Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

231 resultaten gevonden

| Sterna | pagina 10

Dijkgedeelte Den Osse- Brouwershaven ... De dijk langs de Grevelingen tussen Den Osse en Brouwershaven is na de aanleg van een fiets- en wandelpad een toeristische route geworden waar de rust op zomerse dagen ver te zoeken is. Wat dat

| Stad en lande | pagina 10

dorp nabij Den Osse. ... De borden staan bij Zuidwelle Bij Noord- welle) Ellemeet, Eikerzee, Looperskapelle, Klaaskinderkerke (bij Den Osse), Brijdorpe, Duivendijke (onder Brouwershaven),

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 130

In juli 1962 wordt het maken van de werkhaven bij den Osse onder de gemeente Brouwershaven ten behoeve van de aanleg van de Brouwersdam gegund aan en later uitgevoerd door de N.V. Combinatie ... Zinkwerken te Sliedrecht (ACZ). In februari 1965 wordt het aanleggen van een werkterrein voor het maken van zink en kraagstukken bij de Rijkswerkhaven Den Osse gegund aan Combinatie Zinkwerken te Gorinchem

| Stad en lande | pagina 4

weer als vroeger geschieden, alsook door het gemaal in den Osse, waar de machines in het drooggekomen gebouw gemonteerd worden. Een noodbemaling zal in den Zuidhoek worden opgesteld, aangezien het ... aan het Sas zijn geï nundeerd, vrijwel droog. Het motorgemaal van den polder "Vierbannen van Duiveland" is in bedrijf; het electrisch gemaal te Dreischor draait

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 110

J. van Steijn uit Den Osse zo'n aangespoeld oorlogstuig mee naar huis te nemen, waar hij het in zijn schuurtje opsloeg. Op tweede kerstdag wilde zijn zwager T. van de Schelde het ding ook weieens ... bovendien als handlangers van de Duitsers, en partizanen (wij zou den tegenwoordig zeggen: gueril- lastrijders) voerden 's nachts aan vallen op de bedrijven uit. Bij zo'n aanval kwam Van Klinken om het leven.

| Sterna | pagina 2

Wat de wilde ganzen betreft, zagen wij op 16 januari j.l. circa 1000 brandganzen op de bekende pleisterplaats bij Moriaanshoofd en,'op 20 fe bruari nog een honderdtal langs de Langedijk bij den Osse.

| Sterna | pagina 5

Brandgans, 20-2-12, 1 ex. opvallend donker, melanistisch ex. Flaauwers Inlaag, Marja Lodewijk. Nonnetje, 31-1-12, 1 ex. vaart Delingsdijk -> Den Osse, Hans Elfferich. 20-2-12, paartje Flaauwers ... 29-1-12, vers doublet Havenkanaal Zierikzee, Douwe van den Ende. Meertandig muizenoortje, 17-12- 11 en 27-1-12, 1 vers ex. Zeedijk Zierikzee, Gijs van den Ende. Melkwitte arkschelp, 8-1-12 17 kleppen

| Sterna | pagina 8

totaal in dit telgebied op 48 broedparen en ontstond er een vertekend beeld wat betreft de populatieontwikkeling van de huiszwaluw in deze woonkern. In 1993 werden in Brouwershaven en in Den Osse, dat bij ... dit telgebied gerekend wordt, respectievelijk 88 en 19 bewoonde nesten gevonden. Na 1997 waren de twee kolonies bij Den Osse verlaten en in "het jaar van de dip" 2002 werden in de smalstad zelf nog maar

| Stad en lande | pagina 8

Ook bij Repard waren van deze wachthuisjes. Het koepeltje is er een over blijfsel van. In 174-8 werden-op voorstel van de heren van de Landwacht de huizen aan Repart, den Osse en Elaauwers door .het ... Rengerskerkse dijk in den draay voor-de Hoffstede van Pieter van d'Hoek". Het bestuur van Schouwen ver zocht hem om de keet op de door hen aangewezen plaats te zetten, aan gezien zijn zelfgekozen plaats een

