Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

46 resultaten gevonden

| Archief | pagina 255

Lemmer geheetenen gelegen tusschen Oud- Arnemuiden en Wolphaartsdijk, vereenigde zich destijds de Swakede Zuidvliet, het Yeergat en de Arne, terwijl in den plas zelf eenige diepe vaargeulen stroomden. Een

| Consent | pagina 11

"veel buten ghedyckt werd bij oud Armuyen" en in 1352 dat veel land verdronk bij Welzinge en oud Arnemuiden. In 1408 sloeg er door een dijkval opnieuw een groot gat in de dijk bezuiden Arnemuiden ... Walcheren op meer dan 30 plaatsen de dijken door. Dit bete kende feitelijk de ondergang van het eerste Arnemuiden. In deze tijd moest oud Arnemuiden door de talrijke grondbraken als verloren worden

| Archief | pagina 288

, gelegen in den Hayman in klooster parochie den havendijk aan de noordzijde. Het Beguliers- klooster in Oud-Arnemuiden werd dus afgebroken en daarna opgericht in kloosterparochie bij Mortiere en wel in een ... . Ook -in //Oudheden en gestichten van Zeeland'* wordt niet onduidelijk gesproken van een Arnemuiden in Mortiere. Nadat aldaar, le deel blz. 218oud-Arnemuiden beschreven en de plaats er van aan den mond

| Archief | pagina 351

De Heerlijkheid Mortiere 275 De Heerlijkheid en Parochie van Ar nemuiden (Oud Arnemuiden) 279 Het tweede Arnemuiden in Mortiere 283 De kaart van N ieuwerkerke, Oud-Arne muiden den Hay man en Welzinge

| Archief | pagina 283

Arne. Aan en gedeeltelijk op den zuiddijk was Oud-Arnemuiden gebouwdwaarschijnlijk slechts een paar honderd meters verwijderd (ten zuidoosten) van de tegenwoordige uitmonding der Arneter plaatsewaar na ... (Oud- Arnemuiden).

| Archief | pagina 296

Is de tijd van de verbouwing van het klooster bijna met zekerheid te bepalen, niet alzoo die van den bouw eener nieuwe kerk in Mortiere. Wel werd de kapel van oud-Arnemuiden //boven op 't voors. dorp ... Daar in mededeelingen van vrocgeren tijd niet genoegzaam onderscheid gemaakt is tusschen Mortiere en oud-Arnemuiden, zoo is het bezwaarlijk bij de vermelding van grondbrakendijk breuken en dergelijke

| Archief | pagina 315

2°. bestond er om en bij oud-Arnemuiden in 1302 .slechts een nauwe diepte tussclien Walcheren en Arnemuiderzand, welk laatste toen reeds aanwezig wasdaar het zonder twijfel voor komt in de grafelijke ... 4°. de Lemmel wordt daarbij meer en meer noordwestwaarts gedrongenwaardoor het Arnemuidsche gat ontstondten ge volge waarvan in 1438 en later oud-Arnemuiden met het am bacht te gronde ging

| Archief | pagina 326

De Stinkaart was na den ondergang van Oud-Arnemuiden in de waterplas tusschen Sint Joosland en Walcheren in de 16e eeuwongeveer ter plaatse waar de gronden van Oud- Arnemuiden hadden gelegenals eene

| Archief | pagina 151

motief speelde vermoedelijk ook een rol bij de aankoop van Oud-Arnemuiden door Marcus de la Palma de San Fuentes. Zijn voorouders waren aan het eind van de zestiende eeuw vanuit Spanje naar Zeeland ... de heerlijkheid Oud-Arnemuiden heeft nazaat Marcus de la Palma de luister van zijn voorvaderen mogelijk in ere willen herstellen. Daarvan getuigt in ieder geval zijn daad om na aankoop van Oud-Arnemuiden

| Archief | pagina 258

De Lemmel omspoelde het geheele zuidoostelijk deel vai Walcherenvan Zandijk 3) langs de gronden van Klevers kerkeNieuwerkerke of den OosthoekOud-Arnemuiden er

| Archief | pagina 45

gebracht 1). En zelfs het consult met den man uit Holland, //die conste den stroom keeren van den lande11, was vruchteloos geweest. Het was ook in dezen tijd, dat Oud- Arnemuiden door de talrijke grondbraken

| Archief | pagina 379

Nieuwerkerke. Deze laatste parochie is vermoedelijk gesticht kort na den ondergang van het nabij gelegene Oud-Arnemuiden (Kesteloo, Arnemniden bladz. 4). De parochie van Nieuwerkerke was dan eene dochter van die

