Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

151 resultaten gevonden

| Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | pagina 3

De veelbewogen bouwgeschiedenis van de Sint-Geertruidskerk te Bergen op Zoom ... Volgens de legende heeft Gertrudis, abdis van het door Sint-Amandus te Nijvel gestichte klooster, dochter van Pepijn van Landen en zijn gemalin Itta, in 654 de kerk van Bergen op Zoom gesticht. Zij

| Nehalennia | pagina 5

vader Jan II. Andries volgde zijn vader op als bouwmeester van Me chelen. In Leuven werkte hij mee aan beeldhouwwerk van het stadhuis. In1454 begon hij met de fundamenten van de Sint Lievensmonstertoren ... , afgebeeld. Vooral in de figuurtjes bovenop de luchtbo gen om de grote druk van het stenen gewelf op te vangen. Als voorbeeld werk ik het leven van Andries I Keldermans uit. Andries is waarschijnlijk geboren

| Zeeuws Erfgoed | pagina 5

Andries I KeLdermans ontwierp met een hoge mate van waarschijnlijkheid de Sint-Lievens- monstertoren in Zierikzee, een toren die met zijn gepLande hoogte van 130 meter tot een van de meest ... prestigieuze bouwwerken in de NederLanden zou moeten gaan behoren. Andries KeLdermans' directe betrokkenheid mag worden afgeLeid uit het feit dat de Sint-Lievensmonster- toren wat betreft basisstructuur grote

| Nehalennia | pagina 4

doxaal Jan II Keldermans werkte hier in 1439 aan. Het doxaal; van de Sint Gommarus, waar Andries I aan werkte rond 1440 in Lier is ook bewaard gebleven. ... Andries I en zijn zoon Anthonis I leverden eveneens een oxaal voor de Sint Geertrudiskerk in Bergen op Zoom in 1472.

| Nehalennia | pagina 4

. In 1425 werd hier de eerste universiteit van de Nederlanden gesticht, door hertog Jan IV van Brabant, met instemming van de paus. In die eeuw verrezen talrijke belangrijke gebouwen als de Gotische Sint ... pronkjuweel van flamboyante go tiek met pinakels en uitgekraagde nissen voor beelden met Bijbelse taferelen. Het leek wel ragfijne kant. Andries I, met zijn broers Matthijs I en Jan III waren als beeldhou wers

| Nehalennia | pagina 6

grote Gotische kruisbasiliek in Brabants-Gotische Stijl in de plaats gekomen van de voormalige Romaanse kerk, deze kerk was de grootste van Zeeland met 102 meter lengte en 37 meter breedte. Toen Andries I ... Keldermans uit Mechelen als bouwmeester met het fundament voor de Sint Lievensmonstertoren in Zierikzee begon in 1454 bij de kerk in Brabants-Gotische stijl, werd een groot gat uitgegraven van 24,5 bij 24

| Nehalennia | pagina 5

Aan de bouw van de Sint Romboutskerk werkten ver schillende leden van de familie Keldermans mee: aller eerst Jan I van Mansdale eerst als steenhouwer, later als bouwmeester. Hij nam het toezicht en ... de organisatie van de bouwloods over van Jean d'Oisy. Zijn zoon Jan II (ca 1375-1445), ging zich Keldermans noemen, hij was ook bouwmeester van de kerk. Van diens zonen was Andries I bouwmeesterzijn

| De Spuije | pagina 30

Mijn vader ging 's morgens nog naar Waarde om daar brood te gaan kopen bij bakker Andries Waterman, terwijl er gra naten overal in de polder vielen. Dat was eigenlijk levensgevaarlijk. Maar...met een ... Johannes Gunter uit Sint Annaland, die met zijn gezin geëvacueerd was en bij oma Moerdijk in Gawege verbleef, wilde naar de brand van de hofstee van Arjaan Dees kijken. Dat werd hem noodlottig. Hij

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 9

oorlog in Korea. De uitvinding van synthetische vezel (polyester) luidde het einde in van de ambachtelijke vlasindustrie. Zelfs de coöperatieve vlasfabriek Sint Andries moest de deuren sluiten. De fabriek ... De voormalige Vereniging Vlasroterij Sint Andries aan de Tragel in Koewacht, eens de grootste warmwaterroterij van Nederland

