Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

50 resultaten gevonden

| Archief | pagina 55

Wat is nu, wat deze laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog (1621-1648) betreft, de rol en de betekenis van Sluis en omgeving? Hoe schatte men binnen respectie velijk het Staatse kamp, de ... Factor in de oorlog

| Archief | pagina 142

165 David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog, uitgegeven door Robert Kuiper, Hilversum 2000.

| Archief | pagina 178

Archief. Daarnaast werkt hij aan het proefschrift over de Zeeuwse kaapvaart in de Lange Tachtigjarige Oorlog (1572- 1662). ... voornamelijk de staatkundige betrek kingen tussen Spanje en de (Zuidelijke) Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Hij is ondermeer auteur van In staat van oorlog. Filips IVen de Zuidelijke Nederlanden, 1629

| Archief | pagina 79

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog waren de Zeeuwse Admiraliteit, de Staten van Zeeland, de handelscompagnieën en de particuliere kaapvaart de belangrijke klanten voor de gewestelijke wapenhandel. De ... buitenlandse vraag oefende even eens een grote invloed uil op de Zeeuwse wapenmarkt. Centraal stond in dit arti kel de vraag waarom er gedurende de Tachtigjarige Oorlog binnen Zeeland zo snel een wapenhandel en

| Archief | pagina 59

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwierf de Republiek binnen Europa een voor- aanslaande, economische positie door de koppeling van Amsterdam als interna tionaal handels- en distributiecentrum en een ... Zeeland was één van de gewesten van de Republiek waar de wapenhandel en wapenproductie flink werden uitgebreid. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog nam Zeeland negen procent van de totale

| Archief | pagina 138

zeegeschiedenis. Sinds 1995 is hij als onderzoeker in opleiding (OIO) verbonden aan de Universiteit van Leiden, waar hij werkt aan een proefschrift over de kaapvaart in Zeeland en Holland in de Tachtigjarige Oorlog

| Archief | pagina 149

hebben. Zij werden namelijk tot 1795 uit de landskas onderhouden om dat de kerkegoederen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog door de overheid ge confisqueerd waren, waar zij elders dankzij een

| Archief | pagina 192

Maas in 1568 en stierf korten tijd daarna, drie zonen nalatende. Even voor zijn dood was dus de tachtigjarige oorlog uitgebroken. Het is zeer verklaar baar dat er te midden van de groote

| Archief | pagina 101

voor de overzeese handelspolitiek van het gewest Zeeland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Die politiek grotendeels door M. van der Bijl zo treffend omschreven werd gekenmerkt door het samengaan van een ... vurig orangisme, krachtig genera- liteitsstreven, streng-gereformeerde levensovertuiging, grote bereidheid tot oorlog en een op de West georiënteerde ondernemingslust.122 In het aanvalsplan De Moor mag

| Archief | pagina 41

15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtigjarige oorlog. 2e dr. Dieren 1983. ... Bauwens, A.R. en D. de Vries. Oorlog in het Land van Cadzand in 1604, een stripverhaal van Floris Balthasar. IJzendijke 2004.

| Archief | pagina 82

. Bovendien werden in de Tachtigjarige oorlog uitgestrekte gebieden geïnundeerd. In 1585 ontstond ten oosten van de vroegere Kwadentijdpolder het Nieuwerhavense Gat, dat diep in het land doordrong en aan de

| Archief | pagina 69

ge zocht worden in de tijd van de tachtig-jarige oorlog. Ten tijde van het sluiten van de Unie van Utrecht (1579) behoorde het graafschap Vlaan deren tot de opstandige gewesten. De herovering door

| Archief | pagina 168

Tachtigjarige Oorlog, een verhandeling over de Vlissingse burgemeester en bewindhebber van de West- indische Compagnie Jan de Moor (1577-1644) en een (Engelstalig) artikel over Britse zeelieden in Nederlandse

| Archief | pagina 42

Groenveld, S. 'In de frontlinie. Hulst en Hulsterambacht tijdens de Tachtigjarige Oorlog'. In: ... Lem, A. van der. 'De strijd om de Vlaamse havens tijdens de Tachtigjarige Oorlog'. In: De Vries, Oostende verloren, 9-26.

