Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Consent | pagina 12

van de grote koop vaardijschepen de koopwaar in ontvangst en brachten die naar de havensteden. Voor deze overslag was de rede van Arnemuiden hèt grote centrum.

| Consent | pagina 12

rivierstukken onderhevig aan ge tijdenwerking. Mechelen en Lier spelen vanaf de Middeleeu wen een erg grote rol als handelscentrum en binnenhaven. Ook in de scheepsbouw en bij de overslag van goederen voor ... Brussel, Leuven, Diest en het ganse achterland zijn voor hun bevoorrading afhankelijk van doorvaarten overslag in Meche len. Het volstaat de waterkaart van het Rupelbekken te bekij ken om de

| Consent | pagina 14

. Guillaume (Willem) staat achtereenvolgens vermeld als ko pergieter, dagloner, herbergier en mossellosser, zijn vrouw als herbergierster. De naam 'Schildeke van Leuven kan verwijzen naar de overslag die hier