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 12

gestileerd vuurijzer (afb. 5). Het schuinkruis was oorspronkelijk een embleem dat de hertogen naast hun wapenschild voerden. Dit was het attribuut, waaraan men Sint Andries (Andreas), de patroonheilige van ... Afb. 11 Wimpel met afbeelding van Sint Levinus of Lieven, patroonheilige van Zierikzee.

| De Spuije | pagina 11

Op de begraafplaats van Wissenkerke staat het grafmonument voor Andries Dieleman, geboren op 2 april 1908 te Wissenkerke en gefusilleerd op 11 september 1944 te Valkenisse. Dit is het verhaal ... We hebben er een verslag van. Het is geschreven door het Kortgeense meisje Corrie Schippers. Ze was leerlinge van de ULO in Kortgene. Ze schreef aan een familielid of aan een vriendin in Sint

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 69

)Hun beide zonen Jacob en Andries werden eveneens in Sint-Annaland geboren. ... Ook hun huwelijk werd rijk met kinderen gezegend, het waren er acht. Hun oudste zoon Cornelis werd in 1826 geboren, maar stierf kort daarna. Na dat sterfgeval zijn Andries en zijn vrouw naar Sint

| Nehalennia | pagina 9

Toren en Sint Romboutskathedraal Mechelen: Jan I, Jan II, Andries I, Anthonis I en II,Matthijs II, Rombout II, Laureijs Schepenhuis Mechelen: Jan I Grote Raad Mechelen: Rombout II Sint Kathelijne ... Kerk Mechelen: Andries I, Anthonis I Stadspoorten Mechelen: Andries I, Jan II, Matthijs II Graftombe Margaretha van Brieg s Gravenhage: Jan I Sint Gommaruskerk Lier: Jan II, Andries I, Rombout I Sint

| Nehalennia | pagina 3

vijftiende eeuw werd de familie Keldermans bij de bouw betrokken, doordat Mat- thijs Keldermans in 1497/'98 stenen leverde vanuit hun groeves. In dezelfde tijd maakte Andries beelden en nis sen voor de ... verdubbeld worden. Maar in 1533 brak er een rampzalige brand uit.Door een slecht gedoofde kaars bij het Sint Gummarusaltaar. De bouw van

| Nehalennia | pagina 5

eenvoudig stadhuis, onder leiding van Laureijs Keldermans, hij bekleedde het met Ledesteen. Hij was toch al in Hulst aan vestingwerken bezig en ook aan de Sint Willibrorduskerk. Eerder waren Evert Spoorwater ... Tevens bouwden ze voor bovengenoemd echtpaar een grote grafkerk met baksteen en natuursteen, de Sint Ka- tharinakerk. Deze kreeg een toren (die afgebouwd werd!) van 104,70 meter, op een vierkante

| Archief | pagina 270

Executie metten viere ghedaen inde persoonen van Mayken Danielsdr, Jan Hendriesz van Weerden sloot- maker van zyrien ambochte ende Andries van Laerbeke: oick sloetmaker van zyn handwerek. ... Zeelandt ende ter maninghe van den bailliu ghecondempneert en con- dempneren mits dezen Mayken Danielsdr vuyt Waes, ghebooren van Gent, Jan Heyndricx van Weerdenslootmaker van zynen ambocht en Andries van

| Archief | pagina 87

Beleening van Joest van der Hoeghe met vijf gemeten lands onder Schellach, leenroerig aan de Sint-Paulusabdij te Utrecht. ... etc. Ende wanneer die abt ons voerseyden cloesters etc. Behoudelyken etc. ut in proxima littera. Hyr waeren over ende aen, daer dit geschiede, Andries Andries'soen ende Jan Gruter, onse manne, ende meer

| Archief | pagina 281

Huis van den Rentmeester van Zeeland bewester Schelde. In de rekening van 1516 leest men Betaald en geleverd, bij or donnantie van de wet, mer Andries Andries ridder, heer van Wackeneop rekening en ... mindering van den koop van den huize en de hofstedevan achter tot vorenmet zijne plaats boomgaard en toebehoorenstaande in den Langedelftop den hoek van de Sint Jansstraat, mitsgaders het timmerhout, bal ken

| de Wete | pagina 47

Ko de Visser uit Nieuw- en Sint Joosland herkent naast "de meneer met de hoge hoed" zijn grootouders Andries de Visser ... Mevrouw Minderhoud-de Visser uit Vlissin- gen zal wel familie van Ko de Visser zijn, want ook zij noemt de namen van Andries de Visser en Pietje Polderman als haar grootouders.

