Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

85 resultaten gevonden

| Nehalennia | pagina 39

De oorlog en het opwerpen van verdedigingswerken aan beide zijden komt nu echt op gang in de streek. Het wordingsproces van de complexe configuratie die wij later de Staats-Spaanse Linies zullen ... noemen is niet meer te stoppen. Aan de genese van deze fascinerende monumentale keten zullen de Spaanse, Staatse en Franse militaire apparaten deelhebben, in een lange tijdspanne van de Tachtigjarige

| Nehalennia | pagina 11

Tachtigjarige Oorlog - was verstreken, waardoor de strijd tegen de Spanjaarden weer oplaaide. Omdat oorlog voeren zeer geldverslindend was, moest de provinciale schatkist worden aangevuld.

| Nehalennia | pagina 5

tijdens de zogenaamde 'Spaanse troebelen' in de jaren 1572-1574. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog vormde ook Walcheren het strijdtoneel tussen de Spanjaarden en de Geuzen. Waar Vlissingen en

| Nehalennia | pagina 7

Volgens het eerder genoemde request was er behoudens de huidige "troubelen" (Tachtigjarige oorlog 1568 - 1648),geen oorlog meer geweest en waren de verster kingen niet meer hersteld. ... De eerste jaren van de Tachtigjarige oorlog.

| Nehalennia | pagina 50

In de Zeeuwse archieven bleef veel materiaal bewaard over wapenhandel en wapenproductie tijdens de Tachtigjarige oorlog. De rekeningen Te Lande geven inzicht in aanschaf van wapens voor de ... belangrijke tak van handel en industrie tijdens de Tachtigjarige oorlog. Wij bevelen deze voordracht gaarne aan in uw belangstelling.

| Nehalennia | pagina 35

CALVINISTISCH EN OORLOGSZUCHTIG Zeeland ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog ... Calvinistisch en oorlogszuchtig, dat is het beeld van de Zeeuwen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog dat oprijst uit de dissertatie van Hein Kluiver.* Oorlogszuchtig moesten de Zeeuwen wel zijn

| Nehalennia | pagina 42

-topografische atlas ter sprake komen. Het Genootschap organiseert een cyclus in aansluiting op de herdenking van de Munt met het thema: "Zeeland aan het begin van de tachtigjarige oorlog". In deze cyclus zullen ... achtereenvolgens de onderwerpen: de immigratie in Zeeland aan het einde van de 16e eeuw,de militaire situ atie aan het begin van de tachtigjarige oorlog en de ta pijten van de vroegere Statenzaal,waarin enige

| Nehalennia | pagina 5

Tachtigjarige Oorlog ... Wat het geweld van de natuur nog had gespaard, werd in de eerste ja ren van de Tachtigjarige Oorlog ver woest door het oorlogsgeweld.

| Nehalennia | pagina 23

van Reformatie en Tachtigjarige Oorlog. In 1924 verschenen in Jong Holland, het orgaan van het Nederlandsch Jongelings Verbond, verschillende artikelen van Hendrikse over de geschiedenis van Middelburg

| Nehalennia | pagina 29

Het potje zal dus vermoedelijk in de loop van 1621 of 1622 zijn verborgen.Het Twaalfjarig Bestand tijdens de Tachtigjarige oorlog (1567-1648) werd in 1621 beëindigd.De strijd tegen Spanje laaide weer ... op, doch verliep de eerste jaren voor de Nederlanden vrij ongelukkig.De oorlog werd zelfs zo dicht bij Tholen gevoerd,dat men in 1621 een aanslag vreesde.

| Nehalennia | pagina 23

4. Ï.J. van Loo, "Als mieren op de Spaenschen cust": De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Tachtigjarige Oorlog 1572-1648. (Niet uitgegeven doctoraalscriptie Universiteit Leiden, 1995, bijlage IV). ... Politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek (Middelburg 1998), 68-69.