| Archief | pagina 260

Ar- nemuiden x)waardoor de Lemmel meer en meer in noord westelijke richting gedrongen en hare diepte naar dien kant eveneens verplaatst werd: wat ook oorzaak was van den onder gang van Oud-Arnemuiden

| Archief | pagina 301

in verschillende richtingen tusschen de dijken of wallen van genoemde heerlijkheden, kwam de Arne bij oud-Arnemuiden in den Lemmel en werd later en ook nu nog beschouwd als de grens tusschen de oost

| Archief | pagina 307

van Walcheren op oud Arnemuiden 3) om daaruit meenen wij tot de lïooge oudheid van dezen omtrek te besluitenof aan te ne men dat aldaar of elders op Walcherentijdens de overheersching der Noormannenaan

| Archief | pagina 287

tweede kerk gestaan heeft en dat het Regulierenklooster verbouwd werd in den Hay maneven bezijden Mortiere. Hierover nog het volgende. Een groot jaar na de oprichting van het klooster in oud Arnemuiden

| Archief | pagina 259

ondergang van Oud-Arnemuiden) maar verder oostelijk door de sprank of kreek, nog zichtbaar in den Mid- delburgschen polder. Daar zegt Dresselhuis stroomde allereerst het eigenlijke diepwaardoor het

| Archief | pagina 305

weleer in Oud-Arnemuiden en in het daarop volgende dorp aan den zuiddijk bij Mortiere. De stad wilde haar twijfelachtig en steeds betwist recht op den Oostdijk voor goed aan zich bevestigen. Zij kocht

| Archief | pagina 77

in Mortiere, ter grootte van 8 gemeten 119J^ roeden, niet anders geweest dan het terrein, waarop het tweede Arnemuiden in Mortiere gevonden werd, en dat op de vorengenoemde kaart van Nieuwerkerke, Oud ... - Arnemuiden, den Haijman en Welsinge, a° 1511, begrensd werd door ,,den Arendijck Arnedijk op de zuijdzijde van de havene", ten oosten, den „zeedijck leggende in de Ambachtsheerlijckheid Arnemuijden" ten zuiden

| Archief | pagina 83

kaart van Nieuwerkerke, Oud Arnemuiden, den Haijman en Welsinge, waarop de loop der Arne a° 1511 2Op de kaart van J. van Deventer komt Arnestein niet voor, wel op kaarten uit de 17e eeuw, zooals op de

| Archief | pagina 116

b v. Inventaris no. 1998) dan ligt het voor de hand, dat met die, boven op het dorp en den dijk, bedoeld werd de kapel in oud Arnemuiden. Zij was misschien voor den dienst onbruikbaar geworden en ook

| Archief | pagina 98

Zijn vorm herinnert aan de voorstelling op De Kaart van Nieuw er kerlceOud Arnemuiden enz. 8). Het is niet onmo gelijk, dat de teekenaar van deze kaart, waar hij Middelburg aanduiden wilde, dit

| Archief | pagina 93

De eerste, waarvan in Oud-Arnemuiden reeds sporen wor den gevonden, oorspronkelijk nauw met die van Middelburg verbonden er was één gilde voor de pannelieden van beide plaatsen en die volgens Boxhorn

| Archief | pagina 285

van lieverlede was verloren gegaan en de plaatswaar eenmaal Oud-Arnemuiden stond weldra door een nieuw gevormd kanaal, het zoogenaamde Arnemuidsche gat, zou worden ingenomen. Dit laatste is nog als

| Archief | pagina 53

schrijving vindt van de Kaart van Nieuwerkerke, Oud-Arnemuiden, Den Hayman en Welsinge, waarop de loop der Arne, enz.", met een verkleinde copie van die kaart tegenover blz. 288 en vervolgens blz. 295, en

| Archief | pagina 29

Arnemuiden op grond van zijn bijzondere relatie tot de stad als am bachtsheer van Nieuwerkerk, Oud-Arnemuiden. Daniel Radermacher heeft zich behalve met deze vorstelijke gift vele malen verdienstelijk gemaakt

| Archief | pagina 170

3) Restedoo Ibl. 78 (248). De opsteller van de Lijst van Echternach rekende dus, blijkens de vivegemet, Oud Arnemuiden of Mortiere tot het officium (ambacht) van Westmonster, eveneens Vulivardcsvirve

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 22

Het Arnemuiden, waarvan in de Koopbrief van 7 augustus 1493 sprake is, was de derde agglomeratie van die naam, die bij de mond van de Arne ontstaan is. De eerste, ook wel Oud-Arnemuiden ge naamd