Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

573 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

EEN DIEPTEPUNT IN DE TACHTIGJARIGE OORLOG ... voor de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als de stad zelf betekende „de va!" een belangrijk breekpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 69

DIENSTPLICHT AAN DE DIJKEN, DE LANDWACHT VAN ZUID- BEVELAND TIJDENS DE TACHTIGJARIGE OORLOG (d ... verdedigingssysteem van Zuid-Beveland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ze werden bemand door geregelde troepen, maar vooral door de zogenaamde landwacht van het eiland. Het was onvermijdelijk de redouten te bestuderen

| Zeeland | pagina 20

VAREN EN VECHTEN; DE NEERGANG VAN ZEELAND TIJDENS DE TACHTIGJARIGE OORLOG ... In zijn proefschrift De souvereine en independente staat Zeeland stelt Hein Kluiver dat Zeeland tijdens de oorlog tegen Spanje in economisch en politiek opzicht geleidelijk een satellietstaat van het

| Archief | pagina 55

Wat is nu, wat deze laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog (1621-1648) betreft, de rol en de betekenis van Sluis en omgeving? Hoe schatte men binnen respectie velijk het Staatse kamp, de ... Factor in de oorlog

| Wantij | pagina 16

In Zeeland is vaak een relatie te vinden tussen natuur en geschiedenis. Neem bijvoorbeeld de Staats-Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen. Ze herinneren ons aan de Tachtigjarige Oorlog. ... lastig wat mee kan doen. 'Dan zou je meer moeten samenwerken met de andere eigenaren en beheerders. Het aspect van de Tachtigjarige Oorlog en de staatsvorming van Nederland zouden in de educatie

| Zeeuws Landschap | pagina 4

stadswallen aangelegd en in de tachtigjarige oorlog vond een volgende fase van verdedi gingswerken plaats. Vorig jaar vond op de voormalige wallen archeologisch onderzoek plaats en dat leverde bijzondere

| Zeeuws Landschap | pagina 5

Het Zeeuwse Landschap beheert in West-Zeeuws-Vlaanderen een aantal aarden verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Oorspronkelijk hadden deze wallen dus een militaire functie, maar

| Zeeuws Landschap | pagina 31

DE GIDS VERTELT U ONDERWEG VAN ALLES OVER DE TACHTIGJARIGE OORLOG EN DE STAATS SPAANSE LINIES. STOP- EN VERTELPLAATSEN ZIJN O.A. AARDENBURG, DE OLIESCHANS, DE BORDEELSCHANS EN KRUISDIJKSCHANS. DE

| Wantij | pagina 7

In zijn boek 'Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven?' spoort Jan Blokker de lezer aan. ... ogen van de Spaanse heersers opstandelingen (Geu zen) die in 1568 een oorlog begonnen die tachtig jaar zou duren. De Staatse vloot wil uitvaren naar de Belgische kust. Oostende is sinds 1587 in Hollandse

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 23

Na de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje (1648), werd Nederland een zelfstandige natie: de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Naast de zeven provinciën waren er ook zogenaamde ... generaliteitslanden. Dit waren de rooms-katholieke gebieden die tijdens de Tachtigjarige Oorlog door Spanje veroverd waren. Een van deze streken was Staats- Vlaanderen. De generaliteitslanden hadden geen eigen bestuur

| Zeeuws Landschap | pagina 8

Voor het ontstaan van Retran chement, vrij vertaald versterking of verschansing, moeten we zo'n driehonderd-en-tachtig jaar terug in de tijd. De tachtigjarige oorlog was toen ongeveer veertig jaar ... Beelden uit de 80-jarige oorlog en het geluid van boomkikkers

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 23

In 1648 sloten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje de Vrede van Munster, waardoor er een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Op zee braken enkele jaren van rust aan ... De ondergang van de Zierikzeese vissersvloot in de Eerste Engelse Oorlog door dr. Adri P. van Vliet

| De Spuije | pagina 8

Nu zijn hier aardige plaatsen aan de grens met België, maar vanaf midden zestiende eeuw lag Zeeuws-Vlaanderen middenin betwist gebied. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd heel Zeeuws ... verbonden. Het Land van Hulst en Sas van Gent kwamen in 1645 in Staatse handen. Na de Vrede van Münster in 1648, waarmee formeel een einde kwam aan de Tachtigjarige Oorlog, behielden de Zeeuws- Vlaamse steden

| De Spuije | pagina 23

de positie van Goes in de Tachtigjarige Oorlog en de aansluiting bij de Prins van Oranje. Maar waarom na 150 jaar en zelfs na 200 jaar nog een herdenking? De herdenking van de Bevrijding na WO II ... , geleid door de vroegere vertrouweling van Karel V, Willem van Oranje, die zou duren tot 1648 en later de boeken in zou gaan als de Tachtigjarige Oorlog.

