Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

37 resultaten gevonden

| Archief | pagina 387

gemeente volgens het kadaster 836 H. A. M Omgekeerd is Domburg-Buiten volgens de steenrollen 2004 gemeten 203 roeden 9 voeten groot, en volgens den slechts 1607 gemeten 38 roeden; de tegenwoordige ... (met inbegrip der stad) is volgens het kadaster 697 A. groot. Dit doet vermoedendat in de steenrol van 1667 de onderscheiding niet juist gemaakt is, en dat een ge ambachts, dat toen onder Domburg-Buiten

| Archief | pagina 443

HEERLIJKHEDEN MET BERGEN. Heerlijkheid Domburg-buiten. ... Domburg, hetwelk, zooals bekend is, door zijn strand bij Numismatici en Historici vermaardheid verkregen heeft. Het uitgestrekte gebied van Domburg-buiten bezit ook slechts een berg, en dit is niet te

| Archief | pagina 149

Domburg-binnen en twee partijen in Domburg-buiten ... rechtsmacht was verbonden. Van de trans actie maakten ook twee partijen in Domburg-buiten deel uit. De partijen waren echter niet groot genoeg om Van de Perre aan een meerderheidsbelang in deze heerlijkheid te

| Archief | pagina 152

uit over het platteland. Met de aankoop van de hoge heerlijkheid Domburg-binnen sloeg hij zijn slag. Tot de koop behoorden ook twee partijen in Domburg-buiten. Het bezit van deze heerlijkheid was in de ... tijd nog uit, maar een meerderheidsbelang ver wierf hij niet. Van Dishoecks tegenspeler in Domburg-buiten was zijn collega- vroedschapslid Johan Willem Thibaut. Thibaut was heer van Aagtekerke, dat tegen

| Archief | pagina 607

ook nog heden ver deeld werd in een Domburg-binnen en in een Domburg-buiten doch thans vormen deze beide deelen eigenlijk slechts ééne ge meente. Die aloude verdeeling was geen ongewone; zij had ook ... De schrijvers nu uit den ouden tijd hadden de gewoonte de woorden extra et infra (niet intra) castellum te gebruiken voor Domburg buiten en binnen. In de keure van 1228 komen die uitdrukkingen niet

| Archief | pagina 18

stukken, gevoegd bij de wetenschap dat de ambachtsheerlijkheid van Aagtekerkeonder de benaming van Domburg buiten op den steenrol bewesten Schelde voorkomt, meen ik te mogen afleiden dat West ... -Domburg en Domburg buiten voor een en het zelfde moet worden gehouden, en het eerst bij de stichting der bovengenoemde kapelleten jare 1325, den naam van Aagtekerke zal verkregen hebben, en evenzeer dat het

| Archief | pagina 257

in hetzelve gevondendoen te zamen den ken aan iets niet gerings. De Godenwoning zelve schijnt door een heilig bosch omgeven te zijn geweest, waarvan de Ileede of duinwoudstreek tot welke geheel Domburg ... buiten Aagtekerke en Kerk leer oe behoorden als overblijfsel kan beschouwd worden; want deze streek was oudtijds grooten- deels eene geestelijke bezitting, en de villae of landgoederenwelke de Frankische

| Archief | pagina 148

12775 aan de heerlijkheid Domburg-binnen en twee partijen in Domburg-buiten. Van de Perre had tussen 1666 en 1672 deel uitgemaakt van het Middelburgse stadsbe stuur. De derde grote heerlijkheid die ... van Borsselen. Ook het grondgebied buiten de smalsteden (Domburg buiten en Westkapelle-buiten) had de belangstelling van de heren.00 Toen Martinus Veth in 1679 op de Middelburgse veiling Westkapelle

| Archief | pagina 381

Bij zijne poging om uit deze verschillende gegevens de oude parochiale indeeling af te leiden, is Van Visvliet tot het re sultaat gekomen//dat West-Domburg en Domburg-Buiten voor een en hetzelfde

| Archief | pagina 379

als Domburg-Buiten. Zoo blijft alleen JNTieuwwerve over, dat ik om die reden waag te identi- ficeeren met het van elders onbekende Kommerskerkedat ge noemd wordt tussclien Ylissingen, Oost-Souburg en

| Archief | pagina 377

Oudheden en gestichten niet kunnen hebben gestaan, en dat KommerskerkeDomburg-Buiten en. misschien liet oorspron kelijke van den verbasterden vorm Cortkene onder anderen naam onder deze 16 niet in de

| Archief | pagina 93

Broeder van de beide vorigen. Jhr. Frederik was heer van Ravels, Aechtekercke, Domburg buiten Cattendijke, Burg, Ravesteyn, Steenwalle en Tolingsbrugge. Hij werd 9 Maart 1636 geboren en stierf op 9

| Archief | pagina 91

-Domburg „verdrong. Eenige jaren later, in 1325, stichtte zekere heer „Doedijn Hendriksz. van Soetelingkerke op het terrein der „voormalige kerk de ons reeds bekende Sint-Anna kapel. „De kerk van Domburgbuiten den

| Archief | pagina 102

, en ten tweede De kerk ,,van Domburg buiten den burg aan Sint-Jan gewijd, en oor spronkelijk in het Westelijk deel van het ambacht, werd „tusschen 1363 en 1379 overgebracht binnen de smalstad zelf

