Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

166 resultaten gevonden

| Den Spiegel | pagina 25

de plantage Nieuw Vlissingen. Die functie betekende goed betaald werk. Trijntje ont ving een gage van 24 gulden per maand, drie maal zoveel als een soldaat in de ko lonie. Op 28 april 1745 werd zij ... Hardeveld. Anna bezat de vlakbij Nieuw Vlissingen gelegen plantage Doornboom en kocht in 1738 de plantage Rijnwalt erbij. Oudste zoon Abraham had de kolonie al in 1724 verla ten, om zijn toekomst aan de

| Nehalennia | pagina 12

Zeeuws toponiem vinden. Werden op Tobago Nieuw-Wal cheren en Nieuw-Vlissingen in het leven geroepen, op Sint Eustatius vinden we de Zeelandia Baai. Deze bocht vinden we aan de noordoost kust van het

| Archief | pagina 358

Johannes Cornelius' zoon van Arnemuiden, kanunnik der orde van Premonstreit, als cureit van Nieuw-Vlissingen ver meld op 14 April 1501, aan wien de eigendom van zekere landen aldaar wordt ... Jan Jans zoon, cureit van Nieuw-Vlissingen, door wien met goedkeuring van den abt van Middelburg op den 5 De cember 1532 vier gemeten twee honderd vijf en zeventig roeden lands, gelegen in Oud

| Archief | pagina 149

Vlissingen en later tot Nieuw-Vlissingen moeten gebracht worden. ... Het Sclmitvlot of de Wetering begrensde het ouder gedeelte van Nieuw-Vlissingen en vormde hier een gracht of vest, ter wijl de Cornel(is)-Aertsweg waarover hierna, een singel vormde, als voorlooper

| Nehalennia | pagina 10

de parochies van de steden (Nieuw-)Vlissingen en Veere en de Westmonster-, Noordmonster- en Kloosterparochie, voor zover gelegen binnen de stadsmuren van Middelburg. ... Nieuw-Vlissingen voor 1308

| Den Spiegel | pagina 13

, Borsele en Wolphaartsdijk) en beoosten Schelde (Schou wen, Duiveland, Tholen, Sint Philipsland en Sommelsdijk). De ambachtsheerlijkheid van Oud-Vlissingen en Nieuw-Vlissingen vielen dus onder de rentmeester ... minele rechtspraak (hoge jurisdictie) in hun bezit. Nieuw-Vlissingen zou in 1477 de cri minele rechtspraak verkrijgen.

| Zeeland | pagina 18

Ik kom nog even terug op de belangstelling van Floris v voor de Zeeuwse havenplaatsen, en wel met name voor wat betreft Nieuw-Vlissingen, dat zoals gezegd vóór 1264 is ontstaan in het am bacht (Oud ... van kooplieden en lombarden scheppen voor de graaf een goede mogelijkheid geld te le nen. In het geval van Nieuw-Vlissingen komt daar nog de strategische ligging van de plaats bij, namelijk recht

| Archief | pagina 257

1535 vermaakte te Middelburg Janne Lievins dochter een legaat aan de Onze-lieve-Vrouwe broeders binnen Nieuw-Vlissingen 3). ... Ilun geschil met den cureit van Nieuw-Vlissingen leert, dat zij ook kerkelijke diensten verrichtten. Dat zal zeker zien op het afnemen van de biecht en de bediening bij begrafe nissen. Evenals de

| Archief | pagina 352

van Oud-Ylissingen en van die van Nieuw-Vlissingen, die weder een dochterkerk van de Oud- Ylissingsche was. ... In 1348 tusschen Johannes Achier, door hertog Willem van Beieren als collator voor de cure van Nieuw-Ylissingen voorgedragen, en den abt van Middelburg, reeds in 1332 als collator van Nieuw-Vlissingen

| Archief | pagina 351

Johannes Achiee door hertog Willem van Beieeen tot de cure van Nieuw-Vlissingen voorgedragen. De abt van Mid delburg verzette zich daartegen, waarom de officiaal den 26 en 27 Februari, den 31 Maart ... van de cure vau Nieuw-Vlissingen te stellen. Reg. 356, 358, 360, 361 362. In het jaar 1355 vertrekt hij naar de kerk van St.-Jan op den dijk, in de diocese van Doornik, en wordt bij ruiling vervangen

| Archief | pagina 237

//Die pape aldaar (Nieuw-Vlissingen) Ya m. 50 roe min." ... Uit deze mededeelingen volgt, dat de kerk in 1308 er reeds was, of althans, dat men zoo ver met den bouw en de in richting gevorderd was, dat de paap van Nieuw-Vlissingen er reeds dienst in kon doen

| Archief | pagina 215

Van hieraf begint een nieuw stadsdeel op waarschijnlijk toen nog onbetimmerden grond. Was wat ik tot hiertoe beschreef, een aanhangsel aan het dorp, een begin van Nieuw-Vlissingen als ... dorpsgedeeltehier krijgt men een nieuw aanhangselmaar dat aanstondsmet het voorgaande vereenigdpoorterrechten verkreeg en daardoor met de achterhaven het eerste stadsterrein werd, het echte Nieuw-Vlissingen.