| Archief | pagina 375

Andries Adriaansz., kwartiermeester, 1516, schepen 1524, raad 1525, burgemeester, overleed 1526. ... Andries (van Bekerke)gestorven in een huis op de Bees tenmarkt, 1547.

| Archief | pagina 291

Den 23en Maart 1553, //vóór 't wijden der kaars," gaf Andries van den Berghe, Raad des Keizers en zijn Ont vanger te Sluis, aan zuster Angneeze Yeersse, moeder en religieuse van 't Convent van Sint ... verschillende namen: 't Zusterhuis van de orde van Sint-Eranciscus't Klooster van de Grauwzusters ter Mag dalene, het Godshuis van de Magdalenen.

| Cadsandria | pagina 37

schans Sint Andries stormenderhand op de ... Nov 1631. De toren der Sint Elooiskerk te Oostburg stort in. Nov! 1530. Watervloed, in Kadzand bezwijken 9, in Hulster-

| Archief | pagina 182

versceenen es den Hoeftblock groet lx gemeten ende den volgher block groet 15 gem. elck gemet tot x fi gr. mits condicie dat zij allen jaere op Sint Andries dach moeten betaelen den scijs van eene groete ... Yan de Heerlick heijt van Sint Anne Landt met den aencleeffven v a n dien

| Archief | pagina 57

gebroken", en op Sint-Stuvensdag 1517 (26 Dec.) was de Arnedijk „ingegaan"1). ... Een duidelijker voorstelling van een dijkbreuk in den Arne dijk wordt ons beschreven in een werk, getiteld Andries Vierlingh, Tractaet van Dijckagie, uitgegeven door Dr. J. de Hullu, archivaris aan

| Archief | pagina 84

Sint Pieterskerk. Aan den sckrijnwerker Tieleman Geer- brants werd 34 betaald voor liet maken van een sit tinge" in deze kerk. De sckrijnwerker Andries Soetaers kreeg 39 16 voor zoodanig werk 1606 en ... Andries de Valckenaer leverde een witte arduijnen cosijn van drije lickten" voor de nieuwe consistorievoor 3 10. Twaalf Spaanscke stoelendaarvoor aangekoekt kostten 5 14. Rekening 1602.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 10

Aan het woord: Andries Meijsen (48) uit Zonnemaire aan de vooravond van het Filmfestival Zeeland 1998, onder deel van de Zeeland Nazomerfestivals en al weer afgelo pen als dit nummer verschijnt. Met ... programmamaker aan de filmakademie Sint Joost in Breda, onderdeel van de Hogeschool Brabant. Doel is met hem vooral te praten over dat Zeeuwse filmfestival, maar en passant komen veel meer aspecten

| Den Spiegel | pagina 18

Een mooi duidelijk stukje tekst van zerk nr. 2, uitgevoerd in spaartechniek; andries dach bidt v (oer de ziele). ... Het valt me op dat deze zerken qua uitvoe ring en tekst geheel afwijken van de graf zerken in de Sint Jacobskerk, voor zover bekend. In het boek van P.K. Dommisse, Eenige grafschriften uit de

| Archief | pagina 71

Tennen Pot' aan de Sint-Jansvliet naast hel Sint-Julianusgasthuis, builen de Sint-Janspoort. Vanaf 1577 werd de zaak gedreven door Guido II Andries en na hem door zijn haltbroer de 'geleyerspotver- cooper ... Andries werd in het najaar van 1997 gepubliceerd door Claire Dumortier en Johan Veeckman (zie lit.). Hierin zijn de bedoelde tegelfragmenten afgebeeld (fig. 17). Mijn dank aan de heer Wim van de Loo uil

| de Steltkluut | pagina 4

We passeren het geslechte fort Sint Andries en het Groote Gat, het water waar elk jaar weer een paartje Futen tot broeden komt.Dan gaan we dc nog herken bare forten bekijken: St. Nicolaas, St Livinus

| Archief | pagina 144

Voor de verovering der stad Wachtendonck werden met tien man de klokken geluid. Ook voor de verovering van de schans te BossumSint Andries genaamdwerden de klokken geluid 1599.

