Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

66 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 20

MOLUKKERS IN ZEELAND ... In Westkapelle werd op 21 maart 2011 een monument onthuld, ter nagedachtenis aan het feit dat precies 60 jaar geleden Molukkers in Nederland aankwamen. Op het monument aan de dijk staat de tekst

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 21

Oudere Molukkers op Walcheren: zorgelijk perspectief? ... wordt momenteel van uitgegaan dat de omvang van deze groep is uitgegroeid tot meer dan 42.000 Molukkers. Het merendeel van deze Molukkers in Nederland woont in ongeveer 62 Molukse gemeen schappen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 55

invalkracht, bij kinderdagverblijven. Zijn foto's hebben meestal te maken met de geschiedenis en de cultuur van Molukkers. Saudara, zijn meest recente tentoonstelling gaat over de generatie Molukkers die naar

| Den Spiegel | pagina 17

Zwitsers barakkenkamp (links midden) werd vanaf 1945 gebruikt voor DÜW-arbeidersen Vanaf 1952 werd het de behuizing voor naar Nederland gerepatrieerde Zuid-Molukkers Zwarte blokjes daarboven: het

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

Oudere Molukkers op Walcheren: zorgelijk perspectief? ... afgestemde huisvestingssysteem, in hoge mate ondersteund door morele en religieuze codes. Men is gewend en verplicht zijn ouders te verzorgen. Een plicht die binnen het stereotiepe beeld dat Molukkers van

| de Wete | pagina 44

Zeeland telde in de jaren vijftig nogal wat Ambonezenkampen. Ongeveer twaalfdui zend Zuid-Molukkers, toen nog Ambone zen genoemd, moesten als gevolg van in ternationale politieke omstandigheden van ... waren zij en hun ouders militair geweest. De werkloos geworden Molukkers werden in groepen veelal in kampen onderge-

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

Oudere Molukkers op Walcheren: zorgelijk perspectief? ... De Molukkers in Nederland zijn opgegroeid met het idee dat de hele familie of zelfs het hele dorp voor de ouderen zorgt. Dit idee blijkt feitelijk een sterke idealisering van de werkelijkheid te zijn

| Zeeland | pagina 44

Het is dan ook volkomen terecht dat er de laatste jaren uitvoerig onderzoek is gedaan naar de geschiedenis van de Molukkers in Nederland en het is verheugend dat in dit boek de aandacht op onze ... provincie wordt gericht. Tenslotte zijn er van de ruim 12.000 Molukkers die zestig jaar geleden in Nederland arriveerden 1.100 in Zee land terechtgekomen. Het ging voornamelijk om ex-KNIL-militairen en hun

| de Wete | pagina 58

het welzijn van de Molukkers bezig. Wie te gen de besluiten van dit zeer autoritaire or gaan protesteerde, kon rekenen op een korting op het zakgeld en/of overplaatsing naar een strafkamp in de ... konden aan de slag. In april 1956 werd deze 'zelfzorgmaatregel' van kracht. De twee grote politieke stromingen van de Molukkers legden zich er, zij het morrend, bij neer. Zo niet de PNMS (Partai Nasional

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

schietpar tij en een zwarte bladzijde in de geschiedenis. 'Het is geen plek waar de vlag in top moet', zegt hij over het monument. Zij doelen hiermee op het schietincident van 1956. De Molukkers werden in ... was. Dit gevoegd bij de honger die er in de kampen heerste, leidde tot verzet. Ze deden inkopen zonder de rekening te betalen. Op de bonnen schre ven de Molukkers: 'Afrekening met de regering', of

| de Wete | pagina 36

de Duitse Rote Armee Fraktion en die van de Molukkers is echter weinig doordacht omdat wel de middelen maar niet het doel zijn te vergelijken. De rest van het hoofd stuk biedt de lezer onvoldoende ... Na aankomst in Nederland gaat de situatie voor de Molukkers er eigenlijk voortdurend op achteruit. Eerst worden de KNIL-militai- ren uit hun rang gezet en vervolgens geza menlijk in kampen (de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 41

