Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

121 resultaten gevonden

| Archief | pagina 86

En den Eendragt sal laaten waaijen sijn vlag van de voorsteng en sijn wimpel van de groote steng en ses schooten na de wal op dat men haar kennen soude.

| Archief | pagina 9

toegeen de minfte nadeelige ge volgen voor deeze Maadchappye gehad; de beminnelyke Eendragt, uit zoo veele Vergaderingen wegge- vlooden, heeft haar verblyf behen dig onder ons gehouden; en hoe zeer

| Archief | pagina 240

Zoo lang de Kerk door Apostoli- fche Mannen beltuurd werd, vooral zoo lang de zalige eendragt de ge meenten aan eikanderen vastgefnoerd hield, waren deeze gezanten nood- zaaklyken men maakte op

| Archief | pagina 512

mooglyk worden wat het eigentlyk zyn moet waar door Verftand en Wille faamge- hechten tusfchen geest en hart eene vriendelyke Eendragt en Harmonie moet gefticht worden, wat is dat?

| Cadsandria | pagina 65

inwoners van Nederland moet zamen hech ten. Van dien band eerst kan men naar waarheid zeggen wat onze naburen in hun wapen voeren L u n i o n fait la force," en wat de spreuk was onzer vaderen: Eendragt

| Archief | pagina 15

-Neuzen Margaretha Kleinen Iiuissen en Eendragt Stavenisse Bruinisse en de zuidzijde van Schouwen. Zelfs de Ylietepolder is niet buitèn den invloed van de meer verwijderde Neeltje Jansplaat en de noordelijke oever van

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 76

'Mondragon' bekendheid verwierf. In 1855 was het gebouw in handen van de familie Cau. In 1857 verkochten de erfgenamen van Cornelis Anthonie Cau het pand aan N.V. 'De Eendragt'. Deze liet het gebouw ... een of meer lokaliteiten van 'De Eendragt'. In 1898 verzocht het sociëteitbestuur toekenning van een vergunning voor de verkoop van sterke drank in drie lokaliteiten in het gebouw van de N.V. 'De

| Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | pagina 173

der die goede geest heilzaam. Ook in dat opzigt was en is lke onze eendragt onze niagtniet eene eendragtwaarop md ook nu onze naburen zwetsen en ze op hunne munt een uitklinken, terwijl oude en ... nieuwe vete telkens botsin- De g®« geeltniet eene eendragt tegen het goede gelijk ge- - bij hen,maar tegen hot kwade door en voor het goede, tste Wanneer wij ons Concordia res parvcc cresctint bij liet en

| Stad en lande | pagina 9

) met een tonnage tussen de 600 en 700 geme ten lasten, alle gebouwd op de Zierikzeese Stads- en Commerciewerf. Het schip Schouwen werd in 1848 afgeleverd en in 1859 verkocht. Het schip Eendragt maakt

| Archief | pagina 363

Heeft het verloren gaan van den Broodeloospolder en 't ver smallen van Deurloowaarop eene geheele verplaatsing dei- rivier de Eendragt is gevolgd, op deze dijkage niet gunstig gewerkt; ook de ... Het is niet gebleken of het Altekiein door eene zeesluis op de Eendragt, dan wel door eenen binnenduiker op den Yijftienhonderdgemeten-polder zijn landwater heeft afgevoerd. In het polderarchief komt

| Archief | pagina 272

na te gaan. De gorsendie door deze bedijking zijn drooggevallen lagen vóór hunne inpolde ring van die van den polder Oud-Kijkuit gescheidendoor eene kreek, die zich op beide einden in de Eendragt ... ontlastte en waarvan in deze en de achter gelegen dijkage nog over blijfselen voorhanden zijn. Zij vormden alzoo eene plaat, die aan den eenen kant door de Eendragt en aan de andere zijde door genoemde kreek

| Archief | pagina 238

in de rivier de Eendragt uitwateren. De kosten tot instand houding dier sluis worden door deze drie polders gedragen en het aandeel in de uitgaven van de gemeenschappelijke belan gen en werken van ... behoort de instandhouding der waterkeerende sluis van den polder Oud-Kijkuitwaardoor de polders Slab becoorn Oud-KijkuitLeguit en Vogelsang in de rivier de Eendragt uitwateren. De kosten tot instandhouding

