Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

233 resultaten gevonden

| Den Spiegel | pagina 6

In het jaar 1315 kreeg de ambachtsheerlijkheid Vlissingen, niet te verwarren met het nabijgelegen en al min of meer afgedankte dorp Oud-Vlissingen, haar stadsrecht van de toenmalige graaf van Holland

| Nehalennia | pagina 12

aan Aleid, tante en voogdes van de nog minderjarige Floris V, opdraagt: 'mijn versterkte stenen huis - in het Latijn: domum meam lapideam sive munitionem -, dat ik gesticht en gebouwd heb in Oud-Vlissingen

| de Wete | pagina 54

Willem III met meer economische motieven, plannen maakten om dit nieuwe Vlissingen verder te ontwik kelen. Het dorp Oud-Vlissingen heeft nog lang bestaan en zou pas veel later door Napoleon worden verwoest.

| Den Spiegel | pagina 6

Oud-Vlissingen voordat het door toedoen van de Fransen van het toneel verdween. Met linksonder de omwalling van de stad Vlissingen en de Middelburgse poort, circa 1800; ingekleurde tekening

| Den Spiegel | pagina 6

Oud-Vlissingen voordat het door toedoen van de Fransen van het toneel verdween. Met linksonder de omwalling van de stad Vlissingen en de Middelburgse poort, circa 1800; ingekleurde tekening

| Archief | pagina 66

herfst van dat jaar is hij twee uur onderweg voor een verlossing in 'Koukerke bij oud-Vlissingen'. Op dezelfde dag gaat hij 's avonds op verzoek van een collega vroedmeester naar 'buy- ensdijk onder west

| Archief | pagina 348

Het dorp, later Oud-Vlissingen genoemd, bad van de stich ting der parochie af zijn cureiten of pastoorsmaar hun namen en geschiedenis tot aan het begin der veertiende eeuw zijn ons onbekend gebleven ... 1. Oud-Vlissingen.

| Archief | pagina 338

De ondergang van Oud-Vlissingen. ... Al had men in 156 7 de circa tweehonderd gemeten am- bachtsgrond bij de stad geïncorporeerd door ampliatie van jurisdictie 1), toch werd die grond, waarop ook het dorp Oud-Vlissingen stondniet binnen

| Nehalennia | pagina 4

Bij het kapittel zouden de kerken van Biggekerke, Nisse, Zanddijk, Oud-Vlissingen, Oost-Souburg, Hogelande en West-Souburg worden ingelijfd. Met uitzondering van de twee eerstgenoemde kerken berustte

| Zeeland jaarboekje | pagina 216

Dit dorp, onder den naam van Oud-Vlissingen bekend, lag niet ver van de duinen, die zich van Westcapelle af, met geringe uitzonderingen tot hier uitstrekten, zoodat het zandige strand waarschijnlijk ... ingezetenen van Walcheren verbindtenissen aan te knoopen en een gestadigen doortogt over en weder noodza kelijk maakte, zoodat ter bevordering daarvan ter plaatse waar Oud-Vlissingen lagten dienste der

| Den Spiegel | pagina 19

Vlissingen is ontstaan uit het noordwestelijk van de stad gelegen Oud-Vlissingen. Dat was een bescheiden vissersdorpje in de buurt van de huidige watertoren op de hoek Badhuisstraat ... /Koudekerkseweg. Oud-Vlissingen lag aan een natuurlijke en bochtige zijarm van de Westerschelde, die als haven diende.

| Den Spiegel | pagina 11

werd Oud-Vlissingen genoemd. De overlevering geeft 927 als stichtingsjaar van deze plaats. Het eerste jaartal dat dokumenten geven is 1 247. In deze dokumenten wordt ook de kerk van Oud-Vlissingen ... genoemd. Volgens gegevens, die zich in het Vaticaans Archief te Rome bevinden, zou de kerk van Oud-Vlissingen zijn toegewijd aan Sint Petrus. (Sint Petrus was de patroon van de vissers.)

