Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

89 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

EEN DIEPTEPUNT IN DE TACHTIGJARIGE OORLOG ... voor de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als de stad zelf betekende „de va!" een belangrijk breekpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 80

Petra Groen (red.), De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog, 1568-1648. Militaire geschiedenis van Nederland (I). Amsterdam: Boom, 2013. ISBN 978 94 6105 475 3, 39,90. ... Een mooie combinatie met het voorgaande boek - en nog mooier uitgegeven - vormt De Tachtigjarige Oor log. Van opstand naar geregelde oorlog, 1568-1648, een uitgave onder de paraplu van het Nederlands

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

merken op Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland en Zeeuws-Vlaanderen. Ze stammen uit de Tachtigjarige Oorlog, uit 1682,1720,1944 en 1953. De hoogwaterlijn op stranden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

tijde van de Tachtigjarige Oorlog zijn aangelegd in het landschap te visualiseren. Een linie is een reeks van samenhangende verdedigingswerken, meestal in de vorm van aarden forten, die door middel ... van een versterkte dijk met elkaar zijn verbonden. Een linie loopt als een aaneengesloten verdedigingslijn door het landschap. De meeste linies dateren uit de periode van de Tachtigjarige Oorlog. In de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 51

zeevis serij gedurende de Tachtigjarige Oorlog naar de prul lenmand verwezen? Enige nuancering lijkt gepast. De voortgang op kleinere schaal en de verschuiving naar kustvisserij zijn immers bekend en ook ... tal van facetten van de Zeeuwse visserij in de Tachtigjarige Oorlog is hier mee beschikbaar gekomen, en dat lijkt me belangrij ker dan het welles-nietesgekraai in het academische hoenderhok.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

Nadat gedurende de Tachtigjarige Oorlog en vooral na de val van Antwerpen in 1585 niet het minst in verband met de han delsbelangen van de Zeeuwse steden en vooral Middelburg de scheepvaart

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

. Visscher is een van de eerste kunstenaars in de Nederlanden die de wereld waarheidsgetrouw vast legden. Daar was ook behoefte aan in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en een nog jonge republiek. Visscher

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

Is dus na de tachtigjarige oorlog mogelijk het tienden-centrum van de oude Elmare- proosdij opgeheven? En is toen door de nieuwe eigenaar van een gedeelte der landerijen van Sint Pieter, op de plaats ... Als niet de vele latere overstromingen, voor al de inundaties tijdens de tachtigjarige oor log, het landschap eigenlijk onherkenbaar hadden veranderd, zou men het Hof Delmare dus dichtbij Schoondijke

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 49

Grofweg kan gesteld worden dat in de 16de eeuw tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in 1568 de Zeeuwse vlootbewegingen, die veelal ook in het kielzog van Holland werden uitgevoerd, er op ... 1568 werd deze koers nood gedwongen ingrijpend gewijzigd. De opstandige gewes ten, in de loop van de Tachtigjarige Oorlog met elkaar verenigd in de Republiek der Zeven Provinciën, vochten vanaf nu voor

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 24

Tachtigjarige oorlog (1572-1598) tussen de Zeeuwen en de Spanjaarden. De Haarlemse Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel (vanaf 2001 Paswerk Textielrestauratie genoemd) heeft de restauratie uitgevoerd.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 46

- excursies, muziekuitvoeringen, poëzievoordrachten en culinaire proeverijen. Voor de liefhebber is er een Suske en Wiske-album, dat geheel is gewijd aan de Staats- Spaanse linies en de Tachtigjarige Oorlog

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 58

die tijd schrik aanjagen. Dat gebeurde in de tachtigjarige oorlog in Nederland, een krijg, die vele strijdliederen heeft opgeleverd. Een klassiek voorbeeld is ook de „Marseillaise", gedicht en ... DIT „overschakelen" in later tijd op een oud lied uit de tachtigjarige oorlog geeft aanleiding om op een opvallende eigenschap van het volkslied te wijzen. Na melijk dat de oorspronkelijke tekst

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

voorlopige besprekingen begonnen om een eind te maken aan de oorlog in de Nederlanden (tachtigjarige oorlog) en in Duitsland (dertigjarige oorlog). Men be sloot in 1643 te Munster samen te komen. Pas ... In 1672 geraakte de Republiek der Ver enigde Nederlanden in oorlog met o.m. Frankrijk. Via de Spaanse Nederlanden rukten de Franse troepen op naar Staats- Vlaanderen, waar men zich door inunda ties

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

door het Twaalfjarig Bestand, dat in 1609 een adempauze vormde in de Tachtigjarige Oorlog. Terwijl gedurende de oorlog het merendeel van het laat-middeleeuwse landschap was verdwenen, schiep het Bestand ... Het proefschrift handelt over de ontwikkeling van het landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609. Het begin van het boek vormt de Vlaamse oorlog tussen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 54

de belangrijke conflictzones tijdens de Nederlandse opstand tegen het Spaanse gezag in de zestiende en zeventiende eeuw. Tijdens het krijgsverloop kwam in de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog ... Bestand (1609-1621) dankbaar aan om zich te versterken en de linies te consolideren. Vlak voor het eind van de Tachtigja rige Oorlog kwam het huidige Zeeuws-Vlaanderen volledig in Staatse handen. Het werd