| Varia Zeelandiae | pagina 16

Op den Dijck 16505 Oudendijk 1724; Osse waarde 1?09 - waarden zijn periodiek natte grondens ook wel buiten dijks land. ... S. was schout te 's-Heer Arendskerke in 1785, hij woonde op het hof 'Den Berg'; van Stee 1714; Steen- poorte; Stroosnijder 1777 - er was in de vorige eeuw een meekrapvarieteit van die naam; Steketee

| Stad en lande | pagina 25

den Haene. Ten onrechte Tempelierenhuis genaamd, en op zijn laatst daterend uit het midden der 15e eeuw. ... Antwerpen, de Vergulde Leeste. de Drie Bonetten. 19, de Bonte Osse. 7, de Beurse.

| Consent | pagina 18

We nemen als voorbeeld de visgronden van de Verenigende Polders van Osse- nisse. Deze polder lag aan de Wester schelde tussen Ossenisse en het Hellegat. ... Uiteindelijk hadden de plannen voor aanleg van een Baalhoekkanaal geen invloed op de scheepvaart langs de kust van Saeftinghe en de Kop van Osse nisse. Het opruimen van diverse haven tjes door het op

| Sterna | pagina 12

van de Noorder nieuwlandpolder naar de zeedijk. Met de herverkaveling is die afwatering verdwenen en ging het polderwater naar een nieuw gemaal bij Den Osse. Ook verdwenen, maar dan in 2017, is de ... , maar anderen houden vast aan 'Dwars in den Weg'. Dwarsche luitjes! Bij de herverkaveling na de Ramp werden er op Schouwen nogal wat tussendijken afgegraven, met name bij kleine en smalle poldertjes. Dit

| de Steltkluut | pagina 14

11-10-'74* Velduil met gebroken vleugel te Kreverhille, Osse- nisse (Rijkspolitie groep Hontenisse). Via Sponselee en Riem slag op 13-1-'75 door de heer Binsbergen van CRM meegenomen naar een asyl in ... Den Haag. Vogel blijvend invalide. Zal ver moedelijk in een dierentuin belanden» Dit geldt ook voor een Torenvalk die op 22-12-'74 door A. Koster in de Opperstraat të CÏingë werd aangetroffen. Eveneens

| de Steltkluut | pagina 13

Ijsvogel: 22-12-'75? 1 ex. Kreekje ten noorden van Olmen- dijk, Philippine, G, den Blauwen. ... Groenling: 6-3; 100den, dijk Emmapolder-HedwigpolderSaaf tinge, R. Bleijenberg.

| Nehalennia | pagina 77

I urgh ïurghsluis adzand apelle 'linge olijnsplaat Oe Staart ten Bommel ten Osse tirksland tomburg draaibrug treischor IJriewegen ... 't Boerehol Bommenêê Bossele Bos'ööd Den Bos Bresjes; Bressies

| Sterna | pagina 9

broedseizoen zo'n 5 miljoen nodig! Het verdwijnen van huiszwaluwen uit de kernen Serooskerke, Noordwelle en Brijdorpe/Den Osse blijft raadselachtig en kan volgens mij niet alleen veroorzaakt zijn door de afname ... foerageergebied liggen en er door graafwerkzaamheden ook veel klei voor nestbouw te vin den is. In 2017 werd hier door 25 paar zwaluwen gebroed. In het buitengebied, de Gouweveerpolder, broedden toen nog 3 paartjes.