| Archief | pagina 339

De landsvierschaar had in Oud-Vlissingen geen rechtsgebied. ... Oud-Vlissingen was alzoo grondgebied van Nieuw-Vlis- singen geworden, en weldra zouden de vóórnamen //oud" en //nieuw" vervallen om plaats te maken zooals weleer voor het enkelvoudig: Vlissingen. De

| Archief | pagina 359

In Oud-Vlissingen woonden na de incorporatie als pastoors ... Willem van Naeldtwijk, in 1544 kapelaan te Monster, die reeds in 1548 pastoor vau Oud-Vlissingen was en bij de verkiezing van Nicolaas de Gastro tot abt in 1558/1559 aldaar dat ambt bekleedde, maar

| Archief | pagina 242

De overlevering, dat tot zijn bouw de steenen van den Oud-Vlissingscheu toren dienst gedaan hebben 3), is onjuist. Nog in 1572 had Oud-Vlissingen zijn cureit pastoor zijn kerk en ook zijn toren. ... Nadat Nieuw-Vlissingen was afgerond en met inbegrip van het jonger deel van Oud-Vlissingen door poorten en palissadeu of andere verdedigingsmiddelen omsloten wasbleef het oor spronkelijk deel van

| Archief | pagina 345

Of na de verdwijning van den pastoor van Oud-Vlissingen in 1572 de kerk aanstonds gesloopt is, en ook daar de huizen langs de zijwegen tot ammunutie gebruikt zijnis na mijn aanteekeningen over de ... voorschreven brieven onbeslist gebleven. De kaart in het Algemeen Rijksarchief n°. 3491 geeft, wat Oud-Vlissingen betreft, geen heldere voorstelling. De Papendreef en de weg of straat langs de pastorie staan er

| de Wete | pagina 10

Oud-Vlissingen, afgebeeld op de Hattinga- kaart van Walcheren omstreeks 1750 (Rijks archief in Zeeland, Atlas Hattinga Zeeland deel I, nr. 16) ... transactie wordt namelijk, zonder datum, vermeld in de legger van eigendommen in de heerlijkheid Oud-Vlissingen. Toen Andriessen in 1775 de twee molens aan de Sociëteit overdeed, was hij evenwel de enige

| Den Spiegel | pagina 4

kerk van Oud-Vlissingen lag op de plaats van de tegenwoordige Watertoren. Dat is niet meer dan vijf minuten loopafstand, maar met de bouw van de Sint Jacobskerk gaf de graaf te kennen dat hij een heel ... Gravure van het voormalig wachthuis 'De Nolle', met links de over blijfselen van de kerk van Oud-Vlissingen, in de 18e eeuw

| Zeeland jaarboekje | pagina 217

Nu trachtte men alle nering aan Oud-Vlis- singen te ontnemen, om die, benevens de in gezetenen naar de nieuwe stad over te brengen, zoodat Oud-Vlissingen schier geheel verlaten werd, en omstreeks het ... De overblijfsels van Oud-Vlissingen zijn even wel, na de opkomst en bloei der nieuwe stad, nog langen tijd bewaard gebleven in een ge hucht of voorstad, bestaande uit een groot aan tal huizenwaarvan

| Den Spiegel | pagina 34

tussen de heerlijkheden Oud-Vlissingen en Bonedijke. In 1547 koopt koning Philips II de stad Vlissingen, hierbij hoort ook Oud- Vlissingen en een deel van West-Souburg. Daarmee komen deze gebieden ook bin

| Archief | pagina 343

//geen difliculteyt te makene de schip pers de steenenaldaer geladen hebbendeherwaerts te laten voeren". Oud-Vlissingen nu lag te dicht bij om per schip de steenen af te halenen n 4 vangt aan met //Mijn ... Dit brengt ons in twijfel, of hier wel Oud-Vlissingen kan bedoeld zijn 1). Maarhoe het ook zijin Oud-Vlissingen was materiaal te vinden tot fortificatie der stad en tot be- houff van de menutie van

