Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

2.668 resultaten gevonden

| de Wete | pagina 18

Spoorwegverkeer tijdens de Tweede Wereldoorlog ... Het spoorwegtraject van Vlissingen naar de Sloedam is slechts twaalf kilometer lang. Niettemin was het gedurende de Tweede Wereldoorlog van grote betekenis. Het vormde als het ware de navelstreng

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

Boerderijarchitectuur na de Tweede Wereldoorlog ... Toch zijn die grote houten schuren met de losstaande woonhuizen grotendeels vervangen door andersoor tige boerderijen. Dat is veroorzaakt door de verwoes tingen in de Tweede Wereldoorlog, de

| Stad en lande | pagina 20

"ARBEIDSINZET" IN DE TWEEDE WERELDOORLOG ... Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn duizen den Nederlandse mannen verplicht naar Duitsland gebracht om daar op vele plaatsen in tiet arbeids proces te worden ingezet. Een gevolg van het feit dat

| Stad en lande | pagina 13

Schouwen-Duiveland in de Tweede Wereldoorlog ... tot dé geschiedenis van Zeeland in de Tweede Wereldoorlog, vanuit het perspectief van de Zeeuwse bevolking. Vanavond zal hij het omgekeerde doen: hij zal de Schouwen-Duivelandse rol binnen Zeeland

| de Wete | pagina 5

Een epidemie in de Tweede Wereldoorlog ... Middelburg werd in de Tweede Wereldoor log niet alleen geteisterd door oorlogsge weld, er heerste in de stad ook een hard nekkige malaria-epidemie. Doordat de ver woesting en daarna de wederopbouw

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 50

Geschiedschrijving van Zeeland in de Tweede Wereldoorlog ... bibliografie Zeeland 1940-1945. Van de literatuur die de afgelopen vijftien jaar over de Tweede Wereldoorlog en Zeeland is verschenen, heb ik hieronder een persoonlijke keuze gemaakt die niet pretendeert

| Zeeland | pagina 2

Over strafdossiers en sociale verhoudingen. De Schelde te Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog* ... collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vervolging en bestraffing namen verschillende jaren in beslag. Wat rest is een massa bronnen; behalve administratieve stukken vooral von nissen, arresten en

| Zeeuws Landschap | pagina 10

in de Tweede Wereldoorlog en de Februariramp 1953 - zorgde ook de wijze waarop de mens het landschap 'repareerde' voor ingrijpende veranderingen. ... Het herstel van het drooggemaakte land na de Tweede Wereldoorlog werd via een ingrijpende herver-

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 29

Franklin Delano Roosevelt (1882—1 werd als enige vier maal tot president van de vs gekozen. Tijdens de Grote Depressie in de jaren 1930 en de Tweede Wereldoorlog in de jaren 1940 vergrootte hij de ... Eleanor Roosevelt (1884-1 962) was de eerste actieve first lady die zich inzette voor slachtoffers van de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Na de dood van Franklin speelde zij binnen de

| Zeeuws Landschap | pagina 4

Na de Tweede Wereldoorlog krijgen weidevogels in Nederland het moeilijk. Ontwatering van natte hooilanden en gebruik van kunstmest in de landbouw eisen hun tol. Na de Watersnoodramp wordt grasland

| Zeeuws Landschap | pagina 14

Tot de Tweede Wereldoorlog was de steenuil in heel Zeeland een wijdverbreide verschijning. In heel Zeeland kwamen tot 1940 nog ongeveèr 2200 paar steenuilen voor. Maar hun aantal is drastisch

| t Duumpje | pagina 11

In deze derde bijdrage over de opkomst van de natuur- en milieuorganisaties in Nederland, vooral aandacht voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. In het eerste artikel is vooral aandacht besteed ... Na de Tweede Wereldoorlog vindt in West-Europa een grootscheepse indus trialisering plaats. Dit heeft tot gevolg dat het zwaartepunt van agrarische naar industriële produktie wordt verlegd. Vanaf

| De Spuije | pagina 9

Tweede Wereldoorlog In 1940 raakte Nederland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk ging het leven van Martinus en Jetta nog ongestoord verder. Met het maken van foto's kregen ze het ... krijgsgevangen genomen.40) Na de Tweede Wereldoorlog ontvingen ze van het Rode Kruis bericht dat de moeder en zuster van Jetta waren overleden in de gaskamers van Sobibor.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