| Driemaandelijks bericht Deltawerken | pagina 39

rrt' nt voor deze keuze gold vooral dat er in he hypolimnion van de Geul van den Osse ee i toeneming was waargenomen van zwavel- w: erstof en ammonium; tegelijkertijd werd ge :onstateerd dat het ... Bc yendien zou in de Geul van den Osse meer er aring kunnen worden opgedaan met be- tre tking tot het destratificeren van diepe pu ten en geulen met behulp van een mobiele in allatie. De resultaten

| Scheldestromen/de Waterwerker | pagina 3

Paauwenburg, Vlissingen Westerzicht, Zoutelande, Middelburg Arnestein, Poelendaele Vest en Langeviele Vest, Colijnsplaat Valkreek, Scharendijke, Eikerzee, Looperskapellé, Den Osse, Brouwershaven, Serooskerke ... vrijliggend fiets pad langs de Langendijk. Het twee kilometer lange fietspad verbindt Den Osse met Scharendijke op Schouwen-Duiveland. Het relatief hoge aantal auto's (ongeveer 700) dat dagelijks over de

| De landstand in Zeeland, geïllustreerd weekblad. | pagina 3

Hierdoor werd een einde gemaakt aan een groote onbillijkheid tegenover de eigenaren van de gronden in den Osse, die toch evenals de anderen hun drjkge- schot moesten betalen, zonder van het groote ... gemaal voldoende te kunnen profiteeren. Er kwam nog bij dat bij flinken regenval den Osse overstroomde door water uit achterliggende polder, die voor een krats loosden op Schouwen. Zoojuist is door een

| Archief | pagina 26

vra: Wat seyt Esaias van den osse en van den esele? ... ant: Den osse kent sijnen Heere ende den esele kent de cribbe des Heeren, daeren- tegen Isarel en bekent het niet, noch syn volck en verstaet het niet.

| de Steltkluut | pagina 7

In onderstaand overzicht zijn alleen bij zondere waarnemingen van vogels ver meld. Meldingen die na 5-1-2011 wer den ontvangen zijn niet verwerkt. De geplaatste foto's zijn allemaal gemaakt in onze ... zeer donkere mantel) werd op 16-10 bij BN waargeno men. (HC). Vier meldingen van de Velduil: 13-10 (1) nabij Axel (LB), 17-10 (1) bij Osse nisse (LC), 27-11 (1) bij Hoek (YvH) en 22-12 (1) bij het

| Archief | pagina 51

eeuwelijck vrij zijn daer ende door het ge- heele graefschap van Vlaenderenende daer en boven voor den tijdt van ses ende dertich jaeren door alle onse landen ende contrijen voor de voorschreven tijt exempt ... van alle be hulpmiddelen inde voorschreven landen van Vlaenderen. Item dat den suppliant sal moghen stellen ende ordonneren gewicht ende balance, soo als tot Watervliet. Item dat men sal mo ghen inde

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 30

ten de huidige Langendijk doorliep tot voorbij Den Osse. In de nieuw gewonnen gronden werden het dorp Looperskapelle en het klooster Bethlehem gesticht. ... Het gebied Den Osse-Zierikzee is veel minder sterk door de zee aangetast dan de zojuist genoemde delen van Schouwen. De belangrijkste inbraakgebieden zijn: Den Osse- Brijdorpe, Duivendijke

| Sterna | pagina 32

Toppereend17-l-'82, 1000 ex. Grevelingen bij Den Osse (Fam. de Ligt) Nonnetje5-12-'81, 1 ex. Grevelingen Den Osse (J. Pannekoek, E. v.d. Zwet), 1-1-'82, 23 ex. Oosterland (H.H. Harmsen)3-1-'82, 1 ex

| Archief | pagina 26

welke de tegenwoordige Vogel nog overig is, doorsne den en was in het algemeen als de Osse en Honte- nissen bekend (37). ... Alle deze gronden nu hadden ten noorden den twee den arm der Scheldewelke op den hoek van Sttf- tinge (38) noordwcstwaarts schoot; zich, onder den naam van Honteom de Honte- en Ossenissen heen kromde

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 10

in het gebied van Haamstede vanuit de Schelde, ongeveer daar waar tijdens de preromeinse aantasting het land ook reeds werd aangetast, en een veel zwakkere vanuit de Gouwe tussen Den Osse en Zierikzee ... . Bij de bodemkartering werden hier nl. veel scherven uit de Karolingische tijd gevonden en ook veel donker gekleurde zgn. oude cultuurgronden. In het gebied tussen Den Osse en Zierikzee zijn op grond