Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

21 resultaten gevonden

| de Steltkluut | pagina 7

drassige plekjes, rietstuk jes en oude sloten aan, die ons het voormalige ~i andschaplaten vermoeden (o.a. Oude en Nieuwe Molen, Brie Schouwen, Axelsche Sassing).

| Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent | pagina 23

het werkvolk dat elders woonachtig was. Verder was aan de oostzijde van het kanaal een zijtak naar de Axelse Sassing (een reeds bestaande sluis) en vervolgens via Axel naar Hulst ontworpen. Dit zij ... - kanaal volgde in hoofd trekken de zuidelijke dijk van de Koegorspolder tot aan de Axelse Sassing. Verder werden meer oude geulen en kreken gevolgd.

| Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent | pagina 20

. Hierdoor kon een meer korte en geschikte strekking worden verkregen dan wanneer geen afsluitdijken zouden worden ge maakt. Buitendijken, n.l. die welke de af te sluiten gedeelten van het Axelschë- en ... Sasse gat en het Axelse gat, worden doorsneden, tenzij men een tracé zou kiezen lopende van Sas van Gent naar een punt ten oosten van de Axelse Sassing en vandaar in noordwestelijke richting naar

| Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | pagina 18

Nog steeds blijft het vraagstuk voor Z. Vlaanderen acuut, Hulst inet een kanaal te verbinden. Een gedeelte van dit kanaal werd een eeuw geleden reeds gegraven tot Axelsche Sassing. Tot vol tooiing ... kwam het nooit. Foto van de drukte bij de Axelsche Sasslngl De verbinding over water met Hulst zou voor dit stadje van groote economische beteekenis kunnen worden.

| de Steltkluut | pagina 7

Op pagina 123 van deze Steltkluut treft u een artikel aanopgesteld door Adrie Paauwebetreffende de concept zienswijze met betrekking tot het gebied Axelsche-Sassing We hebben het dan over

| Nehalennia | pagina 45

plaatselijke be namingen als het Goesche sas, het Hansweertsche sas, het Wemeldingsche sas, Hulster sas, Axelsche Sassing. Dan wordt vaak niet slechts een be paalde sluis bedoeld, maar ook het gebied er omheen

| Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | pagina 3

van voorbereiding verkeeren- de plannen voor den weg naar Westkapelle en Domburg. Zeer ernstig wordt ook de aandacht gevestigd op de scheepvaart, wat blijkt uit de pogingen om een kanaal HulstAxelsche ... Sassing te krijgen, dat tevens voor de afwatering kan dienen.

| De landstand in Zeeland, geïllustreerd weekblad. | pagina 3

dit gebied geeft. Deze kreek loopt vanaf de Axelsche Sassing tot aan den rand van Axel. De beide Hoeksche kreken onder Hoek, a'ie met wijde boch ten tusschen de vruchtbare akkerlan den slingeren en ... De Axelsche kreek is eveneens een uniek stuk waterland maar wilder, rui ger en geplaatst op de lijst van natuur reservaten. Er heerscht altijd een druk vogelleven dat een aparte bekoorlijkheid aan

| De landstand in Zeeland, geïllustreerd weekblad. | pagina 3

. Terneuzen nam de vrijgekomen plaats in en de bloei nam ten zeerste toe door de aaplegging van het in 1827 geopende kanaal naar Gent. De afdamming in 1850 van den zijtak aan de Axelschè ... Sassing sloot Axel voor goed van de zee af. Van de vroegere gloz-ie der beide steden is weinig of niets overgebleven. Alles werd meêgëSléürd in den maal stroom der tijden. Alléén dé herinnèring bleef.