| Archief | pagina 346

de dorpstraat tusschen het voetpad (nu kerkhoflaan) en den vrijdomweg van Oud-Vlissingen in handen van de weezen CniilSTOEFEL Rutgaauts de Smit en andere perceelen in die van Pieter Jansen ... Heden is van Oud-Vlissingen niets meer te zien dan de vrijdompaal en een steennu in den zijgevel van een huis achter 't Grand Hotel gemetseld, bevattende het wapen van Willem V en volgens de

| Archief | pagina 296

Met deze splitsing loopt parallel de verdeeling van de pa rochie op de Kaart ran Hattjnga in een heerlijkheid Bo nendyke en een heerlijkheid Oud-Vlissingen. Tot de eerste behoorden de blokken ... Alzoo blijven voor de heerlijkheid Vlissingen over: het blok bewesten Oud-Vlissingen dorp 9 gem. 260 roe 't Dorps- blok 110 gem. 222 roe 't Oostmolenleen 9 gem 100 roe 't Westmolenleen 9 gem. 170 roe

| Archief | pagina 113

Dit Oud-Vlissingen kwam tot groote welvaart, hetgeen den naijver opwekte van de bewoners van de nabijgelegen nieuwe stad, het tegenwoordige Vlissingen, dat omstreeks het jaar 1227 is ontstaan en dat ... alles in het werk stelde om Ond-Vlissingen afbreuk te doen. Dit doel is maar al te goed bereikt, want Oud- Vlissingen kwam langzamerhand in verval; de overblijfselen zijn echter nog langen tijd bewaard

| Den Spiegel | pagina 13

onderdeel van de ver gadering kunnen zijni Veel van onze leden bezitten nog bijzondere voor werpen van "oud Vlissingen" of "oud Zeeland". Oude zaken die voor het publiek tentoongesteld worden hebben een

| Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | pagina 17

Vlissingen, eertijds een vissersdorp, thans bekend als Oud-Vlissingen, lag ten noordwesten van het heden daagse stadscentrum, „waar heer Wisse van Koudekerke een „steenhuis" deed bouwen, dat hij in 1 ... 264 aan gravin Aleidis opdroeg" - de Kasteelstraat bewaart daaraan de herinnering -. De dorpskerk van Oud-Vlissingen zou gestaan hebben in de buurt van de huidige watertoren, waar ook de voormalige

| de Wete | pagina 5

Eigenlijk was al veel eerder, zo rond 620, een andere nederzetting ontstaan, bewesten de huidige kern van de stad. Deze nederzetting, Oud Vlissingen ge naamd, bestond aanvankelijk uitsluitend uit ... Het ontstaan van de nederzetting aan de Brede Watering belemmerde een ver dere ontwikkeling van Oud Vlissingen. Voor het eerst wordt melding gemaakt van Vlissingen in de kronieken van 1227.

| Archief | pagina 162

de grens tusschen het eerste en tweede polderblok van Oud-Vlissingen aan. ... Die haven moet zijn aanvang bij het visschersdorp Oud- Vlissingen gehad en, voordat het deel van het «Westende s'lands", daarvoor gelegen, door de zee verzwolgen werd, ta melijk ver landwaarts in

| Archief | pagina 143

Nu boomde men tusschen de ambachten van Oud-Vlissingen en Westsouburg door, tot bij een kronkeling, op het kaartje van Vlissingen van Van Deventbk te voorschijn tredend ter plaatsewaar de ... Kesteloo Rek. Midd. II, blz. 119. Deze is het schuitvlot van Oud-Vlissingen, in 1590 nog aangewezen op een kaart van dat jaar en in 1611 weder verlegd en vernieuwd Zie Win kelman, Plaatsbeschrijving van