| Archief | pagina 44

politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonder handelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zee land in de Republiek (Middelburg 1998) 35-53, met name ... aangelegenheid bij uitstek welke juist in de Tach tigjarige Oorlog een rol van betekenis kreeg.

| Archief | pagina 99

familie De Moor eindigde de Tachtigjarige Oorlog even tragisch als hij was begonnen. Net zoals zijn ooms en grootvader in de strijd ter zee tegen de Spanjaarden in het harnas waren gestorven, sneuvelde ook ... hij zich ingezet voor de strijd tegen de Spaanse koning en voor de Nederlandse belangen in de West. Weliswaar werd na zijn dood de oorlog tegen Spanje in 1648 door de Republiek gewonnen, maar voor de

| Archief | pagina 35

Brouwershaven, Veere, Vlissingen en Zierikzee 1.884 last haring werd aangevoerd door ten minste 62 vissersschepen.3 De Tachtigjarige Oorlog beteken de echter het einde van deze florissante periode. In de jaren ... Een volgend groot Europees conflict dat ook op de Noordzee werd uitgevoch ten, de Negenjarige Oorlog (1688-1697), betekende de doodsteek voor de Zuid-

| Archief | pagina 198

Geuzenboekje: mij is het niet gelukt uit te vinden voor welk jeugdboek of verhaal Pol dermans deze informatie nodig had. Er is van Poldermans' hand een jeugdroman die in de Tachtigjarige Oorlog ... speelt en wel vooral op Schouwen, echter De katuil: een historisch verhaal uit den Tachtig-jarigen oorlog (Alkmaar: Kluitman) is in 1921 verscheen. Bij mijn weten heeft Poldermans in of na 1935 geen

| Archief | pagina 65

Gedurende de gehele Tachtigjarige Oorlog hebben staatslieden, diplomaten, amb tenaren en kooplieden in zowel de Republiek als Spanje en de Zuidelijke Nederlanden zich het hoofd gebroken over de vraag ... Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers in de jaren na de hervatting van de oorlog in 1621.' AI dan niet met behulp van ondersteunende diplomatieke en militaire acties moest het toch mogelijk zijn, zo dachten

| Archief | pagina 44

Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek. Middelburg 1998, 94 181-194, 252, 255-257. ... 17 J. Francke, Utiliteyt voor de Gemeene Saake. De Zeeuwse commissievaan en haar achter ban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697. Middelburg 2001, deel I, 6.

| Archief | pagina 90

8 J.H. Kluiver, De soevereine en independente staat Zeeland, de politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de ... 4 J. Sinke, De acties van de Zeeuwse Admiraliteit op de Westerschelde tijdens de Oostenrijkse Successie-oorlog in de jaren 1744-1748Halsteren 2000, 5-6. J.R. Bruijn en P.F. Poortvliet, 'De officieren

| Archief | pagina 75

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Republiek der Zeven Ver enigde Nederlanden (1568-1648) werd Portugal in 1580 door koning Filips II van Spanje ingelijfd, waardoor dat land vanaf ... dat jaar als vijand van de Republiek werd beschouwd. Door wederzijdse economische vermoeidheid werd die oorlog tussen 1609 en 1621 door een Twaalfjarig Bestand genoemde wapenstilstand opgeschort. Spanje

| Archief | pagina 98

In 1648 werd in Munster na jarenlange onderhandelingen de vrede getekend met Spanje, de Tachtigjarige Oorlog was afgelopen. Het gewest Holland wilde volstrek te vrijhandel waardoor er op alle fronten ... militaire ondersteuning om Brazilië terug te veroveren op de Portugezen. De Staten-Generaal achtten een goede relatie met Portugal beter voor de handel in Europa. Bovendien eiste de Eerste Engelse Oorlog

| Archief | pagina 90

Toen van 1603-1605 de krijgshandelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog zich afspeelden in het gewest Vlaanderen, met onder andere de slag bij Nieuwpoort, het beleg van Sluis en van Oostende, kwamen