| Archief | pagina 242

Nadat Nieuw-Vlissingen was afgerond en met inbegrip van het jonger deel van Oud-Vlissingen door poorten en palissadeu of andere verdedigingsmiddelen omsloten wasbleef het oor spronkelijk deel van ... Vlissingenhet z g. Oud-Vlissingen buiten de poort liggen Het had zijn haven verloren en moest daardoor noodwendig van karakter veranderen. De oude vis- schersbevolking trok langzamerhand naar Nieuw-Vlissingen, om

| Archief | pagina 378

Er blijven nu nog de volgende kerken overSt.-Nicolaas- kerk en Begijnenkerk te Middelburg, Nieuwerve, Nieuw- Vlissingen, Krommenhoek, Zoutelande, Aagtekerke en Vere. De St.-Nicolaas- of Kloosterkerk ... )Van den Berge II nr. 144) uit de parochie van Noordmonster geëxi- meerd en aan den Middelburgschen abt opgedragen. Nieuw- Vlissingen, in 1328 tot eene parochie verheven, was eene

| Zeeland | pagina 17

Afb. 6. Kaart van Vlissingen uit 1570 door landmeter Pieter Cornelisz. Poel waarop Oud- en Nieuw-Vlissingen te zien zijn. Algemeen Rijksarchief, inv. kaarten nr. 3492, foto ZA, KZGW, Zei. 111. 1-365. ... voor het laatste vindt men in de namen Oud- en Nieuw-Vlissingen. De parochie Vlissin gen bestaat onder die naam in 1235, maar de ne derzetting waar de kerk staat wordt in 1264 plot seling Oud

| Den Spiegel | pagina 8

gebouwd dat de naam Nieuw Vlissingen kreeg. De oor spronkelijke, door de Indianen gegeven eilandelijke identiteit Tapuago werd veran derd in Nieuw Walcheren. Ongeveer negen jaar later werden de Zeeuwen door ... Adriaan werd opnieuw een expeditie naar de Cariben gestuurd. De groep nederzet- tinkjes die door de kolonisten aan de zuid oost zijde van Tobago werd gesticht, kreeg de naam Nieuw Vlissingen. Deze plek werd

| de Wete | pagina 23

Het verst ging de invloed van de abt in kerken als Melis- kerke, de kloosterparochie en Oud- en Nieuw-Vlissingen die geïncorporeerd waren in de abdij, dat wil zeggen, dat de pas toorsfunctie vastzat ... West-Souburg met zeven dochterkerken, waaronder Oud- en Nieuw- Vlissingen

| Den Spiegel | pagina 12

wordt in 1264 het kerkdorp bij die kerk ineens Oud-Vlissingen genoemd, wat dus betekent dat er intussen binnen de parochie een tweede nederzetting is gevormd: namelijk Nieuw-Vlissingen. Dat is dan de ... De havenplaats Nieuw-Vlissingen bestaat zoals gezegd al voor 1264 in het ambacht Vlissingen, een eind buiten het kerkdorp Oud-Vlissingen. En wat wij nu zien is dat juist hier Floris V in 1294 van een

| Archief | pagina 216

Appollonius Johannis, burger van de stad Nieuw-Vlissingen in het bis dom Utrecht, patroon en collator van een blijvende kapelanie aan het altaar van St. Jan de Doper in de parochiekerk van St ... . Nicolaas in voornoemde stad, schenkt deze kapelanie, vacant door de dood van magister Apollonius Nicolai Cole, priester, aan Jaspar Hugonis Sy- monss, inwoner van Nieuw-Vlissingen en clericus van het bisdom

| Den Spiegel | pagina 24

suikerplantage Nieuw Vlissingen. Het di recteurschap betekende geen eigenaar schap, maar een dienstbetrekking bij de eigenaar van de kolonie. Dit soort planta ges werd dan ook gouvernement plantages ... üitsnede van de kaart van Berbice; met aanduiding van de gouvernementsplantage Nieuw Vlissingen. (Rijksmuseum Amsterdam)

| de Wete | pagina 16

Uit een kaart van Berbice uit 1740 blijkt dat op de plantage Nieuw-Vlissingen de leiding in handen was van de weduwe van Hendrik van Doorn. Over haar man is het een en ander bekend, helaas in een tra ... zaten uitgebreid. Drie ervan kregen de na men Wester Souburg, Ooster Souburg en Nieuw Vlissingen. Op elk van deze suiker plantages werd een directeur benoemd die in opdracht werkte van het gouvernement

| de Wete | pagina 30

westzijde van het eiland - werd allereerst een fort gebouwd dat Nieuw-Vlissingen werd genoemd. De oorspronkelijke, door ... een expeditie naar de West gestuurd. De groep nederzettinkjes die aan de zuidoostzijde van het eiland werd gesticht, kreeg niet al leen de naam Nieuw-Vlissingen maar werd