| de Wete | pagina 36

Lein Gilde uit Lelystad zond ons een foto van een Terrapin, een amfibievaartuig. Er zitten twaalf mensen in. Een van de passa giers, de derde van links, herkent hij als zijn schoonvader Andries ... tehuis, het boerderijtje van mijn vader Me lis Gilde. Dit is een bijzondere combinatie. De Terrapin kwam van Serooskerke en reed over de Noordweg richting Sint Lau rens. De foto werd genomen een paar

| Stad en lande | pagina 30

start bouw van de Sint Lievensmonstertoren, waarschijnlijk naar ontwerp van Andries Keldermans I (c. 1400-1481), stadsbouwmeester van Mechelen (België) (1454) ... De Sint

| Archief | pagina 361

Aan den rentmeester bewester Schelde Andries Andriesse werd 407:18:6 betaald voor 29171 vim rijs, gebruikt in den val sedert 1 Eebruari 1513 (14) tot 's maandags na Sint Lucasdag (18 October) daarna ... Vlissingen. Er werd 4 fi betaald voor drie wagensdie met sparren en horden daarheen geweest waren als de sluis aldaar inbreken wilde," 1513. Sint Jansgilde werd uitgezon denom achter oud Vlissingen

| Nehalennia | pagina 19

Mogge verkocht de heerlijkheid Drei schor en het kasteel Windenburg - de naam verschijnt eerst veel later in de stukken - aan mr. Andries Hes- huysen (1721-1776) in 1753. Ook hij was lid van de ... Zierikzeese raad. Deze ambachtsheren hebben het kasteel niet intensief bewoond. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat zij het vooral als zomerverblijf zullen hebben ge bruikt. Mr. Andries Heshuysen en zijn

| Nehalennia | pagina 45

De vlasteelt was al eeuwen lang van economisch belang voor oostelijk Zeeuws- ch-Vlaanderen. In de coöperatieve vlasroterij 'Sint Andries' bij Koewacht uit 1938 zien we naast gemoderniseerde ... rootkamers mogelijk maakten. Deze roottechniek wordt nu nauwelijks meer toegepast maar de installaties zijn in St. Andries nog aanwezig, evenals een complete zwingelafdeling in een naastgelegen gebouw.

| de Wete | pagina 53

informatie terug te vinden in de oude be volkingsregisters van Sint Laurens in het Zeeuws Archief. Arie Schuit (Middelburg, 1882) woonde vanaf 30 oktober 1908 in Wijk B, op nummer 44. Aanvankelijk ... zoon. Dit ge zin vertrok precies een jaar later naar Rot terdam. Per 10 mei 1926 werd het café overgenomen door Andries Servaas (Hoe- dekenskerke, 1870), samen met zijn vrouw Leuntje Bal (Oostkapelle

| Zeeland | pagina 42

Hulst kunnen verne men, maar ook het vervolg met de verovering van de forten Sint-Andries, Moerspui en Sint-Marcus. Dit boekje, dat in 1645 is gedrukt en uitgegeven door Anthony de Later, stadsdrukker te ... Op pagina 65, rechtsboven, worden de forten in de Spaanse Linie opgesomd van oost naar west, maar vergeten zijn de forten Misere bij Abs- dale en Sint-Marcus bij Zuiddorpe. Bovendien worden oostelijk

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 16

Evert en Meester Gillis (over wie later meer), terwijl vanaf 1453 Andries I Keldermans steen- houwersarbeid ten behoeve van het stad huis verricht, hierin al snel bijgestaan door zijn broers Matthijs I en ... Jan III. In 1455 stuurt de stad Andries I naar Brussel en Afflighem om aldaar steen te gaan kopen. In 1456 wordt een zekere Pieter, „beel denverver", betaald voor het „stofferen" schilderen) van een

| Archief | pagina 85

en wateren, door T. Levinus li u ij te 1568. Op deze kaart komt Sint-Joosland voor als een schor met een Stelle, waaronder, „Sint-Joosland." t) ... Een vrij nauwkeuig beeld van den toestand van Sint-Joosland en omgeving omstreeks het midden der 16e eeuw, geeft ons een verslag van een onderzoek naar de diepte van het vaarwater langs de oostkust