Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

1.693 resultaten gevonden

| Den Spiegel | pagina 4

In deze aflevering van Den Spiegel wordt veel gevaren. Een marineschip, een Spaans schip en het muZEEum neemt ons mee op zeereis. Ook is er een uit Vlissingen afkom stige mensenredder. ... Namens de redactie wens ik u veel plezier met deze aflevering van Den Spiegel.

| Den Spiegel | pagina 20

JÜLES BRAAT, geboren in Vlissingen. Was werkzaam bij NS te Utrecht. Geïnte resseerd in geschiedenis, volgde in vrije tijd opleiding Geschiedenis MO. Publi ceert regelmatig in Den Spiegel en De Wete ... Den Spiegel

| Den Spiegel | pagina 24

historie. Zijn artikelen verschenen in Den Spiegel, Klaver Vier, Nehalennia, Arneklanken, Saillant en De Wete. Online te raadplegen op www.lacoda.nl. ... Den Spiegel

| Den Spiegel | pagina 25

Het overkwam mij een tijdje geleden. Het archief van ons blad Den Spiegel moest worden bekeken, omdat het uit het oude Gemeentearchief weg moest. Om in het nu lege gebouw te kunnen komen, maakten we

| Den Spiegel | pagina 26

Linksboven zien we een soort van spiegel- retourschip, in het midden wordt een (sta- ten-)jacht afgebeeld. Rechtsboven is een driemaster te zien, het schip linksonder lijkt op een binnenvaartschip ... Den Spiegel

| Den Spiegel | pagina 27

Zeeuwse perspectief. In de komende nummers van Den Spiegel gaan we mee op die zeereis. We ontmoeten personages, horen hun verhalen en maken kennis met de museumobjecten die het verhaal illustreren. We

| Den Spiegel | pagina 4

Deze aflevering van Den Spiegel is gewijd aan de nieuwe woonwijk, die in hoog tem po verrijst op voormalig Scheldeterrein. Ook waren er in dit gebied andere bedrij ven en instellingen als ... Den Spiegel

| Den Spiegel | pagina 25

Het voert in het kader van deze afleve ring van Den Spiegel te ver om alles wat er aan bedrijvigheid op dit deel van het Scheldeterrein plaats vond te behandelen. We maken een selectie om zo een

| Den Spiegel | pagina 29

in. De verhalen blijven. Ons vertrekpunt voor deze aflevering van Den Spiegel was een vraag van een bewoner van de nieuwe wijk Scheldekwartier. ... - De geschiedenis van het schoenmakersgeslacht Klij- berg te Vlissingen. Leo Speckens, Den Spiegel jrg. 35 nr. 2, april 2017

| Den Spiegel | pagina 30

verwijs ik naar het eerste nummer van Den Spiegel uit 2012. ... borduurt voort op het werk van oud-voorzitter Jan Hintzen, die over de Stoomvaartmaat schappij Zeeland enkele artikelen schreef. Hintzen was ook jarenlang eindredacteur van Den Spiegel, het is dit jaar tien

| Den Spiegel | pagina 34

Bij de vorige Den Spiegel zat een verzoek om de contributie over te maken. Dit keer was dat zonder acceptgiro. Het aanmaken van die acceptgiro's is kostbaar en ook het aanvragen voor een automatische ... En dan nu in deze Spiegel interessante ar tikelen over de voormalige bedrijvigheid op het Scheldeterrein. Mooi te lezen hoe het er vroeger aan toe ging. Er is nu een heel andere bedrijvigheid, er

| Den Spiegel | pagina 4

Voor u ligt het eerste nummer van Den Spiegel van het nieuwe jaar. Jaargang 39, nummer 1 van 2021. We beginnen met een uitgebreid artikel door Adri Meerman, Na de bevrijding. De auteur gaat in op de ... afscheid. Hij zal waarschijnlijk nog wel eens een artikel schrijven voor Den Spiegel en de website onderhouden.

| Den Spiegel | pagina 5

Het oktobernummer van 2019 van Den Spiegel was geheel gewijd aan de herdenking van de Slag om de Schelde. Naast het militaire verhaal ging het hierbij vooral om het leven van de inwoners van