| Nehalennia | pagina 23

sinds het begin van de tachtigjarige oorlog nog niet in ver vulling gegaan en ook de vestiging van de Open Uni versiteit zal in dit opzicht weinig veranderen. De vorming van streekarchieven is na een

| Nehalennia | pagina 18

Reeds voor het einde van de Tachtig-jarige oorlog raakten de fortificaties uit de belangstelling. Ze zijn nog maar zelden onderwerp van besluiten van het stadsbestuur.Jaarlijks werd in de 17de eeuw

| Nehalennia | pagina 37

In het begin van de zestiende eeuw was Antwerpen de voornaamste plaats waar muntgewichten vervaardigd werden.Met de Tachtigjarige Oorlog veranderde echter alles.Nadat in 1585 Antwerpen gevallen was

| Nehalennia | pagina 25

In de Tachtigjarige.Oorlog tegen het eind van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) gaf prins Maurits de stad het advies de houten stadspoorten door stenen poorten te vervangen.

| Nehalennia | pagina 20

levendige han delsstad, waar schepen uit vele lan den elkaar verdrongen voor de haven monding. Deze bloei kwam abrupt tot een einde toen de Middelburgers tij dens de Tachtigjarige Oorlog de kant van de

| Nehalennia | pagina 3

Ook het feestgedruis van de 350-jarige herdenking van de Vrede van Munster, die een eind maakte aan de Tachtigjarige Oorlog, gaat niet geheel en al aan ons voorbij. P.J.A. van Voorst Vader verdiepte

| Nehalennia | pagina 17

bereikbaar, doorsneden met kreken en iaardoor te ongunstig gelegen vanuit Walchers en Vlaams perspectief. En wie wilde überhaupt nvesteren in een gebied dat na de Tachtigjarige Oorlog toch als buffer gold

| Nehalennia | pagina 22

uitbreidingen waren het gevolg van de zeer grote toevloed van Vlaamse inwijkelingen door de perikelen van de Tachtigjarige Oorlog. Deze stroom vluchtelingen heeft zich neergezet 'in Amsterdam. Haarlem, Leiden en

| Nehalennia | pagina 34

de Tachtigjarige Oorlog werd de bevolking zwaar getroffen door de strijd tussen de Geuzen en SpanjaardenIn een request van 1596 wordt zelfs vermeld dat de stad vele jaren niet werd bewoond. In het

| Nehalennia | pagina 31

Tachtigjarige Oorlog niet veranderdDeze strategie bestond ui de versterking van de steden welke tot vestingen werden herschapen. Zodoende ontstonden veel vestingen die de aanvallende legers niet ... geïnstalleerd om de Minister van Oorlog over defensie-zaken te adviseren.Dit Comité verzette zich tegen het denkbeeld om op enigs zins ruime schaal tot de opheffing van de "schadelijke" vestingen over te gaan

| Nehalennia | pagina 37

dit ogenblik af moest het zich Hollands suprematie meer en meer laten welgevallen. Zo eindigde voor Zeeland de Tachtigjarige Oorlog pas met de Grote Vergadering van 1651 toen Unie, Religie en Militie ... zijn zin had gekregen: de oorlog tegen Spanje zou zijn voortgezet en de Zuidelijke Nederlanden zouden zijn verdeeld tussen het Noorden en Frankrijk. Antwerpen een Zeeuwse havenplaats en België nooit

| Nehalennia | pagina 31

interessant is, is een andere kwestie, alhoewel... Met al die boeken over de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw, de helden en heldinnen blijft de belangstelling toch ook 'gewoon' doorgaan? Het ene boek is ... van een aantal decennia zijn weggevallen. Al die herinneringen zijn later opgeschreven, of ze zijn het resultaat van een tijdens de oorlog bijgehouden dagboek. Het boek van Van der Weel bestaat uit

| Nehalennia | pagina 15

Het eind van de zestiende eeuw was een woelige tijd. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was in volle gang en juist de eerste decennia van de ze oorlog tegen de Spaanse koning Filips II had Zeeland ... beurtveer op Antwerpen kon niet worden verhuurd in verband met de oorlog en de overgave van de stad aan de Spanjaarden in 1585. Hierbij moet men bedenken dat er via de Schelde, die langs Tholen stroomde, een

| Nehalennia | pagina 35

.Daar toe dient men wel terug te gaan tot de eerste jaren van de tachtigjarige oorlog.De landsheren,waarvan wij ons beperken tot Philips II hadden souvereine rechten,doch hun macht was niet onbeperkt en deze