| Archief | pagina 236

De abt moest toch het recht van presentatie door den hertog erkennenofschoon hij reeds in 1808 als collator van Oud- Vlissingen, en in 1332 als zoodanig van Nieuw-Vlissingen was opgetreden 1). ... Van dit recht ziet men in het jaar 1308 den graaf ge bruik maken tot aanbeveling van Petrus als cureit van Oud- Vlissingen, en in 1348 zelf direct, als collator, het recht zich toeeigenen om Joh

| Archief | pagina 230

westelijken havendijk van Nieuw-Vlissingen tot het eind van den oostelijken havendijk van Oud-Vlissingen liep de zeedijk met bollen oever, en omgaf het land, dat bij het graven van de Koopmanshaven, door graaf ... uitslagen hadden na het jaar 1318 plaats. Vóór 1326 kunnen zij niet zijn geïnundeerd, omdat in dat jaar de er tusschen liggende haven van Oud-Vlissingen als polderkyn bedijkt is. Deze beide uitslagen en dus

| Archief | pagina 324

half myle op de boete" enz. J). Deze bepaling werd niet gemaakt om Oud-Vlissingen te vernietigen, gelijk tot heden beweerd werdmaar was een uitvloeisel van het par ticularisme, dat aan het poorterwezen ... 1) Costumengedrukt A° 1763blz. 35. Het dorp Oud-Vlissingen en Altena lagen binnen de vijfhonderd nieter buiten de West- en de Altena-poorten. Daarom wordt uitdrukkelijk gezegd: „tot Oudt

| Archief | pagina 144

Daar moest men tusschen twee blokken van Oud-Vlissingen door. Zij heetten //het West- en het Oostmolen of Nieuwleen" en doen vermoeden, dat de Wetering hier een restant vormde van een vroeger ... naar het schuitvlot, ouder dan de schuitevaart, die later in Oud-Vlissingen gevonden werd

| Archief | pagina 204

Het poldertje lag bewesten de pas door graaf Willem III gegraven haven van Nieuw-Vlissingen. Daar het wegens de toen nog niet door de zee verzwolgen vier honderd vier en veertig gemeten van Oud-Vlissingen ... Deze acht gemeten moet men zoeken binnen //het eerste //blok, aan de westzijde (van) Oud-Vlissingen-dorp, tusschen //den sprinkwaterganck aan de oostzijde, den zeedijk west, Astadsmolenwater zuyt, en

| Archief | pagina 337

Het Gasthuisland van Middelburg en de Prinsenweye werden teu oosten begrensd door een "duif" sprink of sloot die van uit het tweede en het eerste blok van Oud-Vlissingen in het molenwater sueerde en ... Dit perceel droeg eertijds het papenhuis, anders gezegd de pastorie van Oud-Vlissingen. Immers het "Nieuwe valken hof", er over in het kerkblok gelegengrensde naar een akte van 1644 west aan de

| Archief | pagina 379

dochterkerk van Oud-Vlissingen l)Tere werd in 1348 van de parochie van Zandijk afgescheiden. Omtrent Zoutelande en Krommenhoek ontbraken gegevensliet eerste ambacht komt op de oudste steenrollen ... 0 Dat zal aanleiding hebben gegeven tot de zeker onjuiste voorstelling van den Tegemooordigen Slaatdat de kerk te Nieuw-Vlissingen gebouwd werd uit materiaal van die te Oud-Vlissingen.

| Den Spiegel | pagina 14

Het eerste voorbeeld speelde zich af in de 15e eeuw in Oud-Vlissingen. Het dorp Oud- Vlissingen lag eertijds ten westen en noor den van de huidige Spuikom. De eerste ver melding van dit dorp dateert ... van 1247. Er is dan nog geen sprake van de stad Vlissingen. Door toedoen van graaf Willem III werd er een nieuwe haven gegraven ten zuid-westen van het dorp Oud-Vlissingen. Deze haven zou uitgroeien tot