Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

17 resultaten gevonden

| Den Spiegel | pagina 21

De bouw van Fort Rammekens, of 'Zeeburg' zoals het in die tijd werd genoemd, werd rond 1547 uitgevoerd in opdracht van Maria van Hongarije. De bouw kadert in de aanloop van de Tachtigjarige Oorlog

| Den Spiegel | pagina 10

van het dagelijks leven in Vlissingen. Ik noem er een paar: de verovering van Vlissingen door de Slui- zenaren(l) in 1489, de Tachtigjarige Oorlog met de Spanjaarden van 1568 tot 1648, de vier oorlogen ... voor. Het is de geschiedenis van de stad zelf, van wonen, werken en recreëren, van oorlog en vrede, van storm, springvloed en overstromingen. Wanneer ik in 1315, toen Vlissingen van Graaf Willem 111

| Den Spiegel | pagina 5

Het was niet zo lang voor de Tachtigjarige Oorlog, de Opstand, zoals die tegenwoor dig vaak genoemd wordt, dat de zuster van Karei V, Margaretha van Oostenrijk opdracht gaf een al bestaande

| Den Spiegel | pagina 17

In die periode woedde de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Sinds de afloop van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) wa ren de Nederlanden volop actief zich te ont doen van het juk van Spanje. De

| Den Spiegel | pagina 20

Twee jaar daarvoor werd de kerkruïne, die er sinds de Tachtigjarige Oorlog over was van het godshuis, van West-Souburg afge broken. Daarna vormde alleen het kerkhof

| Den Spiegel | pagina 25

Het was de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en in die tijd verhuis den honderden rijke Vlamingen, wegens het verval van de handel, gepaard met gods dienstonverdraagzaamheid, naar het

| Den Spiegel | pagina 11

ook in de (Noordelijke) Nederlanden be staansrecht had gevonden. Bovendien was de oorlog die nog zeker vijftig jaar vele le vens zou beïnvloeden en later bekend zou zijn als de Tachtigjarige Oorlog

| Den Spiegel | pagina 18

Het beleg van Oostende staat te boek als één van de zwaarste en bloedigste in de ge schiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. Alleen al het gevecht om deze stad kostte ruim 150.000 mensen het leven ... Het is 1580 als men in Vlaanderen 's och tends met vrees het bed uitstapt. West- Europa is in rep en roer: het is oorlog. In 1566 hebben de Spaanse Nederlanden de Spaanse koning als soeverein vorst

| Den Spiegel | pagina 6

De zeeslagen speelden zich af tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Zeeland was één van de zeventien gewesten der Nederlanden. Het behoorde tot het grote Habsburgse rijk van de katholieke

| Den Spiegel | pagina 4

Middelburg. Op de wandtapijten zijn voorstellingen afgebeeld van Zeeuwse zeeslagen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Die gevechten von den plaats van 1572 tot en met 1576. Zowel de omslag van deze Den

| Den Spiegel | pagina 18

In 1433 valt Zeeland onder Filips de Goede. Dan komt de breuk. De Tachtigjarige Oorlog breekt uit in 1568, met als gevolg de herovering van het Zuiden door de Spaanse troepen en de gang naar onafhan

| Den Spiegel | pagina 9

Zeeland dat juist aanlegt bij het havenhoofd van de Koopmanshaven van de stad en deze vlag aan de fokkemast voert.21 Ook na de Tachtigjarige Oorlog zijn nog meerdere soorten Vlissingse vlag gen in gebruik

| Den Spiegel | pagina 21

Het werden kommervolle tijden want vanaf 1568 woedde de Tachtigjarige Oorlog die ... was de verwoesting door de oorlog zo groot dat het gebied bij springtij en hoge vloed als één onafzienbare watervlakte was, waaruit slechts de bouwvallen van torens en kerken opdoken, en 'binnen

| Den Spiegel | pagina 19

5 I.J. van Loo, Als mieren op de Spaensche cust. De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 1572-1648 (doctoraalscriptie, Leiden, 1995) 21-22. In diezelfde periode werden niet minder dan