: Zeeuws Kunstenaars Cen trum, Middelburg 1997) bij de tentoonstelling Saudara, por tretten en (levens) verhalen van oudere Molukkers. De tentoon stelling is te zien in het Zeeuws Museum van 13 december 1997

| Zeeland | pagina 47

an Malawauw, Saudara; portretten en levens)- verhalen van oudere Molukkers. Middelburg, 1998. Isbn 90-74038-03-4. Prijs: 22,50. ... Jan Malawauw portretteerde tweeëndertig ou dere Molukkers in Nederland: prachtige, karakte ristieke foto's van mensen met een gezicht als een landkaart. Op de tentoonstelling zijn behalve de

| de Wete | pagina 6

februari tot juni 1951 werden er ongeveer 12.500 Molukkers naar Nederland overge bracht en in kampen, kazernes, kloosters en dergelijke gehuisvest. ... derge lijke. Het merendeel van de Molukkers gedroeg zich echter correct.

| de Wete | pagina 59

kampen waarin de Molukkers werden op gevangen. Het was ooit gebouwd voor de huisvesting van arbeiders die door de Dienst Uitvoering Werken werden inge schakeld voor de wederopbouw van Wal cheren. Er ... doktersbezoek kon twee dagen naar het gevang. Het grootste deel van de pers vond het allemaal best; in hun visie waren de Molukkers toch te lui om te werken. De autoriteiten overwogen zelfs om alle Mo lukse

| de Wete | pagina 5

In de rubriek Nieuwe uitgaven bespreekt Johan Francke een boek over een ander conflict met Molukkers, enkele jaren later in Westkapelle. ... De Molukkers, veelal afkomstig van Ambon, wonen al meer dan vijftig jaar in Nederland. Na de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië (1945-1949) konden deze trouwe dienaren van het Nederlandse

| de Wete | pagina 60

gen van de Molukkers die daar woonden. "Onze reis doet ons verlangen naar Thuis", staat er in het Maleis op het monument geschreven, "Perdjalanan kami membuat kerinduan ke Asal kami."

| Zeeuws Erfgoed | pagina 26

Archeologisch onderzoek Oostburgse Molukkers ... ging om het Molukkerskamp Wilgenhof of Wilgenoord. Oostburg telde drie Molukkerskampen. Dit driehoekige kamp werd vanaf 1951 gebruikt voor de opvang van Molukkers en was voorheen bestemd voor de

| Zeeuws Erfgoed | pagina 28

de Molukkers huizen toegewezen in een van de drie Molukse woonwijken op Walcheren. Soms vind je in Zeeland nog iets van de oude barakken terug. Zo zijn in Koudekerke en Serooskerke de voormalige

| de Wete | pagina 37

zelf gaat Sakkers niet dieper in op de verschillende manieren waarop de overheid de Molukkers in de 'woonoorden' benaderde, terwijl dat toch een goede invalshoek zou zijn geweest om het probleem te ... analyseren. Onduidelijk blijft ook welke idealen de Molukkers er

| Zeeland | pagina 45

arbeidsmarkt voor de Molukkers bereikbaar wer den. De loopbaan van het (oud-)Tweede Kamerlid John Lilipaly is in dit verband illustratief. ... Molukkers in Zeeland is een gedegen studie, waarin de Molukse geschiedenis in de provincie tot in de details wordt beschreven. Gebaseerd op uitgebreid onderzoek van mondelinge en schrif telijke

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 27

Op de valreep lees ik in de krant over acties van ver ontwaardigde Molukkers en Indische groepen die vinden dat de viering van 400 jaar VOC een al te feestelijk tintje dreigt te krijgen. Ik kan me

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 35

Saudara, portretten en (levens) verhalen van oudere Molukkers, is tot stand gekomen naar aanleiding van de gelijk namige, educatieve, reizende tentoon stelling rondom liet fotowerk van Jan Malawauw ... In deze 'verbeelding' wordt het verhaal verteld van de eerste generatie Molukkers die na de Tweede Wereldoor log naar Nederland kwam. Niet groots, larmoyant of opgezweept politiek, maar 'klein

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 34

dingen nooit meer zullen gebeuren. Er is een soort bloedverband gesloten, want Molukkers voelen zich toch op een be paalde manier één.' Het wordt nu nóg overgedragen van ouders op kinderen. Pelaschap heet ... Molukkers zijn, hoewel christelijk, óók erg bijgelo vig. 'Wij geloven veel in geesten, in doden die weieens terug zouden kunnen komen op een bepaalde manier. Daardoor kent onze cultuur ook veel

