Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

106 resultaten gevonden

| De Spuije | pagina 50

28. Kapelle en het slot Maalstede. Kopergravure uit Speculum Zelandiae, 1668. Collectie Blok no. 42. ... Het slot Maalstede werd in 1810 afgebroken. De slotgracht bestaat nog steeds. Het torentje rechts van de kerk van Kapelle is niet thuis te brengen. Links is het slot Bruelis afgebeeld, dat echter

| De Spuije | pagina 34

Het verzoek van Geertruida Vervenne om ondersteuning werd door de Kapelse diake nen van de hand gewezen. De diakenen De Groene en Woutersen woonden, evenals de verzoekster, in de buurtschap Maalstede ... In de woning van haar zwager Jacob Hoogstrate in de Maalstede werd op vrijdag 6 maart 1863 om 8.00 uur in de ochtend het kind van Geertruida, Jan Vervenne, geboren. Met ingang van 27 april was ze in

| De Spuije | pagina 5

noodzakelijke uitzet aan kleren bij elkaar gesprokkeld en kon Dingeman met zijn wollen borstrokken en elf zakdoeken van het stille Maalstede naar de Stadhouders kade in Amsterdam worden gebracht. Per ... . Dingeman genoot erg van al deze nieuwe indrukken. De stadsdrukte gaf hem veel meer afleiding dan hij ooit in Maalstede had gekend. Ondanks zijn handicap kreeg hij in Amsterdam nieuwe kennissen. Een zoon van

| De Spuije | pagina 28

Adriaan Nijssen was landbouwer en woonde op de hofstede aan het begin van de Maalstede (nu Maalstede 1). Behalve als landbouwer was hij actief in het maat schappelijk leven. Hij was gezworene van het

| De Spuije | pagina 37

stierf als weduwe van de in 1875 overle den Cornelis van Koeveringe, in de buurt schap Maalstede op 22 september 1911. Ze was 83 jaar oud geworden. De aangifte van het overlijden werd gedaan door zoon Jan

| Archief | pagina 331

maakte van de ligging van we gen, voormalige kastelen zoals Maalstede en Bruëlis, de omkringing door twaalf vliedbergen en de kapittelkerk (sinds 1503): 'een der oudste heiligdommen van dit gewest, en daar

| Varia Zeelandiae | pagina 7

In Kapelle stond het zgn. Laserus huysken buiten het dorp in de Maalstede. Dit is af te leiden uit het re gister van Schepenakten, waarin op 18 juni 1667 vermeld staat de verkoop van:"seker huysken

| Varia Zeelandiae | pagina 2

alleen al de aanhef lezen: "Reeds als jongen dwalende langs en door onze weelde rige landouwen, bleef ik vaak stilstaan vooral bij, wat wij in onze jeugd noemden: "het eilandje", in de Maalstede en op

| Archief | pagina 75

V.m. Slot Maalstede bij Kapelle. Tekening door J. L. Vogel, 1752, collectie Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het kasteel vormde het 14de eeuwse stamslot van een Vlaams adellijk geslacht en werd in

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 62

Nagtglas (9) schrijft bij een afbeelding van Rui'ne van Maalstede Ao 1780: 'Het kasteel Maalstede, waarvan ook eene teekening voorkomt in het handschrift 'door van Alkemade, was zeker één der oudste ... 'De berg achter Maalstede lag ongeveer 50 a 60 m. Oostelijk van het Slot, in de 'overloper aangeduid als volgt: Vroone met den berg of hooge werf en het oude 'kerkhof, besloten binnen 'zijne tuinen

| De Spuije | pagina 32

en zijn echtgenote in 1858 bei den waren overleden verhuisde ze binnen de gemeente Kapelle naar de buurtschap Maalstede, waar ze haar intrek nam in het gezin van de loonwerker Jacob Hoogstrate, die

| De Spuije | pagina 30

In de veertiende eeuw was familie van de Hollandse graaf eigenaar van Goes. Het gebouw heette in die tijd Torenburg. Hun opvolger, begin vijftiende eeuw, werd bal juw Wolfert van de Maalstede. Hij