| Nehalennia | pagina 39

De oorlog en het opwerpen van verdedigingswerken aan beide zijden komt nu echt op gang in de streek. Het wordingsproces van de complexe configuratie die wij later de Staats-Spaanse Linies zullen ... noemen is niet meer te stoppen. Aan de genese van deze fascinerende monumentale keten zullen de Spaanse, Staatse en Franse militaire apparaten deelhebben, in een lange tijdspanne van de Tachtigjarige

| De Spuije | pagina 45

Kortrijk. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog belandde Kortijk in het Spaanse kamp. De aanspra ken van Lodewijk XIV van Frankrijk op Vlaanderen resulteerden in vijf Franse bezettingen tussen 1646 en 1706, de ... Deze conflicten waren vooral heftig in de veertiende en vijftiende eeuw. Tijdens de Frans-Vlaamse Oorlog (1297-1305) werd Kortrijk door Franse troepen bezet. Zij bouwden een dwangburcht boven op de

| De Spuije | pagina 52

economisch moeilijke tijd (Tachtigjarige Oorlog). Stormvloeden en dijkdoorbraken dwongen hem tot de verkoop van bezittingen en het maken van schulden. De laatste jaren van zijn bestaan leefde hij van het

| De Spuije | pagina 6

Vanwege veiligheidsredenen namen vissers na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog veelal hun toevlucht tot de kleinschalige kustvisserij, die de lokale vismarkten voorzag van allerlei soorten vis

| de Wete | pagina 22

In de vijftiende eeuw was Ter Linde in bezit van de ambachtsheren van Welzinge. La ter werd het ambacht Welzinge aange kocht door het geslacht Van Bourgondië. Aan het begin van de Tachtigjarige ... Oorlog was Ter Linde eigendom van Anna van Bourgondië (1540-1615). Deze Anna was een kleindochter van Adolf van Bourgon dië, heer van Fontaines en van Veere, die weer een kleinzoon was van Anton van

| Nehalennia | pagina 11

Tachtigjarige Oorlog - was verstreken, waardoor de strijd tegen de Spanjaarden weer oplaaide. Omdat oorlog voeren zeer geldverslindend was, moest de provinciale schatkist worden aangevuld.

| Nehalennia | pagina 5

tijdens de zogenaamde 'Spaanse troebelen' in de jaren 1572-1574. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog vormde ook Walcheren het strijdtoneel tussen de Spanjaarden en de Geuzen. Waar Vlissingen en

| De Spuije | pagina 10

overleefd. Het vervreemdingsproces, in gang gezet met de Tachtigjarige Oorlog zal zich na 1648 ver sneld voltrekken, ondanks de sterke im pulsen van een kwantitatief en kwalitatief zeer belangrijke migratie

| Den Spiegel | pagina 21

De bouw van Fort Rammekens, of 'Zeeburg' zoals het in die tijd werd genoemd, werd rond 1547 uitgevoerd in opdracht van Maria van Hongarije. De bouw kadert in de aanloop van de Tachtigjarige Oorlog

| De Spuije | pagina 39

dat de Fransen de Westerschelde zouden over steken om ook Zuid-Beveland te kunnen bezetten was reëel aanwezig. Op de dijken werd weer, zoals ook in de Tachtigjarige Oorlog, door de landwacht

| De Spuije | pagina 16

Emancipatie der katholieken Met het sluiten in 1648 van de Vrede van Munster, die het einde van de Tachtigjarige Oorlog markeerde, werd de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een zelf standige

| De Spuije | pagina 5

kapersbedrijf van Duinkerke tot Vlissin- gen, al bracht de Tachtigjarige Oorlog ze tegen elkaar in de strijd. Tussen de ma trozen van deze kuststreek bestond er tot in de achttiende eeuw trouwens een ... oorlog trok een grens. De Walcherse rede fun geerde als overslaghaven van Antwerpen, en na de sluiting van de Schelde als voor haven. Middelburg bezat de wijnstapel en controleerde de zoutaanvoer. Tevens