| Archief | pagina 108

1Het gedeelte der heerlijkheid Domburg, waaraan toen geen stads recht werd verleend, stond (later) als Domburg-buiten bekendhet viel onder de judicatuur van Middelburg, na de grote verandering van

| Archief | pagina 383

denkbaar, waarom de parochiekerk van Oost- Domburg buiten hare eigene parochie gebouwd zou zijn. Ook vinden wij de kapel, die volgens C in West-Domburg zou ge legen hebben, in verscheidene stukken [FG en 11

| Den Spiegel | pagina 8

In 1778 verdwijnt de familie Van Pere- Steengracht uit beeld en treffen we de rijke landman Pieter van Vlaanderen. Hij woon de in Domburg-buiten en kocht Grooten Boomgaard én Zotteghem van Cornelis

| Archief | pagina 376

Domburg-Binnen, Serooskerke, Mariekerke, Poppendamme en Grijpskerke; en de moederkerk Westkapelle met de dochterkerkenDomburg-Buiten, Meliskerke, Werendike, St.-Janskerke, Boudijnskerke en Ser- Poppeukerke. Zoo men deze opgave

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 59

Philipse is een Nederlands patriciërsgeslacht dat van oorsprong uit Domburg komt. Stamvader van het geslacht is Philip Geerts, die vermeld werd als gegoed onder Domburg-Buiten. In de afgelopen 200

| Zeeland | pagina 35

Jan de Potter, schout van de kleine ambachtsheer lijkheid Domburg-buiten, daagde in 1749 Johan Pieter van den Brande voor het gerecht van Dom burg-buiten. Van den Brande was een schatrijke patriciër ... De laatste bezat een aandeel in de ambachts heerlijkheid Domburg-buiten en had daardoor onder meer een stem in de benoeming van de lokale gezagsdragers. Waar kwam de branie van deze schout vandaan om

| Zeeland | pagina 19

Bij zijn overlijden in 1667 was Hendrick Thibaut heer van Aagtekerke, Domburg-Buiten, de Burg- gravestein, Tholensbrugge, Steenewalle en in Oud- en Nieuw-Vossemeer. ... mocht zich 'heer van' noemen, zoals Hendrick Thibaut in Aagtekerke en Domburg-Buiten. In het geval van Oud- en Nieuw-Vossemeer was dit in deze periode - pikant detail - Johan de Knuyt. De andere ambachts

| Archief | pagina 53

werd de ju risdictie van de baljuw van Veere uitgebreid met Zanddijk, Kleverskerke, Schellach. Gapinge, Serooskerke, Vrouwenpolder. Oostkapelle, Aagtekerke en Domburg-buiten. Hiervoor werd de

| Archief | pagina 151

, Meliskerke, Sint Janskerke en Domburg-buiten. Op Zuid-Beveland ging het om partijen in 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Ovezande, Rilland en Bath en om porties in maar liefst elf ver dronken heerlijkheden.

| Archief | pagina 150

Thibaut. Deze Thibaut zou in die jaren ook in de heerlijkheid Domburg-buiten steeds grotere partijen verwerven. De familie Huyssen was evenzeer op het Walcherse platteland vertegenwoordigd. Johan Hieronymus

| Walacria | pagina 65

zo goed geko zen dat aan de andere zijde van de parochiegrens ook een niet onaanzienlijke woonkern tot ontwikkeling heeft kunnen komen. De groei van 'Domburg-buiten de versterking' ging uiteindelijk

| de Wete | pagina 4

Aagtekerke, sinds juli 1966 behorende tot de gemeente Mariekerke, liggende op Walcheren, was een oude heerlijkheid en maakte met 'Domburg-buiten' deel uit van

| de Wete | pagina 28

Heer van Aagtekerke, Domburg-buiten, den Burg Gravestein, Tholensbrugge, Steenewalle, in Oud- en Nieuw Vos meer. Hoogbaljuw en Rentmeester-Generaal van Zeeland bewesten Schelde, achtmaal burgemeester

| de Wete | pagina 27

. Huyssen was ambachtsheer van Ravels (gelegen tussen Tilburg en Turnhout, Bel gië), Aagtekerke, Domburg-buiten, Katten- dijke, Burg, Steenwalle (bij Veurne, België), Tolingsbrugge en Ravestein. De verleiding

| Zeeland | pagina 36

, Koudekerke, Melis- kerke, Sint Janskerke en het al genoemde Dom burg-buiten. De rechten over Domburg-buiten, waar geen dorp was, hooguit een paar boerde rijen, waren verdeeld over een aantal ambachts heren

| Zeeland | pagina 26

allerlei deugden niet minder dan door zijne ridderlijke waardigheid en altijd gedenkwaardige verdiensten jegens het Vaderland aanzienlijke en Hoog Edele Heer HENDRIK THIBAUT Heer van Aagtekerke, Domburg-buiten

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 4

lijkheden waren die van Brigdamme, St. Laurens, Ritthem, Oost-Souburg, Kleverskerke, Domburg, Domburg-buiten, Westkapelle, Oostkapelle, Wel- singe, Schellach, Poppenroede-Ambacht, Hogelan- de en St