| De Spuije | pagina 17

gevangentoren, waaruit de misda digers over eene brug ter werve, dat is ter vierschaar en ter gerigtsplaats geleid wer den. Maalstede, ten oosten gelegen, wijst op de stede waar het maal (mallum, indicium

| De Spuije | pagina 4

komsten meer en verkeerde in armoedige omstandigheden. Hij woonde bij zijn vader in Maalstede, een buurtschap tegen het dorp Kapelle aan. Dingeman beschikte over een goed geheugen en kon de dingen

| Archief | pagina 39

kasteel te Zuijlen bij Utrecht. Dit betreft in eerst- gemelde kerk de graftombe van Philibert van Tuijll van Serooskerkevrijheer van Tienhovenheer van Maalstede

| De Spuije | pagina 45

komen dan tot stand. Maalstede is zonder twijfel de oudste woonkern. Het dankt zijn naam aan de heren van Maalstede, die in de 13e en 14e eeuw de belangrijkste ambachtsheren van Zuid-Beveland zijn. Zij ... zijn vermoedelijk in die vroege tijd belast met rechtspraak in dit deel van Zeeland. De maalstede is de plaats waar de 'mael', het geding, wordt gehouden. Hier komen een kasteel en een kapel, waarnaar de

| Nehalennia | pagina 7

opponenten tot de aftocht te dwingen. De al genoemde weermuur zou moge lijk ook in de beginjaren van Van de Maalstede als Goese baljuw gebouwd kunnen zijn.6 ... Toen Wolfert van de Maalstede in 1446 overleed, verkeer de hij in staat van faillissement. Daaraan danken we een

| De Spuije | pagina 10

het erf van de boerderij van de weduwe Wisse Nijssen bij Maalstede. In 1941 overgebracht naar de begraafplaats in Kapelle, en vervolgens op 12 augustus 1949 terug naar Frankrijk gebracht. De foto

| De Spuije | pagina 28

(Maalstede, Bruelis, Gistellis), Kruiningen (Kruiningen en Voorhoute), en Nisse. Bovendien zijn er maquettes van Maalstede en Bruelis te zien en maquettes van leibomen. In de loop van de 18e eeuw kwamen de

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 87

1309 blijkt de heerlijkheid in twee delen te zijn gesplitst: een deel was in han den van Jan van der Maalstede, een andere helft in het geslacht van Cats. We mogen wel aannemen, dat de verdeling door ... F en geschil tussen Jan van der Maalstede Hendrikszoon en de heer van Bergen erd in 1400 opgelost door tussenkomst van de hertogin van Brabant (14). De i er van Bergen op Zoom bleef er streng op

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 90

geslacht Van Reimerswaal of Van Ierseke (22). Na de dood van Bouden komen verschillende leenmannen voor uit de Beve- landse geslachten Baarsdorp, Van der Maalstede, Reimerswaal alsmede die van Scherpenisse ... handen van Gerard, heer van Merksem, Floris, heer van Schoudee, Boudewijn van der Maalstede, Kervinc van Reimerswaal, Jace van Melkenlande, Clais en Boudewijn van Baarsdorp, Jan van Steelland en anderen

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 86

De heren van Kruiningen en van der Maalstede waren in de twaalfde en dertiende eeuw nog leenmannen van de heren van Breda. Deze laatsten hadden hun bezit tingen echter voornamelijk te danken aan de ... Zeeuwen zijn Boudewijn van der Maalstede, Lodewijk van der Maalstede en Boudewijn van Baarsdorp bekend. Van de Brabanders was Gerard van Wezemaal-Merksem, heer in Ekeren, waarschijnlijk de aanvoerder. Hij

