Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

6 resultaten gevonden

| Den Spiegel | pagina 5

De Tachtigjarige Oorlog was de oorzaak dat de handel zich eni germate verplaatste van de Zuide lijke naar de Noordelijke Nederlan den. Vooral het gebeuren op 6 april 1572 toen Vlissingen zich uit

| Den Spiegel | pagina 26

Vlissingen als pandstad in de Tachtigjarige Oorlog ... de Tachtigjarige Oorlog. Sir Philip Sidney had in november 1585 voet aan wal gezet en was nog geen jaar gouverneur van Vlissingen toen hij als gevolg van zijn ver wondingen die hij opliep in de slag

| Den Spiegel | pagina 21

tijdens de Tachtigjarige oorlog versneld een vloot opge bouwd. Er kwamen twintig schepen uit Vlis singen, twintig uit Zierikzee en tien uit Veere. Tweëendertig schepen zouden de Scheldes bevaren en voor de ... van de haven. In tijden van oorlog werden de steden verplicht schepen te leveren, die in Veere van ammunitie voorzien konden worden.

| Den Spiegel | pagina 11

een vloot vergde een veel grotere investering als de uitrusting van een leger: tanks of andere dure voertuigen bestonden nog niet. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog finan cierde Willem van Oranje ... Tijdens perioden van oorlog werden, met name vanuit Vlissingen, ook zeer regelmatig kaperbe- drijven opgezet die met rijke buit terug keer den. Het was vooral in de 1 8e eeuw een mo gelijkheid voor

| Den Spiegel | pagina 3

terugkerend gebeuren. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwamen de Zeeuwse en Hollandse steden in opstand tegen het Spaans gezag. Uiteindelijk kregen de Verenigde Nederlanden de zeggenschap over de monding van de