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 50

vergelijk bare studie over de zeevisserij vanuit het Maasmond- gebied tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Zijn boek behandelt een ook voor Zeeland belangrijk onder werp. Immers, de visserij was hier lange tijd ... vroege zestiende eeuw tot diep in de zeventiende eeuw direct of indi rect afhankelijk van dit bedrijf. Tot dusver was echter over de Zeeuwse zeevisserij tijdens de Tachtigjarige Oorlog relatief weinig

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

tasten wij in het duister. Het zal nog twee eeuwen duren eer de vesting Tholen een paar keer echt door vijandelijke troepen wordt aangevallen. Dat gebeurt in het roerige begin van de Tachtigjarige Oorlog

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 47

Zeer belangrijk was de vrijwording van de Spaanse overheersing. De provincsie zou er zonder de tachtigjarige oorlog geheel anders hebben uitgezien. Nu had een eigen politie ke, economische en ... - De tachtigjarige oorlog met zijn ingrij pende wijzigingen: politiek, institutio neel, economisch, demografisch, gods dienstig, cultureel. Een fenomeen van de eerste orde dat de bezoeker voor alles

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

In en na de tachtigjarige oorlog wordt er iets meer bekend omtrent Oostburg en in het bijzonder wel weer helaas de totale verwoes- ... De eigenlijke herbouw van Oostburg is thans juist voor iets meer dan de helft vol tooid, dit wil zeggen, dat van de ongeveer 400 totaal door de oorlog verwoeste panden, er thans iets meer dan de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 54

Maar wat is overgebleven, maakt ons duidelijk hoe belangrijk de loodsen in de tachtigjarige oorlog waren. Het feit, dat ze in 1568 om vrijstelling van inkwartiering durfden vragen, wijst op een ... voortdurende oorlog met Enge land nagenoeg tot stilstand gekomen. Het spreekt vanzelf, dat de betekenis van het loods wezen in die dagen gering was.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 2

. Louis-Paul Boon's Het Geu zenboek over de Tachtigjarige Oorlog) en wanneer beide kwaliteiten in één persoon verenigd zijn ontstaat er een compromis, waarbij in dit geval de schrijver het vaak heeft ... achterflap zegt, ook bedoeld is voor de generatie die de oorlog niet meemaakte, kunnen ter- wille van het 'indringend beeld' deze za ken, goed of slecht, beter wel worden be handeld.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 34

verlanglijstjes. We verslonden ze en kregen op die manier ons eerste contact met de nationale vrijheidsstrijd, die met de Tachtigjarige Oorlog begon. Been was een betrouwbare gids, hij wist waarover hij het had ... ons de Vierde Engelse Oorlog te beginnen.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 39

Admiraliteitszetel te Vee- re gevestigd was. Toen deze zetel in de loop van de Tachtigjarige oorlog verplaatst werd naar Vlissingen (1576) betekende dit voor Veere verval. ... handel overzee beheerste. Zierikzee verloor met de Tachtigjarige oor log zijn voorspoed ook al hield de haring visserij nog stand tot in de 18e eeuw. Arne muiden, waar eens de eerste twee schepen die naar

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 39

Het moet voor velen zeer boeiend zijn een geschiedkundig boek uit de tijd van deTachtigjarige Oorlog te lezen dat niet ingaat op beroemde veldslagen, de acti viteiten van de Oost-Indische Compag nie

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 10

lijke erfvijand ook als bondgenoot optreden kan. In de Tachtigjarige Oorlog b.v. werd een deel van Zeeuwsch- (toen Staats-) Vlaan deren om strategische redenen onder water ge zet. Jacob Cats, ook een

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

Noord-Beveland verdreven en daarna in Veere wonende, en anderen beschre ven Zeeland met de steden en hun be drijf. Tijdens de tachtigjarige oorlog hadden de Zeeuwen het te druk met godsdiensttwisten

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 28

Iedere wat oudere Zeeuw weet dat zijn streek buitengewoon strategisch ligt. Bijvoorbeeld in de Tachtigjarige Oorlog, de Napoleontische tijd en in de Tweede Wereldoorlog werd er verbeten gevochten. In

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

Hoe anders was toenmaals het historisch perspectief: de herinnering aan de watervloe den van 1530 en '32 lag nog vers in het ge heugen; de tachtigjarige oorlog moest nog be ginnen; de beeldenstorm 3

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 26

nauwelijks een bedijking is uitgevoerd. Na de tachtigjarige oorlog begon men met inpolde ringen en de verzanding begon opnieuw. Ten oos ten van het eiland Kadzand ontstond in de 17e eeuw polder na polder

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 20

kastelenrijk land geweest. We mogen aannemen dat aan het einde van de tachtigjarige oorlog, toen er zeker geen aanvallen van de vijand meer te verwachten waren, opnieuw aandacht aan plan- tagies kon