| Archief | pagina 73

De handel op de vijand was gedurende de Tachtigjarige Oorlog een bekend en berucht fenomeen en richtte zich vanuit Zeeland op de Zuidelijke Nederlanden en met name de Noord-Spaanse havens29. In de

| Archief | pagina 63

oorlogs schepen vermoedelijk wel uit de Zeeuwse admiraliteitsarsenalen van vuurwapens voorzien. Vanaf het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd de productie van ge schut gestimuleerd door de Zeeuwse

| Archief | pagina 109

verwoestingen van de Tachtigjarige Oorlog in Zeeuwsch-Vlaanderen noodzakelijk was geworden, was met de eeuwwisseling nagenoeg voltooid1". Er waren nadien voorlopig geen branden of beschietingen meer. die lot een

| Archief | pagina 43

1Dit artikel is een uitgebreide versie van een belangrijk aspect van hel in wording zijnde proef schrift van de auteur aangaande de kaapvaart in Holland en Zeeland tijdens de Tachtigjarige Oorlog

| Archief | pagina 72

particuliere commissievaart in de Tachtigjarige Oorlog definitief ten einde liep. Vanaf 1636 staakten de inwoners van Vlissingen en Middelburg hun investeringen in kaapvaart massaal waardoor

| Archief | pagina 121

Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek onder de titel vDe souvereine en independente staat Zeeland' en kreeg als motto mee: Timide ac prudenter. De promotie trok een

| Archief | pagina 121

tengevolge van de Ba taafse Omwenteling haar handen van af getrokken had. En het gewest grossierde eveneens sedert de Tachtigjarige Oorlog in de waalse, schotse en lutherse ge meenten, wier geringe ledental na

| Archief | pagina 105

De reformatie had in Zeeland in de beginfase van de Tachtigjarige Oorlog zwaar toegeslagen. Op Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland, Noord-Beveland en Walcheren was de dominantie van de nieuwe

| Archief | pagina 22

eigen verzameling jetons ter beschikking van het Genootschap gesteld. Het overzicht van de Tachtigjarige Oorlog is nu niet meer aanwezig. Dit deel van de collectie dient dus opnieuw opgebouwd te worden.

| Archief | pagina 216

sedert den ja re 1609. De avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Uitgegeven door Robert Kuiper. Inleiding door Rudolf Dekker en Robert Kuiper. Met medewerking van Hein

| Archief | pagina 211

Onze bevindingen tot nu toe recapitulerend stellen wij vast, dat het heraldische inzicht in de compositie van het wapen tijdens de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog verloren is gegaan. Mede

| Archief | pagina 117

.H. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland. De politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van

| Archief | pagina 83

haar deel eiste. Waar de equipagemeesters van Veere en Vlissingen werden aangesteld om de oorlogsinspanningen tijdens de Tachtigjarige Oorlog te dragen, werd in Middelburg het ambt ingesteld naar

| Archief | pagina 82

Admiraliteit vier uitvalsbases, en dus vier equipagemeesters in dienst had, valt te verklaren door de steeds groter wordende oorlogsinspanningen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het is opvallend dat de creatie

| Archief | pagina 74

In beide laatstgenoemde werken bracht Kluit de lessen van Verwer in de praktijk: het oudste Nederlands, de middeleeuwse taal van vóór de Tachtigjarige Oorlog, zou een regelmatiger spelling gehad

| Archief | pagina 47

voorgesteld27. In Frankrijk speelde die kwestie niet: als Frans gold de taal van Parijs en omgeving. Het lijkt erop dat deze kwestie in de Nederlan den aan het begin van de Tachtigjarige oorlog evenmin een rol

| Archief | pagina 75

1583).23 De familie De Moor was afkomstig uit Gent, maar moet zich nog voor de Tachtigjarige Oorlog in Vlissingen hebben gevestigd. Daar raakte zij na het uit breken van de opstand tegen de landsheer in

| Archief | pagina 45

46 I.J. van Loo, Ab mieren op de Spaensche cust. De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Tachtigjarige Oorlog 1572-1648, onuitgegeven doctoraalscriptie, Leiden 1995, 8-10.