Een dagboek dat tijdens de Tweede Wereldoorlog na een bombardement in de buurt van Arnhem door een inwoner van Rheden op straat werd gevonden en zo'n veertig jaar later cadeau werd gedaan aan een

| Zeeuws Landschap | pagina 12

er op uit trokken, de natuur in. Het besef van de betekenis van natuur en landschap voor ons welzijn was nog lang geen gemeengoed. Pas na de Tweede Wereldoorlog begon recreatie algemeen te worden

| Wantij | pagina 12

Krien Hansen is beleidsmedewerker van Natuurpunt Vlaanderen. Zij zegt: 'Wij noemen onze kustlijn ook wel spottend de Atlantic Wall/ De Atlantic Wall is de serie bunkers die de Duitsers in de Tweede ... Wereldoorlog langs de kust van West-Europa bouwden om een invasie tegen te houden. De huidige lintbebouwing van de Belgische kust doet niet onder voor deze verdedigingslinie. De kust is van Knokke tot de Franse

| Zeeuws Landschap | pagina 18

Tot de Tweede Wereldoorlog was de steenuil in heel Zeeland een wijdverbreide verschijning. In heel Zeeland kwamen tot 1940 nog ongeveer 2200 paar steenuilen voor. Maar hun aantal is drastisch

| Zeeuws Landschap | pagina 16

Tot de Tweede Wereldoorlog was de steenuil in heel Zeeland een wijdverbreide verschijning. In heel Zeeland kwamen tot 1940 nog ongevefer 2200 paar steenuilen voor. Maar hun aantal is drastisch

| De Spuije | pagina 50

Het meest recente boek van Hans Sakkers gaat over de militaire standrechtelijke executies die door de Duitse bezetter in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog zijn uitgevoerd in de provincie ... Zeeland. Zeeland is in de herinneringsliteratuur van de Tweede Wereldoorlog lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. En dat is verbazingwekkend als je beziet hoeveel strijd er tijdens de oorlog in deze

| de Wete | pagina 39

Als we ons in tijd bepalen tot fotografie uit de Tweede Wereldoorlog en in ruimte tot ons eigen heem, wordt dat heel duidelijk uit twee publicaties. In de eerste plaats Walcheren een fotografisch ... tie foto's op van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hierbij voornamelijk om foto's uit particuliere collecties, die meestal niet voor publicatie bestemd wa ren. Maar juist daardoor

| De Spuije | pagina 46

De Heemkundige Kring De Bevelanden wil het initiatief nemen om in Zeeland een gedenkteken te plaatsen voor omgekomen vliegers uit de Tweede Wereldoorlog artikel PZC d.d. 6 maart 2015). ... Tijdens de luchtoorlog in de Tweede We reldoorlog zijn relatief veel vliegtuigen

| De Spuije | pagina 41

firma Waghto en in de jaren dertig naar Van Dijk. Tijdens de tweede wereldoorlog begon Daan voor zichzelf als firma Van Boven en Van Haver. Ook toen gebruikte hij nog dikwijls de Ye 27. ... Afb. 5. De Yersekse haven rond de Eerste Wereldoorlog.

| Ballustrada | pagina 50

Voor de Arbeiders Jeugd Centrale schreef hij twee spreekkoren: Licht en De Herkenning. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Jacobs onder het veelzeggende pseudoniem J. Geestzwaard voor het verzet en ... Wereldoorlog, de Radenrepubliek in Hongarije, de oorlogen in Mantjoerije en Abessinië, de Spaanse Burgeroorlog en het geweld in Oost-Indië.

| De Spuije | pagina 5

Terugblik van milicien Arie van Loo op zijn ervaringen in de oorlogsjaren 1914-1918 2 De opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Kloetinge ... Belevenissen van een Yersekse oestervisser in de Eerste Wereldoorlog Frank Ossenwaarde 33

| t Duumpje | pagina 13

Tegenwoordig is de zwarte roodstaart een vrij talrijke broedvogel in het landje van Cadzand. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat ze voor de Tweede Wereldoorlog totaal afwezig waren. ïn dit ... Buise en Tombeur(1988) melden: „Tij dens en net na de Tweede Wereld oorlog, toen er een groot aantal was van ruïnes en bunkers, was de zwarte rood staart niet zeldzaam." Hieruit kan wor den afgeleid

