Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

19 resultaten gevonden

| Archief | pagina 149

Domburg-binnen en twee partijen in Domburg-buiten ... van de heerlijkheid Domburg-binnen in 1679 greep Van de Perre hier in een klap de volledige macht. Net als Westkapelle-stad was Domburg-binnen een belangrij ke heerlijkheid, omdat daaraan de hoge

| Archief | pagina 607

ook nog heden ver deeld werd in een Domburg-binnen en in een Domburg-buiten doch thans vormen deze beide deelen eigenlijk slechts ééne ge meente. Die aloude verdeeling was geen ongewone; zij had ook ... stuk der duinen was Domburg- binnen.

| Archief | pagina 152

Domburg-binnen. Hij had carrière gemaakt in Indië en wist zich vrij snel nadat hij in 1725 uit Indië was teruggekeerd, een plaats te veroveren in de Middelburgse vroedschap. Zijn interesse strekte zich ook ... uit over het platteland. Met de aankoop van de hoge heerlijkheid Domburg-binnen sloeg hij zijn slag. Tot de koop behoorden ook twee partijen in Domburg-buiten. Het bezit van deze heerlijkheid was in de

| Archief | pagina 608

" vermelden. Het lijdt geen twijfel of Domburg infra castellum is niets dan de burg zelve, het grondgebied van Domburg-binnen en niet bepaaldelijk de enge ruimte van een kasteel.

| Archief | pagina 91

,,Mr. Fruin toonde aan, dat deze namen correspondeeren ,,met de latere benamingen Oost- en West-Domburg, reeds ,,in het begin der 14e eeuw daarvoor in de plaats getreden, „De kerk van Domburgbinnen

| Archief | pagina 102

Hiervoor citeerden wij reeds (blz. 19) de beide kerkver- .plaatsingen die van Domburg binnen den burg, aan Sint- Agatha gewijd in 1320 naar het tegenwoordige Aagtekerke, .vroeger Oost-Domburg genoemd

| Archief | pagina 17

Domburg infra castellumwaardoor, iti tegenstelling van het Domburg extra castellum, dat tot de Noordwatering be hoort, moet worden verstaan het tegenwoordige Domburgdat op de leenboeken als Domburg ... binnen vermeld staaten on der dien naam het eerst voorkomt in een charter van 1223.

| Archief | pagina 383

Geen bezwaar kan hiertegen ontleend worden aan de opgave, dat de oude parochiekerk van Oost-Domburg binnen de parochie West-Domburg stond. Deze opgave toch lijkt onnauwkeurig, er is geene reden

| Archief | pagina 376

, Oost-Souburg 2) en Eitthera; de moederkerk Westmonster met de dochterkerkenKoude kerke, Biggekerke, HoogelandeArnemuidcn en Weisingende moederkerk Oostkapelle met de dochterkerkenDomburg-Binnen

| de Wete | pagina 29

Het Watchers Aagtekerke heette aanvankelijk Oost-Domburg of Domburg binnen de burg (2). De kerk van deze parochie stond nogal ver van het dorp (het latere Aagtekerke) vandaan, aan het Groentje in

| Archief | pagina 148

12775 aan de heerlijkheid Domburg-binnen en twee partijen in Domburg-buiten. Van de Perre had tussen 1666 en 1672 deel uitgemaakt van het Middelburgse stadsbe stuur. De derde grote heerlijkheid die

| Archief | pagina 137

Vierbannen had zeventig jaar eerder ongeveer 13916 gekost.55 In dezelfde tijd leverde de hoge heerlijkheid Domburg- binnen jaarlijks 378 op, waarvan het strandrecht alleen al 100 opbracht.56 Nog hoger lagen de

| Zeeland | pagina 36

. Van den Brande had een klein aandeel, slechts 100 gemeten. De twee grootste eigenaren waren Ewout van Dishoeck, de jonge ambachts heer van het naastgelegen Domburg-binnen (1.049 gemeten), en de

| Nehalennia | pagina 63

ook hier een burg, en wel omdat er in de 13e eeuw spra ke is van een kerk van Domburg infra cas- tellum, Domburg binnen de burg, die ge staan moet hebben op het tegenwoordige Groentje. En nu onlangs