| Nehalennia | pagina 54

Maar hoe dan ook,een leven van 200 jaar is een taai leven. Dat de Unie zo lang overeind is gebleven,is niet in de laat ste plaats aan de Zeeuwen te danken.Toen de Tachtigjarige Oorlog zijn laatste

| Nehalennia | pagina 20

gemarteld.Hij gold als één der patronen tegen de pest.Van de stichting van het kerkgebouw weten we niets.Het is in de eerste jaren van de Tachtigjarige oorlog bij de vijandelijkheden verwoest evneals de kerk

| Nehalennia | pagina 7

jaren van de Tachtigjarige oorlog ingrijpend zijn uit gebreid en er tussen 1603 en 1606 een bijna geheel nieuwe omwalling met bastions werd gemaakt,veranderde de toestand bij de haven nauwelijks.In het

| Nehalennia | pagina 8

Penningen zijn op de Munt vooral geslagen tijdens de tachtigjarige oorlog.In deze serie ziet men gebeurtenis sen aan het oog voorbij trekken: o.m. het overlijden van prins Willem van Oranje

| Nehalennia | pagina 13

geijkt naar die van de Rekenkamer van Holland; deze laat ste was weer geijkt naar de dormant van de Rekenkamer te RijsselZeker gedurende de tachtigjarige oorlog was Zee land weinig geporteerd voor

| Nehalennia | pagina 30

werden verschillende vervallen kastelen als baksteengroeve gebruikt. De muren, die met deze af braakstenen werden opgetrokkenzij n meestal van minder goede kwaliteit Na de Tachtigjarige Oorlog was men

| Nehalennia | pagina 14

Maar al eerder wordt er van galeien in de Noordelijke Nederlanden ge sproken. In de jaren '70 van de 16e eeuw, tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog, bedienden de watergeuzen in de Staatse

| Nehalennia | pagina 12

Bergen op Zoom, een wel heel centrale en strategische positie in. Zeker sinds de Tachtigjarige Oorlog geven deze twee Scheldeoevers aanzienlijke verschillen te zien op het vlak van mentaliteit, kerkelijke

| Nehalennia | pagina 32

eveneens vervaardigd om een politieke voorkeur uit te dragen. Bekende voorbeelden zijn de reeks penningen die geslagen zijn in de perioden van de Tachtigjarige Oorlog, als middel om het publiek kennis te

| Nehalennia | pagina 9

Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiekuit gegeven door 'De Zwarte Arend', genoemd naar zijn huis in de Gortstraat. Zijn eerste doctoraal scriptie had eindelijk het

| Nehalennia | pagina 18

met bijlen en zagen gebeurde. Ook de andere plaatsen op het eiland Tholen moesten in de Tachtigjarige Oorlog mankracht leveren om de Eendracht open te houden. Dit niet in verband met de scheepvaart

| Nehalennia | pagina 34

De Staats-Spaanse Linies vormen een stelsel van verdedigingswerken, ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1701-1714), latere aanpassingen niet

| Nehalennia | pagina 28

bekende reeks wandtapijten over de strijd van de Zeeuwen tegen de Spaanse troepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, snedige politieke prenten, vorstelijke portretten, geuzenpenningen en een vroeg 17de

| Nehalennia | pagina 4

Zodra tijdens de Tachtigjarige Oorlog de Spanjaarden uit een Nederlands ge west verdreven waren en de Staten het bestuur overgenomen hadden, werd het Rooms- Katholicismeverboden, werden de priesters ... was veel geld no dig voor het voeren van de oorlog tegen Spanje. In Zeeland, waar de Spaanse invasielegers het eerst bin nendrongen, nam de verkoop van de door de Staten genaaste goederen van de

| Nehalennia | pagina 18

, betrokken bij de bouw van het fort Keizershoofd. Valkenisse lag tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de frontlinie en daarom verrees op de uiterste punt van de landtong niet ver van het dorp een aarden fort ... dat in 1682 ten onder zou gaan al een kleine vijftig jaar eerder op z'n retour was. De rampspoed uit het verleden en de ellende van de oorlog zullen hier niet vreemd aan geweest zijn.

| Nehalennia | pagina 33

vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de tachtigjarige oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek (Middelburg 1998); PRIESTER, Peter R., Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600