| Archief | pagina 142

165 David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog, uitgegeven door Robert Kuiper, Hilversum 2000.

| De Spuije | pagina 34

Zeeland tot op het eind van de zestiende eeuw, tot aan de Tachtigjarige Oorlog, cultureel sterk op Brabant en Vlaanderen georiënteerd. Wat wél opvalt is het aantal. De universiteit van Leuven beleefde haar

| Sterna | pagina 7

gereformeerd gezin en een protestante omgeving. De scherpe scheiding die je hier vindt in dorpen met een katholieke of protestantse bevolking, is een gevolg van de Tachtigjarige Oorlog. De Staatse troepen hebben

| Zeelandboek / Zeeuws jaarboek | pagina 153

Vanwege de strategische ligging aan de Braakman groeide Philippine in de Tachtigjarige Oorlog door toedoen van zowel de Staatse als de Spaanse legers uit tot een vesting met verdedigingswallen ... Zoals bij veel plaatsen in het Zeeuws-vlaamse grensgebied is de geschiedenis van Philippine nauw verbonden met het strijdgewoel van de Tachtigjarige Oorlog. Op 21 juli 1600 nam Prins Maurits op

| de Steltkluut | pagina 6

tijdens het 12-jarig bestand in de Tachtigjarige Oorlog kon ten noorden van de Zoutepolder het Hoogland worden bedijkt. Het is dan 1610. De oude dijk verloor daarmee zijn zeewerende functie en dus moet het

| Sterna | pagina 13

Behalve door het veer Anna Jacobapolder-Zijpe is Zijpe op Schouwen vooral bekend uit de Tachtigjarige oorlog toen de Spaanse troepen van Mondragon in 1575 te voet het Zijpe overstaken. Nu is dat

| Nehalennia | pagina 7

Volgens het eerder genoemde request was er behoudens de huidige "troubelen" (Tachtigjarige oorlog 1568 - 1648),geen oorlog meer geweest en waren de verster kingen niet meer hersteld. ... De eerste jaren van de Tachtigjarige oorlog.

| Nehalennia | pagina 50

In de Zeeuwse archieven bleef veel materiaal bewaard over wapenhandel en wapenproductie tijdens de Tachtigjarige oorlog. De rekeningen Te Lande geven inzicht in aanschaf van wapens voor de ... belangrijke tak van handel en industrie tijdens de Tachtigjarige oorlog. Wij bevelen deze voordracht gaarne aan in uw belangstelling.

| Nehalennia | pagina 35

CALVINISTISCH EN OORLOGSZUCHTIG Zeeland ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog ... Calvinistisch en oorlogszuchtig, dat is het beeld van de Zeeuwen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog dat oprijst uit de dissertatie van Hein Kluiver.* Oorlogszuchtig moesten de Zeeuwen wel zijn

| Zeeuws Landschap | pagina 10

Tachtigjarige Oorlog werd er op het grondgebied van de huidige gemeente Sluis hevig gevochten tussen Spaanse en Staatse troepen. Wie West- Zeeuws-Vlaanderen bezit, beheerst de monding van de Schelde ... Tachtigjarige Oorlog waren dat Spaanse, in de tweede helft van de 17e en de 18e eeuw Franse legers.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 80

Petra Groen (red.), De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog, 1568-1648. Militaire geschiedenis van Nederland (I). Amsterdam: Boom, 2013. ISBN 978 94 6105 475 3, 39,90. ... Een mooie combinatie met het voorgaande boek - en nog mooier uitgegeven - vormt De Tachtigjarige Oor log. Van opstand naar geregelde oorlog, 1568-1648, een uitgave onder de paraplu van het Nederlands

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 15

merken op Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland en Zeeuws-Vlaanderen. Ze stammen uit de Tachtigjarige Oorlog, uit 1682,1720,1944 en 1953. De hoogwaterlijn op stranden

| Zeeland | pagina 18

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heerste er in de fortenlinie een Koude-Oorlogssfeer. Toen in 1645 vrijwel alle forten Staats waren geworden, werd het merendeel ontmanteld. Bij die ontmanteling