| Den Spiegel | pagina 12

Een kolonie werd gesticht aan de noord kant van het eiland aan de huidige Great Courland Bay bij het tegenwoordige Plymouth. Twee forten, Nieuw Vlissingen en Nassau, werden opgericht. Tussen de ... forten ontstond een kleine nederzetting die genoemd werd naar het grootste fort: Nieuw Vlissingen. Het eiland zelf werd om gedoopt tot Nieuw-Walcheren. De kolonis ten bestonden uit enkele Zeeuwen en ande

| Den Spiegel | pagina 14

P.K. Dommisse, 'De ambachtsheerlijkheid uan Oud Vlissingen en de wording uan Nieuw Vlissingen', in: Archief vroegere en latere mededeelingen (Middel burg 1910) üitgave: Zeeuwsch Genootschap der

| Den Spiegel | pagina 4

Willem-III, die plannen moeten verwezelijken. In 1305 heeft hij de nieuwe haven gegraven en is tegelijkertijd begonnen met de bouw van een parochiekerk voor de gloednieuwe parochie Nieuw-Vlissingen. De

| Den Spiegel | pagina 6

gebouwd, verrees de parochiekerk voor Nieuw-Vlissingen, die aan de Heilige Jacobus de Meerdere werd gewijd, in de laagte ten noorden van de haven. Net als de Sint Nicolaaskerk van Brouwershaven. Het

| Den Spiegel | pagina 13

Dommisse, P.K., 'De ambachtsheerlijkheid van Oud Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen' in: Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in be trekking tot Zeeland (Middelburg 1910).

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

in de paro chie Zanddijk, en Nieuw-Vlissingen in de parochie Vlissingen (het latere Oud-Vlissingen). ... duidelij ker. In 1294 kocht Floris v in Nieuw-Vlissingen van de plaatselijke ambachtsheer Wisse van Koudekerke het ambacht Vlissingen. Net als Veere beschikte Vlissingen over een watermolen om de haven op

| de Wete | pagina 10

Dit werd nog erger toen de vroedschap van Nieuw-Vlissingen een verbod uit vaardigde om buiten de stad wijn of bier te kopen. Hierdoor werd Oud-Vlissin- gen rechtstreeks getroffen en dit verhaastte ... NIEUW-VLISSINGEN

| Archief | pagina 97

moest in 1634 plaatsmaken voor de zoon van Jan de Moor, Cornelis de Moor. Onder diens leiding begonnen de kolonisten het fort Nieuw-Vlissingen te versterken en de aan gelegde tabaksplantages - die in 1629 ... Trinidad met hulp van een overgelopen Ier eerst een kleine ver sterking en sloegen vervolgens het beleg voor het fort Nieuw-Vlissingen. Omdat de overmacht te groot was, zag Cornelis de Moor zich gedwongen de

| Den Spiegel | pagina 6

Nieuw-Vlissingen waarvan de bouw pas in 1304 zou beginnen, maar die van Oud- Vlissingen, een gecultiveerde zeearm, ont staan na een van de vele overstromingen in de eeuwen daarvoor. Deze zeearm was ... Minder verbeeldingskracht hebben we no dig om ons de haven van Nieuw-Vlissingen voor te stellen: vanaf de stadszijde van het Keizersbolwerk, staande naast de 'ge roeste' frietkraam, zie je

| Den Spiegel | pagina 12

concluderen dat er in dat jaar ook al een Nieuw-Vlissingen was. Waar of niet: in de halve eeuw die volgde ontstond er een nieuw dorp dat in 1294 door de toenmalige graaf van Holland Floris V werd gekocht. Er ... Oud- en Nieuw Vlissingen

| Den Spiegel | pagina 14

eerst gesproken over Oud-Vlissingen en moest er dus ook al sprake zijn van een Nieuw-Vlissingen, maar pas in 1294 werd dit jonge dorp gekocht door graaf Floris V, die het daarna verhief tot ... Ook de jaartallenreeks zoals we die ken nen sluit aan bij de speculatie dat Nieuw- Vlissingen is ontstaan vanuit de behoefte bij de Vlissingers zelf om een haven te hebben: in 1264 werd er voor het

| Den Spiegel | pagina 7

werkte van het gouvernement van Berbice. Meestal werd hier suiker verbouwd. Twee ondernemingen kregen de namen Wester Souburg en Ooster Souburg. Een derde heette Nieuw Vlissingen. ... Kaart van Tobago met fort Nieuw Vlissingen, ca. 1650; aquarel van J.J. Bink, naar het origineel van Johannes Vingboons. (Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen)

| Archief | pagina 70

De Pottenmarkt was dus de uiterste grens. Tn Ylissingen stond //O. L. Yr. steen" (beeld) juist op de grens van Oud en Nieuw Vlissingen. Buiten Middelburg aan den Ylissingschen weg op de grens van

| Den Spiegel | pagina 14

Jarenlang vormde de smederij dan ook een markant punt in de stad: de kop van de industriële wig tussen oud en nieuw Vlissingen, gevormd door de maatschappij De Schelde, het bedrijf dat Vlissingen eco

| Archief | pagina 236

De abt moest toch het recht van presentatie door den hertog erkennenofschoon hij reeds in 1808 als collator van Oud- Vlissingen, en in 1332 als zoodanig van Nieuw-Vlissingen was opgetreden 1).