Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Zeeland | pagina 36

Over de geschiedenis van Sluis van voor 1290, toen Guy van Dampierre stadsrechten verleende, is weinig met zekerheid bekend. Waarschijnlijk is de nederzetting in de tweede helft van de der tiende

| Zeeland | pagina 23

16. C.C.N. Krom en M.S. Pols (ed.), Stadsrechten van Nij megen (Werken Vereniging Oude Vaderlandsche Recht, 1,11), 's-Gravenhage 1894, 471-481. Verdere literatuur in Weiier, aangehaald werk in noot 3 ... 18. Stadsrechten van Nijmegen, 478, nr. 54,

| Zeeland | pagina 40

Peter van Druenen, Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlis singen 700 jaar stadsrechten, Stichting Historische Publicaties Scheide-estuarium, Vlissingen 2015. 1.104 pp., foto's, illustraties, kaarten. ISBN

| Zeeland | pagina 10

Het ontstaan van de Zeeuwse stadsrechten is beschreven in J. Kruisheer, 'Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden', in: Ad fontes; Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter

| Zeeland | pagina 18

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat Brusse zich weinig gelegen laat liggen aan het probleem van definitie van wat een stad is. Op pagina 25 constateert hij dat "stadsrechten en verdedigingswerken

| Zeeland | pagina 38

stadsrechten bevorderd? Ten slotte werd de vraag gesteld wat er gebeurde toen in de late Middel eeuwen de meeste grafelijke hoven werden opge geven: verkocht de graaf de hof, of schonk hij deze aan de kerk, een