Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

14.102 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 53

WALCHEREN ... omslag vermoeden dat het zich rond de bevrijding van Walcheren afspeelt, maar blijkt bij lezing dit thema slechts lichtjes aan te tippen en dan nog tegen een his torisch onnauwkeurig geschetste achtergrond

| de Wete | pagina 34

Walcheren ... Martin Howard is geen onbekende. In 2000 publiceerde hij in De Wete (nummer 3, pp. 11-17) het artikel 'Walcheren 1809, een medische catastrophe'. Twaalf jaar later heeft deze medicus met grote

| Zeeuws Landschap | pagina 17

Heggen op Walcheren ... toegezegd name lijk: Rabobank Walcheren/Noord- Beveland, Camping de Pekelinge en het notariskantoor Janse de Jonge Van Wouwe. Om dit heugelijke feit- te vieren hebben de sponsoren op 12 september jongstleden

| de Wete | pagina 34

Walcheren van de kaart ... onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 tot 1779 geschreven door Lour ens Ingelse in leven Landbouwer in den OranjepolderEi land Walcheren', Gorinchem 1926.

| de Wete | pagina 31

Walcheren van de kaart ... Het Surinaamse dorp Domburg ligt aan de linkeroever van de Surinamerivier, onge veer vijftien kilometer van Paramaribo. De pendant van Domburg op Walcheren is ontstaan op het grondgebied van een sui

| Wantij | pagina 20

Bomen kappen op Walcheren ... omgaan. Als een rij ernaast toevallig kap- rijp is gaat ook die plat: kaalslag. Dit gebeurde op Walcheren, waar de beplan ting voor een groot deel uit meidoorns bestaat en waar bovendien alle beplanting

| Wantij | pagina 3

Wandelen rond Walcheren ... De laatste Wantij van 2004 heeft Walcheren als thema. Als invalshoek kozen we voor een wandeling rond het eiland, met de klok mee. Elk redactielid legde een kwart van de klok af ca. 15 kilometer. Dat

| de Wete | pagina 21

Walcheren van de kaart ... Het fotootje in de kop toont een uitsnede van de kaart van Walcheren door D. Carel en A. Hattinga, 1753. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeld bank Zeeland, inv.nr. 104088)

| de Wete | pagina 15

Walcheren van de kaart ... De ambities van de ondernemende Van Pere, ambachtsheer van Oost- en West- Souburg, reikten kennelijk verder dan het kleine Walcheren. Onder zijn zogeheten patroonschap werden zestig kolonisten naar

| de Wete | pagina 4

WALCHEREN IN BEWEGING ... Walcheren plat? Nee, Walcheren golft. In zijn duin landschap en aan zijn stranden. In het spel van kreekrug en poelgronden. Walcheren golft als de wind het riet langs zijn kreken bespeelt en het

| de Wete | pagina 22

Walcheren van de kaart ... Op 21 september 2011 organiseerde de Heemkundige Kring Walcheren in samen werking met de Stichting Veere-Schotland een Schotse avond. Waarom die aan dacht? Al meer dan 700 jaar namelijk, is er een

| de Wete | pagina 37

Walcheren van de kaart ... Het hoofdeiland van Penghu heeft dezelfde naam als de eilandengroep en een omvang van slechts 64 vierkante kilometer. Dat is minder dan een derde deel van Walcheren.

| de Wete | pagina 34

Walcheren van de kaart ... Ditmaal voert de reis in deze rubriek ons zo ver weg van Walcheren dat het, zelfs nu, altijd nog tweeënhalve dag reizen zou zijn. Om precies te zijn: dit verhaal speelt zich af in Oceanië.

| de Wete | pagina 13

Walcheren 1809 ... In juli 1809 lichtte het grootste Britse expe- ditieleger dat ooit bijeengebracht is, langs de kust van Kent het anker en voer met gehesen zeilen naar het eiland Walcheren in de monding van de

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 10

Gedenkboek wegschap Walcheren verschenen ... Onder de titel 'Klinkende wegen' verscheen in mei het gedenkboek over het wegschap Walcheren (1954-1995), dat mevrouw J.L. Kool- Blokland in opdracht van Zeeuwse Eilanden heeft geschreven. Het

| Zeeuws Landschap | pagina 12

De gang van het Walcherse water; over watergangen op Walcheren ... Het blijkt een hardnekkig misverstand: de opvatting dat de watergangen die Walcheren sinds mensen heugenis doorkruisen, een overwegend natuurlijke oorsprong zouden hebben. Reden om eens nader in te

| Zeeuws Landschap | pagina 23

WALCHEREN ... Het was vroeger, in de negentiende eeuw, zouter op Walcheren. Wat dat betekende voor de natuur weten we dankzij waarnemingen door de veelzijdige arts dr. J.C. de Man. Jan Cornelis de Man (1818

| de Wete | pagina 13

Studie over geschiedenis tramwegnet Walcheren ... officieel van start. De trams op Walcheren zijn al sinds oktober 1944 van de baan, maar voor spoor- en tramwegkenner H. G. Hesselink uit Vlissingen was het eeuwfeest van de tram op Walcheren niettemin

| de Wete | pagina 20

Natuur op Walcheren ... stroomde het zeewater het erachter liggen de land binnen. Gedurende de daaropvol gende eeuwen werd voornamelijk in de duinen gewoond en hier en daar in het binnenland. Walcheren werd door veel kreken

| de Wete | pagina 28

Begrafenis- gebruiken op Walcheren ... In tegenstelling tot wat men zou verwach ten, wordt op Walcheren tot op de dag van vandaag nog een aantal traditionele begra fenisgebruiken in ere gehouden. In dit arti kel hebben we geprobeerd die