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 23

dorpelingen hadden de Molukkers altijd goed contact', vertelt Pelpina. Het verleden maakte haar tot wie ze nu is. Een strijdbare vrouw die nog steeds politiek actief is om ervoor te zorgen dat het Molukse ... Begin jaren zestig werden er speciale woonwijken gebouwd voor Molukkers in Nederland, ook in Mid delburg en Souburg. Alex Soplantila uit Vlissingen is geboren in kamp Vught en opgegroeid in kamp

| Nehalennia | pagina 49

centraal thema, zoals 'Zuid-Molukkers in Oost-Souburg', 'leven in Baarland' en 'boer te Oostkapelle'. Opdrachtfotografie wordt elders, bijvoorbeeld in Amsterdam en Groningen, reeds jaren met succes toegepast

| Nehalennia | pagina 16

- Gebeurtenissen, bijvoorbeeld evacuatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, Zeeuwse Indiëgangers, de komst van vreemdelingen (o.a. Molukkers) in Zeeland (Watersnood 1953 bewerkt)

| Den Spiegel | pagina 10

elkaar, maar ook van 'typische' Vlis singse figuren die door Gerard Jacobs binnengehaald werden en voor een borrel tje wel wilden poseren. Ook Molukkers, in de jaren vijftig van de vorige eeuw gerepa

| Ballustrada | pagina 22

Met Jozef Tahitu maakte ik kennis naar aanleiding van de ten toonstelling 'Saudara, portretten en (levens)verhalen van oudere Molukkers', een fototentoonstelling van Jan Malawauw uit Zaan dam. Deze

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 1

Ook het begrip integratie komt meer en meer in gebruik, ook in een niet altijd juist gebruik. Zo hoort men: de Surinamers, de Zuid-Molukkers moeten integreren en men bedoelt dan, dat zij zich dienen

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 3

was. Van meer recente datum is de influx na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 van Molukkers in Zeeland, die een permanent onderdeel van de Zeeuwse samenleving zijn gaan vormen. ... In deze Indonesië-special van het Zeeuws Tijdschrift onder andere aandacht voor het probleem van oudere Molukkers maar eerst geeft Gerdi Preger in haar rubriek 'De Schoone Waardin' een impressie van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 45

portretten en (levens)verhalen van oudere Molukkers. ... Jan Malawauw portretteerde 33 oudere Molukkers met een voorwerp dat verbon den is met hun leven en hun land van herkomst. Jan Malawauw in een PZC-in- terview: "In de foto's kun je iets ontdek ken van

| Zeeuws Erfgoed | pagina 22

Westkapelle: opvangkamp voor Molukkers Op 21 maart 1951 komen de eerste Molukse gezinnen aan in Nederland. Het zijn de politieke problemen in Indonesië die hen naar hier brengen. De gezinnen worden ... ondergebracht in diverse woonoorden, waaronder het kamp Westkapelle. Daar vindt als tragisch dieptepunt de beschieting op het kamp plaats, waarbij enkele Molukkers gewond raken.

| Zeeuws Erfgoed | pagina 12

'Vreemd' erfgoed Het voormalige, voor de opvang van Molukkers bestemde, ... voorstelling 'De vrouwen van kamp Westkapelle' zal daarbij voor Zeeland onmiddellijk denken aan de Molukkers.

| Den Spiegel | pagina 15

zogenaamd Zwitsersbarakkenkamp van de Dienst Uitvoering Werken (DUW). Hier woonden arbeiders die werkten aan de droogmaking van Walcheren. Na 1952 wer den in dit barakkenkamp Zuid-Molukkers gehuisvest.

| Den Spiegel | pagina 7

geweest om de zeewering te verstevigen. De Molukkers, pas in Nederland en ondergebracht in de oude DCIW-kampen Vliegveld en Haven dorp, staken hierbij een handje toe. Een ploeg van de studentenvereniging

| de Wete | pagina 11

ontwaardigd over het optreden van sommi ge Ambonezen in Middelburg. Hij vreesde voor een slechte naam van de Molukkers en voor afbreuk aan de zaak der Zuid- Molukken.

| de Wete | pagina 4

zich achtergesteld voelen. Het is een on derwerp dat in onze tijd nog steeds actueel is, maar dan ten aanzien van andere bevolkingsgroepen. De laatste jaren zijn de Molukkers in Nederland intensief