Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

232 resultaten gevonden

| de Wete | pagina 39

l\ POPPENDAMME Is ... vertoonde het substantief in zulke uitdruk kingen de datiefverbuiging. Als het om nederzettingsnamen gaat, is die verbuiging dikwijls behouden in de eigennaam, bij voorbeeld in Poppendamme. Lêêuwen- damme

| de Wete | pagina 25

met deze naam een heel ander tracé. Door de geringe hoogte laat de rug tussen Val kenisse en Poppendamme zich vandaag in het terrein maar moeilijk herkennen. De beste indruk krijgt men vanaf enkele

| de Wete | pagina 24

duinkust, zodat de kreek toen verbinding had met zee. Rond 1200 wordt de naam Poppendamme voor het eerst genoemd, aanwijzing voor het feit dat de kreek daar, dus vrij ver land inwaarts, inmiddels was ... afgedamd. Verder dan Poppendamme kon het zeewater het eiland daarna niet meer binnendringen. Mogelijk heeft men bij of in de dam een

| de Wete | pagina 52

zeldzaam". Het Hof te Poppendamme, de buitenplaats van Johan Huyssen, werd tus sen 1750 en 1770 gesloopt. Veel van het sloopmateriaal werd hergebruikt, zo ook de twee tegels. In het voormalige jachthuis van

| de Wete | pagina 35

- damme onder Grijpskerke. Ton zou graag willen weten of dat inderdaad zo is. Mis schien valt er nog meer te vertellen over deze tegels, over het Huis Poppendamme

| Nehalennia | pagina 24

Fragment van de afbeelding van het huis Poppendamme in de 'Nieuwe Kroniek van Zeeland' door M. Smallegange (1696). ... M. van den Broeke, 'Het Hof te. Poppendamme' [S.I., s.a.].

| de Wete | pagina 21

We steken de Walcherseweg over en via het fietspad rijden we rechtsaf richting Grijpskerke. Na "Buttinge" de eerste asfaltweg links in, de Poppendamseweg. We fietsen langs de Imkerij "Poppendamme ... ". Deze imkerij kunt u bezich tigen. Direct daarna in de bocht van de weg aan de linkerkant heeft vroeger ,,'t Huys en Hofï te Poppendamme" gestaan.

| Archief | pagina 501

43. HEERLIJKHEID OOST-POPPENDAMME. ... Oost-Poppendammelater met ter Buttinge vereendwas vroeger of eene afzonderlijke heerlijkheid of het oostelijk deel van Poppendamme.

| 't Zwelmpje | pagina 8

De plaatsen waar zich veel vogels 20) bevonden, waren de weilanden tussen Grijpskerke - Poppendamme - Buttinge, en tussen Meliskerke en Aagtekerke. Ook tussen Kleverskerke en Middelburg, in Welzinge ... Zwarte Zwanen waren ook weer aanwezig. Januari leverde 1 ex op bij Poppendamme. In februari werd een ex gezien bij Kleverskerke, terwijl er in maart twee vogels opvielen tussen Knobbelzwanen bij

| de Wete | pagina 30

(Aagteker- ke 1715) was onder meer schout van Grijpskerke en Poppendamme. Lourens, eveneens geboren in Aagtekerke, bracht het later tot vooraanstaand landbouwer op de hofstede in de Oranjepolder bij Arne

| de Wete | pagina 28

Resten 'Huis Poppendamme' bij Grijpskerke gevonden. ... Op een stuk land van de heer Maris aan de Poppendamseweg 5 in Grijpskerke zijn de funderingen aangetroffen van het vermoedelijk in het eerste kwart van de zestiende eeuw gebouwde Huis Poppendamme

| de Wete | pagina 30

in Middelburg op 14 juli 1720. Naar alle waarschijnlijkheid liet hij Grijpskerke en Poppendamme na aan zijn oomzegger ... Johan Hieronymus Huijssen, heer van Grijps kerke en Poppendamme, portret door Carel de Moor, 1702. (RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis)

| Nehalennia | pagina 23

'90 gemeten, 140 roeden in Poppendamme, in den blok daer de proost van Zoetendale's huys in staat' ... Later - we denken dan aan de eerste helft van de zeventiende eeuw - is het huis grondig vernieuwd. In 1663 wordt het vermeld als "d Heer van Vossemaers Hof tot Poppendamme'. Het zag er toen

| de Wete | pagina 29

en was in 1670 in het bezit van Johan Huijssen en voor een gedeelte in 1674 in bezit van Elisabeth van Arkel. De heerlijk heid Poppendamme had volgens Smalle- gange een omvang van 490 gemeten en 224 ... Poppendamme zou toe komen aan Petronella Maria van Cromstrij- en.