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

Zeeuwse parallel len die hier kunnen worden aangehaald zijn de Berg van Troje bij Borsele en Maalstede bij Ka pel Ie, beide opZuid-Be- veland.8) Het archeologisch onderzoek van het eerst genoemde ... het twee de voorbeeld: het kasteelterrein van Maalstede. Het verschil met Zaamslag is dat al in deze fase, gezien het gebruikte steenformaat, een stenen (poort?)ge- bouw aanwezig is.

| Archief | pagina 281

oude burgt Maalstede. Ssiallegakge zegt dat liij in het jaar 1200 gebouwd werd; maar hij was ze ker ouder, dewijl bij den naam beeft gegeven aan een der oudste en magligsle geslachten van Zeeland dat

| Archief | pagina 283

B. v. de sparthock voor de Maalstede is groot 83 gcm. waar van 2 gem. 148 r. vroon zijn; de kloosterboek is groot 140 gem. en ruim 2 er van zijn vroonvan den moollioek langs de muluth groot 103 gem

| Archief | pagina 282

nenklooster opgebouwd. De N. O. leidt naar Jf'etnel- dingen. De Oostelijke bij Maalstede voerde voor bij den Teeken- of Teeklenhurg 1) naar een aanzienlijk St. Jansheerenhof of kommanderij op den grens der

| Zeeland jaarboekje | pagina 93

bestond blijkt daaruitdat in 1290 de prior der predikheeren te Zierikzee" zich daar bevond, en met Heer Jan van Maalstede een' brief bezegeldeten voordeele van Je rusalem bij Bieselinge. Ik houde deswege de

| Zeeland jaarboekje | pagina 99

Jan van der Maalstede genoemd wordt,) als Deken van Sutbevelant." Op zichzelf moge dit niet veel beteekenen, omdat zijne tegenwoordig heid toevallig zou hebben kunnen zijnmaar in een ander archiefstuk

| Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | pagina 126

bevestiging voor deze theorie opleveren. De gevonden sporen komen treffend over een met die van de opgraving van de vlucht-/kasteelberg van Maalstede even ten noordoosten van Kapelle (19). De stratigrafie van ... huis is mogelijk te wijten aan de heren van Maalstede die geen concurrentie geduld zul len hebben in de onmiddellijke nabijheid van hun kasteel. Misschien mogen we de grondige verwij dering van alle

| De Spuije | pagina 19

van baljuw Wolfert van de Maalstede stond niet genegen haar nog te steunen. De beide edelen die namens Jacoba kwamen hadden een onbekend aantal troepen bij zich. De Goese baljuw op zijn beurt, ook niet ... tot de aftocht kon dwingen. Pikant is dat de vrouw van baljuw Wolfert van de Maalstede Maria van Haamstede was, een verwant van Floris van Haamstede die namens gravin Jacoba kwam. De veronderstelde

| Archief | pagina 284

1333 genoemd. Dinsdag voor Pinksteren in 1378 beveelt Hertog Willem //zijn neef Gerard van Maalstede, die de bewaring van het huis te Arnemuidende Mortiere had, het om redenen vermeld over te leveren aan

| Archief | pagina 231

eene Commanderij van de Malthezer ridders later met burchten als BruelisGistelles en de Maalstede en nog later met lakenfabrieken, die wedijverden met Goes Kapelle, zeg ik, was zonder twijfel eene zeer

| De Spuije | pagina 10

In de geschiedenis der gemeente Kapelle-Biezelinge komt eerst enig licht omtrent 1200, met de heren Van Maalstede, die eerste bezitters schijnen geweest te zijn. Indien deze de Biezelinge hebben

| Zeeland jaarboekje | pagina 97

- werfvan nabij omkranst door adellijke woningen MaalstedeBruelis enz.)belangrijke klooster-inrigtin- gen Monsterkoek onder KattendijkeJerusalem bij Bie- selingen't St. Jansridderenhofvroeger eene priorij der

| Zeeland jaarboekje | pagina 88

charter van 1323 blijkt, dat op het einde der xmie eeuw een Simon van der l lalce leefde, wiens zoon Dancart ten gezegden jare genoemd wordt, te gelijk met de edelen van der Maalstede, van Cloetingen enz