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 59

privilegiën, in de behoorlijke Eendragt ende figuur, Zoo hebben de Eerzaamen ende vromme Jan Jost Fijnland, als Princss exiteerd met Marinus Jacobs Steen zijnde Stadhouder, ende Marinus Ewouds Tekenburg als ... beleeder, alle des jaars onzes heeren, ende Heillige Patroon geboorte, Jeszus, vijfthien honderd, vijf en negentig ter minnelijke Eendragt, in de gemeene wijze der teegenwoordigheid (14), gestatueerde en de

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 78

sterk te stijgen. Bij 1871 houdt de lijn helaas op, maar we kunnen aannemen, dat de inkomsten tot 1875 op hetzelfde hoge peil gebleven zijn overeenkomstig dat van "DE EENDRAGT". De cijfers die we nog ... De eerste scherpe prijsdaling na 1864, die voor "DE EENDRAGT" minder spectaculair maar wel duidelijk is de aanvoer was hier vrij constant omdat men niet zoveel te maken had met prijsgevoelige

| Archief | pagina 273

terwijl zijne strek king bij de opwerking is bepaald door de destijds bestaande rigting van de Eendragt en door die van de noordelijke uit monding der hiervoren genoemde kreek. Door de bedijking van den ... polder Vogelsang is eene lengte dijk van 452 meter aan deu aanval van het water onttrokken het overige vak ruim 1910 meter lang, wordt nog immer door de Eendragt bespoeld.

| Archief | pagina 267

bloot en juist dat gedeelte der waterkeering wordt ook nu nog door de Eendragt bespoeld. ... Even als de polder Oud-Vossemeer is ook deze bedijking nooit eenig nadeel door de schuring der stroomen toegebragt de kreekdie uit de Eendragt in noordelijke rigting langs ha ren zeedijk liep en die

| Archief | pagina 37

voor den mond der Heen-lrecht of Eendragt den 7? rode Ion sp olde r en voor Scherpenisse het ÏVal pendal met de aangrenzende grondenDuiveland moest SonneschijnHurdemeet en wel vier honderd gemeten der

| Archief | pagina 506

erkentenis zijner voornaamste volks zegeningen en weldaden in de natuur te ver eenigen en tot een' waardig gedrag daarmede overeenkomstigvooral tot onderlinge eendragt volks liefde en pligtbetrachting te

| Archief | pagina 114

, tot liet bedaren der driften, tot bet stuiten van me nige daden van geweld en wreedheidtot het af wenden van onberadene stappen, en eindelijk tot lierstel der gebanne Eendragt. Bovendien behoeft de

| Cadsandria | pagina 137

Is het beeld datgene wat men er zoo heel gaarne in ziet, is het een monument ter eere van den be- wusten tamboerdan moet elke zijner hamerslagen den Sluizenaren herinneren, wat eenmaal eendragt 1856

| Archief | pagina 281

De zeedijk wordt over de geheele lengte door de Eendragt bespoeld; hij is gemiddeld 4,50 meter boven A. P. hoog en wordt grootendeels door rijpe schorren begrensd.

| Archief | pagina 364

Nieuwland droogeen ander stuk ging bij de vorming der voorpolders van Oud-Vosmeer in binnendijk over, en het overige vak, wordt nog over 400 meter door de Eendragt bespoeld.

| Archief | pagina 297

Valt omtrent het dijkwezen des polders niet veel te vermel den ook ten opzigte van de suatie is dit het geval. De pol der loost zijn hemelwater door eene zeesluis op de Eendragt. Zij ligt in het

| Archief | pagina 366

de toestand van ingelanden ook nooit druk kend was. De zeedijk, die 400 meterlang is, heeft eene hoogte van gemiddeld 4,85 meter boven A. P. Hij wordt, zooals wij reeds opmerktendoor de Eendragt

| Archief | pagina 104

tiaansen (op dat moment eigenaren van de schepen de Faam en de Eendragt) tegen de eis van de Amsterdamse Directie, dat het lastgeld en andere belastinggelden aan haar zou moeten worden afgedragen in ... Eendragt in Smirna waren opgebracht. Het zou dus onverstandig zijn deze heffing niet te betalen. Alleen al het prijsschip Kleine Josephdat door de kapiteins Bartholomeüs Stroobant en Anthony Woutermans ter