| Nehalennia | pagina 5

Arjaan Geschiere, landbouwer uit Poppendamme, schreef rond 1930 het prachtige boekje Het leven van den Walcherschen boer gedurende de laatste twee eeuwen historisch geschetst. Een aanzienlijk deel ... noemt, dat van een zekere Bimmel op Poppendamme, kon ik echter achterhalen dat het in feite een restant was van een boerderijtje dat dateerde van ver in de achttiende eeuw of van nog veel verder terug

| Nehalennia | pagina 25

eeuw ge bouwde "Huis Poppendamme"Rond de plaats waar de resten zijn opgegraven heeft tot 1972 een overblijf sel van een gracht gelegen.De heer Maris heeft negen jaar geleden de grachtalvorens deze te ... Overzicht van de opgegraven funderingsresten van het "Huis Poppendamme"

| de Wete | pagina 11

Van het huisje van Hendrik Dingemanse in Poppendamme bleef na de inundatie in 1944 weinig meer over. (coll. Dingemanse) ... boerderij van Willem de Buck op Poppendamme. Tot aan de inundatie van Walcheren in 1944 is hij hier in dienst en woont hij met zijn gezin in het naastgelegen arbeidershuisje.

| 't Zwelmpje | pagina 8

Woensdag 8 juni: Fietsexcursie door Walcheren o.l.v. Andrea Clarisse en Hetty Begheijn. Verzamelen cm 19.00 uur bij de imkerij Poppendamme. Deze bekende pleisterplaats ligt tussen Grijpskerke en

| Wantij | pagina 11

Imkerij Poppendamme ... Een minder bekend type bedrijf is de bij- enhouderij, in Zeeland vertegenwoordigd door Imkerij Poppendamme. De bijen leven in een wereld op zich, die op 17 juni voor de bezoeker opengaat

| de Wete | pagina 11

1576 wordt als verkocht vermeld "90 gemeten, 140 roeden in Poppendammein de "blok daer den proost van Zoeten- dale's huys in staet". Het is dezelfde blok, waar het hof van Poppendamme in gelegen is ... , zoo dat men mag aan nemen datzoo het welligt vroeger aan edelen van het geslacht van Poppendamme-heeft toebehoord, het later of aan de abdij te Middelburg, of aan het klooster van Soe- .tendale is

| de Wete | pagina 29

lust hof Poppendamme, namelijk over op de bouw en verdere tuinaanleg van Rave stein, het landgoed dat zij in 1698 hadden verworven. De boerderij en de omliggende grond bleven binnen de familie Huyssen ... Poppendamme, en Corne lia van der Nisse.

| Archief | pagina 489

Voorbij Buttinge gaat de weg links naar Poppendamme, Marie- en Meliskerke rechts naar Grijpskerke, ... Poppendamme was eene kleine heerlijkheid, die nooit een

| Archief | pagina 349

Jacob Jan Lambreciitsz,, burgemeesterJan Pauwelsz. en Jan Cornsz. van Gampen 1547Adriaan Klaasz, van Poppendamme Mr. Erans Cornz. van Dunenburg en Mr. 0.uintijn Jacobsz. 50, rekening 1548; Jan Govaartsz ... ., Jacob Bau en Adriaan Klaasz. van Poppendamme 33 6:8, rekening 1548.

| de Wete | pagina 31

Na het overlijden van Willem Hendrik in 1745 vererfde de heerlijkheid op hun zoon, mr. Johan Karel van Cattenburch, heer van Grijpskerke en Poppendamme, schepen en raad van Gouda, ontvanger van de ... Mr. Adriaan Steengracht, heer van Grijpskerke en Poppendamme. Portret door J. Appelius 1767. (RKD-Nederlands Instituut voor Kunst geschiedenis)