwedstrijd Boulevard-race

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

Het is een opvallend gegeven dat Tholen al een vesting heeft vóór het in 1366 stadsrechten krijgt. Een jaar eerder namelijk neemt Jan van Blois, Heer van Tholen, het initiatief om het dorp te

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 1

WestkapeUe is dit jaar zevenhonderdvijftig jaar in het bezit van stadsrechten. Dat feit wii men niet zonder meer voorbij /aten gaan en enig reliëf geven op 29 septem ber aanstaande ... . Zevenhonderdvijftig jaar stadsrechten: zo'n gebeuren noodt tot terugkijken, zeker in een plaats met een zo markant verleden als Westkappel. De redactie voelde er meer voor een stukje recente geschiedenis over

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

. Waarom het toen niet doorgegaan is is een verhaal apart, dat wellicht nog eens ter sprake komt. Pas in 1574 verleende prins Willem van Oranje-Nassau als stadhouder van Zeeland aan Arnemuiden stadsrechten. ... in 1294 vrijwel al het ambacht in Vlissingen. In 1308 wordt het grafelijk bezit aldaar verder uitge breid. In 1315 krijgt Vlissingen stadsrechten, zij het in beperkte mate. Pas in 1477 krijgt de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

stadsrechten ver kreeg. ... Domburg. In 1223 zal graaf Floris IV ook in Domburg wel ambacht bezeten hebben. In dat jaar kreeg ook deze plaats stadsrechten. In 1276 verkoopt zijn kleinzoon Floris V een deel van het ambacht met

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

-steden waarvan bekend is dat zij stadsrechten bezaten, helaas met één uitzondering. Van stadsrechten van Westenschouwen is namelijk niets be kend, en het is dus denkbaar dat ook Zoutelande toen geen stad in ... Terug nu naar het citaat uit het veldna- menboekje. We kennen inderdaad de keuren, de stadsrechten van Middel burg, Zierikzee, Westkapelle en Dom burg, en daar het bezitten van stads recht vooral

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

Wanneer Sint-Maartensdijk stadsrechten heeft ge kregen, valt moeilijk te zeggen. Nog in een stuk van 1470 wordt van parochie en dorp gesproken, maar zekerheid over het stedelijk karakter hebben wij

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

, waardoor die weerbe- stendiger is dan gewoon cement. Later mocht daring niet meer worden gewonnen omdat het de stromin gen in de haven veranderde. Veere verwierf in 1348 stadsrechten, waardoor het bouwen van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 40

Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis, St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten. ... Een niet erg geslaagd boekje, geschreven naar aanleiding van het feit dat St. Anna ter Muiden dit jaar 750 jaar stadsrechten heeft. Na een onsamenhangend en moeilijk te volgen overzicht van de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

In maart van dit jaar was het 400 jaar geleden dat de Prins van Oranje aan Arnemuiden stadsrechten verleende. Hiermee gaf hij uiting aan zijn erkentelijkheid voor de loyaliteit waarmee Arnemuiden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

De viering van 750 jaar stadsrechten in Domburg en Westkappel begin en eind september was voor de PZC aanleiding tot een herdenkingspagina, waarin ook een aantal staaltjes antago nisme Domburg

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 30

bezegeld door gravin Johanna van Vlaanderen en graaf Willem van Holland. In 1223 krijgen Westkapelle en Domburg dezelfde stadsrechten, gebaseerd op dat van Middelburg. ... . In 1206 bekrachtigde graaf Willem (I) wel het verdrag van Brugge van 11 67, maar hoe weinig de Hollandse graaf zich overigens van dat condominium aantrok bleek bij deverle- ning van de stadsrechten aan

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

Hulst en Axel kregen reeds in 1180 en 1182 stadsrechten. Dit is bij het begin van de bekende bedijkingen in Axeler- en Hulster Ambacht. Het gebied moet toen toch ook al een bepaalde ontwikkeling ... hebben gekend, anders geeft men de hoofdplaatsen van zo'n gebied toch geen stadsrechten.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 25

plaatsen dus een goede scheep vaartverbinding moeten hebben gehad. Het is in ieder geval zeker, dat Hulst, Axel en Biervliet, die in resp. 1180, 1 1 83 en 11 83 stadsrechten verkregen.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 31

, veelal ras- tervormige plattegrond. De stichters sti muleerden de groei van hun rationeel opgezette scheppingen door ze heel snel stadsrechten te verlenen en door ook met tal van andere privileges men sen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 2

te bedrijven. Deze akti- viteiten zullen er zeker toe hebben bijgedragen dat de plaats in 1248 stadsrechten ontving, slechts enkele tientallen jaren later dan de Walcherse steden Middelburg, Domburg en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 14

Geschiedenis: Hulst wordt reeds in de 10e eeuw genoemd als hoofdplaats voor Hulster- Ambacht en kreeg in 1180 stadsrechten van Philips van den Elzas, Graaf van Vlaande ren. Vooral in de 14e en 15e

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 45

een dorp. Toch leert ons de geschiedenis dat St. Anna ter Muiden, dat tot aan de inlijving bij Sluis in 1880 een zelfstandige gemeente was, uit de Middeleeuwen daterende stadsrechten had. In de 18de en

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 30

Poortvliet stadsrechten. Enkele van deze plaat sen kregen deze rechten niet van de graaf maar van de plaatselijke heer, en ik betwijfel of daardoor het Zeeuwse keurrecht ter plaatse ver viel, maarin elkgeval

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 41

Het vriendelijke, inspirerende kunstenaars plaatsje Sint Anna ter Muiden bij het Zeeuws-Vlaamse Sluis heeft 750 jaar gele den stadsrechten gekregen en dat wordt dit jaar uitbundig gevierd.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

stadsrechten bezat. Met de wallen die in 1590 voltooid werden, kreeg Brouwershaven ook het uiterlijk van een stad. De benaming smalstad houdt in dat Brouwershaven geen zetel had in de Zeeuwse Staten. De