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 17

Op 6 januari 1941, tijdens een van de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog toen de democratie in het grootste deel van Europa zwaar onder vuur lag, riep de Amerikaanse president Franklin D

| De Spuije | pagina 35

zijn moeder op 11 februari 1944 te Auswitz overleden. De familie Cracau was een bekende Joodse familie in Vlissingen die voor de Tweede Wereldoorlog handelde in lompen en meta len. Na de Tweede ... Wereldoorlog werd het bedrijf door zoon Sam voortgezet. In 1972 werd deze metaalhandel opgeheven.20'

| Ballustrada | pagina 48

echtpaar naar Schoorl en later naar Lochem. Omdat er als gevolg van de economische crisis en in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog steeds minder reden was voor de optimistische toekomstverwachting die de ... poëzie van Vos had gekenmerkt, droogde haar dichterlijke bron langzaam op. Na de Tweede Wereldoorlog publiceerde zij nog maar weinig en na de dood van haar man in 1956 niets meer. Maar er bleef

| De Spuije | pagina 21

De opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Kloetinge ... In het kader van een archiefopdracht heb ben wij onderzoek gedaan naar de Belgi sche vluchtelingen in Zeeland in de Eerste Wereldoorlog. We kozen dit onderwerp omdat het voor ons een onbekend onder

| Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | pagina 18

Tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden nog steeds veel bijzondere soorten in Zeeland gezien. De veldparelmoervlinder kwam bij voorbeeld op Walcheren in 1939 nog op diverse plekken tussen ... van kans en men zag daarna ook de vlinder niet meer. Na de Tweede Wereld oorlog is de situatie in rap tempo verslechterd. De inundatie van Walcheren in 1944 en de watersnoodramp van 1953 hadden desas

| De Spuije | pagina 19

Met het overlijden van de oude keizer Wilhelm I in 1888 begon ook de invloed van de Perponchers op het hof af te nemen. De Tweede Wereldoorlog heeft desastreuze gevolgen gehad voor de bezittingen van ... de familie in Nederland en in Oost-Duitsland. Voor de Tweede Wereldoorlog bezat de familie in Zeeland nog hofstedes, land bouwgrond en weilanden, dijken, bermen en watergangen in polders in de gemeen

| Den Spiegel | pagina 15

Tijdens de Tweede Wereldoorlog drongen de Russen, die vanuit het oosten langzaam maar zeker de Duitsers aan het terugdrijven waren, regelmatig aan om een tweede front te openen, zodat Hitier ... het oosten als uit het westen kon worden verslagen. Dit tweede front zou betekenen dat de overige verbondenen een landing moesten uitvoeren op de zwaar verdedig de kust, de zogenaamde Atlantikwall

| Den Spiegel | pagina 15

Tijdens de Tweede Wereldoorlog drongen de Russen, die vanuit het oosten langzaam maar zeker de Duitsers aan het terugdrijven waren, regelmatig aan om een tweede front te openen, zodat Hitier ... het oosten als uit het westen kon worden verslagen. Dit tweede front zou betekenen dat de overige verbondenen een landing moesten uitvoeren op de zwaar verdedig de kust, de zogenaamde Atlantikwall

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 89

vissersvaartuigen tot de Tweede Wereldoorlog stabiel tussen 140 en 150. Daarna daalde het, al lag het ook na de oorlog ruim boven de honderd. ... Wereldoorlog een ander beeld zien, maar ook daar is na het vertrek van de Vlamingen een dalende lijn te zien, al stabiliseerde het aantal schepen zich op achttien rond 1930. In Yerseke bleef het aantal

| De Spuije | pagina 49

ingekwartierde soldaten. Begin 1919 maakte de muziek vereniging een nieuwe start; positief was de aanmelding van nieuwe leerlingen. De omvorming van fanfare naar harmonie na de Tweede Wereldoorlog bracht mee dat ... Gedurende de Eerste Wereldoorlog lagen de repetities van de muziekvereniging stil. De muziektent op de Markt werd afge staan aan militaire fanfares die concerten gaven voor de in het dorp